Vyšší odborná škola PRIGO

VOŠ PRIGO patří mezi největší a nejúspěšnější vyšší odborné školy u nás a účastní se také mnoha projektů v tuzemsku i zahraničí. Její nabídka zahrnuje humanitní, pedagogické, zdravotnické, veterinární nebo přírodovědné obory. Po jejich absolvování obdrží studenti titul DiS. (diplomovaný specialista). Působí ve 4 městech. Sídlo má v Ostravě a vzdělání poskytuje také v Havířově, Bruntále nebo Novém Jičíně. Spolupracuje se sesterskou VOŠ PRIGO v Olomouci.

Je součástí skupiny škol PRIGO, která má nezastupitelné místo ve všech stupních vzdělávací soustavy, počínaje předškolní výchovou a konče vysokoškolským studiem nebo univerzitou třetího věku. Vychází z unikátního přístupu PriorityGO, který je kombinací individualizace výuky, moderních metod a respektování výzev současné společnosti. Vzdělávání je zde vnímáno jako celoživotní filozofie a kontinuální přístup k životu, a nikoliv jako prostředek k dosažení jiných cílů.

Kam po střední škole?
VOŠ PRIGO nehledá studenty, kteří nebyli úspěšní v přijímacím řízení na vysoké školy, a její vize není být „vysokoškolskou institucí“ druhé kategorie, ale přijímá pouze ty uchazeče, kteří mají schopnosti a ambice pro praktickou stránku života a více teoretické a často nepraktické vysokoškolské studium jim nevyhovuje. VOŠ PRIGO je srovnatelná i právně zakotvená obdobně jako tzv. „college“ v zahraničí. Soustředí se nejen na získání titulu, ale zejména na dosažení faktických kompetencí (blíže o rozdílu mezi VOŠ a VŠ zde).

VOŠ PRIGO poskytuje nebo pro nejbližší školní rok připravuje vyšší odborné vzdělání v 5 oborech. V současnosti se jedná o výuku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, Veterinářství (veterinární sestra; veterinární technik), Diplomovaná všeobecná sestra, Diplomovaná dětská sestra a Obecně právní činnost. 

Kvalitní pedagogové i zázemí
Vyšší odborná škola PRIGO má stabilní pedagogický sbor, který je tvořen zkušenými i mladšími odborníky z vysokých škol a praxe. Výuka probíhá s potřebnou teorií, ale na rozdíl od vysokých škol se zaměřuje podstatně výrazněji na praktické problémy již v samotné výuce. Klíčová je však především praxe u smluvních partnerů.

Škola působí v několika kampusech podle typu navštěvovaných oborů a jejich formy. Vedení VOŠ a sekretariát se nachází v Kampusu Halda. Je velmi dobře dostupná veřejnou dopravou a nachází se kousek od tramvajové zastávky. I když je lokalizována do širšího centra Ostravy, je také přístupná z dálnice (blíže zde).

Budovy PRIGO jsou převážně nově zrekonstruované a učebny moderně vybavené. Kromě kmenových učeben je využívaná vlastní přednášková aula a odborné učebny pro jednotlivé obory. Zmínit lze například učebnu „soudní síň“ pro právní a humanitní obory, specializovanou cvičnou mateřskou školu s reálným vybavením pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, dvě jazykové učebny a dvě nové PC učebny. Nedávno byla vybudována také nová odborná učebna pro výuku přírodovědných předmětů a ošetřovatelství (pitevna, veterina). Unikátní je také venkovní učebna, která je plně vybavena a využívá se pro výuku v letních měsících. Škola má vlastní moderně zařízené stravovací prostory a také u většiny svých budov dokončila vybudování komplexního bezbariérového přístupu. VOŠ PRIGO dbá na bezpečnost a je přístupná pouze studentům a zaměstnancům prostřednictvím čipových karet. K dispozici je také knihovna a studovna napojená na informační systém. Prohlédněte si fotogalerii.

Výuka oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika probíhá v denní formě v Ostravě a kombinované formě v Ostravě, Havířově, Novém Jičíně a Bruntále.

Výuka oboru Veterinářství (veterinární sestra; veterinární technik) a oboru Obecně právní činnost v denní i kombinované formě probíhá v Ostravě.

Výuka oboru Diplomovaná dětská sestra v denní i kombinované formě a Diplomovaná všeobecná sestra v denní formě probíhá v Havířově na ulici Vítězslava Nezvala 801/1 v moderně vybavených učebnách naší sesterské Vysoké školy PRIGO.

Na naší sesterské škole v Olomouci můžete studovat obory Předškolní a mimoškolní pedagogika, Veterinářství a Sociální práce v denní i kombinované formě.

Vyšší odborná škola PRIGO je moderní školou, která bere studenty jako partnery a prostřednictvím promyšlené formy mentoringu je začleňuje do výuky. Součástí VOŠ PRIGO je i jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, a proto mohou studenti v případě zájmu rozšířit své jazykové kompetence a získat státem vydaný a autorizovaný certifikát, jenž může dopomoci k získání zahraničního angažmá. PRIGO spolupracuje také s více jak dvacítkou univerzit a škol z celého světa (blíže zde).

Vzhledem k tomu, že VOŠ patří podle Mezinárodní klasifikace vzdělávání (ISCED) do terciárního vzdělávání vysokoškolského typu, je získání diplomu z vyšší odborné školy uznatelné minimálně ve všech zemích Evropské unie. Po skončení studia na VOŠ PRIGO je možné rozšířit si kvalifikaci a pokračovat ve studiu na sesterské vysoké škole, která je členem skupiny PRIGO nebo studovat v zahraničí.

VOŠ PRIGO získala v roce 2019 jako jedna z mála vyšších odborných škol u nás Listinu programu ERASMUS+ pro vysokoškolské  vzdělávání. Naši studenti i pedagogové mají možnost se účastnit zahraničních studijních pobytů na partnerských vysokých školách nebo absolvovat stáže v zahraničních firmách. Vše pod patronací a s financováním pobytu prostřednictvím prostředků Evropské unie. Na VOŠ PRIGO se opačně účastní vysokoškolských stáží také zahraniční studenti a pedagogové.

Další zajímavé informace o VOŠ PRIGO jsou k dispozici v rozhovoru pro Deník PRÁVO.

Den otevřených dveří již proběhl.
Individuální návštěvu školy je možné si domluvit na kontaktním telefonním čísle nebo e-mailu.

PRIGO Chytrá škola

PRIGO je školou pro život, jaký bude. Naše žáky a studenty se snažíme připravovat na to, aby obstáli hlavně v budoucím životě, a to přesto, že představy nás všech o tom, jak bude společnost i život za několik desítek let vypadat nemají jasné kontury. Naše filozofie je ukotvena v desateru principů PriorityGO. Snažíme se vychovávat kreativní osobnosti s vysokou adaptibilitou a flexibilitou, které se budou schopny uplatnit v životě u nás i v zahraničí. Proto za základ přípravy na budoucí život považujeme rozvoj schopnosti kritického myšlení. Ve výuce klademe důraz na moderní didaktické metody a rozvoj obecných kompetencí. Vycházíme ze skutečnosti, že škola v současnosti není výhradním ani hlavním zdrojem informací a její úlohu přebírá do jisté míry on-line prostředí. Proto jsou pro nás důležité moderní technologie. Mobilní zařízení a prostředí internetu využíváme nejen ve výuce, ale také ve všech dalších aktivitách a činnostech spojených s návštěvou školy. Naším cílem je, aby se staly přirozenou součástí života jako nástroj k řešení problémů a zjednodušení života i práce, nikoliv jako způsob konzumace volného času a náhrada osobních sociálních vazeb. Respektujeme při tom tradiční hodnoty a naše kulturně-historické prostředí.

Jsme CHYTROU školou. Jedněmi z našich priorit jsou proto konektivita, elektronická komunikace a transparentnost. Důraz klademe na výchovu k bezpečné práci s technologiemi. Již pátým rokem dynamicky měníme přístup k informačním a komunikačním technologiím a jejich smysluplnému zapojování nejen do výuky. Zatímco v počátcích jsme výuku stavěli zejména na principu BYOD (Bring Your Own Device), kdy jsme pracovali s vlastními zařízeními žáků a studentů, které si mohli do výuky přinést, jdeme v tomto školním roce mnohem dál. Na celé Základní škole PRIGO jsou ve všech hodinách při vhodných příležitostech využívány tablety Apple (iPady) a Apple TV.

My ale jdeme ještě dál! Implementovali jsme nový systém výuky jednotlivých předmětů založený právě na práci s informačními a komunikačními technologiemi. Na naší Vyšší odborné škole PRIGO budou nyní vybaveni iPady všichni nově nastupující studenti denní formy studia oborů Diplomovaná všeobecná sestra a Diplomovaná dětská sestra a také jejich učitelé. Od dalších let budou podobně postupně v PRIGO školách vybaveni i všichni ostatní naši žáci, studenti a učitelé. Veškeré zařízení bude vždy nové, bude ho možné využít pro školní, mimoškolní i osobní potřeby a po úspěšném ukončení studia bude přenecháno do osobního vlastnictví žáka nebo studenta za symbolickou nebo zůstatkovou cenu.

Chytrá škola změní svět vzdělávání – Deník PRÁVO

Praxe na VOŠ PRIGO

Praxe a odbornost je hlavním mottem Vyšší odborné školy PRIGO. Studenti se s ní výrazně setkávají v samotné výuce, ale zejména u smluvních partnerů. Oproti často příliš teoretickému vysokoškolskému vzdělávání je tak absolvent ihned od prvního okamžiku schopen plnohodnotně vykonávat svoji profesi podle vystudovaného oboru. Vyučující na VOŠ PRIGO jsou především odborníci, kteří úspěšně vykonávají své profese a předávání zkušeností při výuce berou spíše jako poslání a výzvu, a nikoliv jako svůj hlavní zdroj příjmů. Na rozdíl od častého nešvaru vysokoškolského studia, kde lze najít mnoho „zaparkovaných“ neúspěšných osob, je na VOŠ PRIGO kladen důraz na úspěch pedagoga ve své profesi a v praktickém životě. Přesto, nebo právě proto, zde nevyučují lidé pochybných kvalit. Naopak. Na Vyšší odborné škole PRIGO je dosažené vzdělání a kvalifikace na absolutní špičce v ČR. Najít lze zde také velmi výrazné procento pedagogů s velkým doktorátem, docenty i profesory.

Celé vyšší odborné studium je přizpůsobeno nejmodernějším požadavkům praxe na osobnostní charakteristiky a dovednosti absolventa, na jeho samostatnost, připravenost pro týmovou práci a zároveň dostatečný stupeň jazykové vybavenosti. Z důvodu rozsahu praxe je absolvent schopen se rychle zorientovat a zapracovat na nové pracovní pozici.

Ve většině oborů je studium postaveno také na projektové a tvůrčí činnosti, která umožní kriticky řešit předložené problémy a témata a poskytnout tak reálný přechod do profesního života. V případě zájmu studenta je možné absolvovat zahraniční praxi, která zajistí zdokonalení jazykových kompetencí a aplikaci nabytých znalostí v jiném kulturním prostředí, a to prostřednictvím výměnných pobytů.

Praxe studentů oboru Obecně právní činnost probíhá přímo na pracovištích partnerů, jakými jsou například velké i malé národní a mezinárodní společnosti, advokátní kanceláře, soudy, obecní úřady a mnoho dalších. Přímo ve škole pak mají studenti možnost zapojit se do fiktivní firmy, kde si mohou vyzkoušet vedení vlastní firmy, a to se všemi náležitostmi, které k tomu patří. O tom, že naši studenti patří opravdu k nejlepším, svědčí i fakt, že se každým rokem umísťují na prvních příčkách v celonárodní soutěži fiktivních firem. Praxe studentů oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika probíhá také v prostorách cvičné mateřské školky nebo Mateřské školy PRIGO a Základní školy PRIGO, stejně jako u téměř čtyřiceti partnerských školek a zařízení pro děti. Praxe studentů oboru Diplomovaná dětská sestra a Diplomovaná všeobecná sestra probíhá ve více jak třiceti smluvních zařízeních. Jedná se o většinu hlavních regionálních nemocnic, ambulantní zařízení, zařízení sociální péče a další. Praxe v oboru Veterinářství probíhá ve veterinárních ambulancích a dalších zařízeních.

Mentoring na VOŠ PRIGO

Osobní přístup je jednou z priorit konceptu PriorityGO, který uplatňujeme na všech našich školách. Na základě propojení skupiny škol PRIGO a toho, že zahrnuje všechny stupně vzdělávání, máme unikátní možnost nabídnout našim studentům zapojení do nového systému BuddyGo. Ten posouvá slovní spojení „osobní přístup“ na vyšší úroveň. Cílený mentoring propojuje rozdílné stupně vzdělávání skupiny škol PRIGO. Rozvíjí tak u studentů v dnešní době velmi ceněné vlastnosti, jakými jsou zodpovědnost a aktivita na straně mentorů, a zároveň vede ke snadnější integraci mentorovaných.

Nová škola, nové prostředí, noví spolužáci a pedagogové – v PRIGO bereme osobní přístup opravdu vážně. Pro každého studenta naší vyšší odborné školy PRIGO najdeme kamaráda Buddyho z vyššího ročníku. Buddy vás školou provede, dá tip na zajímavé školní akce a stane se vaším parťákem. Samota vás nikdy trápit nebude. Díky Buddymu budete tvořit úspěšný tým, který může třeba reprezentovat školu na různých akcích, ale i tým kamarádů, kteří si vzájemně pomáhají.

Také nově nastupující studenti VOŠ PRIGO mají k dispozici Buddyho, nebo přesněji jejich tým, který je na e-mailu nebo Messengeru k dispozici 24 hodin denně a reaguje na všechny podněty k řešení.

Studenti Vyšší odborné školy PRIGO však působí hlavně v roli mentorů. Jedná se o obecný mentoring, kdy připravují přednášky, setkání a mimoškolní akce pro ostatní žáky a studenty ze skupiny PRIGO. Chystají například ukázkový soudní proces, projektový den nebo sportovní den. Studenti oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika navíc individuálně mentorují školáčky Buddies z Mateřské školy PRIGO, kde je doprovázejí na akcích pořádaných školkou, dohlížejí na jejich hladkou integraci do školního prostředí a dbají o jejich individuální rozvoj. V rámci studia mimoškolní pedagogiky připravují studenti VOŠ mnoho projektově orientovaných činností pro žáky základních škol (nejen) skupiny PRIGO. Do mentoringu se zapojují také studentky a studenti oboru Diplomovaná dětská sestra a Diplomovaná všeobecná sestra. Vzhledem  k přírodovědnému zaměření většiny mateřských, základních nebo středních škol skupiny PRIGO, bude mentoring využit i v rámci studia oboru Veterinářství.

Na studenty VOŠ PRIGO také čekají akce, na kterých získají zkušenosti svých starších kolegů, například na přednáškách studentů Vysoké školy PRIGO.

Mezinárodní spolupráce

Součástí Vyšší odborné školy PRIGO je i jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, a proto mohou studenti v případě zájmu rozšířit své jazykové kompetence a získat státem vydaný a autorizovaný certifikát, jenž je uznávaný ve všech zemích Evropské unie a který usnadní další uplatnění absolventů v případném zahraničním angažmá.

PRIGO spolupracuje s několika desítkami zahraničních škol po celém světě, např. ve Velké Británii, USA, Německu, Francii, Rakousku, Polsku, Slovensku a mnoho dalších. Mezinárodní výměna studentů a pedagogů umožňuje akcelerovat jazykové kompetence. Vzdělání našich studentů pak získává mezinárodní rozměr. Studentům i pedagogům tak nabízíme krátkodobé i delší studijní či pracovní pobyty.

V rámci projektu ERASMUS+ se mohou studenti VOŠ PRIGO zúčastnit zahraničních výměnných pobytů na partnerských vysokých školách nebo stáží v zahraničních firmách.

ERASMUS+

VOŠ PRIGO získala v roce 2019 jako jedna z mála vyšších odborných škol u nás Listinu programu ERASMUS+ pro vysokoškolské vzdělávání. Naši studenti i pedagogové mají možnost se účastnit zahraničních studijních pobytů na partnerských vysokých školách nebo absolvovat stáže v zahraničních firmách. Vše pod patronací a s financováním pobytu prostřednictvím prostředků Evropské unie. Na VOŠ PRIGO se opačně účastní vysokoškolských stáží také zahraniční studenti a pedagogové.

ERASMUS+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2021–2027, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších. ERASMUS+ si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností. Dvě třetiny prostředků z tohoto programu jsou určeny na stipendia více než 4 milionům osob za účelem studia, odborné přípravy, práce či dobrovolnické činnosti v zahraničí v období 2021–2027. Pobyt v zahraničí může trvat od několika dnů až po jeden rok. Programu ERASMUS+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže a funkcionáři amatérských sportovních organizací. Lze z něj také poskytnout finanční prostředky na partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických organizací, podniků, místních a regionálních úřadů a nevládních organizací, jakož i na reformy v členských státech s cílem modernizovat vzdělávání a odbornou přípravu a podpořit inovace, podnikatelské schopnosti a zaměstnanost.

Listina VOŠ PRIGO programu ERASMUS+ pro vysokoškolské vzdělávání ke stažení zde.

Erasmus-studenti

Erasmus-zaměstnanci

Projekty

Vyšší odborná škola PRIGO se účastní tuzemských i mezinárodních projektů, protože projektová činnost umožňuje získávat přehled i rozvíjet praktické kompetence pedagogů a studentů. V prvé řadě je nutno zmínit projekty v rámci výuky, které rozvíjejí kritické a praktické myšlení. Dále jde o projekty, které umožnily výrazně zlepšit kvalitu výuky ve všech směrech.

Od roku 2017 řeší VOŠ PRIGO také další projekty OPVVV a IROP. Jedná se například o projekt zajišťující bezbariérovost školy, projekt OPVVV zlepšující podmínky vzdělávání, ale zejména projekt s názvem Inovace VOV v odborné oblasti humanitní. Cílem tohoto projektu je zlepšení postavení VOŠ ve vzdělávací soustavě ČR. Jedná se tak o unikátní koncepční projekt umožňující VOŠ PRIGO ovlivnit budoucnost terciárního vzdělávání jako takového.

Vyšší odborná škola PRIGO se účastnila dalších dvou projektů, které byly financovány z prostředků EU. Cílem prvního schváleného projektu bylo zvýšení uplatnitelnosti absolventů VOŠ PRIGO na trhu práce. V rámci projektu byly zajišťovány praxe zejména u tuzemských společností s cílem snížit riziko nenalezení vhodného zaměstnání po absolvování vyšší odborné školy. Další projekt byl zaměřen na zvýšení prostupnosti absolventů VOŠ PRIGO do bakalářských studijních programů VŠ prostřednictvím vytvoření kreditního systému hodnocení studia v souladu s ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), který zjednoduší proces uznávání části studia absolventů Vyšší odborné školy PRIGO na VŠ. V návaznosti na výše uvedený projekt VOŠ PRIGO usilovala také o další zvýšení uplatnitelnosti absolventů v praxi prostřednictvím modularizace výuky včetně vytvoření e-learningové podoby modulů pro studenty v prezenční i kombinované formě studia.

Bližší informace o projektech PRIGO naleznete zde.

Jobs & Projects

Školy PRIGO jsou největším vzdělávacím uskupením v České republice, které se neustále dynamicky rozvíjí. Jsme stabilním zaměstnavatelem, který nabízí mnoho příležitostí k osobnímu růstu. Rádi v našich řadách přivítáme další kolegy, kteří s námi chtějí sdílet filozofii PriorityGO a budovat školu pro život, jaký bude. I my děláme chyby, ale snažíme se zlepšovat a učit se od těch nejlepších. Každý nový člen rodiny PRIGO nám pomáhá, obohacuje nás a posouvá dál. Jste-li ochotni tvrdě pracovat a měnit svět vzdělávání s námi, neváhejte nás, prosím, kontaktovat. Pokud vám však jde pouze o to získat práci a nemáte zájem posouvat dál sebe ani ostatní, obraťte se raději na někoho vhodnějšího.

Životopisy zasílejte, prosím, e-mailem na níže uvedenou adresu. V předmětu e-mailu a životopisu uveďte také typ školy nebo pozici, na které byste chtěli pracovat. Pokud máte projekt, o kterém si myslíte, že by nás mohl zajímat, určitě se také ozvěte nebo nám jej rovnou pošlete spolu se svým životopisem.

Kontakt pro zaslání pracovní nabídky nebo projektu:

Andrea Neuwirthová
andrea.neuwirthova@prigo.cz
M +420 603 279 105

VOŠka nebo VýŠka?

Studenti i veřejnost si občas neumí zařadit vyšší odborné školy (VOŠ) do našeho vzdělávacího systému. Jedna skupina se domnívá, že mezi vyšší odbornou školou a vysokou školou není žádný rozdíl, druhá, početnější, si pak myslí, že vyšší odborná škola je vysoká škola druhé kategorie. Spíše méně hojně se pak vyskytují názory, že VOŠ je nadstavbou střední školy, vlastně takovým pomaturitním studiem. Jak je to tedy doopravdy?

Studijní oddělení VOŠ PRIGO se někdy setkává se studenty, kteří úspěšně složili přijímací zkoušku a kteří si studium nakonec „rozmyslí“ se zdůvodněním, že ke studiu nenastoupí, protože se dostali dodatečně na vysokou školu. Podobně pak naše řady opouštějí někteří studenti vyšších ročníků se stejnou argumentací. Paradoxem je, že mnoho z nich se k nám pokouší po zkušenosti z vysokoškolského studia zase vrátit. Zároveň opačně zaznamenáváme poměrně významné množství studentů, kteří chtějí po vysokoškolské zkušenosti projít přijímacím řízením na Vyšší odborné škole PRIGO buď v průběhu samotného vysokoškolského studia, nebo po jeho ukončení, protože zjišťují, že jim chybí praktické kompetence nebo zákonná kvalifikace.

Jsme přesvědčeni, že níže uvedené shrnutí, vtěsnané do pěti bodů, pomůže všem při rozhodování a zajistí, aby uchazeč studoval a také dostudoval ten typ školy, který je pro něj nejvhodnější, a naše škola vzdělávala a udělovala absolutoria těm, u nichž to má smysl. V souladu s koncepcí skupiny PRIGO vycházíme z premisy, že neexistuje horší nebo lepší typ vzdělání, ale jen vhodnější nebo méně vhodné studium pro konkrétního jedince. Co může být smysluplné pro jednoho studenta, může postrádat smysl pro jiného.

Vymezení

Vyšší odborná škola – nebo-li VOŠ, je typ školy, který byl zařazen do české vzdělávací soustavy v devadesátých letech minulého století na základě zahraničního vzoru s cílem umožnit nabídku praktičtější formy vzdělávání vysokoškolského typu. Je ve stejné kategorii jako vysokoškolské bakalářské studium a je srovnatelné s tzv. „colleges“ v angloamerickém vzdělávacím systému.

Číst více

Podobnosti

Vyšší odborná škola, stejně jako vysoká škola, patří do oblasti terciárního vzdělávání. Jedná se tedy v obou případech o instituce podobného typu a v mezinárodní klasifikaci ISCED je jimi nabízený základní titul ve stejném stupni. Studijní programy vyšších odborných škol a vysokých škol odrážejí nabídku v různých oborech lidské činnosti a podléhají shodně podmínce akreditace, tedy zhodnocení zajištění výuky po personální, materiální a finanční stránce.

Číst více

Rozdíly

Zásadní rozdíl je již ve faktickém cíli a pojetí obou typů škol. Vyšší odborná škola se soustřeďuje na praktickou stránku studijního oboru a součástí výuky je v rámci jednotlivých předmětů více praxe než teorie. Teoretický základ je vždy přítomen, ale předpokládá se masivní zapojení praktických poznatků. Také povinná smluvní praxe je řádově v několikanásobně vyšším rozsahu než na vysokých školách.

Číst více

Kvalita

Ti, kdo berou vyšší odborné školy jako vysoké školy druhé kategorie, budou vnímat jejich kvalitu spíše hůře. Avšak ta část veřejnosti, která posuzuje kvalitu praktickými dovednostmi, bude naopak považovat za méně kvalitní a méně využitelné vysoké školy.

Číst více

Uplatnění

Uplatnění lze chápat ve dvojím smyslu. Zejména jde o jistotu získání zaměstnání ve studovaném oboru. K zápisu nového studijního programu u VOŠ dochází podle zákona pouze tehdy, pokud je žádaný trhem práce a získá kladné stanovisko úřadu práce a zaměstnavatelů. Zde lze považovat vyšší odborné školy za velmi úspěšné, protože díky vhodně nabízeným studijním programům a praxi u jejich absolventů u nich existuje nízká míra nezaměstnanosti, která je ve většině případů ještě nižší než u srovnatelných absolventů vysokých škol.

Číst více