Seznam předmětů studijního oboru Sociální práce

Cizí jazyk – Anglický jazyk

Výuka cizích jazyků navazuje na znalosti, které studenti získali na střední škole, dále je rozvíjí a prohlubuje. Studentům je umožněno zvolit si anglický/německý jazyk.
Preferováno je komunikativní pojetí výuky a práce s odborným textem; k dosažení vzdělávacích cílů jsou využívány formy cvičení, samostatného studia a samostatné práce s autentickými texty. Výuka přispívá ke kultivaci vyjadřovacích schopností studentů. Student se učí využívat cizího jazyka pro vlastní sebevzdělávání i pro potřeby praxe. Nezanedbatelným důvodem a motivací je rovněž možnost studijních pobytů studentů v zahraničí.
Výuka vede k tomu, aby se studenti naučili porozumět odbornému textu a dovedli se v něm správně orientovat, získali z textu potřebné informace a byli schopni s ním dále pracovat. Dalším cílem je rozvíjet komunikativní dovednosti studentů pro účely osobního i pracovního života. Studenti jsou vedeni k ucelenému zpracování témat a jejich odborné prezentaci a připravováni tak k absolventské zkoušce včetně zpracování cizojazyčného resumé absolventské práce. Výuka navazuje na učivo teorie a metod sociální práce, sociální politiky, psychologie, filozofie, etiky a zdravotních nauk.

Řečové dovednosti:
Receptivní řečové dovednosti:
• poslech
• čtení
Produktivní řečové dovednosti:
• ústní projev
• písemný projev

Jazykové prostředky:
• výslovnost
• slovní zásoba
• gramatika
• pravopis

Sociální práce s rodinou a dětmi

Základní zaměření předmětu je poznávání funkčních a dysfunkčních stavů a procesů v manželství a rodině. Získané poznatky poskytují lepší možnost volby strategií a odborných intervencí s ohledem na kompetenci pomáhající profese.

1. Smysl a význam rodiny
2. Základní pojmy a typy partnerských a rodinných vztahů
3. Manželství jako základ rodiny, jeho složky
4. Vývoj partnerských vztahů a rodiny v čase
5. Role muže a ženy, koncepce gender
6. Fungování a dysfunkce v rodině
7. Typy rodin – individuální rozdílnosti
8. Metody a koncepční přístupy v práci s manželstvím a rodinou
9. Sociální patologie a rodina