PriorityGO

Školy PRIGO vycházejí z unikátního přístupu PriorityGO, který je chráněn ochrannou známkou. Jedná se o kombinaci individualizace výuky, moderních didaktických metod a respektování výzev současné společnosti. V jeho rámci se školy PRIGO zaměřují nejen na teoretickou výchovu, ale zejména na uplatnitelnost absolventů v dalším životě. Důraz je kladen na kulturní tradice vzdělávání v našem prostoru a zejména na vysokou kvalitu výuky s upřednostněním rozvoje faktických schopností před formalizovaným dosažením kvalifikačního rámce.

Filozofie škol PRIGO je tedy jasně daná a neustále se dynamicky přizpůsobuje vývoji společnosti. Víme, koho vzděláváme a jak ho vychováváme. Stejně jako naši žáci i studenti, i my děláme chyby, ze kterých se snažíme poučit. Zároveň se učíme od nejlepších. Spolupracujeme s více než dvacítkou zahraničních škol z USA, Velké Británie, Německa, Francie a dalších zemí, a to nejen v podobě mobilit, ale zejména sdílením příkladů dobré praxe.

Strategie zřizovatele škol PRIGO: PriorityGO – pro život, jaký bude

 1. Uplatňování tradičních vzdělávacích cílů v konceptu „české školy pro život, jaký bude“ se zohledněním výzev globalizovaného prostředí ve 21. století (garant okruhu: JUDr. Pavel PETR, Ph.D., LL.M.)
  Jsme školou pro život takový, jaký bude. Vycházíme z tradice českého kulturního prostředí. Využíváme dobré prvky našeho vzdělávacího systému a inspirujeme se pouze příklady vhodné praxe ze zahraničí. Českou vzdělávací tradici aplikujeme tak, aby odpovídala potřebám 21. století i roli České republiky v evropském a globálním prostoru. Snažíme se vychovávat absolventy, kteří budou schopni se uplatnit v praxi a životě v tuzemsku i zahraničí. Do výuky a vyvážené nabídky mimoškolních akcí na všech stupních vzdělávání zahrnujeme sportovní aktivity, kulturní aktivity i aktivity potřebné v běžném životě, jako jsou kurzy domácích a řemeslných prací.
 1. Rozvoj kritického myšlení a podpora mimořádného nadání při zachování rovnosti šancí (garant okruhu: Ing. Michaela TICHÁ, Ph.D.)
  Za základ osobnostního rozvoje považujeme schopnost kritického myšlení a sebereflexe. Ve výuce klademe důraz na moderní didaktické metody, rozvoj přenositelných kompetencí, aktivní přístup k institutu sebehodnocení, samostatnost v rozhodování a přijetí zodpovědnosti za své jednání. Školy naší skupiny se zaměřují také na vzdělávání mimořádně nadaných dětí, žáků a studentů, tedy těch, jejichž rozumové schopnosti výrazně přesahují obvyklý průměr, a však vždy klademe důraz na otevřenost a rovnost šancí. U všech našich dětí, žáků a studentů podporujeme přirozenou zvídavost a touhu po vědění, stejně jako všestranný rozvoj vhodným mixem školních a mimoškolních aktivit. Naším cílem je výchova k celoživotnímu učení a nutná příprava na praktický život, kde je žádoucí pružně reagovat na dynamické změny potřeb trhu práce.
 1. Individualizace vzdělávání a klientský přístup ke vzdělávanému (garant okruhu: Mgr. Kateřina Musiol KUCHNOVÁ, Ph.D.)
  Využíváme všechny možnosti individualizace vzdělávání. Omezujeme tradiční frontální způsoby výuky na rozumné minimum a v této oblasti přejímáme osvědčenou zahraniční zkušenost. Individualizaci nechápeme jen jako snížení počtu žáků nebo studentů vzdělávaných jedním pedagogem. Podstatu tohoto procesu vnímáme jako příležitost k nalezení silných a slabých stránek každého vzdělávaného a aktivní práci na rozvoji jeho individuálních potřeb s cílem dosažení jeho maximální uplatnitelnosti v dalším studiu a životě. Aplikujeme klientský přístup ke každému, protože vzdělávání chápeme jako veřejnou službu a poslání. Naše žáky i studenty ale vychováváme k přiměřenému respektu k pravidlům slušného chování a k toleranci k ostatním členům společnosti. Podporujeme rozvoj dovedností v oblasti etikety.
 1. Podpora rozvoje osobnosti vzdělávaného i vzdělávajícího. Zájmová činnost (garant okruhu: Mgr. Kateřina Musiol KUCHNOVÁ, Ph.D.)
  Spolu s individualizací výuky a formou intenzivně pojatého a do samotné výuky zahrnutého osobního a kariérního poradenství umožňujeme rozvíjet optimální schopnosti každého jednotlivce. Snažíme se, aby náš žák nebo student vynakládal své úsilí zejména do rozvoje toho, v čem je dobrý, a neplýtval nešetrným způsobem svým potenciálem v oblastech, kde jsou možnosti jeho rozvoje omezeny. Vycházíme z teze, že hranice v rozvoji jsou pouze hranicemi v mysli lidí. Podobně se snažíme přispět k osobnostnímu rozvoji našich pedagogů. Harmonii pak nalézáme prostřednictvím identifikace vhodných skupin pedagogů a žáků tak, aby jejich vzájemná interakce byla kompatibilní s jejich osobnostními charakteristikami i cíli učení. Podporujeme volnočasové aktivity žáků a studentů, a to zejména ty, které u nich rozvíjejí pochopení významu veřejného života a aktivní účasti na něm.
 1. Moderní výukové metody a projektový přístup (garant okruhu: Ing. Rudolf MACEK, Ph.D.)
  Ve výuce využíváme aktivizující vyučovací metody, které zahrnují diskuze, řešení problémů nebo simulace skutečných událostí. Nad to však stavíme komplexní metody, které v sobě propojují různé prvky didaktického systému, zejména pak metody rozvíjející kritické myšlení, metody kooperativní výuky a projektového vyučování. Spolupráce na projektech žáky a studenty vede k lepšímu pochopení současných výzev i kulturně historického vývoje společnosti. Projektový přístup k řešení problémů směřujeme k využití v dalším životě i práci a za tím účelem intenzivně spolupracujeme s praxí.
 1. Uplatňování a využívání nových technologií vč. digitalizace (garant okruhu: JUDr. Pavel PETR, Ph.D., LL.M.)
  Vycházíme ze skutečnosti, že škola v současnosti není výhradním ani hlavním zdrojem informací a její úlohu přebírá do jisté míry on-line prostředí. Soustřeďujeme se na využívání moderních technologií ve výuce i v oborové nabídce, ale vždy s přihlédnutím k cílům studia i rozvoji osobnosti vzdělávaného. Jsme smart školou. Našimi prioritami jsou konektivita, elektronická komunikace a transparentnost. Mobilní zařízení a prostředí internetu využíváme nejen ve výuce, ale také ve všech dalších aktivitách a činnostech spojených s návštěvou školy. Naším cílem je, aby se staly přirozenou součástí života jako nástroj k řešení problémů a zjednodušení práce i života, nikoliv jako způsob konzumace volného času a náhrada osobních sociálních vazeb. Důraz klademe na výchovu k bezpečné práci s ICT a obranu proti kyberšikaně.
 1. Podpora internacionalizace a jazykového vzdělávání (garant okruhu: doc. Mgr. Ing. Zuzana MACHOVÁ, Ph.D.)
  Považujeme za nezbytné a klíčové rozvíjet přesah vzdělání dosaženého v tuzemsku směrem k zahraniční zkušenosti nebo k zahraničnímu uplatnění v průběhu studia u nás, v následném zahraničním studiu nebo praxi. Jako jedno z mála vzdělávacích uskupení máme na drtivé většině svých škol povolenou výuku některých předmětů v cizím jazyce nebo máme akreditovány studijní programy v cizím jazyce. Podporujeme zahraniční pracovní stáže v průběhu studia i po jeho skončení a snažíme se našim studentům pomoci i v zahraničním pracovním uplatnění. Mezinárodní mobility žáků, studentů i pedagogů jsou na nadstandardní úrovni. Na našich školách studují také zahraniční žáci a studenti a vyučují zahraniční pedagogové. Do výuky zahrnujeme výchovu zaměřenou na poznání jiných kultur a zvyklostí, včetně business etiky v různých regionech světa.
 1. Rozvíjení mentoringu. Obousměrná mezigenerační výměna zkušeností a respektu (garant okruhu: Ing. Linda FOLTÝNOVÁ, DiS.)
  Vycházíme z unikátní příležitosti přenosu mezigenerační zkušenosti mezi jednotlivými školami naší vzdělávací skupiny, které pokrývají celou vzdělávací soustavu a zahrnují děti od dvou let věku až po seniorní posluchače akademie třetího věku. Vytváříme příležitosti pro rozvíjení mezigeneračního respektu a výměnu zkušeností uvnitř všech škol a mezi školami navzájem. Starší žáci a studenti se stávají mentory těch mladších, což umožňuje zvýšit výrazně kvalitu vzdělávacího procesu i jejich zodpovědnost. Podobně dochází k mentoringu i mezi jednotlivými skupinami našich pedagogů. Formou neformálních akcí pro všechny věkové skupiny podporujeme rozvoj přirozeného respektu mezi generacemi.
 1. Podpora etického přístupu k životu i ke vzdělávání. Charita (garant okruhu: Mgr. Ing. Petr PTÁČEK, Ph.D., MBA)
  V souladu s tradicemi v našem kulturním prostoru a zejména s ohledem na výzvy okolního globalizovaného prostředí se zaměřujeme na formální i neformální přenos zkušeností i morálních postulátů do výchovy, a to vždy se zřetelem na stupeň konkrétního studia a věk vzdělávaného. Podporujeme charitativní a dobrovolnické akce. Naše žáky a studenty vedeme k respektu normativních systémů, jako jsou právo, morálka nebo náboženství, a k chápání významu společenských hodnot.
 1. Výchova k trvalé udržitelnosti a environmentální výchova (garant okruhu: Ing. Rudolf MACEK, Ph.D.)
  Naše žáky a studenty vychováváme nejen k úctě k sobě navzájem, ale také k respektu k okolnímu prostředí. Vhodným mixem výukových, ale zejména dobrovolnických mimoškolních aktivit je směřujeme k trvale udržitelnému chování, environmentální šetrnosti a pochopení globálních problémů, a to vždy nedogmatickým a rozumným přístupem založeným na uvědomění si celospolečenské odpovědnosti.

Strategický a dlouhodobý rozvoj škol PRIGO, stejně jako jeho filozofickou koncepci a evaluaci všech procesů, řídí Strategická rada PRIGO (SRP). Tato Rada je garantem dodržování pravidel PriorityGO přístupu a dalších stratetických cílů značky PRIGO, kterými jsou PRiority, Innovations, Growth a Opennes. Strategická rada se dle svého statutu schází jedenkrát měsíčně a projednává střednědobé a strategické otázky. Závěry jsou pak implementovány do operativního řízení škol PRIGO prostřednictvím pověřeného člena SRP nebo některého stálého zástupce škol.

Strategická rada PRIGO

Předsednictvo

prof. JUDr. Ing. Igor KOTLÁN, Ph.D. et Ph.D.
předseda
JUDr. Pavel PETR, Ph.D., LL.M.
1. místopředseda
doc. Mgr. Ing. Zuzana MACHOVÁ, Ph.D.
místopředseda

Členové

Tereza ADAMČÍKOVÁ
tajemník
Ing. Linda FOLTÝNOVÁ, DiS.
Ing. Rudolf MACEK, Ph.D.

Stálí zástupci škol v SRP

Mgr. Kateřina Musiol KUCHNOVÁ, Ph.D.
Mgr. Ing. Petr PTÁČEK, Ph.D., MBA
Ing. Michaela TICHÁ, Ph.D.

Garantem určitého okruhu agendy PriorityGO je vždy člen SRP nebo některý stálý zástupce škol. To umožní přesah do všech škol skupiny PRIGO, čímž je zajištěna kooperace jednotlivých škol i naplňování vybraných témat.