Sociální práce

Obor Sociální práce lze nyní studovat v Olomouci v denní formě na vyšší odborné škole, u které jsme novým zřizovatelem. Od školního roku 2020/2021 jsme pro Vás připravili uvedený obor také v kombinované formě. Absolvent získá titul DiS. (diplomovaný specialista).

Studijní obor Sociální práce připravuje studenty zejména na zákonem regulované povolání sociálního pracovníka. Jedná se o jediný typ studia na vyšší odborné škole, které poskytuje odbornou kvalifikaci pro výkon tohoto povolání podle zákona o sociálních službách. Kvalifikační požadavky stanovené zákonem o sociálních službách se vztahují na sociální pracovníky vykonávající činnost v sociálních službách a při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve školách a školských zařízeních a ve věznicích a v azylových zařízeních.

Přihlášky ke studiu
Závazné přihlášky pro denní formu lze již standardně podávat v elektronické aplikaci. V současnosti je možné podávat pro kombinovanou formu předběžné přihlášky ve standardní on-line přihlašovací aplikaci. Ihned po rozhodnutí MŠMT o zápisu tohoto oboru v kombinované formě do školského rejstříku, které očekáváme v průběhu ledna 2020, bude zprocesováno přijímací řízení a uchazeči budou písemně i telefonicky informováni. V letošním roce se poplatek za podání přihlášky u tohoto oboru v denní ani v kombinované formě nehradí.

Studenti VOŠ PRIGO budou během studia čerpat ze synergie v rámci skupiny škol PRIGO. Součástí výuky ve skupině PRIGO je také promyšlená forma mentoringu, která posunuje individuální přístup k výuce na vyšší úroveň. Blíže se o mentoringu dozvíte zde.

Jazykové zkoušky
Znalost cizího jazyka vnímáme jako jednu ze základních praktických kompetencí našich studentů. Vzhledem k tomu, že VOŠ PRIGO je také školou s právem státní jazykové zkoušky, mohou studenti pod vedením zkušených jazykových lektorů získat během studia státem verifikovaný certifikát o vykonání jazykové zkoušky. Dostatečně jazykově vybavení studenti se pak mohou na základě dohodnuté spolupráce účastnit výměnných pobytů s partnerskými školami v zahraničí a získávat tak další zkušenosti v oboru. Blíže se o naší zahraniční spolupráci dozvíte zde.

Informace o sociální práci si můžete přečíst také v Deníku PRÁVO.

Stanoviska význačných institucí a úřadů k oboru Sociální práce

Stanovisko Úřadu práce

Možnost pokračování studia na vysoké škole od 2. ročníku a vrácení školného

Po absolvování studia na VOŠ a získání potřebné kvalifikace nabízíme možnost pokračovat ve studiu na partnerské vysoké škole v Havířově v oboru Sociální práce s nástupem přímo do 2. ročníku (blíže zde). V každém roce studia na vysoké škole bude ze školného hrazeného za vysokoškolské studium poskytnuta sleva ve výši 10 000 Kč při prokázání absolvování VOŠ PRIGO.

Možnost pokračování studia na vysoké škole v manažerském profesním vzdělávání s 50% slevou školného

Po absolvování studia na VOŠ PRIGO nabízíme také možnost pokračovat ve studiu na partnerské vysoké škole v profesním manažerském vzdělávání, které je ekvivalentní magisterským studijním programům zahraničních vysokých škol v programech MBA (Master of Business Administration), MPA (Master of Public Administration) nebo LL.M. (Master of Laws). Po jejich absolvování pak i v manažerském vzdělávání doktorského typu DBA (Doctor of Business Administration). Absolventi VOŠ PRIGO mají nárok po prokázání úspěšného absolutoria na slevu ze školného za tyto programy ve výši 50 %. Zároveň dosažením úspěšného absolutoria splňují podmínku ukončeného bakalářského vzdělání nebo vzdělání diplomovaného specialisty nezbytnou pro podání přihlášky do těchto manažerských programů magisterského typu. Bližší informace o těchto studijních programech naleznete zde.

Školné*

Denní studium ročně 5 900 Kč, nebo měsíčně 590 Kč (platba 12 měsíců).

Kombinované studium ročně 14 900 Kč, nebo měsíčně 1 490 Kč (platba 12 měsíců).

týká se studentů, kteří zahájí studium ve školním roce 2020/2021 (školné studentů, kteří zahájili studium v předchozích letech, se řídí podmínkami z doby jejich nástupu ke studiu)

Bližší informace o přijímacím řízení naleznete zde.

Seznam předmětů a harmonogram výuky ke stažení zde (změna vyhrazena).