Inovace VOV v odborné oblasti humanitní

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008011

Projekt je financován z prostředků Evropské unie.

Anotace

Obecná vize projektu se dá charakterizovat jako dosažení širokého konsensu napříč všemi subjekty zainteresovanými na terciárním vzdělávání v ČR. Prostřednictvím otevřených debat a jednání chceme dosáhnout lepšího postavení VOŠ, které však bude všeobecně akceptováno. Inovace chceme provádět s maximálním možným zapojením cílové skupiny – pedagogů VOŠ – a s minimálním zapojením externích zpracovatelů. Budeme vycházet z předpokladu, že inovovat VOV mohou jen ti, kteří jej skutečně znají.

Cíl a výstupy projektu

Cílem projektu je v souladu s výzvou inovace vyššího odborného vzdělávání v odborné oblasti humanitní prostřednictvím zvyšování úrovně výuky odborného cizího jazyka, tvorby otevřených digitálních vzdělávacích zdrojů pro stanovené odborné oblasti, modernizace metod hodnocení studentů, inovací odborné praxe na VOŠ, rozvoje dalšího vzdělávání a analýzy role VOV a návrhu koncepce VOV ve školském systému České republiky. Inovace bude spočívat ve zlepšení kvality a efektivity vzdělávání a odborné přípravy v humanitní oblasti s důrazem na zvýšení jejich relevance k dlouhodobým potřebám absolventů, trhu práce a společnosti.

Cílovými skupinami projektu jsou studenti vyšších odborných škol a jejich pedagogové, včetně odborníků z praxe. Do odborné oblasti humanitní v rámci vyššího odborné vzdělávání patří vzdělávací programy, které spadají do oborů vzdělávání Filozofie, teologie, Právo, právní a veřejnosprávní činnost, Publicistika, knihovnictví a informatika a Umění a užité umění. V rámci projektu budou vytvořeny znalostní standardy pro jazykové odborné vzdělávání, na to naváže tvorba otevřených digitálních zdrojů, rozsáhlejších MOOC, dále budou inovovány související oblasti VOV, kterými jsou odborné praxe a metody hodnocení, a na závěr bude formulována koncepce VOV.

Výstupy projektu jsou průběžně doplňovány a aktualizovány a jsou dostupné pod následujícím tlačítkem.

Partnery projektu jsou