Přihláška ke studiu na VOŠ PRIGO

Termín uzávěrky přihlášek je stanoven na 22. 10. 2021.
Termín přijímací zkoušky je stanoven na 27. 10. 2021.

Administrativní poplatek za přijímací zkoušku
Administrativní poplatek za přijímací zkoušku činí 490 Kč, s výjimkou oboru Veterinářství, kde se poplatek v letošním roce neplatí. Administrativní poplatek je splatný do 22. 10. 2021 na účet č. 2681659001/5500 (variabilním symbolem je rodné číslo; do zprávy pro příjemce uveďte opět rodné číslo, účel platby: admin. poplatek, jméno. Příklad vzorové zprávy: XXXXXX/1234, admin. poplatek, Novák Jan.).

Po zaplacení přihlášky zašlete potvrzení o platbě z banky nebo kopii ústřižku složenky poštou nebo e-mailem na prihlasky.vos@prigo.cz.

Potvrzení zdravotní způsobilosti
U oborů Diplomovaná dětská sestra, Diplomovaná všeobecná sestra a Veterinářství je nutné doložit lékařský posudek, který prokazuje zdravotní způsobilost uchazeče. Tento posudek je nutno doložit jako originál nebo ověřenou kopii v den zápisu.

Formulář potvrzení zdravotní způsobilosti pro obor DDS
Formulář potvrzení zdravotní způsobilosti pro obor DVS
Formulář potvrzení zdravotní způsobilosti pro obor Veterinářství

 

Mimořádné opatření k přijímací zkoušce

V souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN je možno účastnit se přijímací zkoušky pokud:

 1. uchazeč nemá příznaky onemocnění COVID-19 a zároveň;
 2. se prokáže výsledkem negativního POC antigenního či RT-PCR testu ne starším než 7 dnů před konáním zkoušky. Tohle potvrzení je možné nahradit:
  1. dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní;
  2. certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkovaní proti onemocnění COVID-19, pokud:
   a) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
   b) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo,
   c) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.