Projekty

Vyšší odborná škola PRIGO se účastní tuzemských i mezinárodních projektů, protože projektová činnost umožňuje získávat přehled i rozvíjet praktické kompetence pedagogů a studentů. V prvé řadě je nutno zmínit projekty v rámci výuky, které rozvíjejí kritické a praktické myšlení. Dále jde o projekty, které umožnily výrazně zlepšit kvalitu výuky ve všech směrech.

Od roku 2017 řeší VOŠ PRIGO také další projekty OPVVV a IROP. Jedná se například o projekt zajišťující bezbariérovost školy, projekt OPVVV zlepšující podmínky vzdělávání, ale zejména projekt s názvem Inovace VOV v odborné oblasti humanitní. Cílem tohoto projektu je zlepšení postavení VOŠ ve vzdělávací soustavě ČR. Jedná se tak o unikátní koncepční projekt umožňující VOŠ PRIGO ovlivnit budoucnost terciárního vzdělávání jako takového.

Vyšší odborná škola PRIGO se účastnila dalších dvou projektů, které byly financovány z prostředků EU. Cílem prvního schváleného projektu bylo zvýšení uplatnitelnosti absolventů VOŠ PRIGO na trhu práce. V rámci projektu byly zajišťovány praxe zejména u tuzemských společností s cílem snížit riziko nenalezení vhodného zaměstnání po absolvování vyšší odborné školy. Další projekt byl zaměřen na zvýšení prostupnosti absolventů VOŠ PRIGO do bakalářských studijních programů VŠ prostřednictvím vytvoření kreditního systému hodnocení studia v souladu s ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), který zjednoduší proces uznávání části studia absolventů Vyšší odborné školy PRIGO na VŠ. V návaznosti na výše uvedený projekt VOŠ PRIGO usilovala také o další zvýšení uplatnitelnosti absolventů v praxi prostřednictvím modularizace výuky včetně vytvoření e-learningové podoby modulů pro studenty v prezenční i kombinované formě studia.

Bližší informace o projektech PRIGO naleznete zde.