Přihláška ke studiu na VOŠ PRIGO

Přihlaste se ke studiu na školní rok 2022/2023. V případě přihlášky do 25. září 2022 garantujeme výrazně snížené školné!
Termín uzávěrky přihlášek je stanoven na 25. 9. 2022.
Termín přijímací zkoušky je stanoven na 29. 9. 2022.

Administrativní poplatek za přijímací zkoušku
Administrativní poplatek za přijímací zkoušku činí 490 Kč. Administrativní poplatek je splatný do 25. 9. 2022 na účet č. 2681659001/5500 (variabilním symbolem je rodné číslo; do zprávy pro příjemce uveďte opět rodné číslo, účel platby: admin. poplatek, jméno. Příklad vzorové zprávy: XXXXXX/1234, admin. poplatek, Novák Jan.).

Po zaplacení přihlášky zašlete potvrzení o platbě z banky nebo kopii ústřižku složenky poštou nebo e-mailem na prihlasky.vos@prigo.cz.

Potvrzení zdravotní způsobilosti
U oborů Diplomovaná dětská sestra, Diplomovaná všeobecná sestra a Veterinářství je nutné doložit lékařský posudek, který prokazuje zdravotní způsobilost uchazeče. Tento posudek je nutno doložit jako originál nebo ověřenou kopii nejpozději v den konání přijímacího řízení.

Formulář potvrzení zdravotní způsobilosti pro obor DDS
Formulář potvrzení zdravotní způsobilosti pro obor DVS
Formulář potvrzení zdravotní způsobilosti pro obor Veterinářství