Přihláška ke studiu na VOŠ PRIGO

Termín uzávěrky přihlášek je stanoven na 28. 02. 2021

Termín přijímací zkoušky je stanoven na 06. 06. 2021

 

Administrativní poplatek za přijímací zkoušku
Administrativní poplatek za přijímací zkoušku činí 490 Kč, s výjimkou oboru Veterinářství, kde se poplatek v letošním roce neplatí. Administrativní poplatek je splatný do 28. 02. 2021 na účet č. 2681659001/5500 (variabilním symbolem je rodné číslo; do zprávy pro příjemce uveďte opět rodné číslo, účel platby: admin. poplatek, jméno. Příklad vzorové zprávy: XXXXXX/1234, admin. poplatek, Novák Jan.).

Po zaplacení přihlášky zašlete potvrzení o platbě z banky nebo kopii ústřižku složenky poštou nebo e-mailem na prihlasky.vos@prigo.cz.

Potvrzení zdravotní způsobilosti
U oborů Diplomovaná dětská sestra, Diplomovaná všeobecná sestra a Veterinářství je nutné doložit lékařský posudek, který prokazuje zdravotní způsobilost uchazeče. Tento posudek je nutno doložit jako originál nebo ověřenou kopii v den zápisu.

Formulář potvrzení zdravotní způsobilosti pro obor DDS ke stažení zde.
Formulář potvrzení zdravotní způsobilosti pro obor DVS ke stažení zde.
Formulář potvrzení zdravotní způsobilosti pro obor Veterinářství ke stažení zde.