Seznam předmětů studijního oboru Obecně právní činnost

1.ročník – zimní období

Základy práva

Modul Úvod do práva představuje výchozí soubor znalostí nezbytný pro studium pozitivně právních modulů. Cílem je naučit studenta praktickým dovednostem při práci s právními předpisy a při jejich výkladu. K tomu slouží základní výuka zaměřená na právní logiku a výklad práva, pojmy, systém práva a prameny práva. Stranou nezůstane pojednání o jednotlivých právnických profesích, právnické hry a argumentační „souboje“ na hraniční právní problémy. V souladu s principy PriorityGO je u studentů rozvíjeno také technické vzdělávání, proto je součástí výuky i práce s právními informačními systémy.

1. Právní logika I – interpretace, argumentace.
2. Právní logika II – výklad práva podle subjektů.
3. Právní logika III – výklad práva podle metody a rozsahu.
4. Pojem, podstata a funkce práva a dualismus práva.
5. Základní systémové pojmy práva, prameny práva.
6. Právní normy.
7. Právní vztahy.
8. Práce s právními předpisy, soudní judikaturou a základními právními informačními systémy.
9. Práce s právním systémem ASPI a dalšími právními systémy.
10. Práce na portálu justice.cz – obchodní rejstřík, insolvenční rejstřík a další.
11. Webové portály s právní tématikou – nahlizenidokn.cz, živnostenský rejstřík, epravo.
12. Právnické profese – úloha advokáta, soudce, státního zástupce, notáře soudního exekutora a dalších právnických profesí v systému práva.
13. Základy právní argumentace – hraniční případy v právu (argumentace pro a proti) I.
14. Základy právní argumentace – hraniční případy v právu (argumentace pro a proti) II.
15. Základy právní argumentace – hraniční případy v právu (argumentace pro a proti) III.

Soukromé právo I - Občanské právo I

Občanské právo je základním odvětvím právního řádu ČR. Zachycuje ucelený pohled na problematiku právní osobnosti fyzických a právnických osob, statusových práv osob, věcných práv (vlastnické, zástavní, věcná práva k věci cizí aj.), obligačních vztahů (smlouvy, odpovědnostní vztahy), dědického práva (vznik a nabývání dědictví, zákonná a testamentární posloupnost), jednotlivých smluvních typů. Modul Občanské právo I tvoří společně s modulem Občanské právo II základní prvek modulu Soukromé právo. V rámci modulu studenti získají praktické zkušenosti s dokumenty, jako jsou plná moc, návrh na vklad věcného práva do katastru atd. Studenti se seznamují s praktickými aspekty věcí v právním smyslu, svéprávnosti, zastupování osob, věcných práv, zástavních a zadržovacích práv.

1. Pojem soukromého práva v systému práva, vývoj.
2. Výklad soukromoprávních norem, analogie a základní zásady soukromého práva.
3. Postavení člověka v soukromém právu I – právní osobnost, svéprávnost.
4. Postavení člověka v soukromém právu II – zastoupení.
5. Ochrana soukromých subjektivních práv, osobnostní právo I.
6. Ochrana soukromých subjektivních práv, osobnostní právo II.
7. Základy práva právnických osob I.
8. Základy práva právnických osob II.
9. Věc v právním smyslu I.
10. Věc v právním smyslu II.
11. Soukromoprávní skutečnosti, právní jednání – pojmové znaky a náležitosti.
12. Výklad, forma a neplatnost právního jednání.
13. Veřejné rejstříky a seznamy, katastrální právo.
14. Katastrální právo II.
15. Čas jako právní skutečnost.
16. Úvod do věcných práv, držba.
17. Vlastnické právo – obsah, omezení a ochrana.
18. Sousedská práva.
19. Společné jmění manželů.
20. Spoluvlastnictví a bytové spoluvlastnictví.
21. Věcná břemena – služebnosti a reálná břemena.
22. Zástavní právo.
23. Právo stavby a zadržovací právo.

Veřejné právo I - Ústavní právo

Modul Ústavní právo seznamuje studenty se základy teorie ústavy a hodnotami, na kterých je založena. Po absolvování modulu budou studenti rozumět právní regulaci státní moci a její organizaci (dělba moci, jednotlivé ústavní orgány, jejich postavení, pravidla činnosti) či základům vztahu státu a jedince (státní občanství, základní práva a svobody, jejich ochrana, ústavní základy postavení cizinců). Studenti budou dále schopni interpretovat ustanovení ústavního pořádku České republiky či navazujících předpisů, budou schopni vytvořit odůvodněnou analýzu základních ústavněprávních problémů. V rámci přednášek je vymezen prostor k diskusi nad zmíněnými praktickými tématy, která jsou společně s pedagogem rozebírána.

1. Úvod do ústavního práva ČR. Moderní stát a jeho ústavní právo.
2. Pojem, předmět, prameny ústavního práva.
3. Kontinuita a diskontinuita jako problém ústavního práva ČR.
4. Ústava a ústavní pořádek České republiky. Ústavní základy právního řádu České republiky.
5. Ústavní proces – aplikace.
6. Zákonodárná moc I.
7. Zákonodárná moc II.
8. Výkonná moc I.
9. Výkonná moc II. Další ústavně zakotvené orgány.
10. Soudní moc I.
11. Soudní moc II.
12. Ústavněprávní základy územní organizace ČR.
13. Státní občanství ČR.
14. Základná lidská práva I.
15. Základní lidská práva II.

Ekonomie

Modul Ekonomie představuje výchozí soubor znalostí pro studium ekonomicky zaměřených modulů. Jedná se o modul seznamující studenty s ekonomií jako vědou, se základy mikroekonomie, makroekonomie a zároveň tyto oblasti dává do souvislosti s praktickou hospodářskou politikou. Nezbytnou se jeví seznámení se s prací s ekonomickými daty a jejich aplikace do reálných procesů. Studenti tak budou disponovat nejen potřebnými teoretickými znalostmi v oblasti ekonomie, ale dokáží je zároveň vnímat v prostředí aktivně realizované hospodářské politiky.

1. Ekonomie jako věda – pojem, předmět, metoda, zákony.
2. Mikroekonomie a makroekonomie.
3. Základní ekonomický problém – vzácnost, zdroje a potřeby, statky a služby, náklady obětované příležitosti, křivka produkčních možností.
4. Ekonomické systémy – způsob zodpovězení základních ekonomických otázek (co, jak, pro koho), otázka vlastnictví (motiv vytvářet úspory a investice), systém zvykový, příkazový, tržní).
5. Tržní mechanismus – interakce nabídky a poptávky, elasticita cen, posuny nabídkových a poptávkových křivek, přebytek výrobce a spotřebitele, neuspokojená/přebytečná nabídka a poptávka.
6. Chování spotřebitele, užitek, maximalizace užitku.
7. Chování firmy, náklady, příjmy, zisk, maximalizace zisku.
8. Konkurence na trhu – rovnováha, hospodářská soutěž, konkurence na trhu, dokonalá/nedokonalá konkurence.
9. Trh práce, mzda, minimální mzda (ano/ne), typy mezd.
10. Vývoj ekonomického myšlení (behaviorální ekonomie, biofyzikální ekonomie, ekologická ekonomie či ekonomie udržitelného nerůstu). České ekonomické myšlení
11. Měření makroekonomické produkce, makroekonomické agregáty, ekonomický růst a cyklus (fáze, ukazatele), alternativní ukazatele růstu.
12. Inflace a nezaměstnanost – pojmy, typy, měření, interakce.
13. Hospodářská politika – typy (fiskální/monetární), nástroje a jejich vzájemné působení, platební bilance.
14. Státní rozpočet – příjmy a výdaje, schodek, státní dluh.
15. Hospodářská krize – velké hospodářské krize v historii a jejich příčiny – poučení a důsledky.
16. Deskriptivní ekonomie – význam informací v ekonomice. Práce s daty a jeich aplikace na reálnou ekonomiku

Podniková ekonomika a management

Modul Podniková ekonomika a management přibližuje vybrané oblasti podnikové ekonomiky v praxi, seznamuje s praktickými příklady podnikové reality, a to od procesu zahájení podnikatelské činnosti až po aspekty okolí podniku a specifika jednotlivých činností podniku. Pomocí vhodně zvolených vyučovacích metod (případové studie, přednášky odborníků z praxe, konkrétní ukázky dobré a špatné praxe) jsou v modulu postupně propojovány a postupně prohlubovány znalosti studentů. Cílem předmětu je poskytnout ucelený výklad základů podnikové ekonomiky. Studenti budou seznámeni zejména s charakteristikou podniku a podnikání, s vymezením ekonomického a finančního systému podniku a s daňovou problematikou. Studentům budou představeny metody a zejména nástroje rozhodování podniků, různé způsoby interpretace těchto metod v souvislosti se zájmy managementu. Budou jim také ukázány různé formy financování a finančního řízení podniku.

1. Podnik, podnikání a různé typy forem podniků – pojmy, právní normy, ekonomicko-právní charakteristika.
2. Cíle podnikání a životní cyklus podniku.
3. Majetková a kapitálová struktura podniku – dlouhodobý majetek, oběžný majetek, rozvaha, oceňování, opotřebení a odepisování.
4. Výnosové a nákladové souvislosti podniku – definice příjem/výnos, výdej/náklad, členění (strukuta výkazu zisku a ztrát), náklady podniku a jejich dělení (dle druhu, výkonu), řízení nákladů, podstata a význam kalkulací kalkulace nákladů.
5. Organizace velkých podniků – účetní oddělení, oddělení controllingu a treasury, oddělení reportingu, oddělení interního auditu – definice, pozice jednotlivých oddělení v organizační struktuře podniku, dopady výstupů do řízení společnosti, spolupráce.
6. Controlling v moderní společnosti – principy, funkce, druhy (operativní, strategický), důvody pro zavedení controllingu, úloha controllera.
7. Treasury v moderní společnosti – úloha treasury managementu, pracovní kapitál, cashflow, zajištění platebního styku (zálohové platby, správa a pojištění pohledávek, bankovní záruky a akreditivy), faktoring jako způsob financování, cashpooling, zajišťování kurzových výkyvů (heading).
8. Základní finanční analýza – horizontální/vertikální, analýza fondů finančních prostředků, analýza poměrových ukazatelů (rentabilita, měření aktivity, analýza platební schopnosti, stability a zadluženosti), ukazatele kapitálového trhu. Techniky FA.
9. Hodnocení investic – statické metody (ROI, DN), dynamické metody (ČSH, VVP, EVA).
10. Daňová soustava v ČR – správa daní, členění daní (daně přímé/nepřímé), význam a dopad jednotlivých daní (daň z příjmů, daň z nemovitostí, daň silniční, dědická, darovací a z převodu nemovitostí, DPH, spotřební daň, ekologická daň, daň z elektřiny, pevných paliv a zemního plynu).

Cizí jazyk A I (AJ)

Modul Cizí jazyk A – Angličtina je vyučován v šesti po sobě jdoucích obdobích prvního a druhého ročníku. Hlavní prioritou modulu je zaměření na praktický jazyk, a to zejména na mluvený projev, jeho srozumitelnost a plynulost, schopnost reagovat v běžných situacích v soukromém i profesním životě. Cílem výuky je zdokonalit výslovnost, porozumění psanému textu i mluvenému projevu, slovní zásobu a gramatickou vybavenost studenta, a to na úroveň, která mu/jí zajistí nejlepší možné uplatnění v praxi. V hodinách cizího jazyka je důraz kladen na praktické dovednosti studentů (psaní životopisu, motivačního dopisu, využití ‚soft skills‘ v profesním životě apod.), stejně tak jako i na schopnost studentů vytvářet prezentace v anglickém jazyce, které jsou zaměřené na témata související s odbornou tématikou probíranou v hodinách cizího jazyka. Studenti jsou v rámci výuky děleni do skupin, ve kterých se pomocí simulovaných konverzací (tj. „role-play“) učí reagovat na běžné životní situace. Studenti na základě probírané problematiky řeší případové studie, při nichž společně řeší reálné problémy pomocí kompromisů a dohod. Při řešení problémů jsou simulovány běžné situace reálných firem a společností, což jim do značné míry může v budoucnu usnadnit vstup na trh práce. VOŠ PRIGO je školou s právem státní jazykové zkoušky a studenti mají tedy během studia také možnost získat osvědčení o státní jazykové zkoušce z anglického jazyka. VOŠ PRIGO neustále rozvíjí spolupráci se zahraničními školami tak, aby studenti mohli formou stáží či výměnných pobytů prohlubovat znalosti cizího jazyka v reálných situacích.

1. Communication – communication, what is the main goal of communication; three main types of communication, examples of the individual types; verbal, non-verbal (body language, gestures, mimics) and paraverbal communication; why is communication important in business, internal and external communication in a business environment. Language skills: word order in affirmative sentences, negatives and questions (SVOMPT); Present Simple; pronouns and possessive adjectives; family members; common verb phrases, daily routine.
2. Formal writing – Differences in formal and informal format; how and when do we use both formats; features and examples of formal and informal language, follow-up letters and emails.
Language skills: Present Continuous; prepositions of place; verbs + prepositions; clothes, footwear, parts of the body; jobs; ordinal numbers, picture description, describing people
3. Getting through on the phone – making and receiving calls, checking information; dealing with communication problems on the phone; exchanging personal information, saying numbers, swapping email addresses on the phone, spelling, international spelling alphabet, leaving voicemails.
Language skills: be going to (plans and predictions); Present Continuous for future arrangements; countable and uncountable nouns; many, few vs. much, little, spelling and numbers, defining relative clauses (who, which, where); means of transport; travelling by plane, bus, train; airports, arrangements and meetings; restaurant problems, language used for information exchange
4. Curriculum Vitae and covering letter – CV, writing a CV, video CV; what information should and should not be included in a CV; writing a covering letter; what information should and should not be included in a covering letter.
Language skills: Past Simple: regular and irregular verbs; prepositions of time and place: at, in, on; irregular plurals; articles; have got; lifestyle; adjectives describing attitudes, opinions, skills, personality and character, hobbies and interests
5. Job applications, job interviews – preparing for a job interview; common interview questions; do’s and don’ts before and during the interview; identifying your strenghts and weaknesses; how to present yourself in an interview, communication skills; soft skills x hard skills.
Language skills: numerals, giving instructions, times of the day, expressing time, time sequencers and connectors, expressing intentions, question formation, time filler phrases – language used to gain thinking time
6. Business writing – emails, letters, and memos; structuring a letter, structuring an email, common abbreviations used in letters and emails; language used in business writing.
Language skills: Present Perfect; something, anything, nothing; adjectives ending in -ed and -ing; one used as a substitute verb; to be able to; housework; fashion and shopping; shapes and measures; materials, sounding friendly.
7. Company – company profile, company structure, talking about company history; types of companies; departments in a company and their responsibilities; names and responsibilities of individual job positions within a company.
Language skills: comparative adjectives and adverbs; as … as; superlatives (+ ever + Present Perfect); irregular comparatives and superlatives; to get + adjective; to make sb./sth. + adjective; such a/an + adjective + noun; make sb./sth. + noun, quantifiers; time expressions; describing a town or city; expressing thoughts.
8. Customer services – the importance of customer services on the current market; do’s and don’ts in customer service; refunds, credit notes, refund options; handling customer complaints,writing and responding to a complaint; customer loyalty.
Language skills: will, won’t used for predictions, decisions and offers, uses of the infinitive with to; verbs + infinitive: try to, forget to, etc.; possessive pronouns; short answers behaviour; instructions and advice,
9. Cultural awareness – greetings and small talk, tips for successful business communication with foreign business partners, getting ready for international negotiations, the importance of cultural awareness in business environment, cross cultural communication, empathy.
Language skills: uses of the gerund (verb + -ing); verbs followed by a gerund; WH-questions with prepositions, polite expressions . language structures used to be more polite in English (would, will, shall, etc.); holidays; in a hotel; services; weather, good manners.
10. Guests and visitors – meeting a visitor, setting up a visit, planning a business trip, travel arrangements, dealing with travel problems; making arrangements, checking programmes and schedules, making bookings; showing guests around; agreeing, clarifying; suitable communication channels (email, phone).
Language skills: modal verbs: have to, don’t have to, must, mustn’t, could, would, should; modifiers: a bit, really, etc.; participles as adjectives; reflexive pronouns; travelling; accommodation; directions and places, means of transport, travelling options (plane, bus, train; airports), arrangements and meetings, eating out, socialising.
11. Presenting – using visuals in a presentation; how to make an effective presentation; tips for creating an effective PowerPoint presentation; how to present successfully – do’s and don’ts.
Language skills: First Conditional (if + present, will + infinitive); confusing verbs; future time clauses; using some in questions; system of education; school subjects; languages; art and artists; asking for permission; travelling, holiday, accommodation.
12. Presenting – describing graphs, trends, changes; types of graphs and charts (pie chart, bar graph, line graph, table, flow chart) and their function; verbs desribing trends and changes (rising x falling); tenses used to describe changes and trends.
Language skills: Second Conditional (if + past, would + infinitive); adverbs of manner; keep doing something; question tags; environment; containers; animals and dangerous situations; sports; health and illness, lifestyle.
13. Marketing – the aims of marketing; 4 Ps of marketing – what do the 4 Ps stand for in marketing and what are their individual features and goals? promotional activities – name and describe some of the promotional activities used in current marketing; promoting your business online (social networks, etc.).
Language skills: passive voice; word formation; expressing movement; at work; advertising; e-mails.
14. New technologies and innovations in business, e-commerce – online shopping x traditional shopping; business online, adapting to market changes; social networking and business – promoting your business online.
Language skills: used to + infinitive; used to + gerund; might; so, neither + auxiliaries; prefixes and suffixes; inventions and inventors; computers and the Internet.
15. Marketing x Management – the difference between marketing and management; skills and qualities of a good manager; making suggestions, motivating people, delegating, being empathetic.
Language skills: Past Perfect; word order of phrasal verbs, reported speech; questions without auxiliaries; linking words; revision of tenses.

1.ročník – letní období

Soukromé právo II - Občanské právo II

Občanské právo je základním odvětvím právního řádu ČR. Zachycuje ucelený pohled na problematiku obligačních vztahů (smlouvy, odpovědnostní vztahy), dědického práva (vznik a nabývání dědictví, zákonná a testamentární posloupnost), jednotlivých smluvních typů. Modul Občanské právo II navazuje na modul Občanské právo I a společně s ním tvoří významnou část modulu Soukromé právo. Studenti zde získají praktické zkušenosti se sepisováním smluv dle občanského zákoníku, např. smlouvy o uzavření budoucí smlouvy, kupní smlouvy, směnné smlouvy, smlouvy o výpůjčce, dále pak dokumentů jako jsou závěť, odstoupení od smlouvy atd., což jsou dovednosti nutné především pro pracovníka na pozici právní asistent či specialista pohledávek. Studenti řeší v rámci výuky modelové projekty dle reálného zadání.

1. Úvod do dědického práva, pojmy, zásady, předpoklady dědění.
2. Důvody dědění – závět, dědická smlouva, intestátní dědická posloupnost.
3. Přechod pozůstalosti na dědice, dluhy, vydědění, dědická nezpůsobilost.
4. Závazkové právo, pojmy, vznik závazků, pluralita subjektů.
5. Kontraktační proces.
6. Změna závazku v subjektech a v obsahu.
7. Zánik závazku.
8. Zajištění a utvrzení dluhu.
9. Ochrana spotřebitele, ochrana slabší strany.
10. Převedení věci do vlastnictví jiného.
11. Přenechání věci k užití jinému.
12. Závazky z deliktu, obecná ustanovení povinnosti nahradit škodu.
13. Zvláštní ustanovení povinnosti nahradit škodu, způsob a rozsah náhrady.
14. Bezdůvodné obohacení.

Pracovní právo

Cílem modulu je seznámit studenty s právní úpravou pracovně právních vztahů. Výuka je zaměřená na způsoby vzniku, změny a ukončení pracovního poměru, na práva a povinnosti zaměstnanců i zaměstnavatelů vyplývajících z pracovního poměru včetně postavení odborů v pracovně právních vztazích, problematiky odměňování, vzniku a náhrady škody a dalších institutů pracovního práva. Modul tak tvoří základní právní rámec pro studium modulu Personalistika. V rámci přednášek studenti společně s pedagogem řeší problematiku pracovně právních vztahů na příkladech z praxe. Učí se veškerým aspektům pracovně právní kontraktace, zabývají se problematikou výpovědi, dohod o ukončení pracovního poměru, výpočtů dovolené při různé délce pracovního poměru atd. Jsou seznámení například s problematikou identifikace chyb v souvisejících dokumentech.

1. Pojem pracovního práva a jeho místo v právním systému. Pracovně právní vztahy, vztah k jiným právním odvětvím, základní ustanovení zákoníku práce. Základní komponenty sociálního práva a jejich vazby na jiná právní odvětví.
2. Prameny pracovního práva. Základní právní normy, mezinárodní úmluvy a základní právní předpisy zákonodárství. Působnost pracovního práva a právních norem. Odborové orgány, jejich postavení, pravomoci a povinnosti. Vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli.
3. Pracovně právní vztahy v EU. Prameny pracovního práva v EU a jejich aplikace v pracovním právu ČR, postavení zaměstnanců a úředníků v orgánech EU.
4. Vznik, změna a zánik pracovního poměru. Vznik pracovního poměru, pracovní smlouva, její obsah a forma, druhy pracovních poměrů, souběžný hlavní a vedlejší pracovní poměr.
5. Skončení pracovního poměru.
6. Pracovní doba a doba odpočinku. Přestávky v práci, pružná pracovní doba, práce přesčas a práce noční.
7. Práva vyplývající z pracovního poměru. Odstupné, dovolená na zotavenou. Náhrady výdajů poskytované zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce.
8. Mzda a náhrada mzdy. Nové pojetí mzdy v pracovně právním vztahu, mzda při vadné práci, splatnost mzdy a náhrada mzdy, srážky ze mzdy, mzda a kolektivní smlouva, daň ze mzdy a odvody z daně.
9. Vznik a náhrada škody. Vymezení pojmu škoda a její vznik v pracovně právním vztahu. Odpovědnost za škodu na straně zaměstnance a zaměstnavatele, náhrada škody.
10. Překážky v práci a náhrada mzdy při překážkách v práci. Překážky z důvodu obecného zájmu, náhrada mzdy při výkonu služby v ozbrojených silách, školení a studium při zaměstnání, důležité osobní překážky v práci, náhrada mzdy při překážkách v práci.
11. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Dohoda o provedení práce, dohoda o provedení činnosti.
12. Pracovní poměr úředníků územně samosprávných celků. Pracovně právní vztahy ve státní službě.
13. Právní dokumenty pracovního práva a zásady jejích zpracovávání – pracovní smlouva, změna pracovní smlouvy, výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru I.
14. Právní dokumenty pracovního práva a zásady jejích zpracovávání – pracovní smlouva, změna pracovní smlouvy, výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru II.

Účetnictví a daně

Úkolem účetnictví je číselné zachycení hospodářského dění v rámci organizace. Získané poznatky o skutečnostech slouží jako podklady pro finanční řízení a rozhodování v budoucnosti. Cílem modulu je seznámení se základní problematikou účetní teorie a metodami účetní práce. Studenti se seznámí s postupem prací a variantami obsahu. Finanční účetnictví bude představeno jako ekonomická disciplína, mající informační funkci v podniku. Bude vysvětlen rozdíl mezi finančním a manažerským účetnictvím, budou představeni jednotliví uživatelé účetních výstupů a jejich informační potřeby. Absolventi pak budou schopni pružně reagovat na požadavky svých kolegů a nadřízených pracovníků.

1. Rozvaha a její základní charakteristika – Majetková a zdrojová struktura majetku podniku. Stálá a oběžná aktiva. Vlastní a cizí zdroje. Vliv hospodářských operací na aktiva a pasíva podniku.
2. Účet a soustava účtů – Specifický způsob třídění hospodářských operací v soustavě účtů. Podvojnost a souvztažnost účetních zápisů. Účetní osnova a účetní rozvrh.
3. Výkaz zisků a ztrát – Výsledkové účty. Náklady a nákladové účty. Výnosy a výnosové účty. Provozní, finanční a mimořádné náklady a výnosy.
4. Zjišťování hospodářského výsledku – Účtování provozních nákladů a výnosů. Účtování hospodářského výsledku na konci roku.
5. Účtování daní – Daň z přidané hodnoty. Obecné zásady účtování DPH. Daň z příjmu fyzických a právnických osob. Přiznání k dani.
6. Účtování se zaměstnanci – Hrubá a čistá mzda. Daň z příjmu fyzických osob. Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Dávky nemocenského pojištění.
7. Základní principy a zásady oceňování majetku – Oceňování hmotného a nehmotného investičního majetku. Oceňování zásob. Inventarizace.
8. Účtování o nehmotném a hmotném investičním majetku) – Nehmotný investiční majetek. Odepisovaný a neodepisovaný hmotný investiční majetek. Oprávky. Pořizování investic. Vyřazování investičního majetku.
9. Účetní doklady a ostatní prostředky účetní metody – Účetní doklady. Předvaha. Druhy účetních zápisů. Opravy chybných účetních zápisů.
10. Účtování v jednotlivých právních formách podniků – Sestavení zahajovací rozvahy. Osobní obchodní společnosti: účet individuálního podnikatele a účtování daně z příjmů. Kapitálové obchodní společnosti: založení a rozdělování zisku.
11. Účetní závěrka a uzavírání účetních knih – Uzavírání účetních knih. Účet zisků a ztrát. Konečný účet rozvážný. Účetní výkazy. Otevření účetních knih.

Personalistika

Cílem modulu je přiblížit studentům jednotlivé oblasti personálního řízení, a to v kontextu systému řízení organizace, v rovině jednotlivých personálních procesů i legislativního rámce vymezeného platnými pracovněprávními předpisy. Na základě těchto znalostí jsou pak rozvíjeny dílčí dovednosti uplatnitelné v manažerské praxi související s řízením zaměstnanců. Cíl předmětu je orientován na poskytnutí komplexního náhledu na problematiku personálního řízení, proto předmět nabízí především základní a průřezové znalosti z jednotlivých oblastí personalistiky. V souladu s principy PriorityGO jsou zdůrazňovány klíčové součásti v oblasti personalistiky, jakými jsou etický přístup a nutnost kontinuálního vzdělávání. Předmět seznamuje studenty se základními otázkami personální práce v organizaci z hlediska její nejnovější koncepce označované jako řízení lidských zdrojů. Zaměřuje se na úlohu a význam personální práce v organizaci, její strategickou organizaci i na jednotlivé personální činnosti (funkce). Studenti musí pochopit, že personální práce je ústřední manažerskou rolí a jednou z klíčových oblastí řízení v organizaci. Výklad je proto zasazen do vnitřních i vnějších souvislostí ovlivňujících personální práci v organizaci a značný prostor je věnován procvičování klíčových personální dovedností.

1. Personální administrativa a evidence zaměstnanců – spis, povinnosti vůči státu, provozní informace pro potřeby organizace, osobní plán rozvoje zaměstnance, pracovní smlouva (pracovně-právní vztahy).
2. Platy a mzdy – mzda, plat, odměna z dohody, motivační složky, evidence a systematizace mezd, fond pracovní doby, evidence pracovní doby, mzdové účetnictví, zúčtování a výplata.
3. Recruitment a Headhunting – získávání pracovníků (pracovní agentury, talentpool, interní zdroje zaměstnanců atd.), metody výběru nových pracovníků (Assessment Centrum, přijímací pohovor, psychologické a odborné testování), výběr pracovníka, jeho nástup a adaptace (onboarding), benefity.
4. Systematizace a popis pracovních míst, plánování a analýza pracovních míst (Job Analysis) – organizační struktura, typy pracovních pozic, popis pracovního místa (název, náplň, lokalita, kvalifikace, umístění v organizační struktuře, odměna), proces analýzy pracovního místa, zdroje informací, metody zpracování a interpretace, použití výsledků (redesign pracovních míst).
5. Vzdělávání pracovníků – požadované vlastnosti/schopnosti zaměstnanců, kvalifikační profil a deficit, řízení vzdělávání, osobní kvalifikace (plán osobního rozvoje), metody vzdělávání (na pracovišti – AAR, Asisting, Instructing, Coaching, Counseling, Mentoring, Task Enstrust, Business Meetings, Job Rotation atd. a mimo pracoviště – Distance learning, Business Games, přednášky, demonstrace, případové studie, školení, neuro-lingvistické programování).
6. Hodnocení pracovníků – funkce a frekvence hodnocení, zařazení do firemní kultury (pyramida), druhy hodnocení (operativní, dlouhodobé), metody (zaměřené na minulost, přítomnost a budoucnost), hodnotící pohovor, 360° zpětná vazba, sebehodnocení, KPI (jejich stanovení pro manažery, majitele a zaměstnance).
7. Pracovní vztahy – pojetí a význam, zásady vytváření zdravých pracovních vztahů, zaměstnanec a zaměstnavatel, participace pracovníků na řízení, flexibilní způsoby zaměstnávání lidí, psychologická smlouva a její proměny, odbory a kolektivní vyjednávání, pracovní kázeň a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů, zdroje konfliktů a jejich možná řešení, komunikace v organizaci.
8. Péče o pracovníky – pojetí a cíle, pracovní doba a pracovní režim, pracovní prostředí, bezpečnost práce a ochrana zdraví, personální rozvoj pracovníků, služby poskytované pracovníkům a jejich rodinám, péče o životní prostředí.
9. Rozmísťování, propouštění a penzionování pracovníků, rodičovská a mateřská dovolená – pojetí, formy rozmísťování v rámci vnitřní i vnější mobility, zásady povyšování, přeřazování na nižší funkci a převádění na jinou práci, politika penzionování, nadbytečnost pracovníků a způsoby jejího řešení, metody propouštění pracovníků z důvodu nadbytečnosti, mateřská a rodičovská dovolená.
10. Personální informační systém a analýzy informací pro potřeby personální práce – pojetí, úkoly a význam, typy personálních informačních systémů, počítačový personální informační systém a jeho subsystémy, typy zjišťovaných a uchovávaných informací, vnější zdroje informací vhodné pro personální práci v organizaci, uživatelé a problém ochrany informací, základní typy analýz v personální práci.
11. Moderní metody hledání talentů – Google (Sourcing), sociální sítě (LinkedIn, Facebook, Twitter, GitHub, Instagram atd.), nábor studentů (trainee programy, internship), odměny za získání nového spolupracovníka.
12. Personal branding – blogování, Employer branding, marketingové myšlení, inzeráty, timing, guerillový marketing.
13. Diskriminace žen – realita v ČR a srovnání, metody omezování diskriminace, povinné kvóty (diskuze), podpora ženy na řídících pozicích.
14. Jak získat vysněnou práci – CV a motivační dopis, příprava na přijímací pohovor (zdroje informací), obvyklé otázky personalistů (co jimi chtějí zjistit), sebeprezentace na pohovoru, firemní kultura.

Marketing

Modul marketing je společně s moduly Podniková ekonomika a management a Účetnictví a daně součástí širšího modulu Ekonomie. Marketing tak uvedené moduly vhodně doplňuje znalostmi z oblasti marketingového mixu, prodeje, reklamy apod. Jeho cílem je vysvětlit studentům pohled na marketing obecně, dále jednotlivé pohledy na marketingové řízení a na jeho typy. Dalším cílem je seznámit studenty s jednotlivými prvky marketingového mixu včetně problematiky jeho řízení. Posledním z cílů modulu je napomoci studentům získat znalosti a techniky potřebné pro sestavení marketingového plánu. Modul studenty seznamuje s vývojem, koncepcí marketingového řízení a různými náhledy na marketing z hlediska jeho poslání a cílů. Součástí osnovy jsou jednotlivé typy analýzy prostředí, ve kterém se podnik pohybuje, otázky kupního chování spotřebitele, nástroje marketingového mixu a problematika jeho řízení na globálních trzích. Speciální pozornost je také kladena na vysvětlení zpracování marketingového plánu, ve kterém se uplatní všechny získané poznatky z tohoto modulu. Modul rozšiřuje znalosti studentů pro uplatnění zejména na typových pozicích samostatného organizačního pracovníka, realitního makléře, obchodního manažera apod.

1. Úvod do marketingu, vývoj názorů na funkci marketingu, jednotlivé koncepce marketingového řízení, typy marketingu.
2. Podnik a jeho funkční umístění v prostředí, faktory prostředí ovlivňující podnik.
3. Podnik a jeho funkční umístění v prostředí, vysvětlení analýz SWOT a STEP.
4. Cílený marketing, segmentace, targeting, positioning. Marketingový plán, sestavování, struktura.
5. Marketingový výzkum, typy, výhody a nevýhody metody.
6. Chování zákazníka, psychologické faktory, aktuální výzkumy chování.
7. Výrobek – výrobková řada, mix, značka, životní cyklus výrobku.
8. Cena – marketingové pojetí, stanovení ceny, cenové strategie.
9. Distribuce – marketingová distribuční cesta, typy, úrovně, výhody, nevýhody.
10. Propagace – komunikační mix, stanovení rozpočtu.
11. Konkurenční strategie – „leader“, „vyzyvatel“, příklady z praxe.
12. Guerilla marketing.
13. Marketing v internetovém věku – digitalizace a konektivita, customizace a customerizace (e-business e-commerce, e-marketing), domény e-commerce (B2C, B2B, C2C, C2B), provádění e-commerce (on-line versus hybridní marketing).
14. Marketing na sociálních sítích – reference, prezentace, videokanál, komunikace s fanoušky, kvalitní zaměstnanci, blog, sdílení, googleclic, facebook, twitter.

Cizí jazyk A II (AJ)

Modul Cizí jazyk A – Angličtina je vyučován v šesti po sobě jdoucích obdobích prvního a druhého ročníku. Hlavní prioritou modulu je zaměření na praktický jazyk, a to zejména na mluvený projev, jeho srozumitelnost a plynulost, schopnost reagovat v běžných situacích v soukromém i profesním životě. Cílem výuky je zdokonalit výslovnost, porozumění psanému textu i mluvenému projevu, slovní zásobu a gramatickou vybavenost studenta, a to na úroveň, která mu/jí zajistí nejlepší možné uplatnění v praxi. V hodinách cizího jazyka je důraz kladen na praktické dovednosti studentů (psaní životopisu, motivačního dopisu, využití ‚soft skills‘ v profesním životě apod.), stejně tak jako i na schopnost studentů vytvářet prezentace v anglickém jazyce, které jsou zaměřené na témata související s odbornou tématikou probíranou v hodinách cizího jazyka. Studenti jsou v rámci výuky děleni do skupin, ve kterých se pomocí simulovaných konverzací (tj. „role-play“) učí reagovat na běžné životní situace. Studenti na základě probírané problematiky řeší případové studie, při nichž společně řeší reálné problémy pomocí kompromisů a dohod. Při řešení problémů jsou simulovány běžné situace reálných firem a společností, což jim do značné míry může v budoucnu usnadnit vstup na trh práce. VOŠ PRIGO je školou s právem státní jazykové zkoušky a studenti mají tedy během studia také možnost získat osvědčení o státní jazykové zkoušce z anglického jazyka. VOŠ PRIGO neustále rozvíjí spolupráci se zahraničními školami tak, aby studenti mohli formou stáží či výměnných pobytů prohlubovat znalosti cizího jazyka v reálných situacích.

1. Communication – communication, what is the main goal of communication; three main types of communication, examples of the individual types; verbal, non-verbal (body language, gestures, mimics) and paraverbal communication; why is communication important in business, internal and external communication in a business environment. Language skills: word order in affirmative sentences, negatives and questions (SVOMPT); Present Simple; pronouns and possessive adjectives; family members; common verb phrases, daily routine.
2. Formal writing – Differences in formal and informal format; how and when do we use both formats; features and examples of formal and informal language, follow-up letters and emails.
Language skills: Present Continuous; prepositions of place; verbs + prepositions; clothes, footwear, parts of the body; jobs; ordinal numbers, picture description, describing people
3. Getting through on the phone – making and receiving calls, checking information; dealing with communication problems on the phone; exchanging personal information, saying numbers, swapping email addresses on the phone, spelling, international spelling alphabet, leaving voicemails.
Language skills: be going to (plans and predictions); Present Continuous for future arrangements; countable and uncountable nouns; many, few vs. much, little, spelling and numbers, defining relative clauses (who, which, where); means of transport; travelling by plane, bus, train; airports, arrangements and meetings; restaurant problems, language used for information exchange
4. Curriculum Vitae and covering letter – CV, writing a CV, video CV; what information should and should not be included in a CV; writing a covering letter; what information should and should not be included in a covering letter.
Language skills: Past Simple: regular and irregular verbs; prepositions of time and place: at, in, on; irregular plurals; articles; have got; lifestyle; adjectives describing attitudes, opinions, skills, personality and character, hobbies and interests
5. Job applications, job interviews – preparing for a job interview; common interview questions; do’s and don’ts before and during the interview; identifying your strenghts and weaknesses; how to present yourself in an interview, communication skills; soft skills x hard skills.
Language skills: numerals, giving instructions, times of the day, expressing time, time sequencers and connectors, expressing intentions, question formation, time filler phrases – language used to gain thinking time
6. Business writing – emails, letters, and memos; structuring a letter, structuring an email, common abbreviations used in letters and emails; language used in business writing.
Language skills: Present Perfect; something, anything, nothing; adjectives ending in -ed and -ing; one used as a substitute verb; to be able to; housework; fashion and shopping; shapes and measures; materials, sounding friendly.
7. Company – company profile, company structure, talking about company history; types of companies; departments in a company and their responsibilities; names and responsibilities of individual job positions within a company.
Language skills: comparative adjectives and adverbs; as … as; superlatives (+ ever + Present Perfect); irregular comparatives and superlatives; to get + adjective; to make sb./sth. + adjective; such a/an + adjective + noun; make sb./sth. + noun, quantifiers; time expressions; describing a town or city; expressing thoughts.
8. Customer services – the importance of customer services on the current market; do’s and don’ts in customer service; refunds, credit notes, refund options; handling customer complaints,writing and responding to a complaint; customer loyalty.
Language skills: will, won’t used for predictions, decisions and offers, uses of the infinitive with to; verbs + infinitive: try to, forget to, etc.; possessive pronouns; short answers behaviour; instructions and advice,
9. Cultural awareness – greetings and small talk, tips for successful business communication with foreign business partners, getting ready for international negotiations, the importance of cultural awareness in business environment, cross cultural communication, empathy.
Language skills: uses of the gerund (verb + -ing); verbs followed by a gerund; WH-questions with prepositions, polite expressions . language structures used to be more polite in English (would, will, shall, etc.); holidays; in a hotel; services; weather, good manners.
10. Guests and visitors – meeting a visitor, setting up a visit, planning a business trip, travel arrangements, dealing with travel problems; making arrangements, checking programmes and schedules, making bookings; showing guests around; agreeing, clarifying; suitable communication channels (email, phone).
Language skills: modal verbs: have to, don’t have to, must, mustn’t, could, would, should; modifiers: a bit, really, etc.; participles as adjectives; reflexive pronouns; travelling; accommodation; directions and places, means of transport, travelling options (plane, bus, train; airports), arrangements and meetings, eating out, socialising.
11. Presenting – using visuals in a presentation; how to make an effective presentation; tips for creating an effective PowerPoint presentation; how to present successfully – do’s and don’ts.
Language skills: First Conditional (if + present, will + infinitive); confusing verbs; future time clauses; using some in questions; system of education; school subjects; languages; art and artists; asking for permission; travelling, holiday, accommodation.
12. Presenting – describing graphs, trends, changes; types of graphs and charts (pie chart, bar graph, line graph, table, flow chart) and their function; verbs desribing trends and changes (rising x falling); tenses used to describe changes and trends.
Language skills: Second Conditional (if + past, would + infinitive); adverbs of manner; keep doing something; question tags; environment; containers; animals and dangerous situations; sports; health and illness, lifestyle.
13. Marketing – the aims of marketing; 4 Ps of marketing – what do the 4 Ps stand for in marketing and what are their individual features and goals? promotional activities – name and describe some of the promotional activities used in current marketing; promoting your business online (social networks, etc.).
Language skills: passive voice; word formation; expressing movement; at work; advertising; e-mails.
14. New technologies and innovations in business, e-commerce – online shopping x traditional shopping; business online, adapting to market changes; social networking and business – promoting your business online.
Language skills: used to + infinitive; used to + gerund; might; so, neither + auxiliaries; prefixes and suffixes; inventions and inventors; computers and the Internet.
15. Marketing x Management – the difference between marketing and management; skills and qualities of a good manager; making suggestions, motivating people, delegating, being empathetic.
Language skills: Past Perfect; word order of phrasal verbs, reported speech; questions without auxiliaries; linking words; revision of tenses.

2.ročník – zimní období

Soukromé právo III - Obchodní korporace a ochrana hospodářské soutěže

Studijní modul Obchodní korporace a ochrana hospodářské soutěže doplňuje moduly Občanské právo I a II. Modul přináší ucelený pohled na základní instituty obchodního práva, subjekty obchodního práva, problematiku obchodních společností a hospodářské soutěže v národním a evropském kontextu. V souladu s principy PriorityGO jsou studenti seznamováni také s významem implementace zásad trvalé udržitelnosti do korporátního práva. Studentům jsou představeny alternativní způsoby řešení sporů v obchodním styku, jakými jsou rozhodčí řízení a arbitráže. Modul se dále zaobírá soukromoprávní a veřejnoprávní ochranou hospodářské soutěže. Pozornost je věnována obchodním korporacím, zejména pak společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, které představují nejčastější formy korporačního seskupení. V rámci cvičení si studenti osvojí schopnost sepisování zakladatelských dokumentů jednotlivých společností, řízení o založení a vzniku společnosti či jednání s živnostenskými úřady.

1. Úvod do práva obchodních korporací – specifika osobních a kapitálových společností.
2. Obecná ustanovení o obchodních společnostech I – založení, vznik, základní kapitál, vklad, obchodní podíl.
3. Obecná ustanovení o obchodních společnostech II – vnitřní organizace, zrušení, zánik, likvidace.
4. Základy práva cenných papírů, evropské nadnárodní právní formy pro podnikání, základy koncernového práva.
5. Veřejná obchodní společnost a komanditní společnost.
6. Společnost s ručením omezeným – právní a majetková charakteristika, založení, vznik.
7. Společnost s ručením omezeným – valná hromada, statutární a kontrolní orgán, práva a povinnosti společníků.
8. Základy akciového práva.
9. Rozhodčí řízení a arbitráž – alternativní způsob řešení konfliktů v obchodních sporech.
10. Družstvo – pojem, založení, vznik, statutární orgány, další zřizované orgány, bytové a sociální družstvo.
11. Základy práva ochrany hospodářské soutěže I.
12. Základy práva ochrany hospodářské soutěže II.
13. Základy soutěžního práva I.
14. Základy soutěžního práva II.

Procesní právo

Modul Procesní právo doplňuje moduly Veřejného práva i Soukromého práva. Modul přináší poznatky o postupu soudu a jiných procesních subjektů při poskytování ochrany ohroženým a porušeným subjektivním právům fyzických a právnických osob vyplývajícím z občanskoprávních, pracovněprávních, obchodněprávních a rodinně právních vztahů. Dále studenti získají přehled o dalších procesních normách upravující postup na úseku správy daní a poplatků, správního řízení, exekučního a správně právního procesu.

1. Úvod do civilního procesu (pojem, druhy, pojmové prvky), prameny – historický vývoj, systematika, základní principy civilního procesu. Právo na soudní ochranu, právo na spravedlivý proces.
2. Soudnictví, pojem soudnictví, historický vývoj, právní úprava, druhy, organizace a činnost soudů, obsazení soudů, postavení soudců a přísedících, zásady organizace soudnictví, vyloučení soudců a přísedících.
3. Pravomoc a příslušnost soudů a účastníci civilního procesu a jejich úkony (pojem, definice, způsobilosti účastníků řízení, zastoupení. Společenství účastníků řízení, hlavní intervence, vedlejší intervence, účastenství pro určitý usek řízení, věcná a procesní legitimace, přistoupení a záměna účastníka, procesní nástupnictví).
4. Žaloba (náležitosti, druhy), dispoziční úkony účastníků. Příprava jednání, procesní podmínky a jejich zkoumání, přípravné jednání. Činnost soudu před zahájením řízení, zahájení a průběh řízení.
5. Dokazování (pojem, předmět, průběh, jednotlivé důkazní prostředky, hodnocení důkazů) a náklady řízení.
6. Zvláštní řízení soudní – pojem, právní úprava, odlišnosti, jednotlivá řízení – přehled
7. Daňový řád – správa daní a poplatků, jednotlivá stadia řízení.
8. Správní řád I. – zahájení správního řízení, postup řízení v prvním a druhém stupni, poplatky.
9. Správní řád II. – rozhodnutí, opravné prostředky, řízení dle zvláštních předpisů, veřejnoprávní smlouvy.
10. Soudní řád správní – řízení ve správním soudnictví, opravné prostředky.
11. Exekuční řád – postavení exekutora a exekutorského úřadu, exekuční činnost, exekuční řízení.
12. Insolvenční řízení.
13. Faktický význam soudní judikatury v českém právním systému.

Dotační management

Modul Dotační management je specifickým modulem zaměřujícím se na seznámení s dotační politikou uplatňovanou nejen v České republice. Studenti se seznámí s významem dotací a jiných podpor v ekonomice a jejich vlivem na fungování trhu. Modul Dotační management rozšiřuje znalosti z modulu Soukromé právo III (Obchodní korporace a ochrana hospodářské soutěže) a modul Podniková ekonomika a management, kde jsou dotace považovány jako jeden ze zdrojů financování podniků. Studentům budou představeny obě strany dotací, a to jak strana financování, tak i samotný princip přerozdělování. Budou seznámeni s dotačními tituly v rámci České republiky a EU. Teoretická část bude rozšířena o praktický dotační management, který zahrnuje správu dotačního projektu od jeho zřízení až po závěrečnou administraci a případnou kontrolu. Studenti se tedy naučí orientovat v dotačních titulech z pohledu potenciálního zájemce o čerpání. Budou mít za úkol analyzovat přidělený projekt z hlediska vhodnosti pro financování (vlastní zdroje, cizí zdroje, veřejné zdroje). Tento projekt budou dále přizpůsobovat požadavkům dle metodických pokynů, budou sestavovat časový harmonogram tak, aby byl projekt prakticky realizovatelný a zároveň vyhověl dotačním kritériím. Dále budou studenti seznámeni s principy kontroly, auditu a možností vracení dotací. Cílem předmětu tedy je, aby se studenti orientovali v dotační problematice a byli schopni zhodnotit, zda jim přidělený projekt je projektem vhodným na dotační podporu.

1. Dotace a podpora – definice, funkce, dotace jako prvek deformující trh, jiné typy podpory.
2. Dotace a podpora v EU – smysl přerozdělení, zdroje financování z EU (Strukturální fondy EU, Komunitární programy EU, další zahraniční dotační tituly), struktura identifikace příjemců.
3. Státní dotace a programy podpory – smysl přerozdělení, národní dotační programy, nadace v ČR, struktura identifikace příjemců.
4. Dotační management I – proč a kdy žádat o podporu, rozpočtová období, projektový cyklus, kde a jak podávat žádosti, interní a externí zpracovatelé projektů.
5. Dotační management II – analýza vlastního projektu, vhodnost podpory (pro/proti), přizpůsobení projektu (obecná kritéria).
6. Vyhledání vhodného dotačního titulu.
7. Zpracování žádosti o dotaci I – studie proveditelnosti a finanční analýza, administrace před podáním projektu, metodické pokyny.
8. Zpracování žádosti o dotaci II – podnikatelský plán, odborné posudky, audity.
9. Administrace a technická realizace projektu, plnění kritérií, audit interní a externí.
10. Dotační monitoring – kontroly, vykazování, porušení dotačních pravidel, vracení dotací, odpovědnost.

Finanční gramotnost

Modul s názvem Finanční gramotnost se zaměřuje na praktické aspekty práva v jednotlivých právních odvětvích. Modul v souladu s principy PriorityGO u studentů rozvíjí kompetence v oblasti technického vzdělání, kdy se učí pracovat s různými nástroji (odborné webové stránky, systémy a kalkulátory). Cílem tohoto modulu je získání nezbytných praktických znalostí a dovedností při řešení základních ekonomicko-právních problémů. Student tak bude schopen vypočítat úrok z prodlení, smluvní úrok nebo smluvní pokutu pro účely vyčíslení dluhu. Dále se student bude orientovat v úvěrovém a hypotečním právu, dávkách sociálního zabezpečení, bude umět spočítat mzdu a její jednotlivé složky, dovolenou, exekuční srážky aj. Důraz je tak kladen na získání základních dovedností a znalostí ve finanční gramotnosti, která se prolíná jednotlivými právními odvětvími.

1. Lhůty a jejich počítání v právu.
2. Počítání úroků z prodlení, smluvních úroků či smluvních pokut, výpočet odměny advokáta.
3. Úvěrové a hypoteční právo v právních a ekonomických souvislostech I. – hypotéční kalkulátory
4. Úvěrové a hypoteční právo v právních a ekonomických souvislostech II. – hypotéční kalkulátory
5. Základy ekonomické gramotnosti (finanční rezerva, spoření, pojištění).
6. Výpočet dovolené, mezd, jednotlivých složek mezd a jiných obdobných příjmů, nezabavitelné minimum, životní minimum, exekuční srážky, insolvence zaměstnance I. – mzdové kalkulátory.
7. Výpočet dovolené, mezd, jednotlivých složek mezd a jiných obdobných příjmů, nezabavitelné minimum, životní minimum, exekuční srážky, insolvence zaměstnance II.
8. Daňové aspekty zaměstnanců a studentů – online formuláře na daňová přiznání.
9. Daňové aspekty OSVČ – online formuláře na daňová přiznání.
10. Výpočet dávek sociálního zabezpečení (peněžitá pomoc v mateřství, rodičovská dovolená, nemocenská, hmotná nouze, starobní, invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký důchod) I.
11. Výpočet dávek sociálního zabezpečení (peněžitá pomoc v mateřství, rodičovská dovolená, nemocenská, hmotná nouze, starobní, invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký důchod) II.
12. Výpočet daně z nabytí nemovitých věcí a daně z nemovitostí.

Politika sociálního zabezpečení

Modul Politika sociálního zabezpečení doplňuje a rozšiřuje moduly Personalistika a Pracovní právo. Praktické aspekty (výpočty) jsou pak součástí modulu Finanční gramotnost. V modulu Politika sociálního zabezpečení se studenti seznámí s principy a směřováním sociální politiky v podmínkách České republiky. Sociální zabezpečení je hlavním nástrojem sociální politiky a slouží ke zmírnění sociálních nerovností, resp. k řešení sociálních konfliktů. Je součástí státního rozpočtu. Studenti se seznámí se strukturou poskytovaných typů pojištění (nemocenské, sociální zabezpečení, důchodové), jakož i se státní sociální podporou a jednotlivými dávkami. Pozornost je věnována i sociální pomoci a jednotlivým službám. Teoretické znalosti z tohoto modulu jsou dále rozvíjeny v modulech Insolvenční právo.

1. Sociální stát, sociální politika a sociální zabezpečení: úvod do předmětu, základní pojmy, sociální události, pilíře sociálního zabezpečení.
2. Právo sociálního zabezpečení: právní vztah sociálního zabezpečení, zásady práva sociálního zabezpečení, prameny práva.
3. Nemocenské pojištění I: principy, základní instituty, právní vztah nemocenského pojištění, subjekty.
4. Nemocenské pojištění II: dávky nemocenského pojištění, schéma výpočtu, posuzování dočasné pracovní neschopnosti.
5. Důchodové pojištění I: pojem, principy, důchodový právní vztah, osobní a věcný rozsah důchodového pojištění.
6. Důchodové pojištění II: důchodové dávky, důchodové schéma, důchodová formule, nárok na dávku a její výplatu, souběh důchodů, rozhodnutí o změně důchodů.
7. Organizace veřejné správy v důchodovém a nemocenském pojištění: pravomoc a působnost orgánů státní správy, povinnosti a úkoly zaměstnavatelů a pojištěnců na těchto úsecích.
8. Řízení v sociálním pojištění: druhy řízení, zásady řízení, průběh, formy rozhodování, přezkum rozhodnutí.
9. Pojistné na sociální zabezpečení: plátci pojistného, odvod pojistného, sankce v sociálním pojištění.
10. Zdravotní pojištění: pojem, principy, právní vztah zdravotního pojištění, práva a povinnosti pojištěnců, plátci pojistného a jeho odvod.
11. Státní sociální podpora: pojmové znaky, právní skutečnosti, věcný rozsah, organizace a řízení.
12. Životní a existenční minimum: pojem, částky životního minima, společně posuzované osoby, příjem, uplatnění.
13. Sociální pomoc: pojmové znaky, principy, základní pojmy, dávky pomoci v hmotné nouzi. Organizace, řízení o dávkách, sociální služby, příspěvek na péči, zařízení sociálních služeb, financování; sociální dávky pro těžce zdravotně postižené.

Cizí jazyk A III (AJ)

Modul Cizí jazyk A – Angličtina je vyučován v šesti po sobě jdoucích obdobích prvního a druhého ročníku. Hlavní prioritou modulu je zaměření na praktický jazyk, a to zejména na mluvený projev, jeho srozumitelnost a plynulost, schopnost reagovat v běžných situacích v soukromém i profesním životě. Cílem výuky je zdokonalit výslovnost, porozumění psanému textu i mluvenému projevu, slovní zásobu a gramatickou vybavenost studenta, a to na úroveň, která mu/jí zajistí nejlepší možné uplatnění v praxi. V hodinách cizího jazyka je důraz kladen na praktické dovednosti studentů (psaní životopisu, motivačního dopisu, využití ‚soft skills‘ v profesním životě apod.), stejně tak jako i na schopnost studentů vytvářet prezentace v anglickém jazyce, které jsou zaměřené na témata související s odbornou tématikou probíranou v hodinách cizího jazyka. Studenti jsou v rámci výuky děleni do skupin, ve kterých se pomocí simulovaných konverzací (tj. „role-play“) učí reagovat na běžné životní situace. Studenti na základě probírané problematiky řeší případové studie, při nichž společně řeší reálné problémy pomocí kompromisů a dohod. Při řešení problémů jsou simulovány běžné situace reálných firem a společností, což jim do značné míry může v budoucnu usnadnit vstup na trh práce. VOŠ PRIGO je školou s právem státní jazykové zkoušky a studenti mají tedy během studia také možnost získat osvědčení o státní jazykové zkoušce z anglického jazyka. VOŠ PRIGO neustále rozvíjí spolupráci se zahraničními školami tak, aby studenti mohli formou stáží či výměnných pobytů prohlubovat znalosti cizího jazyka v reálných situacích.

1. Communication – communication, what is the main goal of communication; three main types of communication, examples of the individual types; verbal, non-verbal (body language, gestures, mimics) and paraverbal communication; why is communication important in business, internal and external communication in a business environment. Language skills: word order in affirmative sentences, negatives and questions (SVOMPT); Present Simple; pronouns and possessive adjectives; family members; common verb phrases, daily routine.
2. Formal writing – Differences in formal and informal format; how and when do we use both formats; features and examples of formal and informal language, follow-up letters and emails.
Language skills: Present Continuous; prepositions of place; verbs + prepositions; clothes, footwear, parts of the body; jobs; ordinal numbers, picture description, describing people
3. Getting through on the phone – making and receiving calls, checking information; dealing with communication problems on the phone; exchanging personal information, saying numbers, swapping email addresses on the phone, spelling, international spelling alphabet, leaving voicemails.
Language skills: be going to (plans and predictions); Present Continuous for future arrangements; countable and uncountable nouns; many, few vs. much, little, spelling and numbers, defining relative clauses (who, which, where); means of transport; travelling by plane, bus, train; airports, arrangements and meetings; restaurant problems, language used for information exchange
4. Curriculum Vitae and covering letter – CV, writing a CV, video CV; what information should and should not be included in a CV; writing a covering letter; what information should and should not be included in a covering letter.
Language skills: Past Simple: regular and irregular verbs; prepositions of time and place: at, in, on; irregular plurals; articles; have got; lifestyle; adjectives describing attitudes, opinions, skills, personality and character, hobbies and interests
5. Job applications, job interviews – preparing for a job interview; common interview questions; do’s and don’ts before and during the interview; identifying your strenghts and weaknesses; how to present yourself in an interview, communication skills; soft skills x hard skills.
Language skills: numerals, giving instructions, times of the day, expressing time, time sequencers and connectors, expressing intentions, question formation, time filler phrases – language used to gain thinking time
6. Business writing – emails, letters, and memos; structuring a letter, structuring an email, common abbreviations used in letters and emails; language used in business writing.
Language skills: Present Perfect; something, anything, nothing; adjectives ending in -ed and -ing; one used as a substitute verb; to be able to; housework; fashion and shopping; shapes and measures; materials, sounding friendly.
7. Company – company profile, company structure, talking about company history; types of companies; departments in a company and their responsibilities; names and responsibilities of individual job positions within a company.
Language skills: comparative adjectives and adverbs; as … as; superlatives (+ ever + Present Perfect); irregular comparatives and superlatives; to get + adjective; to make sb./sth. + adjective; such a/an + adjective + noun; make sb./sth. + noun, quantifiers; time expressions; describing a town or city; expressing thoughts.
8. Customer services – the importance of customer services on the current market; do’s and don’ts in customer service; refunds, credit notes, refund options; handling customer complaints,writing and responding to a complaint; customer loyalty.
Language skills: will, won’t used for predictions, decisions and offers, uses of the infinitive with to; verbs + infinitive: try to, forget to, etc.; possessive pronouns; short answers behaviour; instructions and advice,
9. Cultural awareness – greetings and small talk, tips for successful business communication with foreign business partners, getting ready for international negotiations, the importance of cultural awareness in business environment, cross cultural communication, empathy.
Language skills: uses of the gerund (verb + -ing); verbs followed by a gerund; WH-questions with prepositions, polite expressions . language structures used to be more polite in English (would, will, shall, etc.); holidays; in a hotel; services; weather, good manners.
10. Guests and visitors – meeting a visitor, setting up a visit, planning a business trip, travel arrangements, dealing with travel problems; making arrangements, checking programmes and schedules, making bookings; showing guests around; agreeing, clarifying; suitable communication channels (email, phone).
Language skills: modal verbs: have to, don’t have to, must, mustn’t, could, would, should; modifiers: a bit, really, etc.; participles as adjectives; reflexive pronouns; travelling; accommodation; directions and places, means of transport, travelling options (plane, bus, train; airports), arrangements and meetings, eating out, socialising.
11. Presenting – using visuals in a presentation; how to make an effective presentation; tips for creating an effective PowerPoint presentation; how to present successfully – do’s and don’ts.
Language skills: First Conditional (if + present, will + infinitive); confusing verbs; future time clauses; using some in questions; system of education; school subjects; languages; art and artists; asking for permission; travelling, holiday, accommodation.
12. Presenting – describing graphs, trends, changes; types of graphs and charts (pie chart, bar graph, line graph, table, flow chart) and their function; verbs desribing trends and changes (rising x falling); tenses used to describe changes and trends.
Language skills: Second Conditional (if + past, would + infinitive); adverbs of manner; keep doing something; question tags; environment; containers; animals and dangerous situations; sports; health and illness, lifestyle.
13. Marketing – the aims of marketing; 4 Ps of marketing – what do the 4 Ps stand for in marketing and what are their individual features and goals? promotional activities – name and describe some of the promotional activities used in current marketing; promoting your business online (social networks, etc.).
Language skills: passive voice; word formation; expressing movement; at work; advertising; e-mails.
14. New technologies and innovations in business, e-commerce – online shopping x traditional shopping; business online, adapting to market changes; social networking and business – promoting your business online.
Language skills: used to + infinitive; used to + gerund; might; so, neither + auxiliaries; prefixes and suffixes; inventions and inventors; computers and the Internet.
15. Marketing x Management – the difference between marketing and management; skills and qualities of a good manager; making suggestions, motivating people, delegating, being empathetic.
Language skills: Past Perfect; word order of phrasal verbs, reported speech; questions without auxiliaries; linking words; revision of tenses.

Komunikační dovednosti

Komunikační dovednosti, schopnost prezentace a sebeprezentace, patří mezi klíčové měkké kompetence. Jejich rozvoj je plně v souladu s principy PriorityGO. Modul cílí mimo jiné i na rozvoj osobnosti studenta. K rozvoji měkkých kompetencí dochází ve více modulech, modul Komunikace a komunikační dovednosti je potom koncentrací a shrnutím teoretických poznatků z oblasti komunikace. Seznamuje studenty s prostředky verbální a neverbální komunikace a s různými styly interpersonální komunikace. Zdůrazňuje specifika profesní komunikace, komunikace s klienty, spolupracovníky atd. Modul se také věnuje oblasti předcházení konfliktů a neopomíjí ani kulturu písemného projevu.

1. Profesní komunikace, komunikace s klientem.
2. Profesionální zásady při komunikaci s různými typy klientů.
3. Proces komunikace, komunikační schéma.
4. Verbální komunikace, druhy verbální komunikace, pocitová kontrola.
5. Neverbální komunikace, druhy neverbální komunikace.
6. Chování při výkonu povolání.
7. Komunikační strategie při řešení konfliktů.
8. Efektivní komunikace.
9. Kultura písemného projevu.
10. Technické prostředky v profesní komunikaci.

Odborná praxe I

VOŠ PRIGO má navázanou odbornou spolupráci s mnoha subjekty v soukromém a veřejném sektoru. Studenti si tak mohou vybírat z široké škály působišť, na kterých vykonají svou odbornou praxi. Ta je vykonávána studenty druhého a třetího ročníku. Odborná praxe je zaměřena tak, aby byli studenti obeznámeni s běžnými pracovními úkony, pracovními postupy a byli schopni vykonávat běžné administrativní úkony.

ROZSAH DENNÍ:                         96 hod./zimní období
ROZSAH KOMBINOVANÍ:          32 hod./zimní období

2.ročník – letní období

Insolvenční právo

Modul s názvem Insolvenční právo navazuje na modul Procesní právo. Podstatou tohoto modulu je seznámit studenty se základy exekučního řízení, které je alternativou stále méně využívaného výkonu rozhodnutí. Modul dále rozvíjí a prohlubuje znalosti získané v předmětu Finanční gramotnost a pracuje s pojmy z modulu Politika sociálního zabezpečení. V rámci insolvenčního práva je pojednáno o způsobech řešení úpadku s důrazem na oddlužení a konkurs, které jsou v právní praxi nejčastějšími způsoby řešení úpadku.

1. Srovnání výkonu rozhodnutí a exekuce.
2. Postavení soudního exekutora.
3. Průběh exekuce, náklady exekučního řízení, exekuční tituly.
4. Způsoby provedení exekuce I.
5. Způsoby provedení exekuce II.
6. Úvod do insolvenčního řízení.
7. Subjekty insolventního řízení.
8. Průběh insolventního řízení, majetková podstata a její správa.
9. Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení.
10. Konkurs.
11. Oddlužení I. – kdy a jak žádat oddlužení, kdo je vhodným kandidátem, formy oddlužení, splátkový kalendář
12. Oddlužení II. – další podmínky při splácení splátkovým kalendářem, zpeněžení majetku, kombinace forem, schůze věřitelů, zrušení oddlužení, osvobození od dluhů po oddlužení

Simulované soudní jednání I

Cílem modulu Simulované soudní jednání je umožnit studentům zažít simulovaný soudní proces a rozvíjet důležité praktické právní dovednosti. VOŠ PRIGO provádí výuku tohoto předmětu v učebně Soudní síň, která věrně odráží prostředí soudních procesů. Studenti jsou pak lépe připraveni na reálná soudní jednání a dokáží se vyrovnat s psychickým tlakem, který je na činnosti prováděné v soudní síni vyvíjen. Výuka práva prostřednictvím simulovaných soudů má dlouholetou tradici na zahraničních univerzitách. V rámci seminářů se studenti seznámí se základními principy simulovaných soudů, osvojí si potřebné dovednosti a v průběhu roku si připraví a realizují vybrané soudní případy, a to z občanského, pracovního a rodinného práva. Předmět nabízí studentům možnost aktivně se zúčastnit simulovaného soudu, ať už v roli soudce, žalobce, státního zástupce nebo například právního zástupce žalovaného. Velký důraz je kladen na přípravu pro samotná soudní jednání – studenti mimo jiné navštíví vybrané ústní jednání u soudu a tuto zkušenost budou během seminární výuky reflektovat. Simulované soudy pak vždy proběhnou ve školní cvičné soudní síni. Semináře představují praktický úvod do právní argumentace a základní orientace v práci s právními předpisy a v neposlední řadě poskytují prostor pro rozvoj prezentačních dovedností.

1. Příprava simulovaného soudu I. – zadání případu, rozdělení rolí.
2. Příprava simulovaného soudu II. – úvod do právní argumentace, základní orientace v práci s právními předpisy.
3. Návštěva vybraného ústního jednání u soudu a reflexe zkušeností z návštěvy soudního jednání.
4. Simulované soudní jednání – Občanské právo I.
5. Příprava simulovaného soudu – zadání případu, rozdělení rolí, základní orientace s právními předpisy.
6. Simulované soudní jednání – Občanské právo II.
7. Příprava simulovaného soudu – zadání případu, rozdělení rolí, základní orientace s právními předpisy.
8. Simulované soudní jednání – Pracovní právo.
9. Příprava simulovaného soudu – zadání případu, rozdělení rolí, základní orientace s právními předpisy.
10. Simulované soudní jednání – Rodinné právo.
11. Příprava simulovaného soudu – zadání případu, rozdělení rolí, základní orientace s právními předpisy.
12. Simulované soudní jednání – závěrečné jednání.

Veřejné právo II - Správní právo

Modul Správní právo je společně s modulem Procesní právo součástí širšího modulu Veřejné právo. Modul Správní právo je nejprve zaměřen na vymezení správního práva a struktury veřejné správy a začlenění správního práva do systému práva. Dále jsou rozebírány prameny správního práva, normy správního práva, subjekty správního práva, správně právní vztahy, základní vymezení organizace veřejné správy, organizace územní správy se všeobecnou působností, realizace činnosti veřejné správy, záruky zákonnosti ve veřejné správě, či správně právní odpovědnost. Studentům je nastíněn také základní vhled do zvláštní části správního práva (organizace Policie ČR, obecní policie, krajské a obecní zřízení, stavební zákon, živnostenské podnikaní). Tento modul tak studentům umožňuje získat klíčové znalosti práva pro výkon činností ve veřejné správě.

1. Zásady organizace veřejné správy, základní vymezení správního práva, základní vymezení veřejné správy, správní věda, prameny správního práva, normy správního práva.
2. Formy činnosti veřejné správy.
3. Subjekty a vykonavatelé veřejné správy.
4. Vymezení organizace veřejné správy.
5. Územní, profesní samospráva a ostatní samospráva.
6. Odpovědnost za škodu ve veřejné správě, vyvlastnění a nucené omezení majetkových práv.
7. Základy policejního práva, vnitřní správa.
8. Živnostenské a stavební právo.
9. Přestupkové právo.
10. Správní právo procesní I – rozsah působnosti správního řádu, základní zásady činnosti správních orgánů a principy správního řízení.
11. Subjekty správního řízení, procesní úkony správních orgánů a účastníků, průběh řízení v prvém stupni.
12. Správní rozhodnutí a přezkoumávání správních rozhodnutí, základy správní exekuce.

Fiktivní firma

Modul Fiktivní firma je jedním z prakticky zaměřených povinných předmětů. VOŠ PRIGO má zkušenosti s vedením tohoto praktického předmětu, studenti se úspěšně účastní soutěže fiktivních firem s oceněnými umístěními. V tomto modulu si studenti zakládají a spravují vlastní fiktivní firmu. Předmět integruje znalosti z obou základních modulů (Ekonomie a Právo). Koncept fiktivní firmy je vytvořen tak, aby poskytoval studentům možnost aktivně rozvíjet obchodní dovednosti a znalosti. V rámci virtuální společnosti jsou simulovány reálné procesy, které je třeba podstoupit v případě zakládání firem i jejich běžném fungování v reálném prostředí. Cílem výuky ve fiktivní firmě je trénovat iniciativu, samostatnost a také poskytnout studentům znalosti, jak založit a vést obchodní společnost nebo živnost. V souladu s principy PriorityGO se tak studenti připravují na výzvy 21. století, které je čekají v pracovním životě. Studenti se učí pracovat v týmu, přijímat odpovědnost, rozvíjet iniciativu a zlepšovat své měkké a také odborné dovednosti. Práce ve fiktivní firmě integruje jednotlivé odborné ekonomické předměty a poskytuje tak studentům znalosti a dovednosti, které upotřebí při zakládání vlastní firmy, nebo které jim umožní získat zaměstnání po dokončení jejich vzdělávání.

1. Stanovení vyráběného produktu/služby, business plán, analýza vnějšího okolí.
2. Založení společnosti I – výběr typu, způsob založení (ready made, nová společnost), registrace na úřadech (rejstříkový soud, živnostenský a finanční úřad).
3. Založení společnosti II – registrace na úřadech (zdravotní pojišťovna, správa sociálního zabezpečení, banka).
4. Organizační struktura společnosti a definice vnitřních procesů – vymezení jednotlivých oddělení, rozdělení pravomocí a odpovědnosti, rozhodovací procesy, nastavení systému porad (reporting), směrnice – které procesy je vhodné ošetřit vnitřními předpisy (GDPR, směrnice kvality atd.).
5. Nábor zaměstnanců – analýza pracovních procesů, stanovení minimálního počtu zaměstnanců, výběrová řízení (THP, dělnické pozice, manažerské pozice), personalistika, mzdová politika, rozvoj zaměstnanců, nastavení benefitů.
6. Běžné činnosti ve FF I – marketing (stanovení strategie, cílových skupin, realizace činností – letáky, webové stránky, veletrhy, sociální sítě, financování) a budování jména společnosti.
7. Běžné činnosti ve FF II – účetnictví (stanovení potřebných agend – peníze, mzdy, majetek, materiál, výrobky atd.) a finanční řízení (zdroje financování, řízení finančních toků, dlouhodobé investice).
8. Běžné činnosti ve FF III – obchodní činnost (nákup, prodej, logistika), komunikace (obchodní prezentace, styk s odběrateli/dodavateli, telefonování, písemná a elektronická komunikace).
9. Běžné činnosti ve FF IV – operace související s koncem roku – účetní závěrka, výroční zpráva, audit, povinnost zveřejňování.
10. Veletrh FF (možnost zapojení).
11. Zhodnocení činnosti FF – hodnocení práce v týmu, stanovení kritérií hodnocení, závěrečná zpráva o činnosti FF.

Cizí jazyk A IV (AJ)

Modul Cizí jazyk A – Angličtina je vyučován v šesti po sobě jdoucích obdobích prvního a druhého ročníku. Hlavní prioritou modulu je zaměření na praktický jazyk, a to zejména na mluvený projev, jeho srozumitelnost a plynulost, schopnost reagovat v běžných situacích v soukromém i profesním životě. Cílem výuky je zdokonalit výslovnost, porozumění psanému textu i mluvenému projevu, slovní zásobu a gramatickou vybavenost studenta, a to na úroveň, která mu/jí zajistí nejlepší možné uplatnění v praxi. V hodinách cizího jazyka je důraz kladen na praktické dovednosti studentů (psaní životopisu, motivačního dopisu, využití ‚soft skills‘ v profesním životě apod.), stejně tak jako i na schopnost studentů vytvářet prezentace v anglickém jazyce, které jsou zaměřené na témata související s odbornou tématikou probíranou v hodinách cizího jazyka. Studenti jsou v rámci výuky děleni do skupin, ve kterých se pomocí simulovaných konverzací (tj. „role-play“) učí reagovat na běžné životní situace. Studenti na základě probírané problematiky řeší případové studie, při nichž společně řeší reálné problémy pomocí kompromisů a dohod. Při řešení problémů jsou simulovány běžné situace reálných firem a společností, což jim do značné míry může v budoucnu usnadnit vstup na trh práce. VOŠ PRIGO je školou s právem státní jazykové zkoušky a studenti mají tedy během studia také možnost získat osvědčení o státní jazykové zkoušce z anglického jazyka. VOŠ PRIGO neustále rozvíjí spolupráci se zahraničními školami tak, aby studenti mohli formou stáží či výměnných pobytů prohlubovat znalosti cizího jazyka v reálných situacích.

1. Communication – communication, what is the main goal of communication; three main types of communication, examples of the individual types; verbal, non-verbal (body language, gestures, mimics) and paraverbal communication; why is communication important in business, internal and external communication in a business environment. Language skills: word order in affirmative sentences, negatives and questions (SVOMPT); Present Simple; pronouns and possessive adjectives; family members; common verb phrases, daily routine.
2. Formal writing – Differences in formal and informal format; how and when do we use both formats; features and examples of formal and informal language, follow-up letters and emails.
Language skills: Present Continuous; prepositions of place; verbs + prepositions; clothes, footwear, parts of the body; jobs; ordinal numbers, picture description, describing people
3. Getting through on the phone – making and receiving calls, checking information; dealing with communication problems on the phone; exchanging personal information, saying numbers, swapping email addresses on the phone, spelling, international spelling alphabet, leaving voicemails.
Language skills: be going to (plans and predictions); Present Continuous for future arrangements; countable and uncountable nouns; many, few vs. much, little, spelling and numbers, defining relative clauses (who, which, where); means of transport; travelling by plane, bus, train; airports, arrangements and meetings; restaurant problems, language used for information exchange
4. Curriculum Vitae and covering letter – CV, writing a CV, video CV; what information should and should not be included in a CV; writing a covering letter; what information should and should not be included in a covering letter.
Language skills: Past Simple: regular and irregular verbs; prepositions of time and place: at, in, on; irregular plurals; articles; have got; lifestyle; adjectives describing attitudes, opinions, skills, personality and character, hobbies and interests
5. Job applications, job interviews – preparing for a job interview; common interview questions; do’s and don’ts before and during the interview; identifying your strenghts and weaknesses; how to present yourself in an interview, communication skills; soft skills x hard skills.
Language skills: numerals, giving instructions, times of the day, expressing time, time sequencers and connectors, expressing intentions, question formation, time filler phrases – language used to gain thinking time
6. Business writing – emails, letters, and memos; structuring a letter, structuring an email, common abbreviations used in letters and emails; language used in business writing.
Language skills: Present Perfect; something, anything, nothing; adjectives ending in -ed and -ing; one used as a substitute verb; to be able to; housework; fashion and shopping; shapes and measures; materials, sounding friendly.
7. Company – company profile, company structure, talking about company history; types of companies; departments in a company and their responsibilities; names and responsibilities of individual job positions within a company.
Language skills: comparative adjectives and adverbs; as … as; superlatives (+ ever + Present Perfect); irregular comparatives and superlatives; to get + adjective; to make sb./sth. + adjective; such a/an + adjective + noun; make sb./sth. + noun, quantifiers; time expressions; describing a town or city; expressing thoughts.
8. Customer services – the importance of customer services on the current market; do’s and don’ts in customer service; refunds, credit notes, refund options; handling customer complaints,writing and responding to a complaint; customer loyalty.
Language skills: will, won’t used for predictions, decisions and offers, uses of the infinitive with to; verbs + infinitive: try to, forget to, etc.; possessive pronouns; short answers behaviour; instructions and advice,
9. Cultural awareness – greetings and small talk, tips for successful business communication with foreign business partners, getting ready for international negotiations, the importance of cultural awareness in business environment, cross cultural communication, empathy.
Language skills: uses of the gerund (verb + -ing); verbs followed by a gerund; WH-questions with prepositions, polite expressions . language structures used to be more polite in English (would, will, shall, etc.); holidays; in a hotel; services; weather, good manners.
10. Guests and visitors – meeting a visitor, setting up a visit, planning a business trip, travel arrangements, dealing with travel problems; making arrangements, checking programmes and schedules, making bookings; showing guests around; agreeing, clarifying; suitable communication channels (email, phone).
Language skills: modal verbs: have to, don’t have to, must, mustn’t, could, would, should; modifiers: a bit, really, etc.; participles as adjectives; reflexive pronouns; travelling; accommodation; directions and places, means of transport, travelling options (plane, bus, train; airports), arrangements and meetings, eating out, socialising.
11. Presenting – using visuals in a presentation; how to make an effective presentation; tips for creating an effective PowerPoint presentation; how to present successfully – do’s and don’ts.
Language skills: First Conditional (if + present, will + infinitive); confusing verbs; future time clauses; using some in questions; system of education; school subjects; languages; art and artists; asking for permission; travelling, holiday, accommodation.
12. Presenting – describing graphs, trends, changes; types of graphs and charts (pie chart, bar graph, line graph, table, flow chart) and their function; verbs desribing trends and changes (rising x falling); tenses used to describe changes and trends.
Language skills: Second Conditional (if + past, would + infinitive); adverbs of manner; keep doing something; question tags; environment; containers; animals and dangerous situations; sports; health and illness, lifestyle.
13. Marketing – the aims of marketing; 4 Ps of marketing – what do the 4 Ps stand for in marketing and what are their individual features and goals? promotional activities – name and describe some of the promotional activities used in current marketing; promoting your business online (social networks, etc.).
Language skills: passive voice; word formation; expressing movement; at work; advertising; e-mails.
14. New technologies and innovations in business, e-commerce – online shopping x traditional shopping; business online, adapting to market changes; social networking and business – promoting your business online.
Language skills: used to + infinitive; used to + gerund; might; so, neither + auxiliaries; prefixes and suffixes; inventions and inventors; computers and the Internet.
15. Marketing x Management – the difference between marketing and management; skills and qualities of a good manager; making suggestions, motivating people, delegating, being empathetic.
Language skills: Past Perfect; word order of phrasal verbs, reported speech; questions without auxiliaries; linking words; revision of tenses.

Právní administrativa

Cílem modulu Právní administrativa je rozvíjet technicky zaměřené kompetence studentů směrem k jejich vyšší uplatnitelnosti na trhu práce a k vyšší zaměstnatelnosti. V první části je modul zaměřen na získání praktických dovedností v oblasti kontraktace – procesu uzavírání soukromoprávních smluv. Jedná se o smlouvy uzavírané mezi profesionálními obchodníky nebo se spotřebiteli. Praktické zaměření tohoto modulu zcela odpovídá požadavkům na znalosti pro uplatnění zvláště na pozici právní asistent, obchodní manažer, manažer lidských zdrojů apod. V další části studenti získají poznatky a zkušenosti s vytvářením písemností potřebných pro obchodování a řízení podniku. Seznámí se s nornou ČSN 01 6910 „Úprava písemností zpracovávaných textovými editory“. Budou umět správně sestavit obchodní dopis, objednávku, fakturu, nabídku, poptávku, vnitropodnikové směrnice a pokyny, zápisy z porad, životopis, pracovní hodnocení atd. Důraz je kladen jak na formální stránku, tak i na stylistické vyjadřování. Studenti jsou seznámeni s pojmem e-governance, aktuálním stavem v České republice a s výhodami tohoto způsobu komunikace s veřejnou správou.

1. Praxe kontraktačního jednání, psychologie kontraktace, získávání vyjednávací pozice.
2. Metodika tvorby smluv a smluvní techniky, vzorové formulářové smlouvy.
3. Práce na portálu justice.cz – obchodní rejstřík, insolvenční rejstřík
4. Webové portály s právní tématikou – nahlizenidokn.cz, živnostenský rejstřík, epravo.cz,
5. Obchodní zastoupení a dealerské smlouvy, smlouvy o zprostředkování.
6. Přeprava, zasílatelství, obchodní podmínky, obchodní zvyklosti.
7. Bankovní služby, kontraktace, obchodní podmínky, obchodní zvyklosti.
8. Význam písemného styku, rozdělení písemností, stylizace textů, pravopis.
9. Tvorba obchodního dopisu, části dopisu, normalizovaná úprava, zásady stylizace, psychologie obchodního dopisu.
10. Písemnosti při obchodování, poptávka, nabídka, objednávka, faktura, přepravní dispozice, reklamace, odpověď na reklamaci, urgence.
11. Písemnosti při řízení podniku, přehled a jazyková úprava, směrnice, oběžník pokyny, zprávy, zápisy z porad, personální písemnosti.
12. Tiskopisy, vyplňování, náležitosti, komunikace s českou poštou.
13. Manipulace s písemnostmi, pojmy, třídění a zapisování písemností, doručování a oběh, vyřizování, podepisování, archivace a skartace.
14. E-governance – vývoj a aktuální stav v České republice, směřování, komunikace s veřejnou správou.

Informatika a práce s PC

VOŠ PRIGO u svých studentů v souladu s principy PriorityGO podporuje rozvoj technických znalostí. Cílem modulu Informatika a práce s PC je tedy naučit studenty pracovat se základními programy, které se používají k prezentaci a zpracování dat. Modul je zaměřen na práci s MS Word a Excel, doplňkově MS Outlook a PowerPoint. Studenti budou seznámeni se základními pravidly formátování textu (v různých stylech práce), řazením, číslováním, automatickými poznámkami, tvorbou automatického obsahu atd. Studenti se dále naučí základní dovednosti práce v MS Excel, jako jsou práce s buňkami a tabulkami, tvorba a formátování grafů, řazení dat a podobně. Rovněž se naučí pracovat se základními vzorci a funkcemi, budou seznámeni s možností využití kontingenčních tabulek a grafů při zpracování dat. Studentům bude představen MS Outlook, a to jak pro běžné kancelářské využití (email, kalendář), tak i pro vzdálený přístup s použitím smartphone. V části vyhrazené pro MS PowerPoint se studenti seznámí se základními principy tvorby prezentace. Tyto znalosti jsou klíčové pro přípravu prezentací studentů v dalších modulech.

1.-3. MS Word 2016 – prostředí aplikace, práce s dokumenty; práce s textem, formátování textu, seznamy, vzhled stránky; hromadné formátování pomocí stylů; obsah, poznámky pod čarou a citace; revize a komentáře, tisk.
4.-6. MS Excel 2016 – prostředí aplikace, tabulky a buňky; práce s objekty; vzorce a funkce, propojení dat; grafy; řazení dat a filtrování; kontingenční tabulky a grafy.
7. MS Outlook 2016 – základní nastavení účtu, vizitka, kontakty; nový email, odesílání, příjem, priority, přílohy; kalendář, vzdálený přístup pomocí smartphone
8. MS PowerPoint 2016 – základní pravidla tvorby prezentace; vkládání textů, obrázků, tabulek a grafů (provázanost s MS Excel).
9. Kyberbezpečnost – zálohování dat, heslování, šifrování (šifrovací programy), bezpečné odesílání dat.

Environmentální výchova

Environmentální výchova je jedním ze základních pilířů vzdělávání ve skupině škol PRIGO. Výchova k trvalé udržitelnosti a hospodárnému užívání omezených zdrojů provází všechny vzdělávací stupně a je nedílnou součástí vzdělávacích programů i na VOŠ. Výuka probíhá dle zásad PriorityGO v eko-friendly prostředí. Studenti se zapojují do ekologických programů vedených na škole a sami přicházejí s vlastními projekty (např. Clothes sharing, Toys recyclation, Celokampusový den školy). Studenti jsou hlouběji seznámeni se základními pojmy z oblasti ekologie, s reálným dopadem rostoucí lidské spotřeby na přírodu a její omezené zdroje. Studenti jsou konfrontováni s aktuálními i historickými kauzami, přičemž formou řízených diskuzích srovnávají ekonomické, právní a reálné ekologické dopady jednotlivých případů. Studenti jsou vedeni k samostatné práci s informacemi tak, aby si byli schopni sami utvořit vlastní úsudek a názor na způsob života ve společnosti, která má omezené zdroje. Na základě těchto informací jsou pak studenti schopni sami vyhodnotit, zda je vhodné v dané oblasti ekologie přemýšlet nad samostatným podnikáním. Modul propojuje znalosti z modulů Dotační management, Fiktivní firma, Podniková ekonomie a management a další. Modul tedy cílí i na rozvoj obchodních schopností studentů v oblasti udržitelných zdrojů.

1. Ekonomický růst a ekonomický rozvoj (zdroje, faktory, hranice), trvale udržitelný rozvoj, ukotvení ochrany přírody v legislativě České republiky.
2. Environmentální výchova a její složky, environmentální výchova v rámci systému, životní prostředí, obnovitelné a neobnovitelné zdroje.
3. Ochrana přírody, chráněné oblasti a druhy (ochránci přírody vs. lesníci), energie (šetření, alternativní zdroje), její čerpání a dopad na životní prostředí, odpadové hospodářství a alternatívní využití odpadů, změny klimatu v předindustriální a industriální doby v kontextu lidské aktivity.
4. Ozonová díra, odlesňování, emise a další dopady lidské činnosti; individuální možnosti ochrany přírody; stav životního prostředí v globálním měřítku.
5. Solární panely – ekologický efekt, lobbing v ČR, návratnost investic, regulace, vývoj kauzy a současnost.
6. Emisní povolenky – význam a reálný dopad na emise, EU v konfrontaci se zbytkem světa, obchod s povolenkami.
7. Těžký průmysl a životní ovzduší ve městech – vliv ve srovnání s dalšími zdroji znečištění, regulace, ekonomický efekt, reálný efekt na ovzduší.
8. Regulace dieselových automobilů a směřování automobilového průmyslu – dieselgate, ekonomické efekty kauzy, regulační dopady
9. Zpracování odpadů – obchod s odpady, klíčoví hráči na trhu, možnost vstupu na trh, dotace.
10. Trvalá udržitelnost firem – implementace v korporacích, firmy specializované na implementaci, ekologie jako marketingová strategie.
11. Možnosti podnikání v ekologii – dotační tituly, oblasti podnikání (cestovní ruch – viz Černobyl, výroba a distribuce ekologických produktů, ekologické obaly – restrikce v distribuci plastových obalů atd.), vstup na trh, monitoring obchodních příležitostí, startups, GoFundMe atd.

Odborná praxe II

VOŠ PRIGO má navázanou odbornou spolupráci s mnoha subjekty v soukromém a veřejném sektoru. Studenti si tak mohou vybírat z široké škály působišť, na kterých vykonají svou odbornou praxi. Ta je vykonávána studenty druhého a třetího ročníku. Odborná praxe je zaměřena tak, aby byli studenti obeznámeni s běžnými pracovními úkony, pracovními postupy a byli schopni vykonávat běžné administrativní úkony.

ROZSAH DENNÍ:                        96 hod./zimní období
ROZSAH KOMBINOVANÍ:         32 hod./zimní období

3.ročník – zimní období

Soukromé právo IV - Rodinné právo a sociálně právní ochrana dětí

Rodinné právo poskytuje základní informaci o právním postavení členů rodiny. Zabývá se manželskými vztahy, vztahy mezi rodiči a dětmi, dětmi a dalšími příbuznými a vztahy náhradní rodinné výchovy. Dále se věnuje vztahům souvisejícím s problematikou registrovaného partnerství či určování rodičovství. Modul Rodinné právo tak vhodně doplňuje ostatní moduly Soukromého práva a rozšiřuje znalosti studentů o výše zmíněných oblastech. Součástí výuky jsou i moderované debaty se studenty o vybraných tématech a jejich řešení z hlediska rodinného práva.

1. Pojem a předmět rodinného práva, místo rodinného práva v systému práva, specifika rodinně právních vztahů, ústavněprávní aspekty rodinného práva.
2. Vznik manželství.
3. Vztahy mezi manžely. Vyživovací povinnost mezi manžely.
4. Zánik manželství a jeho následky I.
5. Zánik manželství a jeho následky II.
6. Registrované partnerství a nesezdané soužití.
7. Vztahy mezi rodiči a dětmi – obecná charakteristika, určování a popírání rodičovství.
8. Rodičovská odpovědnost, jméno a příjmení dítěte.
9. Vyživovací povinnost mezi příbuznými I.
10. Vyživovací povinnost mezi příbuznými II.
11. Náhradní rodinná výchova, poručenství.
12. Sociálně-právní ochrana dětí, opatrovnictví.
13. Procesní úprava.
14. Evropské aspekty rodinného práva. Harmonizace rodinného práva v Evropě.

Veřejné právo III - Trestní právo hmotné a procesní

Modul je začleněn do širšího modulu Veřejné právo. Výuka trestního práva hmotného je zaměřena převážně na oblast obecné části trestního zákoníku a na zvláštní část trestního zákoníku. Soustřeďuje se na osvojení pojmů, struktury, forem, funkcí a základních zásad trestního práva, na problematiku trestní odpovědnosti a právních následků trestní odpovědnosti. Studentům jsou vysvětleny také vztahy trestního práva k jiným disciplínám právním a neprávním (psychologicko-sociologické aspekty, penologie aj.). V neposlední řadě je pak výklad věnován problematice trestního práva procesního, a to z hlediska teoretického. Výuka se zaměřuje také na dokazování, rozhodnutí v trestním řízení, přípravné řízení trestní, předběžné projednání obžaloby, hlavní líčení, veřejné a neveřejné zasedání, opravné řízení, zvláštní způsoby řízení, mezinárodní justiční spolupráce, vykonávací řízení atp. V rámci modulu studenti rozvíjejí své obecné znalosti procesního práva, které získali při studiu modulu Procesní právo.

1. Pojem trestního práva, jeho funkce, zásady trestního práva.
2. Prameny trestního práva a působnost trestních zákonů.
3. Trestný čin – pojem, znaky, druhy, třídění.
4. Skutková podstata trestného činu – objekt, objektivní stránka.
5. Skutková podstata trestného činu – subjekt, subjektivní stránka.
6. Okolnosti vylučující protiprávnost.
7. Vývojová stádia trestné činnosti, účastenství.
8. Souběh trestných činů a zánik trestní odpovědnosti.
9. Pojem, účel systém a druhy trestů.
10. Trestní odpovědnost mladistvých a právnických osob.
11. Vybrané trestné činy ze zvláštní části trestního zákoníku I.
12. Vybrané trestné činy ze zvláštní části trestního zákoníku II.
13. Poje, účel a předmět trestního řízení. Vztah trestního práva procesního a souvisejících oborů.
14. Základní zásady trestního řízení.
15. Subjekty trestního řízení – soudy, státní zastupitelství, policie a pomocné osoby orgánů činných v trestním řízení, probační a mediační služba.
16. Subjekty trestního řízení – obviněný, obhájce, poškozený a zúčastněná osoba.
17. Obecný výklad o procesních úkonech.
18. Zajištění osob a věcí důležitých pro trestní řízení.
19. Dokazování.
20. Rozhodnutí a náklady trestního řízení.
21. Stádia trestního řízení – přípravné řízení, předběžné projednání obžaloby.
22. Hlavní líčení, veřejné a neveřejné zasedání.
23. Přezkoumávání rozhodnutí.
24. Zvláštní způsoby řízení a vykonávací řízení.

Cizí jazyk A V (AJ)

Modul Cizí jazyk A – Angličtina je vyučován v šesti po sobě jdoucích obdobích prvního a druhého ročníku. Hlavní prioritou modulu je zaměření na praktický jazyk, a to zejména na mluvený projev, jeho srozumitelnost a plynulost, schopnost reagovat v běžných situacích v soukromém i profesním životě. Cílem výuky je zdokonalit výslovnost, porozumění psanému textu i mluvenému projevu, slovní zásobu a gramatickou vybavenost studenta, a to na úroveň, která mu/jí zajistí nejlepší možné uplatnění v praxi. V hodinách cizího jazyka je důraz kladen na praktické dovednosti studentů (psaní životopisu, motivačního dopisu, využití ‚soft skills‘ v profesním životě apod.), stejně tak jako i na schopnost studentů vytvářet prezentace v anglickém jazyce, které jsou zaměřené na témata související s odbornou tématikou probíranou v hodinách cizího jazyka. Studenti jsou v rámci výuky děleni do skupin, ve kterých se pomocí simulovaných konverzací (tj. „role-play“) učí reagovat na běžné životní situace. Studenti na základě probírané problematiky řeší případové studie, při nichž společně řeší reálné problémy pomocí kompromisů a dohod. Při řešení problémů jsou simulovány běžné situace reálných firem a společností, což jim do značné míry může v budoucnu usnadnit vstup na trh práce. VOŠ PRIGO je školou s právem státní jazykové zkoušky a studenti mají tedy během studia také možnost získat osvědčení o státní jazykové zkoušce z anglického jazyka. VOŠ PRIGO neustále rozvíjí spolupráci se zahraničními školami tak, aby studenti mohli formou stáží či výměnných pobytů prohlubovat znalosti cizího jazyka v reálných situacích.

1. Communication – communication, what is the main goal of communication; three main types of communication, examples of the individual types; verbal, non-verbal (body language, gestures, mimics) and paraverbal communication; why is communication important in business, internal and external communication in a business environment. Language skills: word order in affirmative sentences, negatives and questions (SVOMPT); Present Simple; pronouns and possessive adjectives; family members; common verb phrases, daily routine.
2. Formal writing – Differences in formal and informal format; how and when do we use both formats; features and examples of formal and informal language, follow-up letters and emails.
Language skills: Present Continuous; prepositions of place; verbs + prepositions; clothes, footwear, parts of the body; jobs; ordinal numbers, picture description, describing people
3. Getting through on the phone – making and receiving calls, checking information; dealing with communication problems on the phone; exchanging personal information, saying numbers, swapping email addresses on the phone, spelling, international spelling alphabet, leaving voicemails.
Language skills: be going to (plans and predictions); Present Continuous for future arrangements; countable and uncountable nouns; many, few vs. much, little, spelling and numbers, defining relative clauses (who, which, where); means of transport; travelling by plane, bus, train; airports, arrangements and meetings; restaurant problems, language used for information exchange
4. Curriculum Vitae and covering letter – CV, writing a CV, video CV; what information should and should not be included in a CV; writing a covering letter; what information should and should not be included in a covering letter.
Language skills: Past Simple: regular and irregular verbs; prepositions of time and place: at, in, on; irregular plurals; articles; have got; lifestyle; adjectives describing attitudes, opinions, skills, personality and character, hobbies and interests
5. Job applications, job interviews – preparing for a job interview; common interview questions; do’s and don’ts before and during the interview; identifying your strenghts and weaknesses; how to present yourself in an interview, communication skills; soft skills x hard skills.
Language skills: numerals, giving instructions, times of the day, expressing time, time sequencers and connectors, expressing intentions, question formation, time filler phrases – language used to gain thinking time
6. Business writing – emails, letters, and memos; structuring a letter, structuring an email, common abbreviations used in letters and emails; language used in business writing.
Language skills: Present Perfect; something, anything, nothing; adjectives ending in -ed and -ing; one used as a substitute verb; to be able to; housework; fashion and shopping; shapes and measures; materials, sounding friendly.
7. Company – company profile, company structure, talking about company history; types of companies; departments in a company and their responsibilities; names and responsibilities of individual job positions within a company.
Language skills: comparative adjectives and adverbs; as … as; superlatives (+ ever + Present Perfect); irregular comparatives and superlatives; to get + adjective; to make sb./sth. + adjective; such a/an + adjective + noun; make sb./sth. + noun, quantifiers; time expressions; describing a town or city; expressing thoughts.
8. Customer services – the importance of customer services on the current market; do’s and don’ts in customer service; refunds, credit notes, refund options; handling customer complaints,writing and responding to a complaint; customer loyalty.
Language skills: will, won’t used for predictions, decisions and offers, uses of the infinitive with to; verbs + infinitive: try to, forget to, etc.; possessive pronouns; short answers behaviour; instructions and advice,
9. Cultural awareness – greetings and small talk, tips for successful business communication with foreign business partners, getting ready for international negotiations, the importance of cultural awareness in business environment, cross cultural communication, empathy.
Language skills: uses of the gerund (verb + -ing); verbs followed by a gerund; WH-questions with prepositions, polite expressions . language structures used to be more polite in English (would, will, shall, etc.); holidays; in a hotel; services; weather, good manners.
10. Guests and visitors – meeting a visitor, setting up a visit, planning a business trip, travel arrangements, dealing with travel problems; making arrangements, checking programmes and schedules, making bookings; showing guests around; agreeing, clarifying; suitable communication channels (email, phone).
Language skills: modal verbs: have to, don’t have to, must, mustn’t, could, would, should; modifiers: a bit, really, etc.; participles as adjectives; reflexive pronouns; travelling; accommodation; directions and places, means of transport, travelling options (plane, bus, train; airports), arrangements and meetings, eating out, socialising.
11. Presenting – using visuals in a presentation; how to make an effective presentation; tips for creating an effective PowerPoint presentation; how to present successfully – do’s and don’ts.
Language skills: First Conditional (if + present, will + infinitive); confusing verbs; future time clauses; using some in questions; system of education; school subjects; languages; art and artists; asking for permission; travelling, holiday, accommodation.
12. Presenting – describing graphs, trends, changes; types of graphs and charts (pie chart, bar graph, line graph, table, flow chart) and their function; verbs desribing trends and changes (rising x falling); tenses used to describe changes and trends.
Language skills: Second Conditional (if + past, would + infinitive); adverbs of manner; keep doing something; question tags; environment; containers; animals and dangerous situations; sports; health and illness, lifestyle.
13. Marketing – the aims of marketing; 4 Ps of marketing – what do the 4 Ps stand for in marketing and what are their individual features and goals? promotional activities – name and describe some of the promotional activities used in current marketing; promoting your business online (social networks, etc.).
Language skills: passive voice; word formation; expressing movement; at work; advertising; e-mails.
14. New technologies and innovations in business, e-commerce – online shopping x traditional shopping; business online, adapting to market changes; social networking and business – promoting your business online.
Language skills: used to + infinitive; used to + gerund; might; so, neither + auxiliaries; prefixes and suffixes; inventions and inventors; computers and the Internet.
15. Marketing x Management – the difference between marketing and management; skills and qualities of a good manager; making suggestions, motivating people, delegating, being empathetic.
Language skills: Past Perfect; word order of phrasal verbs, reported speech; questions without auxiliaries; linking words; revision of tenses.

Filozofie a etika

VOŠ PRIGO dbá na etický přístup k životu a vzdělání, podporuje a rozvíjí u studentů cit pro etiku, a to nejen v rámci teoretického vyučování, ale také účastí na mimoškolních akcích. Etický přístup je jedním ze základních pilířů ukotvených v PriorityGO přístupu, který rozvíjí kompetence studentů všech škol skupiny PRIGO. Cílem modulu je seznámit studenty se základními filosofickými a etickými přístupy, které jsou úzce spjaty se vzděláváním. Upřednostněny budou komunikativní a dialogické postupy při řešení etických dilemat a problémů, sociální a aplikovaná etika, profesní etika ve školství, základní hodnoty práce pedagoga, typy etických konfliktů a možnosti profesně etického rozhodování za pomoci profesních sdružení, etických komisí a etických kodexů.

1. Úvod do studia filozofie a etiky.
2. Základní filosofické a etické koncepty, antická a křesťanská etika v kontextu proamerické kultury.
3. Etika a morálka.
4. Etika: sociální, aplikovaná, praktická.
5. Filozofické a etické problémy práce. Práce, volný čas, svátek.
6. Profesní etika. Profese a konfese. Výdělečná činnost a životní poslání. Prestiž povolání.
7. Profesní subkultura. Identifikace s povoláním, firmou. Loajalita, věrnost, hrdost.
8. Sebereflexe a supervize v kontextu etiky.

Odborná praxe III

VOŠ PRIGO má navázanou odbornou spolupráci s mnoha subjekty v soukromém a veřejném sektoru. Studenti si tak mohou vybírat z široké škály působišť, na kterých vykonají svou odbornou praxi. Ta je vykonávána studenty druhého a třetího ročníku.
Studenti druhého ročníku absolvují praxi v rozsahu 96 hodin. Ta probíhá v průběhu zimního i letního období ve školou stanovený den, většinou v pátek. Během vykonávání praxe studenti obvykle pracují na ekonomickém úseku, obchodním oddělení, administrativních pozicích či na finančním odboru.
Studenti třetího ročníku absolvují praxi v rozsahu 175 hodin. Ta probíhá formou souvislé pětitýdenní praxe. Během této praxe dále rozšiřují a prohlubují své zkušenosti a znalosti získané během druhého ročníku, a učí se je využívat při reálném vykonávání zvoleného povolání.
Odborná praxe je zaměřena tak, aby byli studenti obeznámeni s běžnými pracovními úkony, pracovními postupy a byli schopni vykonávat běžné administrativní úkony.

ROZSAH DENNÍ:                      175 hod./zimní období
ROZSAH KOMBINOVANÍ:         32 hod./zimní období

3.ročník – letní období

Veřejné právo V - Finanční právo hmotné a procesní

Modul je společně se správním právem, trestním právem a procesním právem součástí modulu Veřejné právo. V návaznosti na předmět Finanční gramotnost student získá komplexní znalosti z oblasti finančního práva včetně praktických aplikací. Výuka je zaměřena na problematiku daňové soustavy České republiky, jsou zde rozebírány otázky devizového práva, veřejného bankovního práva, veřejného pojišťovnického práva, rozpočtového práva nebo práva celního. V závěru výuky je prostor věnován, v návaznosti na modul Procesní právo, finančnímu právu procesnímu.

1. Úvod do finančního práva, předmět, pojem a prameny finančního práva.
2. Zásady finančního práva, systém finančního práva a jeho postavení v systému práva.
3. Finančně právní vztahy, základní charakteristika, subjekty.
4. Finanční jevy a skutečnosti, odpovědnost ve finančním právu.
5. Soustava a typy daní, základní charakteristika přímých a nepřímých daní.
6. Daňové řízení, základní charakteristika, zásady, stadia.
7. Devizové právo, základní pojmy a instituty systému devizových povinností, směnárenské služby, povinnosti směnárníků, devizová licence a koncesní listina.
8. Veřejné bankovní právo, pojem a postavení veřejného bankovního práva v systému finančního práva, vznik práva působit jako banka nebo pobočka zahraniční banky, bankovní dohled, nucená správa.
9. Veřejné pojišťovnické právo, pojem a postavení veřejného pojišťovnického práva v systému finančního práva, vztah veřejného pojišťovnického práva k soukromému právu, vznik práva působit jako pojišťovna nebo zajišťovna další subjekty působící v pojišťovnictví, dohled nad pojišťovnami.
10. Rozpočtové právo, pojem a postavení rozpočtového práva v systému finančního práva, rozpočtová soustava ČR, státní rozpočet a rozpočtový proces státního rozpočtu, právní regulace finančního hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
11. Celní právo, pojem a postavení celního práva v systému finančního práva v kontextu členství v EU, právní regulace soustavy poplatků a cel.
12. Finanční právo procesní, finanční správa, proces, řízení, daňové řízení, subsidiární použití správního řádu v řízení ve věcech daňového práva.

Simulované soudní jednání II

Cílem modulu Simulované soudní jednání je umožnit studentům vyzkoušet si modelová soudní jednání a rozvíjet důležité praktické právní dovednosti. V návaznosti na modul Simulovaná soudní jednání I jsou kromě odborných dovedností rozvíjeny i komunikační a prezentační dovednosti tak, aby byli studenti připraveni na výkon povolání v soudní síni. Rozvoj těchto kompetencí je v souladu s principy PriorityGO, které si mimo jiné kladou za cíl také rozvoj osobnosti studentů, a to formou oboustranného dialogu mezi vzdělávaným a vzdělávajícím. Simulovaná soudní jednání tomu rozvoji dávají velký prostor. V rámci seminářů se studenti seznámí se základními principy simulovaných soudů, osvojí si potřebné dovednosti a v průběhu semestru připraví a realizují vybrané soudní případy (a to z trestního práva). Dojde tak k propojení teoretických vědomostí z právní teorie a praktické výuky. Studenti jsou také seznámeni s principy a odlišnostmi vedení rozhodčího řízení a arbitráže. Předmět nabízí studentům možnost aktivně se zúčastnit simulovaného soudu, ať už v roli soudce, žalobce, státního zástupce nebo například právního zástupce žalovaného. Velký důraz je kladen na přípravu pro samotná simulovaná soudní jednání – studenti mimo jiné navštíví vybrané ústní jednání u soudu a tuto zkušenost budou během výuky reflektovat.

1. Příprava simulovaného soudu I. – zadání případu, rozdělení rolí.
2. Příprava simulovaného soudu II. – úvod do právní argumentace, základní orientace v práci s právními předpisy.
3. Návštěva vybraného ústního jednání u soudu a reflexe zkušeností z návštěvy soudního jednání.
4. Simulované soudní jednání – Trestní právo I.
5. Příprava simulovaného soudu – zadání případu, rozdělení rolí, základní orientace s právními předpisy.
6. Simulované soudní jednání – Trestní právo II.
7. Příprava simulovaného soudu – zadání případu, rozdělení rolí, základní orientace s právními předpisy.
8. Simulované soudní jednání – Trestní právo III.
9. Příprava simulovaného soudu – zadání případu, rozdělení rolí, základní orientace s právními předpisy.
10. Simulované soudní jednání – Trestní právo IV.
11. Příprava simulovaného soudu – zadání případu, rozdělení rolí, základní orientace s právními předpisy.
12. Simulované rozhodčí řízení – příprava, rozdělení rolí, arbitráž.
13. Simulované soudní jednání – závěrečné jednání.

Cizí jazyk A VI (AJ)

Modul Cizí jazyk A – Angličtina je vyučován v šesti po sobě jdoucích obdobích prvního a druhého ročníku. Hlavní prioritou modulu je zaměření na praktický jazyk, a to zejména na mluvený projev, jeho srozumitelnost a plynulost, schopnost reagovat v běžných situacích v soukromém i profesním životě. Cílem výuky je zdokonalit výslovnost, porozumění psanému textu i mluvenému projevu, slovní zásobu a gramatickou vybavenost studenta, a to na úroveň, která mu/jí zajistí nejlepší možné uplatnění v praxi. V hodinách cizího jazyka je důraz kladen na praktické dovednosti studentů (psaní životopisu, motivačního dopisu, využití ‚soft skills‘ v profesním životě apod.), stejně tak jako i na schopnost studentů vytvářet prezentace v anglickém jazyce, které jsou zaměřené na témata související s odbornou tématikou probíranou v hodinách cizího jazyka. Studenti jsou v rámci výuky děleni do skupin, ve kterých se pomocí simulovaných konverzací (tj. „role-play“) učí reagovat na běžné životní situace. Studenti na základě probírané problematiky řeší případové studie, při nichž společně řeší reálné problémy pomocí kompromisů a dohod. Při řešení problémů jsou simulovány běžné situace reálných firem a společností, což jim do značné míry může v budoucnu usnadnit vstup na trh práce. VOŠ PRIGO je školou s právem státní jazykové zkoušky a studenti mají tedy během studia také možnost získat osvědčení o státní jazykové zkoušce z anglického jazyka. VOŠ PRIGO neustále rozvíjí spolupráci se zahraničními školami tak, aby studenti mohli formou stáží či výměnných pobytů prohlubovat znalosti cizího jazyka v reálných situacích.

1. Communication – communication, what is the main goal of communication; three main types of communication, examples of the individual types; verbal, non-verbal (body language, gestures, mimics) and paraverbal communication; why is communication important in business, internal and external communication in a business environment. Language skills: word order in affirmative sentences, negatives and questions (SVOMPT); Present Simple; pronouns and possessive adjectives; family members; common verb phrases, daily routine.
2. Formal writing – Differences in formal and informal format; how and when do we use both formats; features and examples of formal and informal language, follow-up letters and emails.
Language skills: Present Continuous; prepositions of place; verbs + prepositions; clothes, footwear, parts of the body; jobs; ordinal numbers, picture description, describing people
3. Getting through on the phone – making and receiving calls, checking information; dealing with communication problems on the phone; exchanging personal information, saying numbers, swapping email addresses on the phone, spelling, international spelling alphabet, leaving voicemails.
Language skills: be going to (plans and predictions); Present Continuous for future arrangements; countable and uncountable nouns; many, few vs. much, little, spelling and numbers, defining relative clauses (who, which, where); means of transport; travelling by plane, bus, train; airports, arrangements and meetings; restaurant problems, language used for information exchange
4. Curriculum Vitae and covering letter – CV, writing a CV, video CV; what information should and should not be included in a CV; writing a covering letter; what information should and should not be included in a covering letter.
Language skills: Past Simple: regular and irregular verbs; prepositions of time and place: at, in, on; irregular plurals; articles; have got; lifestyle; adjectives describing attitudes, opinions, skills, personality and character, hobbies and interests
5. Job applications, job interviews – preparing for a job interview; common interview questions; do’s and don’ts before and during the interview; identifying your strenghts and weaknesses; how to present yourself in an interview, communication skills; soft skills x hard skills.
Language skills: numerals, giving instructions, times of the day, expressing time, time sequencers and connectors, expressing intentions, question formation, time filler phrases – language used to gain thinking time
6. Business writing – emails, letters, and memos; structuring a letter, structuring an email, common abbreviations used in letters and emails; language used in business writing.
Language skills: Present Perfect; something, anything, nothing; adjectives ending in -ed and -ing; one used as a substitute verb; to be able to; housework; fashion and shopping; shapes and measures; materials, sounding friendly.
7. Company – company profile, company structure, talking about company history; types of companies; departments in a company and their responsibilities; names and responsibilities of individual job positions within a company.
Language skills: comparative adjectives and adverbs; as … as; superlatives (+ ever + Present Perfect); irregular comparatives and superlatives; to get + adjective; to make sb./sth. + adjective; such a/an + adjective + noun; make sb./sth. + noun, quantifiers; time expressions; describing a town or city; expressing thoughts.
8. Customer services – the importance of customer services on the current market; do’s and don’ts in customer service; refunds, credit notes, refund options; handling customer complaints,writing and responding to a complaint; customer loyalty.
Language skills: will, won’t used for predictions, decisions and offers, uses of the infinitive with to; verbs + infinitive: try to, forget to, etc.; possessive pronouns; short answers behaviour; instructions and advice,
9. Cultural awareness – greetings and small talk, tips for successful business communication with foreign business partners, getting ready for international negotiations, the importance of cultural awareness in business environment, cross cultural communication, empathy.
Language skills: uses of the gerund (verb + -ing); verbs followed by a gerund; WH-questions with prepositions, polite expressions . language structures used to be more polite in English (would, will, shall, etc.); holidays; in a hotel; services; weather, good manners.
10. Guests and visitors – meeting a visitor, setting up a visit, planning a business trip, travel arrangements, dealing with travel problems; making arrangements, checking programmes and schedules, making bookings; showing guests around; agreeing, clarifying; suitable communication channels (email, phone).
Language skills: modal verbs: have to, don’t have to, must, mustn’t, could, would, should; modifiers: a bit, really, etc.; participles as adjectives; reflexive pronouns; travelling; accommodation; directions and places, means of transport, travelling options (plane, bus, train; airports), arrangements and meetings, eating out, socialising.
11. Presenting – using visuals in a presentation; how to make an effective presentation; tips for creating an effective PowerPoint presentation; how to present successfully – do’s and don’ts.
Language skills: First Conditional (if + present, will + infinitive); confusing verbs; future time clauses; using some in questions; system of education; school subjects; languages; art and artists; asking for permission; travelling, holiday, accommodation.
12. Presenting – describing graphs, trends, changes; types of graphs and charts (pie chart, bar graph, line graph, table, flow chart) and their function; verbs desribing trends and changes (rising x falling); tenses used to describe changes and trends.
Language skills: Second Conditional (if + past, would + infinitive); adverbs of manner; keep doing something; question tags; environment; containers; animals and dangerous situations; sports; health and illness, lifestyle.
13. Marketing – the aims of marketing; 4 Ps of marketing – what do the 4 Ps stand for in marketing and what are their individual features and goals? promotional activities – name and describe some of the promotional activities used in current marketing; promoting your business online (social networks, etc.).
Language skills: passive voice; word formation; expressing movement; at work; advertising; e-mails.
14. New technologies and innovations in business, e-commerce – online shopping x traditional shopping; business online, adapting to market changes; social networking and business – promoting your business online.
Language skills: used to + infinitive; used to + gerund; might; so, neither + auxiliaries; prefixes and suffixes; inventions and inventors; computers and the Internet.
15. Marketing x Management – the difference between marketing and management; skills and qualities of a good manager; making suggestions, motivating people, delegating, being empathetic.
Language skills: Past Perfect; word order of phrasal verbs, reported speech; questions without auxiliaries; linking words; revision of tenses.

Seminář k absolventské práci

Cílem modulu Seminář k absolventské práci je předat studentům znalosti nezbytné k samostatnému vypracování absolventské práce. Studenti jsou seznámeni s významem a cílem této práce v kontextu úrovně vědeckých prací. Studenti jsou, v návaznosti na absolvované moduly Informatika a práce s PC a Právní administrativa, vedeni k samostatnému zpracování zadaného tématu, třídění nasbíraných dat a jejich následnému vyhodnocení. Pedagog průběžně konzultuje zpracování dat se studenty, ti průběžně odevzdávají dílčí plnění a zapracovávají připomínky vedoucího práce. Nedílnou součástí modulu je také předání důležitých poznatků k přípravě závěrečné prezentace. Zde studenti opět naváží na již získané znalosti z modulu Informatika a práce s PC, které jsou doplněny o konzultace k volbě literatury a jiných informačních zdrojů. Studenti se učí pracovat s citacemi a zpracovávat literaturu a ostatní zdroje dle normy. Studentům jsou zdůrazněna rizika plagiátorství včetně dopadů (s odkazem na významné kauzy), jsou jim předány odkazy na kontrolní weby, kde si mohou otestovat shodu svých prací. Součástí modulu je i příprava na samotnou prezentaci, zde studenti uplatní znalosti z modulu Komunikační dovednosti. Součástí modulu je i nácvik na obhajobu práce, kde v souladu s principy PriorityGO dochází k obousměrné výměně zkušeností. Studenti tak získají rady nejen od pedagoga, ale přispívají i svými poznatky.

1. Závěrečná práce jako projekt zpracovaný formou projektového managementu.
2. Metodika sběru dat a jejich vyhodnocení pomocí nástrojů MS Office.
3. Zásady vypracování absolventské práce, význam odborné literatury a vědeckých článků, typy dalších zdrojů.
4. Formální náležitosti absolventské práce.
5. Literatura a ostatní zdroje – citace, zpracování literatury dle normy.
6. Plagiátorství – dopad, možnosti kontroly, aktuální a významné kauzy.
7. Konzultace obsahové stránky práce.
8. Příprava prezentace absolventské práce – způsoby prezentace, zobrazovací platformy.
9. Zásady prezentace absolventské práce.
10. Průběh absolutoria VOŠ, stres a zvládání stresových situací.
11. Zásady vystupování u absolutoria – tipy, triky.

Odborná praxe IV

VOŠ PRIGO má navázanou odbornou spolupráci s mnoha subjekty v soukromém a veřejném sektoru. Studenti si tak mohou vybírat z široké škály působišť, na kterých vykonají svou odbornou praxi. Ta je vykonávána studenty druhého a třetího ročníku.
Studenti druhého ročníku absolvují praxi v rozsahu 96 hodin. Ta probíhá v průběhu zimního i letního období ve školou stanovený den, většinou v pátek. Během vykonávání praxe studenti obvykle pracují na ekonomickém úseku, obchodním oddělení, administrativních pozicích či na finančním odboru.
Studenti třetího ročníku absolvují praxi v rozsahu 175 hodin. Ta probíhá formou souvislé pětitýdenní praxe. Během této praxe dále rozšiřují a prohlubují své zkušenosti a znalosti získané během druhého ročníku, a učí se je využívat při reálném vykonávání zvoleného povolání.
Odborná praxe je zaměřena tak, aby byli studenti obeznámeni s běžnými pracovními úkony, pracovními postupy a byli schopni vykonávat běžné administrativní úkony.

ROZSAH DENNÍ:                          175 hod./zimní období
ROZSAH KOMBINOVANÍ:             32 hod./zimní období

Projektový management

Projektové řízení je profesní disciplína, která se primárně zabývá plánováním, organizováním, řízením a zajištěním zdrojů potřebných k dosažení stanovených cílů. Pro dosažení projektových cílů je třeba vycházet z daných podmínek a omezení. Typickými omezujícími faktory jsou omezení v nákladech a zdrojích. Projektové řízení je využíváno při realizaci projektů firem i jednotlivců. Cílem modulu Projektový management (PM) je seznámit studenty se základními nástroji, metodami a postupy moderního projektového managementu nejen v souladu s hlavními oborovými standardy (PMI, IPMA, Prince 2), ale také z hlediska praktických zkušeností. Studenti by měli být po absolvování předmětu schopni řízení projektů různých velikostí a oborů lidské činnosti (IT, strojírenství, logistika, energetika, veřejná správa, neziskové projekty atd.), a to na úrovni národní i mezinárodní.

1. Základy projektového managementu – definice, kdy používat PM, projekt, program, portfolio, standardizace PM, certifikace.
2. Projektový tým, role (odpovědnost, řízení), přístupy k řízení projektů (útvarové, autonomní, maticové, síťové), PM jako přístup řízení organizace.
3. Fáze I – životní cyklus projektu, příprava před zahájením projektu (identifikace zainteresovaných stran a jejich řízení, strategie projektu, předprojektové analýzy a studie.
4. Fáze II – zahájení projektu (stanovení kritérií pro hodnocení úspěchu), zakládací listina.
5. Fáze III – řízení: projektu, rozsahu, času, nákladů, kvality, lidí, komunikace, rizik atd.
6. Fáze IV – realizace (reporting, hodnocení).
7. Fáze V – ukončení projektu (řádné, mimořádné, konce etap atd.).
8. Agilní přístupy řízení projektu.
9. Programový management a řízení portfolia.
10. Soft skills projektového manažera I – vedení a motivace.
11. Soft skills projektového manažera II – kreativní techniky, očekávání na výsledky.
12. Soft skills projektového manažera III – stres, sebekontrola, vyjednávání a konflikty, prezentační schopnosti.

Bankovnictví a pojišťovnictví

Modul Bankovnictví a pojišťovnictví seznamuje studenty se základy bankovnictví a pojišťovnictví. Část bankovnictví se věnuje systému bank v České republice, studenti jsou seznámeni s úlohou České národní banky, její rolí v rámci EU a ve vztahu ke komerčním bankám, se základními druhy bankovních obchodů a platebním stykem. Část pojišťovnictví vysvětluje význam pojištění jako prevenci rizika, ukazuje základní členění typů pojištění (životní/neživotní), typů pojišťoven a jejich regulaci.

1. Systém bank v České republice, úloha ČNB v systému bank v rámci České republiky a v rámci EU, spolupráce.
2. ČNB jako regulátor – nezávislost/závislost (historické implikace), bankovní rada, poslání, nástroje, regulace směrem ke komerčním bankám a jejich efekt do cen a dostupnosti komerčních bankovních produktů.
3. Peníze, měna, peněžní standardy, funkce, geneze.
4. Základní druhy bankovních obchodů, bilance banky, řízení bankovních aktiv a pasiv, zásady bankovních obchodů.
5. Aktivní a pasivní bankovní obchody.
6. Platební styk, zúčtování, nástroje.
7. Finanční krize – 1929, 1998, 2008 – důvody, rozsah, dopady na světovou ekonomiku, poučení a vliv na regulaci bankovního sektoru.
8. Pojišťovnictví – pojistné riziko, členění pojištění, regulace pojišťovnictví a druhy pojišťoven.
9. Životní pojištění – základní druhy životního pojištění a jejich ocenění, tvorba rezerv životního a neživotního pojištění.
10. Neživotní pojištění – základní pojmy, majetkové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu. Penzijní připojištění.

Mediální výchova a fake news

Modul Mediální výchova a fake news studentům ukazuje, že svět médií není „hodnotově neutrální“ a pomáhá jim vytvořit si rozlišující, pozitivní, kritický a poučený vztah otevřenosti k masovým, korporátním, sociálním a zájmovým médiím současnosti. Poučený vztah k médiím předpokládá dobrou znalost rizik spojených s nevyhnutelným zkreslením, se kterým média pracují. Rozlišující a pozitivní vztah k vytváření médií je založen nejlépe na vlastní tvořivé zkušenosti s obtížemi produkce důvěryhodných a relevantních obsahů médií. Jádrem mediální výchovy je otázka, zda mohou média a informační technologie přinášet hodnotnější poznání, vydatnější komunikaci a lepší kvalitu života, a pokud ano, tak za jakých podmínek. Studenti jsou také seznámeni s podstatou významem sociálních médií, způsoben, jakým mohou sociální média ovlivňovat názory jednotlivců, ale i skupin, rizikem sociálních médií ve vztahu k ovlivňování veřejného mínění atd.

1. Fungování médií a jejich vliv na společnost.
2. Informace a jejich hodnocení / realita vs mediální sdělení.
3. Zpracování informace.
4. Kritická analýza/myšlení.
5. Fake News a alternativní média.
6. Bezpečnost na sociálních sítích a internetu obecně.
7. Reklama.
8. Orientace ve světě médií / druhy médií / mediální realita.
9. Tvorba mediálních sdělení / prezentace.
10. Možnost manipulace, obrana.
11. Sociální média – fenomén doby, vliv, regulace, cílové skupiny, šikana na sociálních sítích.
12. Komunikace / komunikační schopnosti.
13. Využití médií pro informace, zábavu, práci.
14. Čtenářská gramotnost / práce s textem.

Kriminalistika

Modul Kriminalistika objasňuje zákonitosti vzniku, shromažďování a využívání stop a soudních důkazů. V českém pojetí vychází zejména z trestního práva a vypracovává metody, postupy, prostředky a operace k úspěšnému odhalování, vyšetřování a předcházení trestné činnosti. Součástí modulu jsou i exkurze na odborných pracovištích. S ohledem na zaměření vzdělávacího programu se modul soustředí také na problematiku hospodářské kriminality.

1. Kriminalistika jako samostatná vědní disciplína.
2. Vznik, vyhledávání, zajišťování, vyhodnocování a využívání stop a věcných důkazů v procesu odhalování, objasňování a vyšetřování trestních činů.
3. Kriminalistická technika, kriminalistická taktika, metodika vyšetřování.
4. Metody identifikace osob a věcí I., daktyloskopie, portrétní identifikace, kriminalistická biologie.
5. Metody identifikace osob a věcí II., odorologie, kriminalistická chemie, kriminalistické verze, plánování a organizování vyšetřování, místo činu, zajištění, využívání odborníků a znalců, kriminalistická evidence.
6. Obecné otázky metodiky vyšetřování trestných činů I., násilné a mravnostní trestné činy
7. Obecné otázky metodiky vyšetřování trestných činů II., trestné činy proti majetku a v dopravě.
8. Metodika vyšetřování kriminality mládeže a trestných činů páchaných na mládeži, drogové kriminality.
9. Organizované kriminalita a mafie.
10. Počítačová kriminalita.
11. Specifika hospodářské kriminality.

Právo duševního vlastnictví

Modul Právo duševního vlastnictví je povinně volitelným modulem, který rozšiřuje právní znalosti studentů. Student je ve výuce veden k tomu, aby byl schopen vysvětlit systém a strukturu českého práva duševního vlastnictví, jakož i jeho prameny, včetně vazeb na mezinárodněprávní a unijní ochranu, pojmenovat a vysvětlit absolutní i relativní práva duševního vlastnictví, jakož i legální pojmové znaky chráněných předmětů duševního vlastnictví a jejich právní souběhy. Dále aby byl schopen porozumět zápisnému principu práv průmyslového vlastnictví, porozumět právnímu nakládání s chráněnými předměty duševního vlastnictví, zejména být seznámen se smluvními licencemi, zákonnými licencemi a úředními licencemi. Studenti jsou v rámci modulu seznámeni s riziky plagiátorství ve vztahu k vědeckým pracím a v souvislosti s jejich vlastní tvorbou závěrečné práce. V neposlední řadě se pak student naučí analyzovat a posoudit právní strategii vymahatelnosti práv duševního vlastnictví a v této souvislosti znát jednotlivé právní nároky vyplývající z porušení práv duševního vlastnictví a způsoby jejich uplatňování.

1. Úvod do práva duševního vlastnictví.
2. Autorské právo I.
3. Autorské právo II.
4. Právní ochrana software.
5. Práva na označení I.
6. Práva na označení II.
7. Právní ochrana designu.
8. Patentové právo I.
9. Patentové právo II, ochrana užitných vzorů.
10. Ochrana duševního vlastnictví v mezinárodním kontextu.
11. Ochrana duševního vlastnictví a podnikání.
12. Vymáhání práv z duševního vlastnictví.

Politologie a mezinárodní vztahy

Modul s názvem Politologie a mezinárodní vztahy studenta seznamuje s genezí mezinárodních organizací a politických systémů s velkým důrazem na vzájemnou interakci těchto uskupení. Historický kontext bude sloužit zejména k dokreslení motivů, jež vedly ke tvorbě politických celků. Studenti budou konfrontování s rozložením sil v současném geopolitickém prostoru (a historickými vlivy, jež vedly k tomuto rozložení sil) a formou řízených diskuzí budou debatovat nad možným směřováním těchto jednotlivých celků. Studenti tak budou schopni informace nejen interpretovat, ale i dávat do vzájemných souvislostí, přemýšlet o nich, utvářet si vlastní ucelený názor a v jeho prospěch věcně argumentovat. Studenti budou vedeni ke kritickému přístupu k informačním zdrojům, které mohou sloužit k prosazování zájmu některých politických uskupení a států.

1. Politologie jako věda, stát, moc, legitimita, legalita, ideologie a autorita.
2. Geneze politických ideologií – liberalismus, konzervatismus a socialismus.
3. Demokracie – základní prvky, rozdělení moci (zákonodárná, výkonná a soudní), funkce a podstata demokratických voleb.
4. Demokracie versus totalitní politické ideologie 20. století (fašismus, komunismus) a jejich vliv na vývoj v jednotlivých oblastech světa.
5. Mezinárodní organizace – definice, typy, geneze v průběhu 20. století, nejvýznamnější současné MO a jejich vliv, oblasti působení v geografickém kontextu.
6. NATO – podstata a funkce, členské státy, oblasti působení v geografickém kontextu.
7. Česká republika a její etapy vývoje (přerod z 1. republiky do současnosti pod vlivem politických ideologií).
8. Evropská unie – podstata a funkce, historický kontext vzniku a současná podoba, směřování EU (rozšiřování a prohlubování integrace).
9. Postavení a vliv České republiky – v EU, V4, měnová unie, dvourychlostní Evropa, vztah ČR a ostatních státu (USA, Rusko, Čína, Francie, Velká Británie, Benelux atd.).
10. Migrace I – historický pohled, migrační krize – počátek a příčiny (ochrana hranic EU a funkce Frontex, migrační průmysl, válečné konflikty, populační exploze), migrační trasy
11. Migrace II – migrační kvóty a postoj V4, EU-Turkey Refugee Deal, evoluce názorů na migraci, Globální pakt o migraci, názory na řešení migrační krize.
12. Vystoupení ČR z mezinárodních organizací ve světle možných politických a ekonomických důsledků (NATO, EU, OSN a další), referendum jako nástroj rozhodování o klíčových otázkách, Brexit.

Cizí jazyk B I - II (Němčina)

Modul Cizí jazyk B – Němčina je vyučován ve dvou po sobě jdoucích obdobích druhého nebo třetího ročníku. Cílem modulů je naučit studenty základy německé gramatiky a konverzace. Každé cvičení je zaměřeno na určité konverzační téma, v rámci kterého jsou studenti obeznámeni rovněž se obchodními prvky německé gramatiky. Dále si studenti v rámci absolvování modulu zlepší německou slovní zásobu. VOŠ PRIGO je školou s právem státní jazykové zkoušky, studenti mají tedy během studia také možnost získat osvědčení o státní jazykové zkoušce z německého jazyka. VOŠ PRIGO neustále rozvíjí spolupráci se zahraničními školami tak, aby studenti mohli formou stáží či výměnných pobytů prohlubovat znalosti cizího jazyka v reálných situacích.

1. Vztahy a rodina.
2. Vzhled a vlastnosti.
3. Škola, vzdělávání.
4. Povolání.
5. Nemoci.
6. Cestování.
7. Volný čas.
8. Telefonování.
9. Nakupování.
10. Moje město.
11. Životopis a žádost o práci.
12. Formální a obchodní písemný styk.
13. Základní pojmy z ekonomie a účetnictví.
14. Podnikání a obchodní společnosti.

Extremismus a terorismus

Modul Extremismus a terorismus je modulem povinně volitelným a jeho cílem je rozšířit znalosti studentů o pojmy extremismus, radikalismus, populismus, euroskepticismus a terorismus. Studenti budou seznámeni jak s psychologickým pojetím, tak i právním rámcem a podstatou nebezpečí, jež z uvedených oblastí plynou pro demokratické politické systémy. Naučí se rozeznávat ideologické myšlenky a symboliku radikálních a extrémních hnutí.

1. Extremismus jako pojem, adjektiva pojmu, vymezení extremistický a extrémních stran
2. Psychologické pojetí extremismu, kriminologické a sociologické pojetí.
3. Právo a extremismus.
4. Aktéři extremismu, strategie, typologie extremistů.
5. Radikalismus jako pojem a politický postoj, vymezení radikalizace, koncepce, radikalizace v Evropě, opatření EU proti radikalizaci.
6. Fundamentalismus – způsob myšlení a postoje, znaky fundamentalismu (křesťanský, islámský, židovský).
7. Populismus – pojem, typologie populistických stran, populistická demokracie.
8. Euroskepticismus – pojem, typologie euroskepticismu, projevy, kritika versus euroskepticismus.
9. Populistické a krajně pravicové a levicové strany v ČR a vybraných státech EU z hlediska jejich vlivu.
10. Terorismus – pojem a vymezení, dělení, dějiny terorismu (primitivní, pokročilý, moderní, postmoderní, budoucnost terorismu).
11. Psychologie a organizace terorismu – proces radikalizace, profilace teroristy, psychologické dopady terorismu, struktura a ekonomie terorismu.
12. Rizika terorismu v ČR, boj proti terorismu (Rada Evropy, Evropská unie, Severoatlantická aliance, OBSE, Organizace spojených národů, G8, Global Counterterrorism Forum).

Technika administrativy

Modul Technika administrativy je zařazen pod modulem povinně volitelným, tj. modulem, který přímo nevyžaduje znalosti z dalších modulů. V souladu s principy PriorityGO má za úkol rozvinout u studentů technické znalosti a zvýšit tak jejich pracovní efektivitu. Modul má za cíl naučit studenty ovládat klávesnici deseti prsty. Materiály k procvičování jsou vybírány z oblasti obchodní korespondence, takže v tomto modulu dojde i k upevnění zmíněného typu znalostí. Lekce pro nácvik písmen jsou rozčleněny tak, aby co nejvíce přispívaly k pestrosti vyučovacích hodin, zařazovány jsou turnaje v rychlosti a přesnosti psaní. Vlastní nácvik začíná hmatovými cvičeními. Studenti jsou seznámeni s ergonomickými zásadami a ochranou zdraví při práci u PC.

1. Úvod do předmětu, ergonomické zásady a ochrana zdraví, nácvik písmen DFJKůA.
2. Nácvik písmen LSUR.
3. Nácvik písmen IPQHG.
4. Nácvik písmen EOWZ.
5. Nácvik písmena TÚM, levá klávesa Shift.
6. Nácvik znaménka . a písmena V, pravá klávesa Shift.
7. Nácvik písmen YC, znaku _.
8. Nácvik písmen NBX a klávesy Caps lock.
9. Nácvik písmen íčář.
10. Nácvik písmen éšěýž.
11. Nácvik psaní velkých a malých písmen s ˇ ´ ¨ a jiné znaky. Vykřičník, otazník, dvojtečka, závorky, uvozovky.
12. Psaní číslic.

Absolutorium se skládá ze tří samostatně hodnocených částí, konkrétně ze:

1. zkoušky z odborných předmětů (Veřejné právo, Soukromé právo, Podniková ekonomika a management),

2. zkoušky z cizího jazyka,

3. obhajoby absolventské práce.