Seznam předmětů studijního oboru Diplomovaný farmaceutický asistent

1. ročník – zimní období

Odborná latinská terminologie

Modul seznamuje studenty s latinskou gramatikou a terminologií. Studenti získají základy latinského jazyka potřebné pro studium odborných předmětů a pro budoucí povolání. Základní znalost latiny výrazně napomáhá pochopení odborného zdravotnického jazykového projevu.

1. Latinská abeceda, délka slabik, přízvuk
2. Pravidla výslovnosti
3. Substantiva I. – V. deklinace
4. Slovesa I. – IV. konjugace (přehled)
5. Adjektiva I., II. a III. Deklinace-jejich stupňování, nepravidelné stupňování
6. Přívlastek shodný a neshodný-základ diagnózy
7. Řecká slova v latinské deklinaci
8. Řecká slova složená a odvozená (názvy patologické, klinické aj.)
9. Latinská slova složená a odvozená (názvy krajin lidského těla aj.)
10. Práce s odborným textem (diagnóza, patologická zpráva)

Anatomie a fyziologie

Předmět je koncipován jako teoretický. Seznamuje studenty se stavbou a funkcí lidského těla na molekulární, buněčné, tkáňové, orgánové a soustavové úrovni ve vztahu k aplikovatelnosti na ošetřovatelskou praxi. Spojení anatomie a fyziologie umožňuje poznat studentům vývoj a funkci orgánů, orgánových soustav a řízení lidského organismu.

1. Stavba buňky, fyziologie buňky, funkční morfologie tkání.
2. Roviny, osy, základní směry pro orientaci na lidském těle.
3. Stavba, spojení kostí, skelet.
4. Stavba příčně pruhovaného svalu, přehled svalových skupin.
5. Fyziologie svalové tkáně.
6. Anatomie srdce, přehled artérií a vén, kapilární systém.
7. Fyziologie srdce a krevního oběhu, krevní oběh plodu, průběh poporodní adaptace
8. Krev, složení krve, krevní skupiny, krvetvorba, fyziologie krve, specifika složení a funkcí krve.
9. Lymfatický systém, fyziologie lymfatického sytému.
10. Imunitní systém, fyziologie imunitního systému.
11. Anatomie dýchacího ústrojí.
12. Fyziologie dýchacího ústrojí, fyziologie dýchání.
13. Anatomie trávicího ústrojí, topografické poměry v dutině břišní.
14. Fyziologie trávicího systému, fyziologie trávení a vstřebávaní.
15. Metabolismus.
16. Anatomie a fyziologie močového ústrojí.
17. Fyziologie ledvin, acidobazická rovnováha tělesných tekutin.
18. Anatomie pohlavního ústrojí muže.
19. Fyziologie pohlavního ústrojí muže.
20. Anatomie pohlavního ústrojí ženy, topografické poměry v malé pánvi.
21. Fyziologie pohlavního ústrojí ženy.
22. Oplození, vývoj embrya a plodu, placenta, fyziologie těhotenství.
23. Charakteristika fyziologického novorozence.
24. Anatomie a fyziologie kůže.
25. Termoregulace.
26. Anatomie velkých žláz s vnitřní sekrecí, hormonální regulace organismu.
27. Anatomie a fyziologie smyslových orgánů.
28. Anatomie nervové soustavy.
29. Fyziologie nervové činnosti, specifika vývoje smyslových orgánů a nervové soustavy. (diagnóza, patologická zpráva)

Patologie a patofyziologie

Předmět je koncipován jako teoretický. Zprostředkuje studentům obecné poznatky o patologických procesech probíhajících v jednotlivých tkáních, orgánech, orgánových soustavách a organismu. Zahrnuje oblast patologické anatomie a patologické fyziologie. Student získá základní znalosti o chorobných stavech a naučí se chápat nemoc ve vztahu k lidskému organismu.

1. Patologie, patologie a patofyziologie v systému lékařských věd a oborů, metody patologie.
2. Nemoc a její příčiny.
3. Regresivní změny.
4. Zánět.
5. Infekce a imunita.
6. Progresivní změny.
7. Nádory.
8. Nemoci krve a krvetvorby.
9. Nemoci srdce a cév.
10. Patologie dýchacího ústrojí.
11. Patologie zažívacího ústrojí.
12. Patologie ledvin a vývodných cest močových.
13. Patologie mužského pohlavního ústrojí.
14. Patologie ženského pohlavního ústrojí.
15. Patologie prsní žlázy.
16. Patologie placenty a pupečníku.
17. Patologie plodu a novorozence.
18. Patologie smyslových orgánů.
19. Patologie kůže.
20. Nemoci a poruchy žláz s vnitřní sekrecí.
21. Nemoci pohybového ústrojí.
22. Patologie nervového systému.

Chemie a Biochemie

Cílem modulu je získat vědomosti z oblasti chemie a biochemie, které student nezbytně potřebuje pro objasnění struktury farmaceuticky významných sloučenin, pro pochopení reakcí, kterými tyto látky vznikají a pro vysvětlení mechanismu jejich účinků v organismu.

1. Periodická soustava prvků
2. Struktura atomu
3. Názvosloví anorganických sloučenin
4. Chemické reakce a chemické rovnice
5. Chemické výpočty
6. Chemická vazba
7. Chemická rovnováha
8. Protolytické reakce
9. Oxidačně redukční reakce
10. Rozdělení a charakteristika prvků
11. Organické sloučeniny – názvosloví, struktura a reakce
12. Uhlovodíky
13. Deriváty uhlovodíků
14. Polymery
15. Biochemické funkce buňky
16. Biokatalýza – enzymy, vitamíny, hormony
17. Vlastnosti a metabolismus sacharidů, lipidů a bílkovin
18. Nukleové kyseliny, genetická informace
19. Barviva
20. Vnitřní prostředí, voda a minerální látky
21. Výživa a metabolismus

Mikrobiologie a hygiena

Modul je koncipován jako teoretický. Modul poskytuje poznatky o vztahu mikroorganizmů k životnímu prostředí a jejich vzájemném působení. Vysvětluje faktory životního prostředí a makroorganizmu. Podává základní informace o dodržování zásad hygieny a epidemiologie při práci farmaceutických asistentů.

1. Mikrobiologie, definice oboru
– vztah makroorganismus a mikroorganismus
– bakteriologie
– virologie
– mykologie a parazitologie
– zásady správného odběru biologického materiálu
– imunologie, imunita a její charakteristika, imunitní systém
– autoimunní a alergická onemocnění
– imunoprevence, očkování
2. Epidemiologie, charakteristika oboru
– alimentární infekce, respirační infekce, ranné infekce, infekce přenosné krví
– zoonózy
– sexuálně přenosné nemoci a AIDS
– nozokomiální nákazy a jejich prevence
3. Hygiena, charakteristika oboru
– orgány hygienické služby
– hygiena výživy
– životní prostředí
– hygiena a bezpečnost práce
– osobní hygiena a prevence poškozování zdraví (obecně i se zřetelem na zdravotnické pracovníky)
– dezinfekce a sterilizace
– podpora a ochrana veřejného zdraví

Farmaceutická botanika

Modul je teoreticko-praktický. Je zaměřen na všestranné a komplexní poznání rostlin využívaných pro farmaceutické a terapeutické účely včetně rostlin toxikologicky významných. Poskytuje přehled o anatomii, morfologii, organologii, účinných látkách a systematice rostlin využívaných pro farmaceutické a terapeutické účely. Popisuje léčivé rostliny jako základní zdroj pro izolaci léčivých látek pro výrobu léčivých přípravků a potravinových doplňků, pro zdravotnické prostředky a pomocné látky. V praktické části je modul zaměřen na zhotovování preparátů, mikroskopování, určování rostlin podle botanického klíče a poznávání léčivých rostlin.

Teoretický modul
1. Úvod-význam rostlin pro lidstvo, rozdělení botaniky
2. Rostlinná buňka
3. Pletiva
4. Rostlinná anatomie a morfologie
5. Fyziologie rostlin
6. Základy ekologie
7. Úvod do systematiky rostlin
8. Viry, bakterie a sinice
9. Protobionta, Chlorophyta, Chromophyta, Phaeophyta vč. rozsivek, Rhodophyta
10. Plísně a houby
11. Lišejníky
12. Kapraďorosty
13. Nahosemenné
14. Krytosemenné (jednoděložné a dvouděložné)

Praktický modul
Praktická cvičení z obecné a systematické botaniky
– příprava preparátu, mikroskopická pozorování
– založení a vedení herbáře
– určování rostlin podle botanického klíče

Příprava a kontrola léčivých přípravků I.-III.

Příprava léčiv je teoreticko-praktický modul. Studenti si osvojí základní zásady při přípravě lékových forem. Praktická část je zaměřena na přípravu roztoků, na polotuhé a pevné léčivé přípravky, na technologii přípravy a výrobu léčivých přípravků a je věnována zejména sterilním přípravkům.

Teoretický modul
1. Úvod do přípravy léčiv, základní pojmy
2. Všeobecné postupy při přípravě léčiv
3. Pomocné látky
4. Farmaceutické obaly
5. Rozdělení léčivých přípravků
6. Liquda cutanea – Solutiones
7. Liquida peroralia – Slutiones, Guttae perorales, Sirupi, Aquae aromaticae
8. Extracta, Tincturae
9. Liquida cutanea, Liquida peroralia – Emulsiones, Suspensiones
10. Praeparata semisolida ad usum cutaneum – Unguenta, Gremores, Gelata, Pastae
11. Léčivé přípravky pevné – nedělené a dávkované – Pulveres, Pulveres adspersorii, Pulveres perorales, Granula, Capsulae, Rectalia, Vaginalia
12. Inhalanda, Praeparata pharmaceutica in vasis cum pressu, Spumae medicatae
13. Léčivé přípravky pevné – Tabulettae, Tabulettae obductae
14. Léčivé přípravky s řízeným uvolňováním
15. Ostatní léčivé přípravky – Auricularia, Nasalia, Oromucosalia
16. Sterilita, sterilizace
17. Sterilní léčivé přípravky – Ocularia, Parenteralia
18. Lékové formy ve veterinární péči
19. Hromadně vyráběné léčivé přípravky

Praktický modul
1. BOZP, PO, PP
2. Obaly
3. Solutiones
4. Liquida cutanea
5. Liquida peroralia
6. Tincturae, Extracta, Mucilagines
7. Praeparata semisolida – základní zásady mísení
8. Dávkované lékové formy – tvarování, dávkování
9. Suspensiones
10. Emulsiones
11. Unguenta
12. Cremores
13. Gelata
14. Pastae
15. Pulveres, Pulveres adspersorii
16. Granula
17. Capsulae
18. Rectalia
19. Vaginalia
20. Tabulettae
21. Auricularia
22. Nasalia
23. Oromucosalia
24. Ocularia
25. Infusiones
26. Příprava technologicky náročnějších lékových forem
27. Farmaceutické inkompatibility

Lékárenství I.-III.

Cílem modulu je připravit studenty na teoretické a praktické zvládnutí činností diplomovaného farmaceutického asistenta v zařízeních lékárenské péče a naučit je aplikovat teoretické a praktické poznatky jiných farmaceutických disciplín v lékárenské praxi. Dále se studenti seznámí se základními mezníky ve vývoji lékárenství, které vedly až k současnému obsahu a formě lékárenské péče. Naučí se vysvětlit význam, základní pravidla a specifika profesní etiky farmaceuta, využívat informační zdroje o léčivech, které jsou potřebné pro zajištění správné lékárenské péče a zpracovávat a interpretovat informace o léčivech, pracovat s aplikačním programovým vybavením využívaným v lékárenství. Studenti se seznámí s vývojem v oblasti farmaceutického průmyslu, objasní životní cyklus léčiva od vývoje nové molekuly po její zavedení do terapie, umí vysvětlit pojem farmakovigilance, objasnit její význam a povinnosti farmaceutického asistenta v oblasti farmakovigilance, znají význam a kompetence regulačních autorit v oblasti léčiv a rozumí základům marketingu v lékárenství. Bude kladen důraz na seznámení s problematikou zneužívání léčiv. V neposlední řadě je cílem zdokonalit studenty v komunikativních dovednostech důležitých při výdejní činnosti v lékárně.

1. Úvod do lékárenství, definice základních pojmů.
2. Vývoj lékopisu na našem území. Nadnárodní lékopisy.
3. Platný Český lékopis.
4. Práce s lékopisem.
5. Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
6. Lékařský předpis.
7. Práce s receptem (čtení receptu, recepturní zkratky a číslovky, kontrola terapeutické a maximální dávky).
8. Hlavní zásady přípravy, adjustace, skladování a kontroly léčiv v lékárně.
9. Farmaceutické propočty – koncentrace, terapeutické a maximální dávky.
10. Bezpečnost práce v lékárně, hygienický řád.
11. Kategorie pracovníků v lékárně a jejich kompetence, celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků.
12. Historie lékárenství
13. PTVE lékáren
14. Zdravotnická zařízení lékárenské péče
15. Lékárenská péče
16. Etika zdravotnického pracovníka v zařízeních lékárenské péče
17. Informační zdroje o léčivech
18. Databáze jako zdroje informací o léčivech, databáze SUKL a AISLP
19. Administrativní a evidenční činnost v lékárně
20. Zásobovací činnost v lékárně
21. Kontrolní činnost v lékárně
22. SW pro lékárenskou praxi
23. Vývoj farmaceutického průmyslu
24. Vývoj nových léčiv
25. Regulační autority v oblasti léčiv
26. Registrace. Posuzování a schvalování doplňků stravy a zdravotnických prostředků.
27. Farmakovigilance
28. Farmaceutický marketing – produkt ve farmacii, podpora prodeje, cenotvorba, distribuce
29. Racionální používání léčiv, problematika zneužívání
30. Samoléčení a komunikace v lékárně – nonverbální, verbální, komunikace s problémovými klienty a pacienty

Praktická část
1. Práce s databází léčiv SÚKL
2. Vyhledávání informací v databázi AISLP
3. Lékárenský software pro administrativní činnosti a vedení dokumentace v lékárenské praxi
4. Evidence a objednávání léčiv, příjem, zaskladnění, výdej, hospodaření s léčivy, vyúčtování pro zdravotní pojišťovny, archivace
5. Taxace a retaxace
6. Správné podávání léčiv a zacházení s léčivy ve vztahu k lékové formě

Zdravotnické prostředky

Modul seznamuje studenty s různými druhy zdravotnických prostředků, způsoby jejich použití, objednávání, přejímky, evidence, uchovávání a expedice. Podává základní informace o výrobě a distribuci a administrativě související se zdravotními prostředky.

1. Úvod-definice a požadavky lékopisu na zdravotnické prostředky
2. Požadavky legislativy ČR a EU na zdravotnické prostředky
3. Zásady a způsoby objednávání, přejímky, evidence, uchovávání a expedice zdravotnických prostředků
4. Náležitosti poukazu na výdej zdravotnických prostředků, práce s poukazem, úhrady, fakturace
5. Klasifikace zdravotnických prostředků, přehled sortimentu zdravotnických prostředků
6. Zdravotnické prostředky ze skla, porcelánu, papíru, dřeva, pryže a makromolekulárních sloučenin
7. Lékárničky – typy, vybavení
8. Zdravotnické prostředky pro inkontinenci a stomii
9. Zdravotnické prostředky obvazové techniky, obvazový materiál pro hojení ran, vlhké hojení
10. Ortopedicko protetické pomůcky
11. Kompresivní díly, bandáže a ortézy
12. Kompresivní punčochy a návleky
13. Kompenzační a rehabilitační pomůcky, pomůcky pro cvičení
14. Pomůcky pro podporu zdraví-magnetoterapie a biolampy
15. Glukometry, inhalátory, tonometry, teploměry a práce s nimi
16. Kovové chirurgické nástroje a vyšetřovací pomůcky, chirurgický šicí materiál, zdravotnické prostředky pro stomatologii, zdravotnické prostředky pro RTG diagnostiku
17. Prostředky k dezinfekci a dezinsekci
18. Zásady ošetřování, sterilizace, balení, označování a uchovávání zdravotnických prostředků
19. Distribuce a administrativa zdravotnických prostředků

Psychologie a komunikace I.-II.

Modul je koncipován jako teoreticko-praktický a komunikační, součástí výuky jsou situačně a problémově zaměřená cvičení. Učí studenty vhodně komunikovat s klienty/pacienty adekvátně jejich věku, zdravotnímu stavu a dalším osobnostním nebo sociokulturním specifikům. Vede je k pochopení psychologických aspektů sociálních jevů, socializace a chování člověka ve společnosti. Pomáhá pochopit různé způsoby projevu a seberealizace člověka v sociálním prostředí Mezipředmětově koresponduje s Výchovou ke zdraví a Lékárenstvím, Etikou zdravotnického povolání v oboru a Základy zdravotnické legislativy a práva.

Teoretický modul
1. Psychologie jako věda, předmět a odvětví psychologie, vztah k jiným vědním oborům, význam pro práci s lidmi
2. Psychika její dimenze a funkce
3. Metody používané v psychologii
4. Fylogeneze a ontogeneze lidské psychiky
5. Psychologická charakteristika osobnosti, základní problémové okruhy studia psychologie osobnosti, vývoj a utváření osobnosti
6. Psychologické metody poznávání a posuzování osobnosti
7. Faktory zkreslující poznávání a posuzování osobnosti
8. Struktura osobnosti
9. Biologický základ osobnosti – temperament, emoce, citová zralost
10. Dynamika osobnosti – klasifikace potřeb, motivační vlastnosti osobnosti
11. Výkonové vlastnosti osobnosti – dispozice, schopnosti
12. Charakterově-volní vlastnosti osobnosti, morální vývoj, svědomí
13. Já jako integrující složka osobnosti, obranné mechanismy já
14. Sebehodnocení, sebepojetí a autoregulace
15. Rozvoj a seberealizace osobnosti jako tvořivé naplnění života
16. Poruchy osobnosti a jejich prevence
17. Biopsychosociální pojetí zdraví a nemoci
18. Psychologická problematika nemocného, subjektivní prožívání nemoci
19. Kategorie nemocných z psychologického hlediska
20. Problematika iatropatogenie
21. Psychologická problematika bolesti, strachu a úzkosti
22. Řešení modelových situací: komunikace s klientem různého věku a zdravotního stavu, osobní prezentace
23. Socializace
24. Problematika sociálních skupin, struktura skupin, vztahy ve skupinách
25. Sociální percepce a její poruchy
26. Komunikace jako forma sociální interakce
27. Verbální komunikace – mluvená řeč, její obsah, chyby ve formě a obsahu verbální komunikace
28. Paralingvistické jevy – intenzita hlasového projevu, barva hlasu, tónová výška hlasu, objem, rychlost a délka projevu, způsob předávání řeči, přesnost projevu, přestávky v projevu a jejich akustická výplň, parazitní slůvka
29. Neverbální komunikace, statická/dynamická – řeč očí, řeč mimiky a celkový výraz tváře, gestika, kinezika, proxemika, posturologie, haptika, sdělování úpravou zevnějšku – nácvik v modelových situacích
30. Rozhovor obsah, fáze, druhy,
31. Klasifikace otázek, kladení otázek, zaujímání a projevování postojů, chyby
32. Psychologie handicapu
33. Klient s tělesným handicapem, komunikace s klientem s tělesným handicapem
34. Zrakově handicapovaný klient, komunikace se zrakově handicapovaným klientem
35. Sluchově handicapovaný klient, komunikace se sluchově handicapovaným klientem
36. Klient s mentální retardací a demencí, komunikace s klientem s MR
37. Sociokulturní handicap, zóny multikulturních odlišností, specifika komunikace
38. Komunikace v zátěžových situacích
39. Konflikt, styly řešení konfliktů, zvládání konfliktních situací
40. Komunikační strategie v zátěžových situacích – asertivita
41. Psychologie životně náročných situací a styly řešení těchto situací
42. Krize a krizová intervence
43. Stres, frustrace, deprivace
44. Poruchy životního stylu
45. Syndrom vyhoření
46. Duševní zdraví a duševní hygiena
47. Řešení modelových situací: komunikace s klientem různého věku a zdravotního stavu, multikulturní komunikace; komunikace s dalšími zdravotnickými pracovníky; komunikace s institucemi, při hledání zaměstnání, osobní prezentace

Praktický modul
1. Osobnost a její poznávání (sebepoznání a sebehodnocení, hodnotový systém),
2. Osobnost v náročných životních situacích,
3. Duševní zdraví a duševní hygiena – protistresové strategie a relaxační techniky.
4. Sociálně psychologický výcvik – výcvik sociálních dovedností, výcvik profesních dovedností, psychologická problematika sociální percepce
5. Duševní zdraví a duševní hygiena – protistresové strategie a relaxační techniky
6. Verbální komunikace, rétorická cvičení
7. Neverbální komunikace v modelových situacích
8. Komunikace v zátěžových situacích, konflikty a jejich řešení
9. Sociálně-psychologické aktivity směřující ke komunikaci a poznání psychiky handicapovaných
10 Specifika jednání a komunikační bariéry s klienty z rozdílného sociokulturního prostředí

Informační a komunikační technologie

Předmět je koncipován jako praktický a poskytuje úvod do používání různých softwarových souborů, klinických informačních systémů, zpracování textu, prezentace dat, statistické analýzy a online vyhledávání odborných databází. Studenti VOŠ PRIGO mají k dispozici nadstandardní počítačové vybavení s neomezeným přístupem, pedagogové důsledně dbají na rozvoj technických schopností studentů v souladu s principy PriorityGO. Cílem výuky je zdokonalit studenty v dovednosti pracovat s prostředky IKT a naučit je pracovat s aplikačním programovým vybavením využívaným v praxi daného oboru.

1. Význam informačních a komunikačních technologií v oblasti zdravotnictví, využití počítačů ve zdravotnickém systému, ochrana a zabezpečení dat
2. Aplikace: textový procesor – typografické zásady, úprava oficiálních dokumentů, obrázky a grafická úprava dokumentů, hromadná korespondence
3. Aplikace: tabulkový procesor – funkce, grafy, zpracování hromadných dat, kontingenční tabulky, export a import dat z jiných zdrojů
4. Elektronická pošta a další možnosti elektronické komunikace
5. Zdravotnický software pro administrativní činnosti a vedení dokumentace v praxi – (např. AISLP, vyúčtování pro zdravotní pojišťovny, archivace databáze)
6. Zdravotnická problematika na internetu – on-line vyhledávání v oblasti zdravotní péče, portály, servery, vyhledávání odborné literatury, zdravotnická statistika
7. Eticko-právní otázky související s využíváním informačních zdrojů a ochranou citlivých osobních údajů – legislativa, odpovědnost informačních odborníků
8. Internet – prohlížeče, vyhledávání, třídění a zpracování informací umístěných na internetu, publikování a vystupování na internetu

Základy veřejného zdravotnictví

Modul seznamuje studenty se současným přístupem k péči o zdraví lidu, se zdravotní politikou u nás ve srovnání s jinými vyspělými státy, s organizací a řízením zdravotnictví. Student získá přehled o organizování preventivní péče v ČR, o preventivních programech péče o zdraví, o prevenci nozokomiálních nákaz. Studenti se seznámí s postavením zdravotnických pracovníků ve zdravotnickém týmu a možnostmi jejich kariérního růstu.

1. Zdravotní politika WHO
2. Zdravotní politika a systém zdravotní péče v ČR
– cíle a úkoly zdravotní politiky, její subjekty a nástroje
– faktory ovlivňující zdravotní politiku
– systém zdravotní péče v ČR, legislativa
– financování zdravotní péče
– organizace a řízení zdravotnictví
– podpora a ochrana veřejného zdraví
3. Systém zdravotního pojištění v ČR
4. Pracovníci ve zdravotnictví
– kategorie zdravotnických pracovníků
– pracovní zařazení a možnosti kariérního růstu
– celoživotní vzdělávání
– profesní organizace
5. Strategie realizace obnovy a podpory zdraví v ČR
– hodnocení zdravotního stavu obyvatelstva, základní demografické ukazatele, jejich charakteristika
– strategie a koncepce obnovy a podpory zdraví v ČR – východiska, cíle, principy

První pomoc a medicína katastrof

Předmět je koncipován jako praktický. Student si osvojí základní znalosti první pomoci při různých zdraví ohrožujících a poškozujících stavech. Součástí předmětu jsou i poznatky z medicíny katastrof, neodkladné péče a krizového managementu (aktivace složek Integrovaného záchranného systému). Studenti VOŠ PRIGO získávají také praktické zkušenosti v rámci výuky probíhající v areálu VOŠ PRIGO. Například jsou seznámeni s plánem první pomoci VOŠ, s tím, jak je školen odborný pečující personál atd. Poté konfrontují tyto poznatky s moderními trendy první pomoci.

1. První pomoc – význam, právo, bezpečnost zachránce.
2. Složky integrovaného záchranného systému, tísňové volání
3. Postup při poskytování první pomoci, orientace na místě nehody, dělení raněných.
4. Obvazová technika.
5. Základní polohy raněných, transport raněných.
6. Poruchy vědomí.
7. Poruchy průchodnosti dýchacích cest u dětí a dospělých.
8. Kardiopulmonální resuscitace u dětí a dospělých – dle doporučení Guidelines 2015
9. Využití automatizovaných externích defibrilátorů (AED).
10. Rány, krvácení.
11. Šok, křečové stavy.
12. Poranění kostí a kloubů.
13. Poranění hlavy a CNS, páteře a míchy, hrudníku, břicha.
14. Poškození teplem, chladem, chemickými látkami.
15. Akutní otravy.
16. Vybrané interní stavy.
17. Tonutí, oběšení, uškrcení.
18. Nejčastější závažné akutní stavy u dětí.
19. Závažné akutní psychické poruchy.
20. Akutní stavy v gynekologii, překotný porod.
21. Mimořádné události, medicína katastrof.

Cizí jazyk – Anglický jazyk

Cílem modulu anglický jazyk je rozšířit vědomosti studentů o poznatky vztahující se k jejich povolání a oboru vzdělávání a naučit je aktivně používat anglickou slovní zásobu z oblasti obecně zdravotnické i specifické pro studovaný obor. Výuka směřuje k tomu, aby studenti rozuměli souvislému obecnému i odbornému poslechu s přiměřeným množstvím neznámých výrazů, jejichž význam lze odhadnout, pracovali efektivně s různými informačními zdroji (slovníky, jazykovými příručkami, internetem). Vytváří dovednosti a návyky vedoucí k motivaci studovat cizí jazyky, vede ke kultivaci celkového osobního projevu, chování a vystupování, zejména ve vztahu k cizincům. Usnadňuje přístup k informacím a tím umožňuje vyšší mobilitu absolventa a jeho uplatnění na trhu práce v zahraničí. Vytváří předpoklady pro pohotové a bezproblémové používání profesního anglického jazyka (ESP) při výkonu povolání, pro práci s autentickými materiály ze zemí studovaného jazyka a pro další vzdělávání a růst ve zvoleném oboru.

1. Zdravotnická zařízení – systém, činnosti a provoz, zdravotnické školství.
2. Nemocnice – nemocniční péče, oddělení, příjem pacienta.
3. Povolání ve zdravotnictví – lékařské, nelékařské profese.
4. Lidské tělo – základní popis, orgánové soustavy, jejich funkce.
5. Problematika zdraví, nemoci – druhy onemocnění-příznaky, civilizační nemoci.
6. Návštěva lékárny – komunikace s klientem.
7. Problematika závislostí – kouření, alkohol, drogy.
8. Zdravý životní styl-principy zdravé výživy, význam pohybové aktivity, prevence.
9. Alternativní postupy v léčbě nemocí – příklady, výhody/nevýhody.
10. Lékárenství – příprava na povolání, profesní pozice, pracovní činnosti.
11. Buňka – biologie buňky – základní poznatky.
12. Chemie – organická a anorganická chemie.
13. Zařízení lékárny a laboratoře, nástroje a přístrojové vybavení.
14. Farmakologie – základní pojmy; lékové formy, způsoby podávání léků.
15. Léčiva, skupiny léků a jejich účinky.
16. Příprava léčiv.
17. Farmakognózie– zdroje léků, léčivé rostliny.
18. Resumé absolventské práce, prezentace odborné problematiky.

1. ročník – letní období

Odborná latinská terminologie

Modul seznamuje studenty s latinskou gramatikou a terminologií. Studenti získají základy latinského jazyka potřebné pro studium odborných předmětů a pro budoucí povolání. Základní znalost latiny výrazně napomáhá pochopení odborného zdravotnického jazykového projevu.

1. Latinská abeceda, délka slabik, přízvuk
2. Pravidla výslovnosti
3. Substantiva I. – V. deklinace
4. Slovesa I. – IV. konjugace (přehled)
5. Adjektiva I., II. a III. Deklinace-jejich stupňování, nepravidelné stupňování
6. Přívlastek shodný a neshodný-základ diagnózy
7. Řecká slova v latinské deklinaci
8. Řecká slova složená a odvozená (názvy patologické, klinické aj.)
9. Latinská slova složená a odvozená (názvy krajin lidského těla aj.)
10. Práce s odborným textem (diagnóza, patologická zpráva)

Anatomie a fyziologie

Předmět je koncipován jako teoretický. Seznamuje studenty se stavbou a funkcí lidského těla na molekulární, buněčné, tkáňové, orgánové a soustavové úrovni ve vztahu k aplikovatelnosti na ošetřovatelskou praxi. Spojení anatomie a fyziologie umožňuje poznat studentům vývoj a funkci orgánů, orgánových soustav a řízení lidského organismu.

1. Stavba buňky, fyziologie buňky, funkční morfologie tkání.
2. Roviny, osy, základní směry pro orientaci na lidském těle.
3. Stavba, spojení kostí, skelet.
4. Stavba příčně pruhovaného svalu, přehled svalových skupin.
5. Fyziologie svalové tkáně.
6. Anatomie srdce, přehled artérií a vén, kapilární systém.
7. Fyziologie srdce a krevního oběhu, krevní oběh plodu, průběh poporodní adaptace
8. Krev, složení krve, krevní skupiny, krvetvorba, fyziologie krve, specifika složení a funkcí krve.
9. Lymfatický systém, fyziologie lymfatického sytému.
10. Imunitní systém, fyziologie imunitního systému.
11. Anatomie dýchacího ústrojí.
12. Fyziologie dýchacího ústrojí, fyziologie dýchání.
13. Anatomie trávicího ústrojí, topografické poměry v dutině břišní.
14. Fyziologie trávicího systému, fyziologie trávení a vstřebávaní.
15. Metabolismus.
16. Anatomie a fyziologie močového ústrojí.
17. Fyziologie ledvin, acidobazická rovnováha tělesných tekutin.
18. Anatomie pohlavního ústrojí muže.
19. Fyziologie pohlavního ústrojí muže.
20. Anatomie pohlavního ústrojí ženy, topografické poměry v malé pánvi.
21. Fyziologie pohlavního ústrojí ženy.
22. Oplození, vývoj embrya a plodu, placenta, fyziologie těhotenství.
23. Charakteristika fyziologického novorozence.
24. Anatomie a fyziologie kůže.
25. Termoregulace.
26. Anatomie velkých žláz s vnitřní sekrecí, hormonální regulace organismu.
27. Anatomie a fyziologie smyslových orgánů.
28. Anatomie nervové soustavy.
29. Fyziologie nervové činnosti, specifika vývoje smyslových orgánů a nervové soustavy.

Chemie a Biochemie

Cílem modulu je získat vědomosti z oblasti chemie a biochemie, které student nezbytně potřebuje pro objasnění struktury farmaceuticky významných sloučenin, pro pochopení reakcí, kterými tyto látky vznikají a pro vysvětlení mechanismu jejich účinků v organismu.

1. Periodická soustava prvků
2. Struktura atomu
3. Názvosloví anorganických sloučenin
4. Chemické reakce a chemické rovnice
5. Chemické výpočty
6. Chemická vazba
7. Chemická rovnováha
8. Protolytické reakce
9. Oxidačně redukční reakce
10. Rozdělení a charakteristika prvků
11. Organické sloučeniny – názvosloví, struktura a reakce
12. Uhlovodíky
13. Deriváty uhlovodíků
14. Polymery
15. Biochemické funkce buňky
16. Biokatalýza – enzymy, vitamíny, hormony
17. Vlastnosti a metabolismus sacharidů, lipidů a bílkovin
18. Nukleové kyseliny, genetická informace
19. Barviva
20. Vnitřní prostředí, voda a minerální látky
21. Výživa a metabolismus

Mikrobiologie a hygiena

Modul je koncipován jako teoretický. Modul poskytuje poznatky o vztahu mikroorganizmů k životnímu prostředí a jejich vzájemném působení. Vysvětluje faktory životního prostředí a makroorganizmu. Podává základní informace o dodržování zásad hygieny a epidemiologie při práci farmaceutických asistentů.

1. Mikrobiologie, definice oboru
– vztah makroorganismus a mikroorganismus
– bakteriologie
– virologie
– mykologie a parazitologie
– zásady správného odběru biologického materiálu
– imunologie, imunita a její charakteristika, imunitní systém
– autoimunní a alergická onemocnění
– imunoprevence, očkování
2. Epidemiologie, charakteristika oboru
– alimentární infekce, respirační infekce, ranné infekce, infekce přenosné krví
– zoonózy
– sexuálně přenosné nemoci a AIDS
– nozokomiální nákazy a jejich prevence
3. Hygiena, charakteristika oboru
– orgány hygienické služby
– hygiena výživy
– životní prostředí
– hygiena a bezpečnost práce
– osobní hygiena a prevence poškozování zdraví (obecně i se zřetelem na zdravotnické pracovníky)
– dezinfekce a sterilizace
– podpora a ochrana veřejného zdraví

Farmaceutická botanika

Modul je teoreticko-praktický. Je zaměřen na všestranné a komplexní poznání rostlin využívaných pro farmaceutické a terapeutické účely včetně rostlin toxikologicky významných. Poskytuje přehled o anatomii, morfologii, organologii, účinných látkách a systematice rostlin využívaných pro farmaceutické a terapeutické účely. Popisuje léčivé rostliny jako základní zdroj pro izolaci léčivých látek pro výrobu léčivých přípravků a potravinových doplňků, pro zdravotnické prostředky a pomocné látky. V praktické části je modul zaměřen na zhotovování preparátů, mikroskopování, určování rostlin podle botanického klíče a poznávání léčivých rostlin.

Teoretický modul
1. Úvod-význam rostlin pro lidstvo, rozdělení botaniky
2. Rostlinná buňka
3. Pletiva
4. Rostlinná anatomie a morfologie
5. Fyziologie rostlin
6. Základy ekologie
7. Úvod do systematiky rostlin
8. Viry, bakterie a sinice
9. Protobionta, Chlorophyta, Chromophyta, Phaeophyta vč. rozsivek, Rhodophyta
10. Plísně a houby
11. Lišejníky
12. Kapraďorosty
13. Nahosemenné
14. Krytosemenné (jednoděložné a dvouděložné)

Praktický modul
Praktická cvičení z obecné a systematické botaniky
– příprava preparátu, mikroskopická pozorování
– založení a vedení herbáře
– určování rostlin podle botanického klíče

Analýza léčiv I.-III.

Cílem modulu je připravit studenta ke studiu všech dalších farmaceutických předmětů, které ve větší či menší míře využívají myšlenkových postupů, poznatků, dovedností a návyků analýzy léčiv.

1. Úvod do analýzy léčiv
2. Legislativa a organizace kontroly léčiv v ČR
3. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v chemické laboratoři
4. První pomoc při úrazech v chemické laboratoři
5. Kvalitativní analýza anorganických látek
6. Odběr vzorku, předběžné zkoušky, plamenové reakce, reakce s kyselinou sírovou
7. Systematické postupy při analýze kationtů a aniontů
8. Skupinové a vybrané selektivní reakce kationtů a aniontů
9. Kvalitativní analýza organických látek
10. Zkoušky předběžné, prvková analýza, zkoušky rozpustnosti, důkazy funkčních skupin
11. Zkoušky totožnosti látek dle ČL, lékárenské kontrolní karty
12. Zkoušky na čistotu dle Českého lékopisu
13. Základní limitní zkoušky podle Českého lékopisu
14. Stanovení fyzikálních konstant a jejich význam v analýze léčivých a pomocných látek (relativní hustota, destilační rozmezí, teplota tání, viskozita a jiné)
15. Vážková analýza. Stanovení sušiny, odparku a popela
16. Odměrná analýza
– odměrný roztok, příprava a stanovení titru
– základní látky, titrační křivky, indikátory
– výpočty v odměrné analýze
– titrace protometrické
– redoxní
– srážecí
– chelatometrické
17. Kontrola léčivých přípravků
18. Elektrochemické metody
– potenciometrie, potenciometrické titrace
– stanovení aktuální acidity
– konduktometrie, stanovení měrné elektrické vodivosti
19. Optické metody
– polarimetrie
– refraktometrie
– spektrofotometrie
– fluorimetrie
20. Chromatografické metody
– princip, rozdělení
– chromatografie tenkovrstevná, plynová, kapalinová

Farmakologie a toxikologie I.-II.

Modul je koncipován jako teoretický, určený k pochopení obecných zákonitostí podmiňujících účinek léčiva na lidský organismus

1. Definice základních pojmů obecné farmakologie
2. Farmakokinetika léčiv
3. Farmakodynamika léčiv
4. Indikace a kontraindikace léčiv
5. Faktory ovlivňující odpověď nemocného na léčivo
6. Nežádoucí účinky léčiv
7. Interakce léčiv
8. Problematika vzniku závislosti na návykových látkách
9. Léčiva ovlivňující centrální nervový systém
10. Léčiva ovlivňující vegetativní nervový systém
11. Léčiva ovlivňující periferní nervový systém
12. Léčiva ovlivňující srdce, cévy, krev
13. Diuretika a léčiva k ovlivnění poruch a onemocnění močového traktu
14. Autakoidy a farmakoterapie bolesti a zánětu
15. Léčiva ovlivňující trávicí systém
16. Léčiva chorob dýchacích cest
17. Biokatalyzátory
18. Antiinfektiva
19. Chemoterapeutika zhoubného bujení
20. Imunomodulancia
21. Antidota
22. Základní toxikologické pojmy a definice,
23. Nejčastější otravy,
24. Problematika návykových látek, manipulace s opiáty,
25. Thanatotoxikologie – kvantitativní a kvalitativní změny jedů, vzájemná interakce.

Příprava a kontrola léčivých přípravků I.-III.

Příprava léčiv je teoreticko-praktický modul. Studenti si osvojí základní zásady při přípravě lékových forem. Praktická část je zaměřena na přípravu roztoků, na polotuhé a pevné léčivé přípravky, na technologii přípravy a výrobu léčivých přípravků a je věnována zejména sterilním přípravkům.

Teoretický modul
1. Úvod do přípravy léčiv, základní pojmy
2. Všeobecné postupy při přípravě léčiv
3. Pomocné látky
4. Farmaceutické obaly
5. Rozdělení léčivých přípravků
6. Liquda cutanea – Solutiones
7. Liquida peroralia – Slutiones, Guttae perorales, Sirupi, Aquae aromaticae
8. Extracta, Tincturae
9. Liquida cutanea, Liquida peroralia – Emulsiones, Suspensiones
10. Praeparata semisolida ad usum cutaneum – Unguenta, Gremores, Gelata, Pastae
11. Léčivé přípravky pevné – nedělené a dávkované – Pulveres, Pulveres adspersorii, Pulveres perorales, Granula, Capsulae, Rectalia, Vaginalia
12. Inhalanda, Praeparata pharmaceutica in vasis cum pressu, Spumae medicatae
13. Léčivé přípravky pevné – Tabulettae, Tabulettae obductae
14. Léčivé přípravky s řízeným uvolňováním
15. Ostatní léčivé přípravky – Auricularia, Nasalia, Oromucosalia
16. Sterilita, sterilizace
17. Sterilní léčivé přípravky – Ocularia, Parenteralia
18. Lékové formy ve veterinární péči
19. Hromadně vyráběné léčivé přípravky

Praktický modul
1. BOZP, PO, PP
2. Obaly
3. Solutiones
4. Liquida cutanea
5. Liquida peroralia
6. Tincturae, Extracta, Mucilagines
7. Praeparata semisolida – základní zásady mísení
8. Dávkované lékové formy – tvarování, dávkování
9. Suspensiones
10. Emulsiones
11. Unguenta
12. Cremores
13. Gelata
14. Pastae
15. Pulveres, Pulveres adspersorii
16. Granula
17. Capsulae
18. Rectalia
19. Vaginalia
20. Tabulettae
21. Auricularia
22. Nasalia
23. Oromucosalia
24. Ocularia
25. Infusiones
26. Příprava technologicky náročnějších lékových forem
27. Farmaceutické inkompatibility

Lékárenství I.-III.

Cílem modulu je připravit studenty na teoretické a praktické zvládnutí činností diplomovaného farmaceutického asistenta v zařízeních lékárenské péče a naučit je aplikovat teoretické a praktické poznatky jiných farmaceutických disciplín v lékárenské praxi. Dále se studenti seznámí se základními mezníky ve vývoji lékárenství, které vedly až k současnému obsahu a formě lékárenské péče. Naučí se vysvětlit význam, základní pravidla a specifika profesní etiky farmaceuta, využívat informační zdroje o léčivech, které jsou potřebné pro zajištění správné lékárenské péče a zpracovávat a interpretovat informace o léčivech, pracovat s aplikačním programovým vybavením využívaným v lékárenství. Studenti se seznámí s vývojem v oblasti farmaceutického průmyslu, objasní životní cyklus léčiva od vývoje nové molekuly po její zavedení do terapie, umí vysvětlit pojem farmakovigilance, objasnit její význam a povinnosti farmaceutického asistenta v oblasti farmakovigilance, znají význam a kompetence regulačních autorit v oblasti léčiv a rozumí základům marketingu v lékárenství. Bude kladen důraz na seznámení s problematikou zneužívání léčiv. V neposlední řadě je cílem zdokonalit studenty v komunikativních dovednostech důležitých při výdejní činnosti v lékárně.

Teoretická část
1. Úvod do lékárenství, definice základních pojmů.
2. Vývoj lékopisu na našem území. Nadnárodní lékopisy.
3. Platný Český lékopis.
4. Práce s lékopisem.
5. Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
6. Lékařský předpis.
7. Práce s receptem (čtení receptu, recepturní zkratky a číslovky, kontrola terapeutické a maximální dávky).
8. Hlavní zásady přípravy, adjustace, skladování a kontroly léčiv v lékárně.
9. Farmaceutické propočty – koncentrace, terapeutické a maximální dávky.
10. Bezpečnost práce v lékárně, hygienický řád.
11. Kategorie pracovníků v lékárně a jejich kompetence, celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků.
12. Historie lékárenství
13. PTVE lékáren
14. Zdravotnická zařízení lékárenské péče
15. Lékárenská péče
16. Etika zdravotnického pracovníka v zařízeních lékárenské péče
17. Informační zdroje o léčivech
18. Databáze jako zdroje informací o léčivech, databáze SUKL a AISLP
19. Administrativní a evidenční činnost v lékárně
20. Zásobovací činnost v lékárně
21. Kontrolní činnost v lékárně
22. SW pro lékárenskou praxi
23. Vývoj farmaceutického průmyslu
24. Vývoj nových léčiv
25. Regulační autority v oblasti léčiv
26. Registrace. Posuzování a schvalování doplňků stravy a zdravotnických prostředků.
27. Farmakovigilance
28. Farmaceutický marketing – produkt ve farmacii, podpora prodeje, cenotvorba, distribuce
29. Racionální používání léčiv, problematika zneužívání
30. Samoléčení a komunikace v lékárně – nonverbální, verbální, komunikace s problémovými klienty a pacienty

Praktická část
1. Práce s databází léčiv SÚKL
2. Vyhledávání informací v databázi AISLP
3. Lékárenský software pro administrativní činnosti a vedení dokumentace v lékárenské praxi
4. Evidence a objednávání léčiv, příjem, zaskladnění, výdej, hospodaření s léčivy, vyúčtování pro zdravotní pojišťovny, archivace
5. Taxace a retaxace
6. Správné podávání léčiv a zacházení s léčivy ve vztahu k lékové formě

Zdravotnické prostředky

Modul seznamuje studenty s různými druhy zdravotnických prostředků, způsoby jejich použití, objednávání, přejímky, evidence, uchovávání a expedice. Podává základní informace o výrobě a distribuci a administrativě související se zdravotními prostředky

1. Úvod-definice a požadavky lékopisu na zdravotnické prostředky
2. Požadavky legislativy ČR a EU na zdravotnické prostředky
3. Zásady a způsoby objednávání, přejímky, evidence, uchovávání a expedice zdravotnických prostředků
4. Náležitosti poukazu na výdej zdravotnických prostředků, práce s poukazem, úhrady, fakturace
5. Klasifikace zdravotnických prostředků, přehled sortimentu zdravotnických prostředků
6. Zdravotnické prostředky ze skla, porcelánu, papíru, dřeva, pryže a makromolekulárních sloučenin
7. Lékárničky – typy, vybavení
8. Zdravotnické prostředky pro inkontinenci a stomii
9. Zdravotnické prostředky obvazové techniky, obvazový materiál pro hojení ran, vlhké hojení
10. Ortopedicko protetické pomůcky
11. Kompresivní díly, bandáže a ortézy
12. Kompresivní punčochy a návleky
13. Kompenzační a rehabilitační pomůcky, pomůcky pro cvičení
14. Pomůcky pro podporu zdraví-magnetoterapie a biolampy
15. Glukometry, inhalátory, tonometry, teploměry a práce s nimi
16. Kovové chirurgické nástroje a vyšetřovací pomůcky, chirurgický šicí materiál, zdravotnické prostředky pro stomatologii, zdravotnické prostředky pro RTG diagnostiku
17. Prostředky k dezinfekci a dezinsekci
18. Zásady ošetřování, sterilizace, balení, označování a uchovávání zdravotnických prostředků
19. Distribuce a administrativa zdravotnických prostředků

Psychologie a komunikace I.-II.

Modul je koncipován jako teoreticko-praktický a komunikační, součástí výuky jsou situačně a problémově zaměřená cvičení. Učí studenty vhodně komunikovat s klienty/pacienty adekvátně jejich věku, zdravotnímu stavu a dalším osobnostním nebo sociokulturním specifikům. Vede je k pochopení psychologických aspektů sociálních jevů, socializace a chování člověka ve společnosti. Pomáhá pochopit různé způsoby projevu a seberealizace člověka v sociálním prostředí Mezipředmětově koresponduje s Výchovou ke zdraví a Lékárenstvím, Etikou zdravotnického povolání v oboru a Základy zdravotnické legislativy a práva.

Teoretický modul
1. Psychologie jako věda, předmět a odvětví psychologie, vztah k jiným vědním oborům, význam pro práci s lidmi
2. Psychika její dimenze a funkce
3. Metody používané v psychologii
4. Fylogeneze a ontogeneze lidské psychiky
5. Psychologická charakteristika osobnosti, základní problémové okruhy studia psychologie osobnosti, vývoj a utváření osobnosti
6. Psychologické metody poznávání a posuzování osobnosti
7. Faktory zkreslující poznávání a posuzování osobnosti
8. Struktura osobnosti
9. Biologický základ osobnosti – temperament, emoce, citová zralost
10. Dynamika osobnosti – klasifikace potřeb, motivační vlastnosti osobnosti
11. Výkonové vlastnosti osobnosti – dispozice, schopnosti
12. Charakterově-volní vlastnosti osobnosti, morální vývoj, svědomí
13. Já jako integrující složka osobnosti, obranné mechanismy já
14. Sebehodnocení, sebepojetí a autoregulace
15. Rozvoj a seberealizace osobnosti jako tvořivé naplnění života
16. Poruchy osobnosti a jejich prevence
17. Biopsychosociální pojetí zdraví a nemoci
18. Psychologická problematika nemocného, subjektivní prožívání nemoci
19. Kategorie nemocných z psychologického hlediska
20. Problematika iatropatogenie
21. Psychologická problematika bolesti, strachu a úzkosti
22. Řešení modelových situací: komunikace s klientem různého věku a zdravotního stavu, osobní prezentace
23. Socializace
24. Problematika sociálních skupin, struktura skupin, vztahy ve skupinách
25. Sociální percepce a její poruchy
26. Komunikace jako forma sociální interakce
27. Verbální komunikace – mluvená řeč, její obsah, chyby ve formě a obsahu verbální komunikace
28. Paralingvistické jevy – intenzita hlasového projevu, barva hlasu, tónová výška hlasu, objem, rychlost a délka projevu, způsob předávání řeči, přesnost projevu, přestávky v projevu a jejich akustická výplň, parazitní slůvka
29. Neverbální komunikace, statická/dynamická – řeč očí, řeč mimiky a celkový výraz tváře, gestika, kinezika, proxemika, posturologie, haptika, sdělování úpravou zevnějšku – nácvik v modelových situacích
30. Rozhovor obsah, fáze, druhy,
31. Klasifikace otázek, kladení otázek, zaujímání a projevování postojů, chyby
32. Psychologie handicapu
33. Klient s tělesným handicapem, komunikace s klientem s tělesným handicapem
34. Zrakově handicapovaný klient, komunikace se zrakově handicapovaným klientem
35. Sluchově handicapovaný klient, komunikace se sluchově handicapovaným klientem
36. Klient s mentální retardací a demencí, komunikace s klientem s MR
37. Sociokulturní handicap, zóny multikulturních odlišností, specifika komunikace
38. Komunikace v zátěžových situacích
39. Konflikt, styly řešení konfliktů, zvládání konfliktních situací
40. Komunikační strategie v zátěžových situacích – asertivita
41. Psychologie životně náročných situací a styly řešení těchto situací
42. Krize a krizová intervence
43. Stres, frustrace, deprivace
44. Poruchy životního stylu
45. Syndrom vyhoření
46. Duševní zdraví a duševní hygiena
47. Řešení modelových situací: komunikace s klientem různého věku a zdravotního stavu, multikulturní komunikace; komunikace s dalšími zdravotnickými pracovníky; komunikace s institucemi, při hledání zaměstnání, osobní prezentace

Praktický modul
1. Osobnost a její poznávání (sebepoznání a sebehodnocení, hodnotový systém),
2. Osobnost v náročných životních situacích,
3. Duševní zdraví a duševní hygiena – protistresové strategie a relaxační techniky.
4. Sociálně psychologický výcvik – výcvik sociálních dovedností, výcvik profesních dovedností, psychologická problematika sociální percepce
5. Duševní zdraví a duševní hygiena – protistresové strategie a relaxační techniky
6. Verbální komunikace, rétorická cvičení
7. Neverbální komunikace v modelových situacích
8. Komunikace v zátěžových situacích, konflikty a jejich řešení
9. Sociálně-psychologické aktivity směřující ke komunikaci a poznání psychiky handicapovaných
10 Specifika jednání a komunikační bariéry s klienty z rozdílného sociokulturního prostředí

Informační a komunikační technologie

Předmět je koncipován jako praktický a poskytuje úvod do používání různých softwarových souborů, klinických informačních systémů, zpracování textu, prezentace dat, statistické analýzy a online vyhledávání odborných databází. Studenti VOŠ PRIGO mají k dispozici nadstandardní počítačové vybavení s neomezeným přístupem, pedagogové důsledně dbají na rozvoj technických schopností studentů v souladu s principy PriorityGO. Cílem výuky je zdokonalit studenty v dovednosti pracovat s prostředky IKT a naučit je pracovat s aplikačním programovým vybavením využívaným v praxi daného oboru.

1. Význam informačních a komunikačních technologií v oblasti zdravotnictví, využití počítačů ve zdravotnickém systému, ochrana a zabezpečení dat
2. Aplikace: textový procesor – typografické zásady, úprava oficiálních dokumentů, obrázky a grafická úprava dokumentů, hromadná korespondence
3. Aplikace: tabulkový procesor – funkce, grafy, zpracování hromadných dat, kontingenční tabulky, export a import dat z jiných zdrojů
4. Elektronická pošta a další možnosti elektronické komunikace
5. Zdravotnický software pro administrativní činnosti a vedení dokumentace v praxi – (např. AISLP, vyúčtování pro zdravotní pojišťovny, archivace databáze)
6. Zdravotnická problematika na internetu – on-line vyhledávání v oblasti zdravotní péče, portály, servery, vyhledávání odborné literatury, zdravotnická statistika
7. Eticko-právní otázky související s využíváním informačních zdrojů a ochranou citlivých osobních údajů – legislativa, odpovědnost informačních odborníků
8. Internet – prohlížeče, vyhledávání, třídění a zpracování informací umístěných na internetu, publikování a vystupování na internetu

Základy veřejného zdravotnictví

Modul seznamuje studenty se současným přístupem k péči o zdraví lidu, se zdravotní politikou u nás ve srovnání s jinými vyspělými státy, s organizací a řízením zdravotnictví. Student získá přehled o organizování preventivní péče v ČR, o preventivních programech péče o zdraví, o prevenci nozokomiálních nákaz. Studenti se seznámí s postavením zdravotnických pracovníků ve zdravotnickém týmu a možnostmi jejich kariérního růstu.

1. Zdravotní politika WHO
2. Zdravotní politika a systém zdravotní péče v ČR
– cíle a úkoly zdravotní politiky, její subjekty a nástroje
– faktory ovlivňující zdravotní politiku
– systém zdravotní péče v ČR, legislativa
– financování zdravotní péče
– organizace a řízení zdravotnictví
– podpora a ochrana veřejného zdraví
3. Systém zdravotního pojištění v ČR
4. Pracovníci ve zdravotnictví
– kategorie zdravotnických pracovníků
– pracovní zařazení a možnosti kariérního růstu
– celoživotní vzdělávání
– profesní organizace
5. Strategie realizace obnovy a podpory zdraví v ČR
– hodnocení zdravotního stavu obyvatelstva, základní demografické ukazatele, jejich charakteristika
– strategie a koncepce obnovy a podpory zdraví v ČR – východiska, cíle, principy

První pomoc a medicína katastrof

Předmět je koncipován jako praktický. Student si osvojí základní znalosti první pomoci při různých zdraví ohrožujících a poškozujících stavech. Součástí předmětu jsou i poznatky z medicíny katastrof, neodkladné péče a krizového managementu (aktivace složek Integrovaného záchranného systému). Studenti VOŠ PRIGO získávají také praktické zkušenosti v rámci výuky probíhající v areálu VOŠ PRIGO. Například jsou seznámeni s plánem první pomoci VOŠ, s tím, jak je školen odborný pečující personál atd. Poté konfrontují tyto poznatky s moderními trendy první pomoci.

1. První pomoc význam, právo, bezpečnost zachránce.
2. Složky integrovaného záchranného systému, tísňové volání
3. Postup při poskytování první pomoci, orientace na místě nehody, dělení raněných.
4. Obvazová technika.
5. Základní polohy raněných, transport raněných.
6. Poruchy vědomí.
7. Poruchy průchodnosti dýchacích cest u dětí a dospělých.
8. Kardiopulmonální resuscitace u dětí a dospělých dle doporučení Guidelines 2015
9. Využití automatizovaných externích defibrilátorů (AED).
10. Rány, krvácení.
11. Šok, křečové stavy.
12. Poranění kostí a kloubů.
13. Poranění hlavy a CNS, páteře a míchy, hrudníku, břicha.
14. Poškození teplem, chladem, chemickými látkami.
15. Akutní otravy.
16. Vybrané interní stavy.
17. Tonutí, oběšení, uškrcení.
18. Nejčastější závažné akutní stavy u dětí.
19. Závažné akutní psychické poruchy.
20. Akutní stavy v gynekologii, překotný porod.
21. Mimořádné události, medicína katastrof.

Cizí jazyk – Anglický jazyk

Cílem modulu anglický jazyk je rozšířit vědomosti studentů o poznatky vztahující se k jejich povolání a oboru vzdělávání a naučit je aktivně používat anglickou slovní zásobu z oblasti obecně zdravotnické i specifické pro studovaný obor. Výuka směřuje k tomu, aby studenti rozuměli souvislému obecnému i odbornému poslechu s přiměřeným množstvím neznámých výrazů, jejichž význam lze odhadnout, pracovali efektivně s různými informačními zdroji (slovníky, jazykovými příručkami, internetem). Vytváří dovednosti a návyky vedoucí k motivaci studovat cizí jazyky, vede ke kultivaci celkového osobního projevu, chování a vystupování, zejména ve vztahu k cizincům. Usnadňuje přístup k informacím a tím umožňuje vyšší mobilitu absolventa a jeho uplatnění na trhu práce v zahraničí. Vytváří předpoklady pro pohotové a bezproblémové používání profesního anglického jazyka (ESP) při výkonu povolání, pro práci s autentickými materiály ze zemí studovaného jazyka a pro další vzdělávání a růst ve zvoleném oboru.

1. Zdravotnická zařízení – systém, činnosti a provoz, zdravotnické školství.
2. Nemocnice – nemocniční péče, oddělení, příjem pacienta.
3. Povolání ve zdravotnictví – lékařské, nelékařské profese.
4. Lidské tělo – základní popis, orgánové soustavy, jejich funkce.
5. Problematika zdraví, nemoci – druhy onemocnění-příznaky, civilizační nemoci.
6. Návštěva lékárny – komunikace s klientem.
7. Problematika závislostí – kouření, alkohol, drogy.
8. Zdravý životní styl-principy zdravé výživy, význam pohybové aktivity, prevence.
9. Alternativní postupy v léčbě nemocí – příklady, výhody/nevýhody.
10. Lékárenství – příprava na povolání, profesní pozice, pracovní činnosti.
11. Buňka – biologie buňky – základní poznatky.
12. Chemie – organická a anorganická chemie.
13. Zařízení lékárny a laboratoře, nástroje a přístrojové vybavení.
14. Farmakologie – základní pojmy; lékové formy, způsoby podávání léků.
15. Léčiva, skupiny léků a jejich účinky.
16. Příprava léčiv.
17. Farmakognózie– zdroje léků, léčivé rostliny.
18. Resumé absolventské práce, prezentace odborné problematiky.

Odborná praxe I

Modul je koncipován jako praktický. Odborná praxe probíhá v přirozených podmínkách pracovišť lékáren. Odborná praxe je realizovaná skupinově nebo individuálně na základě smlouvy uzavřené mezi školou a zdravotnickým zařízením nebo odborným pracovištěm. Modul je zaměřen na úvodní seznámení se se zařízením lékárenské péče.

1. Hygienický a sanitační řád lékárny, předpisy BOZP a protipožární ochrany na pracovišti
2. Objednávka, přejímka, doplňování a skladování HVLP, ZP, léčivých a pomocných látek
3. Příprava jednoduchých lékových forem a zkoumadel, pod dohledem
4. Kontrola léčivých a pomocných látek a léčivých přípravků, záznamy o kontrole
5. Účast na odborných seminářích, prezentacích, školeních (podle možnosti pracoviště)

2. ročník – zimní období

Analýza léčiv I.-III.

Cílem modulu je připravit studenta ke studiu všech dalších farmaceutických předmětů, které ve větší či menší míře využívají myšlenkových postupů, poznatků, dovedností a návyků analýzy léčiv.

1. Úvod do analýzy léčiv
2. Legislativa a organizace kontroly léčiv v ČR
3. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v chemické laboratoři
4. První pomoc při úrazech v chemické laboratoři
5. Kvalitativní analýza anorganických látek
6. Odběr vzorku, předběžné zkoušky, plamenové reakce, reakce s kyselinou sírovou
7. Systematické postupy při analýze kationtů a aniontů
8. Skupinové a vybrané selektivní reakce kationtů a aniontů
9. Kvalitativní analýza organických látek
10. Zkoušky předběžné, prvková analýza, zkoušky rozpustnosti, důkazy funkčních skupin
11. Zkoušky totožnosti látek dle ČL, lékárenské kontrolní karty
12. Zkoušky na čistotu dle Českého lékopisu
13. Základní limitní zkoušky podle Českého lékopisu
14. Stanovení fyzikálních konstant a jejich význam v analýze léčivých a pomocných látek (relativní hustota, destilační rozmezí, teplota tání, viskozita a jiné)
15. Vážková analýza. Stanovení sušiny, odparku a popela
16. Odměrná analýza
– odměrný roztok, příprava a stanovení titru
– základní látky, titrační křivky, indikátory
– výpočty v odměrné analýze
– titrace protometrické
– redoxní
– srážecí
– chelatometrické
17. Kontrola léčivých přípravků
18. Elektrochemické metody
– potenciometrie, potenciometrické titrace
– stanovení aktuální acidity
– konduktometrie, stanovení měrné elektrické vodivosti
19. Optické metody
– polarimetrie
– refraktometrie
– spektrofotometrie
– fluorimetrie
20. Chromatografické metody
– princip, rozdělení
– chromatografie tenkovrstevná, plynová, kapalinová

Základy radiofarmacie

Cílem modulu je seznámit studenty se základy radiologie, se základy technického vybavení radiodiagnostických pracovišť a účinky záření na lidský organismus. Problematice radiofarmak a radiační ochrany je věnována pozornost dále v modulu příprava léčiv.

1. Radiologie jako medicínský obor (důraz na nukleární medicínu)
2. Radioaktivita, zdroje ionizujícího záření
3. Biologické účinky ionizujícího záření, první pomoc, možnosti a principy radiační ochrany, legislativní souvislosti
4. Požadavky na radiofarmaka dle lékopisu
5. Příprava radiofarmak
6. Použití radiofarmak v nukleární medicíně
7. Systém dokumentace

Chemie léčiv I-II.

Modul je koncipován jako teoretický a je zaměřen na pochopení chemické struktury látek, zejména látek ovlivňujících nervovou soustavu a další soustavy organismu. Mezipředmětově navazuje na modul Chemie a biochemie, koresponduje s ostatními odbornými moduly, aplikace poznatků je využita v předmětu Příprava léčivých prostředků a Kontrola přípravků a Analýza léčiv.

1. Úvod do chemie léčiv
2. Farmaceutické pomocné látky
3. Léčiva ovlivňující činnost centrální nervové soustavy
4. Léčiva ovlivňující činnost vegetativní nervové soustavy
5. Léčiva periferní nervové soustavy
6. Léčiva ovlivňující srdce, cévy, krev
7. Léčiva vylučovacího ústrojí
8. Léčiva chorob dýchacích cest
9. Léčiva trávicího ústrojí
10. Autakoidy a léčiva ovlivňující bolest a zánět
11. Biokatalyzátory
12. Dezinficiencia a antiseptika
13. Chemoterapeutika používaná k terapii infekčních nemocí
14. Chemoterapeutika zhoubného bujení
15. Histamin a antihistaminika
16. Antidota

Farmakologie a toxikologie I.-II.

Modul je koncipován jako teoretický, určený k pochopení obecných zákonitostí podmiňujících účinek léčiva na lidský organismus

1. Definice základních pojmů obecné farmakologie
2. Farmakokinetika léčiv
3. Farmakodynamika léčiv
4. Indikace a kontraindikace léčiv
5. Faktory ovlivňující odpověď nemocného na léčivo
6. Nežádoucí účinky léčiv
7. Interakce léčiv
8. Problematika vzniku závislosti na návykových látkách
9. Léčiva ovlivňující centrální nervový systém
10. Léčiva ovlivňující vegetativní nervový systém
11. Léčiva ovlivňující periferní nervový systém
12. Léčiva ovlivňující srdce, cévy, krev
13. Diuretika a léčiva k ovlivnění poruch a onemocnění močového traktu
14. Autakoidy a farmakoterapie bolesti a zánětu
15. Léčiva ovlivňující trávicí systém
16. Léčiva chorob dýchacích cest
17. Biokatalyzátory
18. Antiinfektiva
19. Chemoterapeutika zhoubného bujení
20. Imunomodulancia
21. Antidota
22. Základní toxikologické pojmy a definice,
23. Nejčastější otravy,
24. Problematika návykových látek, manipulace s opiáty,
25. Thanatotoxikologie – kvantitativní a kvalitativní změny jedů, vzájemná interakce.

Příprava a kontrola léčivých přípravků I.-III.

Příprava léčiv je teoreticko-praktický modul. Studenti si osvojí základní zásady při přípravě lékových forem. Praktická část je zaměřena na přípravu roztoků, na polotuhé a pevné léčivé přípravky, na technologii přípravy a výrobu léčivých přípravků a je věnována zejména sterilním přípravkům.

Teoretický modul
1. Úvod do přípravy léčiv, základní pojmy
2. Všeobecné postupy při přípravě léčiv
3. Pomocné látky
4. Farmaceutické obaly
5. Rozdělení léčivých přípravků
6. Liquda cutanea – Solutiones
7. Liquida peroralia – Slutiones, Guttae perorales, Sirupi, Aquae aromaticae
8. Extracta, Tincturae
9. Liquida cutanea, Liquida peroralia – Emulsiones, Suspensiones
10. Praeparata semisolida ad usum cutaneum – Unguenta, Gremores, Gelata, Pastae
11. Léčivé přípravky pevné – nedělené a dávkované – Pulveres, Pulveres adspersorii, Pulveres perorales, Granula, Capsulae, Rectalia, Vaginalia
12. Inhalanda, Praeparata pharmaceutica in vasis cum pressu, Spumae medicatae
13. Léčivé přípravky pevné – Tabulettae, Tabulettae obductae
14. Léčivé přípravky s řízeným uvolňováním
15. Ostatní léčivé přípravky – Auricularia, Nasalia, Oromucosalia
16. Sterilita, sterilizace
17. Sterilní léčivé přípravky – Ocularia, Parenteralia
18. Lékové formy ve veterinární péči
19. Hromadně vyráběné léčivé přípravky

Praktický modul
1. BOZP, PO, PP
2. Obaly
3. Solutiones
4. Liquida cutanea
5. Liquida peroralia
6. Tincturae, Extracta, Mucilagines
7. Praeparata semisolida – základní zásady mísení
8. Dávkované lékové formy – tvarování, dávkování
9. Suspensiones
10. Emulsiones
11. Unguenta
12. Cremores
13. Gelata
14. Pastae
15. Pulveres, Pulveres adspersorii
16. Granula
17. Capsulae
18. Rectalia
19. Vaginalia
20. Tabulettae
21. Auricularia
22. Nasalia
23. Oromucosalia
24. Ocularia
25. Infusiones
26. Příprava technologicky náročnějších lékových forem
27. Farmaceutické inkompatibility

Farmakognózie I.-II.

Modul je teoreticko-praktický. V teoretické části je zaměřen na poznatky z obecné a speciální farmakognózie o přírodních léčivech, práci s platným lékopisem a na drogy obsahující produkty primárního metabolismu, skladování a zkoušení drog. V praktické části je modul zaměřen na rostlinné drogy, na osvojení si základních laboratorních postupů při sušení, třídění, rozdrobňování a homogenizaci drog, dále pak na provedení farmakognostických zkušebních metod podle platného lékopisu a na hygienické návyky a bezpečnost při práci v laboratoři.

Teoretický modul
1. Úvod, historie farmakognózie
2. Názvosloví drog
3. Zkoušení drog dle ČL, ČFK
4. Farmakognostické metody
5. Odběr vzorků, popis, vlastnosti
6. Vznik a tvorba obsahových látek
7. Sacharidy
8. Slizy
9. Alifatické kyseliny
10. Lipidy
11. Aminokyseliny, polypeptidy, peptidové hormony, enzymy, bílkoviny jiných struktur
12. Křemičitanové drogy
13. Kumariny
14. Fenolové glykosidy
15. Chinony, naftochinony, antrachinony
16. Třísloviny
17. Flavonoidy a jejich glykosidy
18. Terpény – obecná charakteristika
19. Silice
20. Balzámy a pryskyřice
21. Aromaterapie
22. Hořčiny
23. Kardioglykosidy
24. Saponiny
25. Deriváty guanidinové
26. Alkaloidy
27. Antibiotika
28. Nově zaváděné léčivé rostliny včetně antioxidantů rostlinného původu
29. Naše a cizí koření
30. Rostliny způsobující otravy a alergie
31. Rostliny s obsahem návykových látek
32. Homeopatie
33. Fytoterapie

Praktický modul
1. Sběr a pěstování léčivých rostlin
2. Sušení drog
3. Třídění, rozdrobňování, homogenizace drog
4. Skladování drog a jejich ochrana proti škůdcům
5. Zkoušení totožnosti drog
6. Zkoušení čistoty drog
7. Farmakognostické zkušební metody a rozbor čajových směsí
8. Stanovení extraktivních látek-extrakce
9. Zkoušení sacharidů a sacharidových drog
10 Zkoušení tuků a vosků
11. Zkoušení drog s obsahem polypeptidů a bílkovin
12. Zkoušení křemičitanových drog
13. Drogy s obsahem kumarinů a fenolických glykosidů
14. Antrachinonové drogy
15. Drogy s obsahem tříslovin
16. Flavonoidní drogy
17. Silice: vlastnosti, zkoušky totožnosti, zkoušky na čistotu
18. Siličné drogy
19. Makroskopické a mikroskopické hodnocení drog s obsahem kumarinů, fenolických glykosidů, flavonoidů, antrachinonů, tříslovin a silic
20. Hořčinné drogy
21. Drogy s obsahem kardioglykosidů
22. Saponinové drogy
23. Alkaloidní drogy a přípravky
24. Makroskopické a mikroskopické hodnocení hořčinných, kardioaktivních, saponinových a alkaloidních drog
25. Čajové směsi – příprava a hodnocení dle ČL
26. Zkoušky totožnosti drog dle platného lékopisu, chemické důkazy obsahových látek v drogách

Lékárenství I.-III.

Cílem modulu je připravit studenty na teoretické a praktické zvládnutí činností diplomovaného farmaceutického asistenta v zařízeních lékárenské péče a naučit je aplikovat teoretické a praktické poznatky jiných farmaceutických disciplín v lékárenské praxi. Dále se studenti seznámí se základními mezníky ve vývoji lékárenství, které vedly až k současnému obsahu a formě lékárenské péče. Naučí se vysvětlit význam, základní pravidla a specifika profesní etiky farmaceuta, využívat informační zdroje o léčivech, které jsou potřebné pro zajištění správné lékárenské péče a zpracovávat a interpretovat informace o léčivech, pracovat s aplikačním programovým vybavením využívaným v lékárenství. Studenti se seznámí s vývojem v oblasti farmaceutického průmyslu, objasní životní cyklus léčiva od vývoje nové molekuly po její zavedení do terapie, umí vysvětlit pojem farmakovigilance, objasnit její význam a povinnosti farmaceutického asistenta v oblasti farmakovigilance, znají význam a kompetence regulačních autorit v oblasti léčiv a rozumí základům marketingu v lékárenství. Bude kladen důraz na seznámení s problematikou zneužívání léčiv. V neposlední řadě je cílem zdokonalit studenty v komunikativních dovednostech důležitých při výdejní činnosti v lékárně.

Teoretická část
1. Úvod do lékárenství, definice základních pojmů.
2. Vývoj lékopisu na našem území. Nadnárodní lékopisy.
3. Platný Český lékopis.
4. Práce s lékopisem.
5. Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
6. Lékařský předpis.
7. Práce s receptem (čtení receptu, recepturní zkratky a číslovky, kontrola terapeutické a maximální dávky).
8. Hlavní zásady přípravy, adjustace, skladování a kontroly léčiv v lékárně.
9. Farmaceutické propočty – koncentrace, terapeutické a maximální dávky.
10. Bezpečnost práce v lékárně, hygienický řád.
11. Kategorie pracovníků v lékárně a jejich kompetence, celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků.
12. Historie lékárenství
13. PTVE lékáren
14. Zdravotnická zařízení lékárenské péče
15. Lékárenská péče
16. Etika zdravotnického pracovníka v zařízeních lékárenské péče
17. Informační zdroje o léčivech
18. Databáze jako zdroje informací o léčivech, databáze SUKL a AISLP
19. Administrativní a evidenční činnost v lékárně
20. Zásobovací činnost v lékárně
21. Kontrolní činnost v lékárně
22. SW pro lékárenskou praxi
23. Vývoj farmaceutického průmyslu
24. Vývoj nových léčiv
25. Regulační autority v oblasti léčiv
26. Registrace. Posuzování a schvalování doplňků stravy a zdravotnických prostředků.
27. Farmakovigilance
28. Farmaceutický marketing – produkt ve farmacii, podpora prodeje, cenotvorba, distribuce
29. Racionální používání léčiv, problematika zneužívání
30. Samoléčení a komunikace v lékárně – nonverbální, verbální, komunikace s problémovými klienty a pacienty

Praktická část
1. Práce s databází léčiv SÚKL
2. Vyhledávání informací v databázi AISLP
3. Lékárenský software pro administrativní činnosti a vedení dokumentace v lékárenské praxi
4. Evidence a objednávání léčiv, příjem, zaskladnění, výdej, hospodaření s léčivy, vyúčtování pro zdravotní pojišťovny, archivace
5. Taxace a retaxace
6. Správné podávání léčiv a zacházení s léčivy ve vztahu k lékové formě

Psychologie a komunikace I.-II.

Modul je koncipován jako teoreticko-praktický a komunikační, součástí výuky jsou situačně a problémově zaměřená cvičení. Učí studenty vhodně komunikovat s klienty/pacienty adekvátně jejich věku, zdravotnímu stavu a dalším osobnostním nebo sociokulturním specifikům. Vede je k pochopení psychologických aspektů sociálních jevů, socializace a chování člověka ve společnosti. Pomáhá pochopit různé způsoby projevu a seberealizace člověka v sociálním prostředí Mezipředmětově koresponduje s Výchovou ke zdraví a Lékárenstvím, Etikou zdravotnického povolání v oboru a Základy zdravotnické legislativy a práva.
Teoretický modul
1. Psychologie jako věda, předmět a odvětví psychologie, vztah k jiným vědním oborům, význam pro práci s lidmi
2. Psychika její dimenze a funkce
3. Metody používané v psychologii
4. Fylogeneze a ontogeneze lidské psychiky
5. Psychologická charakteristika osobnosti, základní problémové okruhy studia psychologie osobnosti, vývoj a utváření osobnosti
6. Psychologické metody poznávání a posuzování osobnosti
7. Faktory zkreslující poznávání a posuzování osobnosti
8. Struktura osobnosti
9. Biologický základ osobnosti – temperament, emoce, citová zralost
10. Dynamika osobnosti – klasifikace potřeb, motivační vlastnosti osobnosti
11. Výkonové vlastnosti osobnosti – dispozice, schopnosti
12. Charakterově-volní vlastnosti osobnosti, morální vývoj, svědomí
13. Já jako integrující složka osobnosti, obranné mechanismy já
14. Sebehodnocení, sebepojetí a autoregulace
15. Rozvoj a seberealizace osobnosti jako tvořivé naplnění života
16. Poruchy osobnosti a jejich prevence
17. Biopsychosociální pojetí zdraví a nemoci
18. Psychologická problematika nemocného, subjektivní prožívání nemoci
19. Kategorie nemocných z psychologického hlediska
20. Problematika iatropatogenie
21. Psychologická problematika bolesti, strachu a úzkosti
22. Řešení modelových situací: komunikace s klientem různého věku a zdravotního stavu, osobní prezentace
23. Socializace
24. Problematika sociálních skupin, struktura skupin, vztahy ve skupinách
25. Sociální percepce a její poruchy
26. Komunikace jako forma sociální interakce
27. Verbální komunikace – mluvená řeč, její obsah, chyby ve formě a obsahu verbální komunikace
28. Paralingvistické jevy – intenzita hlasového projevu, barva hlasu, tónová výška hlasu, objem, rychlost a délka projevu, způsob předávání řeči, přesnost projevu, přestávky v projevu a jejich akustická výplň, parazitní slůvka
29. Neverbální komunikace, statická/dynamická – řeč očí, řeč mimiky a celkový výraz tváře, gestika, kinezika, proxemika, posturologie, haptika, sdělování úpravou zevnějšku – nácvik v modelových situacích
30. Rozhovor obsah, fáze, druhy,
31. Klasifikace otázek, kladení otázek, zaujímání a projevování postojů, chyby
32. Psychologie handicapu
33. Klient s tělesným handicapem, komunikace s klientem s tělesným handicapem
34. Zrakově handicapovaný klient, komunikace se zrakově handicapovaným klientem
35. Sluchově handicapovaný klient, komunikace se sluchově handicapovaným klientem
36. Klient s mentální retardací a demencí, komunikace s klientem s MR
37. Sociokulturní handicap, zóny multikulturních odlišností, specifika komunikace
38. Komunikace v zátěžových situacích
39. Konflikt, styly řešení konfliktů, zvládání konfliktních situací
40. Komunikační strategie v zátěžových situacích – asertivita
41. Psychologie životně náročných situací a styly řešení těchto situací
42. Krize a krizová intervence
43. Stres, frustrace, deprivace
44. Poruchy životního stylu
45. Syndrom vyhoření
46. Duševní zdraví a duševní hygiena
47. Řešení modelových situací: komunikace s klientem různého věku a zdravotního stavu, multikulturní komunikace; komunikace s dalšími zdravotnickými pracovníky; komunikace s institucemi, při hledání zaměstnání, osobní prezentace

Praktický modul
1. Osobnost a její poznávání (sebepoznání a sebehodnocení, hodnotový systém),
2. Osobnost v náročných životních situacích,
3. Duševní zdraví a duševní hygiena – protistresové strategie a relaxační techniky.
4. Sociálně psychologický výcvik – výcvik sociálních dovedností, výcvik profesních dovedností, psychologická problematika sociální percepce
5. Duševní zdraví a duševní hygiena – protistresové strategie a relaxační techniky
6. Verbální komunikace, rétorická cvičení
7. Neverbální komunikace v modelových situacích
8. Komunikace v zátěžových situacích, konflikty a jejich řešení
9. Sociálně-psychologické aktivity směřující ke komunikaci a poznání psychiky handicapovaných
10 Specifika jednání a komunikační bariéry s klienty z rozdílného sociokulturního prostředí

Cizí jazyk – Anglický jazyk

Cílem modulu anglický jazyk je rozšířit vědomosti studentů o poznatky vztahující se k jejich povolání a oboru vzdělávání a naučit je aktivně používat anglickou slovní zásobu z oblasti obecně zdravotnické i specifické pro studovaný obor. Výuka směřuje k tomu, aby studenti rozuměli souvislému obecnému i odbornému poslechu s přiměřeným množstvím neznámých výrazů, jejichž význam lze odhadnout, pracovali efektivně s různými informačními zdroji (slovníky, jazykovými příručkami, internetem). Vytváří dovednosti a návyky vedoucí k motivaci studovat cizí jazyky, vede ke kultivaci celkového osobního projevu, chování a vystupování, zejména ve vztahu k cizincům. Usnadňuje přístup k informacím a tím umožňuje vyšší mobilitu absolventa a jeho uplatnění na trhu práce v zahraničí. Vytváří předpoklady pro pohotové a bezproblémové používání profesního anglického jazyka (ESP) při výkonu povolání, pro práci s autentickými materiály ze zemí studovaného jazyka a pro další vzdělávání a růst ve zvoleném oboru.

1. Zdravotnická zařízení – systém, činnosti a provoz, zdravotnické školství.
2. Nemocnice – nemocniční péče, oddělení, příjem pacienta.
3. Povolání ve zdravotnictví – lékařské, nelékařské profese.
4. Lidské tělo – základní popis, orgánové soustavy, jejich funkce.
5. Problematika zdraví, nemoci – druhy onemocnění-příznaky, civilizační nemoci.
6. Návštěva lékárny – komunikace s klientem.
7. Problematika závislostí – kouření, alkohol, drogy.
8. Zdravý životní styl-principy zdravé výživy, význam pohybové aktivity, prevence.
9. Alternativní postupy v léčbě nemocí – příklady, výhody/nevýhody.
10. Lékárenství – příprava na povolání, profesní pozice, pracovní činnosti.
11. Buňka – biologie buňky – základní poznatky.
12. Chemie – organická a anorganická chemie.
13. Zařízení lékárny a laboratoře, nástroje a přístrojové vybavení.
14. Farmakologie – základní pojmy; lékové formy, způsoby podávání léků.
15. Léčiva, skupiny léků a jejich účinky.
16. Příprava léčiv.
17. Farmakognózie– zdroje léků, léčivé rostliny.
18. Resumé absolventské práce, prezentace odborné problematiky.

Seminář k absolventské práci

Cílem modulu je připravit studenty metodicky k tvorbě, prezentaci a obhajobě absolventské práce.

1. Účel absolventské práce a její typy
2. Metodologie vědeckého výzkumu v aplikaci na absolventskou práci, výběr tématu, stanovení cílů práce a pracovních hypotéz, stanovení metodiky výzkumu, statistické zhodnocení dat a jejich kritická analýza, důkaz vztahu hypotéz a výsledků práce
3. Formální zpracování dat s respektováním vnitřních předpisů školy a celostátních norem pro citace a bibliografické zdroje, grafická úprava textu a grafů
4. Tvorba prezentace s užitím výstupů výzkumu, příprava obhajoby, odborné diskuse nebo publikace v tisku

2. ročník – letní období

Analýza léčiv I.-III.

Cílem modulu je připravit studenta ke studiu všech dalších farmaceutických předmětů, které ve větší či menší míře využívají myšlenkových postupů, poznatků, dovedností a návyků analýzy léčiv.

1. Úvod do analýzy léčiv
2. Legislativa a organizace kontroly léčiv v ČR
3. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v chemické laboratoři
4. První pomoc při úrazech v chemické laboratoři
5. Kvalitativní analýza anorganických látek
6. Odběr vzorku, předběžné zkoušky, plamenové reakce, reakce s kyselinou sírovou
7. Systematické postupy při analýze kationtů a aniontů
8. Skupinové a vybrané selektivní reakce kationtů a aniontů
9. Kvalitativní analýza organických látek
10. Zkoušky předběžné, prvková analýza, zkoušky rozpustnosti, důkazy funkčních skupin
11. Zkoušky totožnosti látek dle ČL, lékárenské kontrolní karty
12. Zkoušky na čistotu dle Českého lékopisu
13. Základní limitní zkoušky podle Českého lékopisu
14. Stanovení fyzikálních konstant a jejich význam v analýze léčivých a pomocných látek (relativní hustota, destilační rozmezí, teplota tání, viskozita a jiné)
15. Vážková analýza. Stanovení sušiny, odparku a popela
16. Odměrná analýza
– odměrný roztok, příprava a stanovení titru
– základní látky, titrační křivky, indikátory
– výpočty v odměrné analýze
– titrace protometrické
– redoxní
– srážecí
– chelatometrické
17. Kontrola léčivých přípravků
18. Elektrochemické metody
– potenciometrie, potenciometrické titrace
– stanovení aktuální acidity
– konduktometrie, stanovení měrné elektrické vodivosti
19. Optické metody
– polarimetrie
– refraktometrie
– spektrofotometrie
– fluorimetrie
20. Chromatografické metody
– princip, rozdělení
– chromatografie tenkovrstevná, plynová, kapalinová

Chemie léčiv I-II.

Modul je koncipován jako teoretický a je zaměřen na pochopení chemické struktury látek, zejména látek ovlivňujících nervovou soustavu a další soustavy organismu. Mezipředmětově navazuje na modul Chemie a biochemie, koresponduje s ostatními odbornými moduly, aplikace poznatků je využita v předmětu Příprava léčivých prostředků a Kontrola přípravků a Analýza léčiv.

1. Úvod do chemie léčiv
2. Farmaceutické pomocné látky
3. Léčiva ovlivňující činnost centrální nervové soustavy
4. Léčiva ovlivňující činnost vegetativní nervové soustavy
5. Léčiva periferní nervové soustavy
6. Léčiva ovlivňující srdce, cévy, krev
7. Léčiva vylučovacího ústrojí
8. Léčiva chorob dýchacích cest
9. Léčiva trávicího ústrojí
10. Autakoidy a léčiva ovlivňující bolest a zánět
11. Biokatalyzátory
12. Dezinficiencia a antiseptika
13. Chemoterapeutika používaná k terapii infekčních nemocí
14. Chemoterapeutika zhoubného bujení
15. Histamin a antihistaminika
16. Antidota

Farmakologie a toxikologie I.-II.

Modul je koncipován jako teoretický, určený k pochopení obecných zákonitostí podmiňujících účinek léčiva na lidský organismus

1. Definice základních pojmů obecné farmakologie
2. Farmakokinetika léčiv
3. Farmakodynamika léčiv
4. Indikace a kontraindikace léčiv
5. Faktory ovlivňující odpověď nemocného na léčivo
6. Nežádoucí účinky léčiv
7. Interakce léčiv
8. Problematika vzniku závislosti na návykových látkách
9. Léčiva ovlivňující centrální nervový systém
10. Léčiva ovlivňující vegetativní nervový systém
11. Léčiva ovlivňující periferní nervový systém
12. Léčiva ovlivňující srdce, cévy, krev
13. Diuretika a léčiva k ovlivnění poruch a onemocnění močového traktu
14. Autakoidy a farmakoterapie bolesti a zánětu
15. Léčiva ovlivňující trávicí systém
16. Léčiva chorob dýchacích cest
17. Biokatalyzátory
18. Antiinfektiva
19. Chemoterapeutika zhoubného bujení
20. Imunomodulancia
21. Antidota
22. Základní toxikologické pojmy a definice,
23. Nejčastější otravy,
24. Problematika návykových látek, manipulace s opiáty,
25. Thanatotoxikologie – kvantitativní a kvalitativní změny jedů, vzájemná interakce.

Příprava a kontrola léčivých přípravků I.-III.

Příprava léčiv je teoreticko-praktický modul. Studenti si osvojí základní zásady při přípravě lékových forem. Praktická část je zaměřena na přípravu roztoků, na polotuhé a pevné léčivé přípravky, na technologii přípravy a výrobu léčivých přípravků a je věnována zejména sterilním přípravkům.

Teoretický modul
1. Úvod do přípravy léčiv, základní pojmy
2. Všeobecné postupy při přípravě léčiv
3. Pomocné látky
4. Farmaceutické obaly
5. Rozdělení léčivých přípravků
6. Liquda cutanea – Solutiones
7. Liquida peroralia – Slutiones, Guttae perorales, Sirupi, Aquae aromaticae
8. Extracta, Tincturae
9. Liquida cutanea, Liquida peroralia – Emulsiones, Suspensiones
10. Praeparata semisolida ad usum cutaneum – Unguenta, Gremores, Gelata, Pastae
11. Léčivé přípravky pevné – nedělené a dávkované – Pulveres, Pulveres adspersorii, Pulveres perorales, Granula, Capsulae, Rectalia, Vaginalia
12. Inhalanda, Praeparata pharmaceutica in vasis cum pressu, Spumae medicatae
13. Léčivé přípravky pevné – Tabulettae, Tabulettae obductae
14. Léčivé přípravky s řízeným uvolňováním
15. Ostatní léčivé přípravky – Auricularia, Nasalia, Oromucosalia
16. Sterilita, sterilizace
17. Sterilní léčivé přípravky – Ocularia, Parenteralia
18. Lékové formy ve veterinární péči
19. Hromadně vyráběné léčivé přípravky

Praktický modul
1. BOZP, PO, PP
2. Obaly
3. Solutiones
4. Liquida cutanea
5. Liquida peroralia
6. Tincturae, Extracta, Mucilagines
7. Praeparata semisolida – základní zásady mísení
8. Dávkované lékové formy – tvarování, dávkování
9. Suspensiones
10. Emulsiones
11. Unguenta
12. Cremores
13. Gelata
14. Pastae
15. Pulveres, Pulveres adspersorii
16. Granula
17. Capsulae
18. Rectalia
19. Vaginalia
20. Tabulettae
21. Auricularia
22. Nasalia
23. Oromucosalia
24. Ocularia
25. Infusiones
26. Příprava technologicky náročnějších lékových forem
27. Farmaceutické inkompatibility

Farmakognózie I.-II.

Modul je teoreticko-praktický. V teoretické části je zaměřen na poznatky z obecné a speciální farmakognózie o přírodních léčivech, práci s platným lékopisem a na drogy obsahující produkty primárního metabolismu, skladování a zkoušení drog. V praktické části je modul zaměřen na rostlinné drogy, na osvojení si základních laboratorních postupů při sušení, třídění, rozdrobňování a homogenizaci drog, dále pak na provedení farmakognostických zkušebních metod podle platného lékopisu a na hygienické návyky a bezpečnost při práci v laboratoři.

Teoretický modul
1. Úvod, historie farmakognózie
2. Názvosloví drog
3. Zkoušení drog dle ČL, ČFK
4. Farmakognostické metody
5. Odběr vzorků, popis, vlastnosti
6. Vznik a tvorba obsahových látek
7. Sacharidy
8. Slizy
9. Alifatické kyseliny
10. Lipidy
11. Aminokyseliny, polypeptidy, peptidové hormony, enzymy, bílkoviny jiných struktur
12. Křemičitanové drogy
13. Kumariny
14. Fenolové glykosidy
15. Chinony, naftochinony, antrachinony
16. Třísloviny
17. Flavonoidy a jejich glykosidy
18. Terpény – obecná charakteristika
19. Silice
20. Balzámy a pryskyřice
21. Aromaterapie
22. Hořčiny
23. Kardioglykosidy
24. Saponiny
25. Deriváty guanidinové
26. Alkaloidy
27. Antibiotika
28. Nově zaváděné léčivé rostliny včetně antioxidantů rostlinného původu
29. Naše a cizí koření
30. Rostliny způsobující otravy a alergie
31. Rostliny s obsahem návykových látek
32. Homeopatie
33. Fytoterapie

Praktický modul
1. Sběr a pěstování léčivých rostlin
2. Sušení drog
3. Třídění, rozdrobňování, homogenizace drog
4. Skladování drog a jejich ochrana proti škůdcům
5. Zkoušení totožnosti drog
6. Zkoušení čistoty drog
7. Farmakognostické zkušební metody a rozbor čajových směsí
8. Stanovení extraktivních látek-extrakce
9. Zkoušení sacharidů a sacharidových drog
10 Zkoušení tuků a vosků
11. Zkoušení drog s obsahem polypeptidů a bílkovin
12. Zkoušení křemičitanových drog
13. Drogy s obsahem kumarinů a fenolických glykosidů
14. Antrachinonové drogy
15. Drogy s obsahem tříslovin
16. Flavonoidní drogy
17. Silice: vlastnosti, zkoušky totožnosti, zkoušky na čistotu
18. Siličné drogy
19. Makroskopické a mikroskopické hodnocení drog s obsahem kumarinů, fenolických glykosidů, flavonoidů, antrachinonů, tříslovin a silic
20. Hořčinné drogy
21. Drogy s obsahem kardioglykosidů
22. Saponinové drogy
23. Alkaloidní drogy a přípravky
24. Makroskopické a mikroskopické hodnocení hořčinných, kardioaktivních, saponinových a alkaloidních drog
25. Čajové směsi – příprava a hodnocení dle ČL
26. Zkoušky totožnosti drog dle platného lékopisu, chemické důkazy obsahových látek v drogách

Lékárenství I.-III.

Cílem modulu je připravit studenty na teoretické a praktické zvládnutí činností diplomovaného farmaceutického asistenta v zařízeních lékárenské péče a naučit je aplikovat teoretické a praktické poznatky jiných farmaceutických disciplín v lékárenské praxi. Dále se studenti seznámí se základními mezníky ve vývoji lékárenství, které vedly až k současnému obsahu a formě lékárenské péče. Naučí se vysvětlit význam, základní pravidla a specifika profesní etiky farmaceuta, využívat informační zdroje o léčivech, které jsou potřebné pro zajištění správné lékárenské péče a zpracovávat a interpretovat informace o léčivech, pracovat s aplikačním programovým vybavením využívaným v lékárenství. Studenti se seznámí s vývojem v oblasti farmaceutického průmyslu, objasní životní cyklus léčiva od vývoje nové molekuly po její zavedení do terapie, umí vysvětlit pojem farmakovigilance, objasnit její význam a povinnosti farmaceutického asistenta v oblasti farmakovigilance, znají význam a kompetence regulačních autorit v oblasti léčiv a rozumí základům marketingu v lékárenství. Bude kladen důraz na seznámení s problematikou zneužívání léčiv. V neposlední řadě je cílem zdokonalit studenty v komunikativních dovednostech důležitých při výdejní činnosti v lékárně.

Teoretická část
1. Úvod do lékárenství, definice základních pojmů.
2. Vývoj lékopisu na našem území. Nadnárodní lékopisy.
3. Platný Český lékopis.
4. Práce s lékopisem.
5. Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
6. Lékařský předpis.
7. Práce s receptem (čtení receptu, recepturní zkratky a číslovky, kontrola terapeutické a maximální dávky).
8. Hlavní zásady přípravy, adjustace, skladování a kontroly léčiv v lékárně.
9. Farmaceutické propočty – koncentrace, terapeutické a maximální dávky.
10. Bezpečnost práce v lékárně, hygienický řád.
11. Kategorie pracovníků v lékárně a jejich kompetence, celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků.
12. Historie lékárenství
13. PTVE lékáren
14. Zdravotnická zařízení lékárenské péče
15. Lékárenská péče
16. Etika zdravotnického pracovníka v zařízeních lékárenské péče
17. Informační zdroje o léčivech
18. Databáze jako zdroje informací o léčivech, databáze SUKL a AISLP
19. Administrativní a evidenční činnost v lékárně
20. Zásobovací činnost v lékárně
21. Kontrolní činnost v lékárně
22. SW pro lékárenskou praxi
23. Vývoj farmaceutického průmyslu
24. Vývoj nových léčiv
25. Regulační autority v oblasti léčiv
26. Registrace. Posuzování a schvalování doplňků stravy a zdravotnických prostředků.
27. Farmakovigilance
28. Farmaceutický marketing – produkt ve farmacii, podpora prodeje, cenotvorba, distribuce
29. Racionální používání léčiv, problematika zneužívání
30. Samoléčení a komunikace v lékárně – nonverbální, verbální, komunikace s problémovými klienty a pacienty

Praktická část
1. Práce s databází léčiv SÚKL
2. Vyhledávání informací v databázi AISLP
3. Lékárenský software pro administrativní činnosti a vedení dokumentace v lékárenské praxi
4. Evidence a objednávání léčiv, příjem, zaskladnění, výdej, hospodaření s léčivy, vyúčtování pro zdravotní pojišťovny, archivace
5. Taxace a retaxace
6. Správné podávání léčiv a zacházení s léčivy ve vztahu k lékové formě

Psychologie a komunikace I.-II.

Modul je koncipován jako teoreticko-praktický a komunikační, součástí výuky jsou situačně a problémově zaměřená cvičení. Učí studenty vhodně komunikovat s klienty/pacienty adekvátně jejich věku, zdravotnímu stavu a dalším osobnostním nebo sociokulturním specifikům. Vede je k pochopení psychologických aspektů sociálních jevů, socializace a chování člověka ve společnosti. Pomáhá pochopit různé způsoby projevu a seberealizace člověka v sociálním prostředí Mezipředmětově koresponduje s Výchovou ke zdraví a Lékárenstvím, Etikou zdravotnického povolání v oboru a Základy zdravotnické legislativy a práva.

Teoretický modul
1. Psychologie jako věda, předmět a odvětví psychologie, vztah k jiným vědním oborům, význam pro práci s lidmi
2. Psychika její dimenze a funkce
3. Metody používané v psychologii
4. Fylogeneze a ontogeneze lidské psychiky
5. Psychologická charakteristika osobnosti, základní problémové okruhy studia psychologie osobnosti, vývoj a utváření osobnosti
6. Psychologické metody poznávání a posuzování osobnosti
7. Faktory zkreslující poznávání a posuzování osobnosti
8. Struktura osobnosti
9. Biologický základ osobnosti – temperament, emoce, citová zralost
10. Dynamika osobnosti – klasifikace potřeb, motivační vlastnosti osobnosti
11. Výkonové vlastnosti osobnosti – dispozice, schopnosti
12. Charakterově-volní vlastnosti osobnosti, morální vývoj, svědomí
13. Já jako integrující složka osobnosti, obranné mechanismy já
14. Sebehodnocení, sebepojetí a autoregulace
15. Rozvoj a seberealizace osobnosti jako tvořivé naplnění života
16. Poruchy osobnosti a jejich prevence
17. Biopsychosociální pojetí zdraví a nemoci
18. Psychologická problematika nemocného, subjektivní prožívání nemoci
19. Kategorie nemocných z psychologického hlediska
20. Problematika iatropatogenie
21. Psychologická problematika bolesti, strachu a úzkosti
22. Řešení modelových situací: komunikace s klientem různého věku a zdravotního stavu, osobní prezentace
23. Socializace
24. Problematika sociálních skupin, struktura skupin, vztahy ve skupinách
25. Sociální percepce a její poruchy
26. Komunikace jako forma sociální interakce
27. Verbální komunikace – mluvená řeč, její obsah, chyby ve formě a obsahu verbální komunikace
28. Paralingvistické jevy – intenzita hlasového projevu, barva hlasu, tónová výška hlasu, objem, rychlost a délka projevu, způsob předávání řeči, přesnost projevu, přestávky v projevu a jejich akustická výplň, parazitní slůvka
29. Neverbální komunikace, statická/dynamická – řeč očí, řeč mimiky a celkový výraz tváře, gestika, kinezika, proxemika, posturologie, haptika, sdělování úpravou zevnějšku – nácvik v modelových situacích
30. Rozhovor obsah, fáze, druhy,
31. Klasifikace otázek, kladení otázek, zaujímání a projevování postojů, chyby
32. Psychologie handicapu
33. Klient s tělesným handicapem, komunikace s klientem s tělesným handicapem
34. Zrakově handicapovaný klient, komunikace se zrakově handicapovaným klientem
35. Sluchově handicapovaný klient, komunikace se sluchově handicapovaným klientem
36. Klient s mentální retardací a demencí, komunikace s klientem s MR
37. Sociokulturní handicap, zóny multikulturních odlišností, specifika komunikace
38. Komunikace v zátěžových situacích
39. Konflikt, styly řešení konfliktů, zvládání konfliktních situací
40. Komunikační strategie v zátěžových situacích – asertivita
41. Psychologie životně náročných situací a styly řešení těchto situací
42. Krize a krizová intervence
43. Stres, frustrace, deprivace
44. Poruchy životního stylu
45. Syndrom vyhoření
46. Duševní zdraví a duševní hygiena
47. Řešení modelových situací: komunikace s klientem různého věku a zdravotního stavu, multikulturní komunikace; komunikace s dalšími zdravotnickými pracovníky; komunikace s institucemi, při hledání zaměstnání, osobní prezentace

Praktický modul
1. Osobnost a její poznávání (sebepoznání a sebehodnocení, hodnotový systém),
2. Osobnost v náročných životních situacích,
3. Duševní zdraví a duševní hygiena – protistresové strategie a relaxační techniky.
4. Sociálně psychologický výcvik – výcvik sociálních dovedností, výcvik profesních dovedností, psychologická problematika sociální percepce
5. Duševní zdraví a duševní hygiena – protistresové strategie a relaxační techniky
6. Verbální komunikace, rétorická cvičení
7. Neverbální komunikace v modelových situacích
8. Komunikace v zátěžových situacích, konflikty a jejich řešení
9. Sociálně-psychologické aktivity směřující ke komunikaci a poznání psychiky handicapovaných
10 Specifika jednání a komunikační bariéry s klienty z rozdílného sociokulturního prostředí

Cizí jazyk – Anglický jazyk

Cílem modulu anglický jazyk je rozšířit vědomosti studentů o poznatky vztahující se k jejich povolání a oboru vzdělávání a naučit je aktivně používat anglickou slovní zásobu z oblasti obecně zdravotnické i specifické pro studovaný obor. Výuka směřuje k tomu, aby studenti rozuměli souvislému obecnému i odbornému poslechu s přiměřeným množstvím neznámých výrazů, jejichž význam lze odhadnout, pracovali efektivně s různými informačními zdroji (slovníky, jazykovými příručkami, internetem). Vytváří dovednosti a návyky vedoucí k motivaci studovat cizí jazyky, vede ke kultivaci celkového osobního projevu, chování a vystupování, zejména ve vztahu k cizincům. Usnadňuje přístup k informacím a tím umožňuje vyšší mobilitu absolventa a jeho uplatnění na trhu práce v zahraničí. Vytváří předpoklady pro pohotové a bezproblémové používání profesního anglického jazyka (ESP) při výkonu povolání, pro práci s autentickými materiály ze zemí studovaného jazyka a pro další vzdělávání a růst ve zvoleném oboru.

1. Zdravotnická zařízení – systém, činnosti a provoz, zdravotnické školství.
2. Nemocnice – nemocniční péče, oddělení, příjem pacienta.
3. Povolání ve zdravotnictví – lékařské, nelékařské profese.
4. Lidské tělo – základní popis, orgánové soustavy, jejich funkce.
5. Problematika zdraví, nemoci – druhy onemocnění-příznaky, civilizační nemoci.
6. Návštěva lékárny – komunikace s klientem.
7. Problematika závislostí – kouření, alkohol, drogy.
8. Zdravý životní styl-principy zdravé výživy, význam pohybové aktivity, prevence.
9. Alternativní postupy v léčbě nemocí – příklady, výhody/nevýhody.
10. Lékárenství – příprava na povolání, profesní pozice, pracovní činnosti.
11. Buňka – biologie buňky – základní poznatky.
12. Chemie – organická a anorganická chemie.
13. Zařízení lékárny a laboratoře, nástroje a přístrojové vybavení.
14. Farmakologie – základní pojmy; lékové formy, způsoby podávání léků.
15. Léčiva, skupiny léků a jejich účinky.
16. Příprava léčiv.
17. Farmakognózie– zdroje léků, léčivé rostliny.
18. Resumé absolventské práce, prezentace odborné problematiky.

Základy legislativy a zdravotnického práva

Modul seznamuje s platnými právními předpisy, které upravují systém poskytování zdravotní a sociální péče včetně práv a povinností zdravotnických pracovníků, pacientů, klientů a orgánů státní správy. Využívá příkladů z praxe a judikátů. Seznámí studenty s pracovně právními otázkami, občanským a rodinným právem.

1. Úvod do problematiky – právo, právní odvětví, právní normy a předpisy, legislativa, platnost a účinnost právních norem, právní postavení klienta
2. Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod
3. Základy právní úpravy poskytování zdravotnických služeb, právní normy ve zdravotnictví, úprava poskytování zdravotnických služeb v právních normách (odkaz na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zákona o péči o zdraví lidu, zákoníku práce, zákona o veřejném zdravotním pojištění, aj.), ochrana osobních údajů
4. Zdravotnické právo, právní vědomí-odpovědnost zdravotnických pracovníků při výkonu povolání, základní práva a povinnosti, právní problematika moderní medicíny (reprodukce, odběr tkání, resuscitace, a intenzivní péče, experimentální medicína)
5. Základy trestního práva a trestního řízení, přestupky a správní řízení
6. Pracovně právní otázky, vybrané kapitoly zákoníku práce, pracovní úrazy, nemoci z povolání, náhrada škody
7. Soukromé podnikání-úvod do živnostenského zákona, úvod do obchodního práva, sociální a zdravotní pojištění OSVČ
8. Občanské právo – základní otázky
9. Rodinné právo – právní úprava rodinných vztahů

Seminář k absolventské práci

Cílem modulu je připravit studenty metodicky k tvorbě, prezentaci a obhajobě absolventské práce.

1. Účel absolventské práce a její typy
2. Metodologie vědeckého výzkumu v aplikaci na absolventskou práci, výběr tématu, stanovení cílů práce a pracovních hypotéz, stanovení metodiky výzkumu, statistické zhodnocení dat a jejich kritická analýza, důkaz vztahu hypotéz a výsledků práce
3. Formální zpracování dat s respektováním vnitřních předpisů školy a celostátních norem pro citace a bibliografické zdroje, grafická úprava textu a grafů
4. Tvorba prezentace s užitím výstupů výzkumu, příprava obhajoby, odborné diskuse nebo publikace v tisku

Odborná praxe II.

Modul je koncipován jako praktický. Odborná praxe probíhá v přirozených podmínkách pracovišť lékáren a kontrolních laboratoří. Odborná praxe je realizovaná skupinově nebo individuálně na základě smlouvy uzavřené mezi školou a zdravotnickým zařízením nebo odborným pracovištěm.

1. Hygienický a sanitační řád lékárny, předpisy BOZP a protipožární ochrany na pracovišti
2. Příprava léčivých přípravků pod dohledem, technologický předpis
3. Využití výpočetní techniky, práce s lékárenskými programy
4. Seznámení s přístrojovou technikou, práce na přístrojích
5. Kontrola léčivých a pomocných látek a léčivých přípravků, záznamy o kontrole
6. Na základě možností pracoviště exkurze na oddělení analýzy, cytostatik, parenterální výživy

3. ročník – zimní období

Analýza léčiv I.-III.

Cílem modulu je připravit studenta ke studiu všech dalších farmaceutických předmětů, které ve větší či menší míře využívají myšlenkových postupů, poznatků, dovedností a návyků analýzy léčiv.

1. Úvod do analýzy léčiv
2. Legislativa a organizace kontroly léčiv v ČR
3. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v chemické laboratoři
4. První pomoc při úrazech v chemické laboratoři
5. Kvalitativní analýza anorganických látek
6. Odběr vzorku, předběžné zkoušky, plamenové reakce, reakce s kyselinou sírovou
7. Systematické postupy při analýze kationtů a aniontů
8. Skupinové a vybrané selektivní reakce kationtů a aniontů
9. Kvalitativní analýza organických látek
10. Zkoušky předběžné, prvková analýza, zkoušky rozpustnosti, důkazy funkčních skupin
11. Zkoušky totožnosti látek dle ČL, lékárenské kontrolní karty
12. Zkoušky na čistotu dle Českého lékopisu
13. Základní limitní zkoušky podle Českého lékopisu
14. Stanovení fyzikálních konstant a jejich význam v analýze léčivých a pomocných látek (relativní hustota, destilační rozmezí, teplota tání, viskozita a jiné)
15. Vážková analýza. Stanovení sušiny, odparku a popela
16. Odměrná analýza
– odměrný roztok, příprava a stanovení titru
– základní látky, titrační křivky, indikátory
– výpočty v odměrné analýze
– titrace protometrické
– redoxní
– srážecí
– chelatometrické
17. Kontrola léčivých přípravků
18. Elektrochemické metody
– potenciometrie, potenciometrické titrace
– stanovení aktuální acidity
– konduktometrie, stanovení měrné elektrické vodivosti
19. Optické metody
– polarimetrie
– refraktometrie
– spektrofotometrie
– fluorimetrie
20. Chromatografické metody
– princip, rozdělení
– chromatografie tenkovrstevná, plynová, kapalinová

Chemie léčiv I-II.

Modul je koncipován jako teoretický a je zaměřen na pochopení chemické struktury látek, zejména látek ovlivňujících nervovou soustavu a další soustavy organismu. Mezipředmětově navazuje na modul Chemie a biochemie, koresponduje s ostatními odbornými moduly, aplikace poznatků je využita v předmětu Příprava léčivých prostředků a Kontrola přípravků a Analýza léčiv.

1. Úvod do chemie léčiv
2. Farmaceutické pomocné látky
3. Léčiva ovlivňující činnost centrální nervové soustavy
4. Léčiva ovlivňující činnost vegetativní nervové soustavy
5. Léčiva periferní nervové soustavy
6. Léčiva ovlivňující srdce, cévy, krev
7. Léčiva vylučovacího ústrojí
8. Léčiva chorob dýchacích cest
9. Léčiva trávicího ústrojí
10. Autakoidy a léčiva ovlivňující bolest a zánět
11. Biokatalyzátory
12. Dezinficiencia a antiseptika
13. Chemoterapeutika používaná k terapii infekčních nemocí
14. Chemoterapeutika zhoubného bujení
15. Histamin a antihistaminika
16. Antidota

Farmakologie a toxikologie I.-II.

Modul je koncipován jako teoretický, určený k pochopení obecných zákonitostí podmiňujících účinek léčiva na lidský organismus

1. Definice základních pojmů obecné farmakologie
2. Farmakokinetika léčiv
3. Farmakodynamika léčiv
4. Indikace a kontraindikace léčiv
5. Faktory ovlivňující odpověď nemocného na léčivo
6. Nežádoucí účinky léčiv
7. Interakce léčiv
8. Problematika vzniku závislosti na návykových látkách
9. Léčiva ovlivňující centrální nervový systém
10. Léčiva ovlivňující vegetativní nervový systém
11. Léčiva ovlivňující periferní nervový systém
12. Léčiva ovlivňující srdce, cévy, krev
13. Diuretika a léčiva k ovlivnění poruch a onemocnění močového traktu
14. Autakoidy a farmakoterapie bolesti a zánětu
15. Léčiva ovlivňující trávicí systém
16. Léčiva chorob dýchacích cest
17. Biokatalyzátory
18. Antiinfektiva
19. Chemoterapeutika zhoubného bujení
20. Imunomodulancia
21. Antidota
22. Základní toxikologické pojmy a definice,
23. Nejčastější otravy,
24. Problematika návykových látek, manipulace s opiáty,
25. Thanatotoxikologie – kvantitativní a kvalitativní změny jedů, vzájemná interakce.

Příprava a kontrola léčivých přípravků I.-III.

Příprava léčiv je teoreticko-praktický modul. Studenti si osvojí základní zásady při přípravě lékových forem. Praktická část je zaměřena na přípravu roztoků, na polotuhé a pevné léčivé přípravky, na technologii přípravy a výrobu léčivých přípravků a je věnována zejména sterilním přípravkům.

Teoretický modul
1. Úvod do přípravy léčiv, základní pojmy
2. Všeobecné postupy při přípravě léčiv
3. Pomocné látky
4. Farmaceutické obaly
5. Rozdělení léčivých přípravků
6. Liquda cutanea – Solutiones
7. Liquida peroralia – Slutiones, Guttae perorales, Sirupi, Aquae aromaticae
8. Extracta, Tincturae
9. Liquida cutanea, Liquida peroralia – Emulsiones, Suspensiones
10. Praeparata semisolida ad usum cutaneum – Unguenta, Gremores, Gelata, Pastae
11. Léčivé přípravky pevné – nedělené a dávkované – Pulveres, Pulveres adspersorii, Pulveres perorales, Granula, Capsulae, Rectalia, Vaginalia
12. Inhalanda, Praeparata pharmaceutica in vasis cum pressu, Spumae medicatae
13. Léčivé přípravky pevné – Tabulettae, Tabulettae obductae
14. Léčivé přípravky s řízeným uvolňováním
15. Ostatní léčivé přípravky – Auricularia, Nasalia, Oromucosalia
16. Sterilita, sterilizace
17. Sterilní léčivé přípravky – Ocularia, Parenteralia
18. Lékové formy ve veterinární péči
19. Hromadně vyráběné léčivé přípravky

Praktický modul
1. BOZP, PO, PP
2. Obaly
3. Solutiones
4. Liquida cutanea
5. Liquida peroralia
6. Tincturae, Extracta, Mucilagines
7. Praeparata semisolida – základní zásady mísení
8. Dávkované lékové formy – tvarování, dávkování
9. Suspensiones
10. Emulsiones
11. Unguenta
12. Cremores
13. Gelata
14. Pastae
15. Pulveres, Pulveres adspersorii
16. Granula
17. Capsulae
18. Rectalia
19. Vaginalia
20. Tabulettae
21. Auricularia
22. Nasalia
23. Oromucosalia
24. Ocularia
25. Infusiones
26. Příprava technologicky náročnějších lékových forem
27. Farmaceutické inkompatibility

Farmakognózie I.-II.

Modul je teoreticko-praktický. V teoretické části je zaměřen na poznatky z obecné a speciální farmakognózie o přírodních léčivech, práci s platným lékopisem a na drogy obsahující produkty primárního metabolismu, skladování a zkoušení drog. V praktické části je modul zaměřen na rostlinné drogy, na osvojení si základních laboratorních postupů při sušení, třídění, rozdrobňování a homogenizaci drog, dále pak na provedení farmakognostických zkušebních metod podle platného lékopisu a na hygienické návyky a bezpečnost při práci v laboratoři.

Teoretický modul
1. Úvod, historie farmakognózie
2. Názvosloví drog
3. Zkoušení drog dle ČL, ČFK
4. Farmakognostické metody
5. Odběr vzorků, popis, vlastnosti
6. Vznik a tvorba obsahových látek
7. Sacharidy
8. Slizy
9. Alifatické kyseliny
10. Lipidy
11. Aminokyseliny, polypeptidy, peptidové hormony, enzymy, bílkoviny jiných struktur
12. Křemičitanové drogy
13. Kumariny
14. Fenolové glykosidy
15. Chinony, naftochinony, antrachinony
16. Třísloviny
17. Flavonoidy a jejich glykosidy
18. Terpény – obecná charakteristika
19. Silice
20. Balzámy a pryskyřice
21. Aromaterapie
22. Hořčiny
23. Kardioglykosidy
24. Saponiny
25. Deriváty guanidinové
26. Alkaloidy
27. Antibiotika
28. Nově zaváděné léčivé rostliny včetně antioxidantů rostlinného původu
29. Naše a cizí koření
30. Rostliny způsobující otravy a alergie
31. Rostliny s obsahem návykových látek
32. Homeopatie
33. Fytoterapie

Praktický modul
1. Sběr a pěstování léčivých rostlin
2. Sušení drog
3. Třídění, rozdrobňování, homogenizace drog
4. Skladování drog a jejich ochrana proti škůdcům
5. Zkoušení totožnosti drog
6. Zkoušení čistoty drog
7. Farmakognostické zkušební metody a rozbor čajových směsí
8. Stanovení extraktivních látek-extrakce
9. Zkoušení sacharidů a sacharidových drog
10 Zkoušení tuků a vosků
11. Zkoušení drog s obsahem polypeptidů a bílkovin
12. Zkoušení křemičitanových drog
13. Drogy s obsahem kumarinů a fenolických glykosidů
14. Antrachinonové drogy
15. Drogy s obsahem tříslovin
16. Flavonoidní drogy
17. Silice: vlastnosti, zkoušky totožnosti, zkoušky na čistotu
18. Siličné drogy
19. Makroskopické a mikroskopické hodnocení drog s obsahem kumarinů, fenolických glykosidů, flavonoidů, antrachinonů, tříslovin a silic
20. Hořčinné drogy
21. Drogy s obsahem kardioglykosidů
22. Saponinové drogy
23. Alkaloidní drogy a přípravky
24. Makroskopické a mikroskopické hodnocení hořčinných, kardioaktivních, saponinových a alkaloidních drog
25. Čajové směsi – příprava a hodnocení dle ČL
26. Zkoušky totožnosti drog dle platného lékopisu, chemické důkazy obsahových látek v drogách

Lékárenství I.-III.

Cílem modulu je připravit studenty na teoretické a praktické zvládnutí činností diplomovaného farmaceutického asistenta v zařízeních lékárenské péče a naučit je aplikovat teoretické a praktické poznatky jiných farmaceutických disciplín v lékárenské praxi. Dále se studenti seznámí se základními mezníky ve vývoji lékárenství, které vedly až k současnému obsahu a formě lékárenské péče. Naučí se vysvětlit význam, základní pravidla a specifika profesní etiky farmaceuta, využívat informační zdroje o léčivech, které jsou potřebné pro zajištění správné lékárenské péče a zpracovávat a interpretovat informace o léčivech, pracovat s aplikačním programovým vybavením využívaným v lékárenství. Studenti se seznámí s vývojem v oblasti farmaceutického průmyslu, objasní životní cyklus léčiva od vývoje nové molekuly po její zavedení do terapie, umí vysvětlit pojem farmakovigilance, objasnit její význam a povinnosti farmaceutického asistenta v oblasti farmakovigilance, znají význam a kompetence regulačních autorit v oblasti léčiv a rozumí základům marketingu v lékárenství. Bude kladen důraz na seznámení s problematikou zneužívání léčiv. V neposlední řadě je cílem zdokonalit studenty v komunikativních dovednostech důležitých při výdejní činnosti v lékárně.

Teoretická část
1. Úvod do lékárenství, definice základních pojmů.
2. Vývoj lékopisu na našem území. Nadnárodní lékopisy.
3. Platný Český lékopis.
4. Práce s lékopisem.
5. Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
6. Lékařský předpis.
7. Práce s receptem (čtení receptu, recepturní zkratky a číslovky, kontrola terapeutické a maximální dávky).
8. Hlavní zásady přípravy, adjustace, skladování a kontroly léčiv v lékárně.
9. Farmaceutické propočty – koncentrace, terapeutické a maximální dávky.
10. Bezpečnost práce v lékárně, hygienický řád.
11. Kategorie pracovníků v lékárně a jejich kompetence, celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků.
12. Historie lékárenství
13. PTVE lékáren
14. Zdravotnická zařízení lékárenské péče
15. Lékárenská péče
16. Etika zdravotnického pracovníka v zařízeních lékárenské péče
17. Informační zdroje o léčivech
18. Databáze jako zdroje informací o léčivech, databáze SUKL a AISLP
19. Administrativní a evidenční činnost v lékárně
20. Zásobovací činnost v lékárně
21. Kontrolní činnost v lékárně
22. SW pro lékárenskou praxi
23. Vývoj farmaceutického průmyslu
24. Vývoj nových léčiv
25. Regulační autority v oblasti léčiv
26. Registrace. Posuzování a schvalování doplňků stravy a zdravotnických prostředků.
27. Farmakovigilance
28. Farmaceutický marketing – produkt ve farmacii, podpora prodeje, cenotvorba, distribuce
29. Racionální používání léčiv, problematika zneužívání
30. Samoléčení a komunikace v lékárně – nonverbální, verbální, komunikace s problémovými klienty a pacienty

Praktická část
1. Práce s databází léčiv SÚKL
2. Vyhledávání informací v databázi AISLP
3. Lékárenský software pro administrativní činnosti a vedení dokumentace v lékárenské praxi
4. Evidence a objednávání léčiv, příjem, zaskladnění, výdej, hospodaření s léčivy, vyúčtování pro zdravotní pojišťovny, archivace
5. Taxace a retaxace
6. Správné podávání léčiv a zacházení s léčivy ve vztahu k lékové formě

Výdejní činnost

Modul je koncipován jako teoretický a je zaměřen na léčivé přípravky, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis, z nichž se mohou některé léčivé přípravky, podle rozhodnutí o registraci, prodávat bez lékařského předpisu i mimo lékárny.

1. Terapie nemocí trávicího ústrojí
– antacida, antiulceróza, pankreatické a proteolytické enzymy, laxativa, antidiaroika, deflatulencia, choleretika
2. Terapie nemocí kardiovaskulárního systému
– venofarmaka, antihemoroidalia, vazodilatancia
3. Terapie nemocí respiračního systému
– antitusika, mukolytika a expektorancia
4. Terapie nemocí centrálního nervového systému
– sedativa, antidepresiva, hypnotika, antiemetika, analgetika – antipyretika
5. Terapie nemocí pohybového aparátu
– nesteroidní antirevmatika, myorelaxancia, derivancia, chondroprotektiva, prevence a doplňková léčba osteoporózy
6. Terapie nemocí urogenitálního systému
– lokální antimykotika, prostředky normalizující poševní mikroflóru, spermicidní kontraceptiva, desinficiencia a spasmolytika močových cest, prevence hypertrofie prostaty
7. Terapie očních nemocí
– antiseptika, antihistaminika, náhrady slz
8. Terapie ORL nemocí
– antiseptika a adstringencia k aplikaci do ucha
– terapie rinitid, epitelizancia k aplikaci do nosu
– antiseptika a chemoterapeutika k aplikaci do dutiny ústní
9. Terapie kožních nemocí
– emoliencia, antiseptika, desinficiencia, antimykotika, antivirotika, antiektoparazitika
– antipsoriatika, lokální antihistaminika, lokální venofarmaka, epitelizancia
– proteolytické enzymy, antiseboroika
10. Hygiena dutiny ústní, prevence zubního kazu a onemocnění dásní
11. Terapie obtíží v menopauze
12. Vitamíny, minerály a stopové prvky
13. Doplňky stravy ve stáří
14. Doplňky stravy pro normalizaci tělesné hmotnosti
15. Doplňky stravy pro děti
16. Podpůrná léčba závislosti na nikotinu
17. Podstata homeopatické léčby (zákon podobnosti)
18. Rozdělení homeopatických přípravků podle indikačních skupin
19. Ředění látek, výchozí tinktura, celostní léčba, idiosynkrasie, paliace
20. Polykomponentní homeopatické přípravky
21. Základní monokomponentní homeopatické přípravky
22. Expediční minimum homeopatik

Etika ve zdravotnictví

VOŠ PRIGO dbá na etický přístup k životu a vzdělání, podporuje a rozvíjí u studentů cit pro etiku, a to nejen v rámci teoretického vyučování, ale také účastí studentů na mimoškolních akcích. Etický přístup je jedním ze základních pilířů ukotvených v PriorityGO přístupu, který rozvíjí kompetence studentů všech škol skupiny PRIGO. Samotný předmět je koncipován jako teoretický. Zaměřuje se na etické otázky, seznamuje s integrací etických principů do Etického kodexu nelékařského zdravotnického pracovníka, dotýká se i etických dilemat v jednání a chování zdravotnických profesionálů vůči pacientům/klientům. Pomáhá studentům najít a formulovat vlastní etická východiska a schopnost je obhájit.

1. Etika jako vědní obor
– základní pojmy, význam, filozofický základ etiky
2. Aplikovaná etika-etika a bioetika ve zdravotnické praxi, etická komise
3. Vztah právních a etických norem
4. Etické kodexy a normy v práci zdravotnického pracovníka
– Evropská charta práv a svobod
– Úmluva o lidských právech a biomedicíně
– Helsinská deklarace
– Etické normy v povolání
– Práva pacientů
– Specifická práva podle věku pacientů a specifických oblastí
5. Etické a morální aspekty v rozdílných kulturách
– respektování hodnot, tradic a náboženských přesvědčení
– rovnost mužů a žen v kontextu kultur
6. Aktuální etické problémy ve zdravotnickém povolání, např.
– genetika, genové manipulace a klonování
– asistovaná reprodukce, interrupce, sterilizace
– transplantologie a zákonná úprava v ČR
– problematika obětí domácího násilí, právní úprava platná v ČR
– thanatologie, práva umírajícího a jeho rodiny, eutanazie

Cizí jazyk – Anglický jazyk

Cílem modulu anglický jazyk je rozšířit vědomosti studentů o poznatky vztahující se k jejich povolání a oboru vzdělávání a naučit je aktivně používat anglickou slovní zásobu z oblasti obecně zdravotnické i specifické pro studovaný obor. Výuka směřuje k tomu, aby studenti rozuměli souvislému obecnému i odbornému poslechu s přiměřeným množstvím neznámých výrazů, jejichž význam lze odhadnout, pracovali efektivně s různými informačními zdroji (slovníky, jazykovými příručkami, internetem). Vytváří dovednosti a návyky vedoucí k motivaci studovat cizí jazyky, vede ke kultivaci celkového osobního projevu, chování a vystupování, zejména ve vztahu k cizincům. Usnadňuje přístup k informacím a tím umožňuje vyšší mobilitu absolventa a jeho uplatnění na trhu práce v zahraničí. Vytváří předpoklady pro pohotové a bezproblémové používání profesního anglického jazyka (ESP) při výkonu povolání, pro práci s autentickými materiály ze zemí studovaného jazyka a pro další vzdělávání a růst ve zvoleném oboru.

1. Zdravotnická zařízení – systém, činnosti a provoz, zdravotnické školství.
2. Nemocnice – nemocniční péče, oddělení, příjem pacienta.
3. Povolání ve zdravotnictví – lékařské, nelékařské profese.
4. Lidské tělo – základní popis, orgánové soustavy, jejich funkce.
5. Problematika zdraví, nemoci – druhy onemocnění-příznaky, civilizační nemoci.
6. Návštěva lékárny – komunikace s klientem.
7. Problematika závislostí – kouření, alkohol, drogy.
8. Zdravý životní styl-principy zdravé výživy, význam pohybové aktivity, prevence.
9. Alternativní postupy v léčbě nemocí – příklady, výhody/nevýhody.
10. Lékárenství – příprava na povolání, profesní pozice, pracovní činnosti.
11. Buňka – biologie buňky – základní poznatky.
12. Chemie – organická a anorganická chemie.
13. Zařízení lékárny a laboratoře, nástroje a přístrojové vybavení.
14. Farmakologie – základní pojmy; lékové formy, způsoby podávání léků.
15. Léčiva, skupiny léků a jejich účinky.
16. Příprava léčiv.
17. Farmakognózie– zdroje léků, léčivé rostliny.
18. Resumé absolventské práce, prezentace odborné problematiky.

Odborná praxe III.

Modul je koncipován jako praktický. Odborná praxe probíhá v přirozených podmínkách pracovišť lékáren, výdejen zdravotnických prostředků, kontrolních laboratoří výrobců léčiv a distributorů léčiv. Odborná praxe je realizovaná skupinově nebo individuálně na základě smlouvy uzavřené mezi školou a zdravotnickým zařízením nebo odborným pracovištěm, např. pracovištěm distributorů léčiv.

1. Výdej léčiv, léčivých přípravků a zdravotnických prostředků na žádanky zdravotnických zařízení a zařízení veterinární péče
2. Výdej léčivých přípravků, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis, pod dohledem
3. Příprava technologicky náročnějších léčivých přípravků, pod dohledem
4. Administrativní práce spojené s vedením databáze léčiv, léčivých přípravků a zdravotnických prostředků (výstupy, přehledy příjmů a výdejů, rozbory, inventura, fakturace, přeceňování léčiv, evidence návykových látek, údržba dat, účetní doklady)
5. Kontrola léčivých a pomocných látek a léčivých přípravků, záznamy o kontrole

3. ročník – letní období

Analýza léčiv I.-III.

Cílem modulu je připravit studenta ke studiu všech dalších farmaceutických předmětů, které ve větší či menší míře využívají myšlenkových postupů, poznatků, dovedností a návyků analýzy léčiv.

1. Úvod do analýzy léčiv
2. Legislativa a organizace kontroly léčiv v ČR
3. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v chemické laboratoři
4. První pomoc při úrazech v chemické laboratoři
5. Kvalitativní analýza anorganických látek
6. Odběr vzorku, předběžné zkoušky, plamenové reakce, reakce s kyselinou sírovou
7. Systematické postupy při analýze kationtů a aniontů
8. Skupinové a vybrané selektivní reakce kationtů a aniontů
9. Kvalitativní analýza organických látek
10. Zkoušky předběžné, prvková analýza, zkoušky rozpustnosti, důkazy funkčních skupin
11. Zkoušky totožnosti látek dle ČL, lékárenské kontrolní karty
12. Zkoušky na čistotu dle Českého lékopisu
13. Základní limitní zkoušky podle Českého lékopisu
14. Stanovení fyzikálních konstant a jejich význam v analýze léčivých a pomocných látek (relativní hustota, destilační rozmezí, teplota tání, viskozita a jiné)
15. Vážková analýza. Stanovení sušiny, odparku a popela
16. Odměrná analýza
– odměrný roztok, příprava a stanovení titru
– základní látky, titrační křivky, indikátory
– výpočty v odměrné analýze
– titrace protometrické
– redoxní
– srážecí
– chelatometrické
17. Kontrola léčivých přípravků
18. Elektrochemické metody
– potenciometrie, potenciometrické titrace
– stanovení aktuální acidity
– konduktometrie, stanovení měrné elektrické vodivosti
19. Optické metody
– polarimetrie
– refraktometrie
– spektrofotometrie
– fluorimetrie
20. Chromatografické metody
– princip, rozdělení
– chromatografie tenkovrstevná, plynová, kapalinová

Chemie léčiv I-II.

Modul je koncipován jako teoretický a je zaměřen na pochopení chemické struktury látek, zejména látek ovlivňujících nervovou soustavu a další soustavy organismu. Mezipředmětově navazuje na modul Chemie a biochemie, koresponduje s ostatními odbornými moduly, aplikace poznatků je využita v předmětu Příprava léčivých prostředků a Kontrola přípravků a Analýza léčiv.

1. Úvod do chemie léčiv
2. Farmaceutické pomocné látky
3. Léčiva ovlivňující činnost centrální nervové soustavy
4. Léčiva ovlivňující činnost vegetativní nervové soustavy
5. Léčiva periferní nervové soustavy
6. Léčiva ovlivňující srdce, cévy, krev
7. Léčiva vylučovacího ústrojí
8. Léčiva chorob dýchacích cest
9. Léčiva trávicího ústrojí
10. Autakoidy a léčiva ovlivňující bolest a zánět
11. Biokatalyzátory
12. Dezinficiencia a antiseptika
13. Chemoterapeutika používaná k terapii infekčních nemocí
14. Chemoterapeutika zhoubného bujení
15. Histamin a antihistaminika
16. Antidota

Farmakologie a toxikologie I.-II.

Modul je koncipován jako teoretický, určený k pochopení obecných zákonitostí podmiňujících účinek léčiva na lidský organismus

1. Definice základních pojmů obecné farmakologie
2. Farmakokinetika léčiv
3. Farmakodynamika léčiv
4. Indikace a kontraindikace léčiv
5. Faktory ovlivňující odpověď nemocného na léčivo
6. Nežádoucí účinky léčiv
7. Interakce léčiv
8. Problematika vzniku závislosti na návykových látkách
9. Léčiva ovlivňující centrální nervový systém
10. Léčiva ovlivňující vegetativní nervový systém
11. Léčiva ovlivňující periferní nervový systém
12. Léčiva ovlivňující srdce, cévy, krev
13. Diuretika a léčiva k ovlivnění poruch a onemocnění močového traktu
14. Autakoidy a farmakoterapie bolesti a zánětu
15. Léčiva ovlivňující trávicí systém
16. Léčiva chorob dýchacích cest
17. Biokatalyzátory
18. Antiinfektiva
19. Chemoterapeutika zhoubného bujení
20. Imunomodulancia
21. Antidota
22. Základní toxikologické pojmy a definice,
23. Nejčastější otravy,
24. Problematika návykových látek, manipulace s opiáty,
25. Thanatotoxikologie – kvantitativní a kvalitativní změny jedů, vzájemná interakce.

Příprava a kontrola léčivých přípravků I.-III.

Příprava léčiv je teoreticko-praktický modul. Studenti si osvojí základní zásady při přípravě lékových forem. Praktická část je zaměřena na přípravu roztoků, na polotuhé a pevné léčivé přípravky, na technologii přípravy a výrobu léčivých přípravků a je věnována zejména sterilním přípravkům.

Teoretický modul
1. Úvod do přípravy léčiv, základní pojmy
2. Všeobecné postupy při přípravě léčiv
3. Pomocné látky
4. Farmaceutické obaly
5. Rozdělení léčivých přípravků
6. Liquda cutanea – Solutiones
7. Liquida peroralia – Slutiones, Guttae perorales, Sirupi, Aquae aromaticae
8. Extracta, Tincturae
9. Liquida cutanea, Liquida peroralia – Emulsiones, Suspensiones
10. Praeparata semisolida ad usum cutaneum – Unguenta, Gremores, Gelata, Pastae
11. Léčivé přípravky pevné – nedělené a dávkované – Pulveres, Pulveres adspersorii, Pulveres perorales, Granula, Capsulae, Rectalia, Vaginalia
12. Inhalanda, Praeparata pharmaceutica in vasis cum pressu, Spumae medicatae
13. Léčivé přípravky pevné – Tabulettae, Tabulettae obductae
14. Léčivé přípravky s řízeným uvolňováním
15. Ostatní léčivé přípravky – Auricularia, Nasalia, Oromucosalia
16. Sterilita, sterilizace
17. Sterilní léčivé přípravky – Ocularia, Parenteralia
18. Lékové formy ve veterinární péči
19. Hromadně vyráběné léčivé přípravky

Praktický modul
1. BOZP, PO, PP
2. Obaly
3. Solutiones
4. Liquida cutanea
5. Liquida peroralia
6. Tincturae, Extracta, Mucilagines
7. Praeparata semisolida – základní zásady mísení
8. Dávkované lékové formy – tvarování, dávkování
9. Suspensiones
10. Emulsiones
11. Unguenta
12. Cremores
13. Gelata
14. Pastae
15. Pulveres, Pulveres adspersorii
16. Granula
17. Capsulae
18. Rectalia
19. Vaginalia
20. Tabulettae
21. Auricularia
22. Nasalia
23. Oromucosalia
24. Ocularia
25. Infusiones
26. Příprava technologicky náročnějších lékových forem
27. Farmaceutické inkompatibility

Farmakognózie I.-II.

Modul je teoreticko-praktický. V teoretické části je zaměřen na poznatky z obecné a speciální farmakognózie o přírodních léčivech, práci s platným lékopisem a na drogy obsahující produkty primárního metabolismu, skladování a zkoušení drog. V praktické části je modul zaměřen na rostlinné drogy, na osvojení si základních laboratorních postupů při sušení, třídění, rozdrobňování a homogenizaci drog, dále pak na provedení farmakognostických zkušebních metod podle platného lékopisu a na hygienické návyky a bezpečnost při práci v laboratoři.

Teoretický modul
1. Úvod, historie farmakognózie
2. Názvosloví drog
3. Zkoušení drog dle ČL, ČFK
4. Farmakognostické metody
5. Odběr vzorků, popis, vlastnosti
6. Vznik a tvorba obsahových látek
7. Sacharidy
8. Slizy
9. Alifatické kyseliny
10. Lipidy
11. Aminokyseliny, polypeptidy, peptidové hormony, enzymy, bílkoviny jiných struktur
12. Křemičitanové drogy
13. Kumariny
14. Fenolové glykosidy
15. Chinony, naftochinony, antrachinony
16. Třísloviny
17. Flavonoidy a jejich glykosidy
18. Terpény – obecná charakteristika
19. Silice
20. Balzámy a pryskyřice
21. Aromaterapie
22. Hořčiny
23. Kardioglykosidy
24. Saponiny
25. Deriváty guanidinové
26. Alkaloidy
27. Antibiotika
28. Nově zaváděné léčivé rostliny včetně antioxidantů rostlinného původu
29. Naše a cizí koření
30. Rostliny způsobující otravy a alergie
31. Rostliny s obsahem návykových látek
32. Homeopatie
33. Fytoterapie

Praktický modul
1. Sběr a pěstování léčivých rostlin
2. Sušení drog
3. Třídění, rozdrobňování, homogenizace drog
4. Skladování drog a jejich ochrana proti škůdcům
5. Zkoušení totožnosti drog
6. Zkoušení čistoty drog
7. Farmakognostické zkušební metody a rozbor čajových směsí
8. Stanovení extraktivních látek-extrakce
9. Zkoušení sacharidů a sacharidových drog
10 Zkoušení tuků a vosků
11. Zkoušení drog s obsahem polypeptidů a bílkovin
12. Zkoušení křemičitanových drog
13. Drogy s obsahem kumarinů a fenolických glykosidů
14. Antrachinonové drogy
15. Drogy s obsahem tříslovin
16. Flavonoidní drogy
17. Silice: vlastnosti, zkoušky totožnosti, zkoušky na čistotu
18. Siličné drogy
19. Makroskopické a mikroskopické hodnocení drog s obsahem kumarinů, fenolických glykosidů, flavonoidů, antrachinonů, tříslovin a silic
20. Hořčinné drogy
21. Drogy s obsahem kardioglykosidů
22. Saponinové drogy
23. Alkaloidní drogy a přípravky
24. Makroskopické a mikroskopické hodnocení hořčinných, kardioaktivních, saponinových a alkaloidních drog
25. Čajové směsi – příprava a hodnocení dle ČL
26. Zkoušky totožnosti drog dle platného lékopisu, chemické důkazy obsahových látek v drogách

Lékárenství I.-III.

Cílem modulu je připravit studenty na teoretické a praktické zvládnutí činností diplomovaného farmaceutického asistenta v zařízeních lékárenské péče a naučit je aplikovat teoretické a praktické poznatky jiných farmaceutických disciplín v lékárenské praxi. Dále se studenti seznámí se základními mezníky ve vývoji lékárenství, které vedly až k současnému obsahu a formě lékárenské péče. Naučí se vysvětlit význam, základní pravidla a specifika profesní etiky farmaceuta, využívat informační zdroje o léčivech, které jsou potřebné pro zajištění správné lékárenské péče a zpracovávat a interpretovat informace o léčivech, pracovat s aplikačním programovým vybavením využívaným v lékárenství. Studenti se seznámí s vývojem v oblasti farmaceutického průmyslu, objasní životní cyklus léčiva od vývoje nové molekuly po její zavedení do terapie, umí vysvětlit pojem farmakovigilance, objasnit její význam a povinnosti farmaceutického asistenta v oblasti farmakovigilance, znají význam a kompetence regulačních autorit v oblasti léčiv a rozumí základům marketingu v lékárenství. Bude kladen důraz na seznámení s problematikou zneužívání léčiv. V neposlední řadě je cílem zdokonalit studenty v komunikativních dovednostech důležitých při výdejní činnosti v lékárně.

Teoretická část
1. Úvod do lékárenství, definice základních pojmů.
2. Vývoj lékopisu na našem území. Nadnárodní lékopisy.
3. Platný Český lékopis.
4. Práce s lékopisem.
5. Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
6. Lékařský předpis.
7. Práce s receptem (čtení receptu, recepturní zkratky a číslovky, kontrola terapeutické a maximální dávky).
8. Hlavní zásady přípravy, adjustace, skladování a kontroly léčiv v lékárně.
9. Farmaceutické propočty – koncentrace, terapeutické a maximální dávky.
10. Bezpečnost práce v lékárně, hygienický řád.
11. Kategorie pracovníků v lékárně a jejich kompetence, celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků.
12. Historie lékárenství
13. PTVE lékáren
14. Zdravotnická zařízení lékárenské péče
15. Lékárenská péče
16. Etika zdravotnického pracovníka v zařízeních lékárenské péče
17. Informační zdroje o léčivech
18. Databáze jako zdroje informací o léčivech, databáze SUKL a AISLP
19. Administrativní a evidenční činnost v lékárně
20. Zásobovací činnost v lékárně
21. Kontrolní činnost v lékárně
22. SW pro lékárenskou praxi
23. Vývoj farmaceutického průmyslu
24. Vývoj nových léčiv
25. Regulační autority v oblasti léčiv
26. Registrace. Posuzování a schvalování doplňků stravy a zdravotnických prostředků.
27. Farmakovigilance
28. Farmaceutický marketing – produkt ve farmacii, podpora prodeje, cenotvorba, distribuce
29. Racionální používání léčiv, problematika zneužívání
30. Samoléčení a komunikace v lékárně – nonverbální, verbální, komunikace s problémovými klienty a pacienty

Praktická část
1. Práce s databází léčiv SÚKL
2. Vyhledávání informací v databázi AISLP
3. Lékárenský software pro administrativní činnosti a vedení dokumentace v lékárenské praxi
4. Evidence a objednávání léčiv, příjem, zaskladnění, výdej, hospodaření s léčivy, vyúčtování pro zdravotní pojišťovny, archivace
5. Taxace a retaxace
6. Správné podávání léčiv a zacházení s léčivy ve vztahu k lékové formě

Výdejní činnost

Modul je koncipován jako teoretický a je zaměřen na léčivé přípravky, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis, z nichž se mohou některé léčivé přípravky, podle rozhodnutí o registraci, prodávat bez lékařského předpisu i mimo lékárny.

1. Terapie nemocí trávicího ústrojí
– antacida, antiulceróza, pankreatické a proteolytické enzymy, laxativa, antidiaroika, deflatulencia, choleretika
2. Terapie nemocí kardiovaskulárního systému
– venofarmaka, antihemoroidalia, vazodilatancia
3. Terapie nemocí respiračního systému
– antitusika, mukolytika a expektorancia
4. Terapie nemocí centrálního nervového systému
– sedativa, antidepresiva, hypnotika, antiemetika, analgetika – antipyretika
5. Terapie nemocí pohybového aparátu
– nesteroidní antirevmatika, myorelaxancia, derivancia, chondroprotektiva, prevence a doplňková léčba osteoporózy
6. Terapie nemocí urogenitálního systému
– lokální antimykotika, prostředky normalizující poševní mikroflóru, spermicidní kontraceptiva, desinficiencia a spasmolytika močových cest, prevence hypertrofie prostaty
7. Terapie očních nemocí
– antiseptika, antihistaminika, náhrady slz
8. Terapie ORL nemocí
– antiseptika a adstringencia k aplikaci do ucha
– terapie rinitid, epitelizancia k aplikaci do nosu
– antiseptika a chemoterapeutika k aplikaci do dutiny ústní
9. Terapie kožních nemocí
– emoliencia, antiseptika, desinficiencia, antimykotika, antivirotika, antiektoparazitika
– antipsoriatika, lokální antihistaminika, lokální venofarmaka, epitelizancia
– proteolytické enzymy, antiseboroika
10. Hygiena dutiny ústní, prevence zubního kazu a onemocnění dásní
11. Terapie obtíží v menopauze
12. Vitamíny, minerály a stopové prvky
13. Doplňky stravy ve stáří
14. Doplňky stravy pro normalizaci tělesné hmotnosti
15. Doplňky stravy pro děti
16. Podpůrná léčba závislosti na nikotinu
17. Podstata homeopatické léčby (zákon podobnosti)
18. Rozdělení homeopatických přípravků podle indikačních skupin
19. Ředění látek, výchozí tinktura, celostní léčba, idiosynkrasie, paliace
20. Polykomponentní homeopatické přípravky
21. Základní monokomponentní homeopatické přípravky
22. Expediční minimum homeopatik

Etika ve zdravotnictví

VOŠ PRIGO dbá na etický přístup k životu a vzdělání, podporuje a rozvíjí u studentů cit pro etiku, a to nejen v rámci teoretického vyučování, ale také účastí studentů na mimoškolních akcích. Etický přístup je jedním ze základních pilířů ukotvených v PriorityGO přístupu, který rozvíjí kompetence studentů všech škol skupiny PRIGO. Samotný předmět je koncipován jako teoretický. Zaměřuje se na etické otázky, seznamuje s integrací etických principů do Etického kodexu nelékařského zdravotnického pracovníka, dotýká se i etických dilemat v jednání a chování zdravotnických profesionálů vůči pacientům/klientům. Pomáhá studentům najít a formulovat vlastní etická východiska a schopnost je obhájit.

1. Etika jako vědní obor
– základní pojmy, význam, filozofický základ etiky
2. Aplikovaná etika-etika a bioetika ve zdravotnické praxi, etická komise
3. Vztah právních a etických norem
4. Etické kodexy a normy v práci zdravotnického pracovníka
– Evropská charta práv a svobod
– Úmluva o lidských právech a biomedicíně
– Helsinská deklarace
– Etické normy v povolání
– Práva pacientů
– Specifická práva podle věku pacientů a specifických oblastí
5. Etické a morální aspekty v rozdílných kulturách
– respektování hodnot, tradic a náboženských přesvědčení
– rovnost mužů a žen v kontextu kultur
6. Aktuální etické problémy ve zdravotnickém povolání, např.
– genetika, genové manipulace a klonování
– asistovaná reprodukce, interrupce, sterilizace
– transplantologie a zákonná úprava v ČR
– problematika obětí domácího násilí, právní úprava platná v ČR
– thanatologie, práva umírajícího a jeho rodiny, eutanazie

Cizí jazyk – Anglický jazyk

Cílem modulu anglický jazyk je rozšířit vědomosti studentů o poznatky vztahující se k jejich povolání a oboru vzdělávání a naučit je aktivně používat anglickou slovní zásobu z oblasti obecně zdravotnické i specifické pro studovaný obor. Výuka směřuje k tomu, aby studenti rozuměli souvislému obecnému i odbornému poslechu s přiměřeným množstvím neznámých výrazů, jejichž význam lze odhadnout, pracovali efektivně s různými informačními zdroji (slovníky, jazykovými příručkami, internetem). Vytváří dovednosti a návyky vedoucí k motivaci studovat cizí jazyky, vede ke kultivaci celkového osobního projevu, chování a vystupování, zejména ve vztahu k cizincům. Usnadňuje přístup k informacím a tím umožňuje vyšší mobilitu absolventa a jeho uplatnění na trhu práce v zahraničí. Vytváří předpoklady pro pohotové a bezproblémové používání profesního anglického jazyka (ESP) při výkonu povolání, pro práci s autentickými materiály ze zemí studovaného jazyka a pro další vzdělávání a růst ve zvoleném oboru.

1. Zdravotnická zařízení – systém, činnosti a provoz, zdravotnické školství.
2. Nemocnice – nemocniční péče, oddělení, příjem pacienta.
3. Povolání ve zdravotnictví – lékařské, nelékařské profese.
4. Lidské tělo – základní popis, orgánové soustavy, jejich funkce.
5. Problematika zdraví, nemoci – druhy onemocnění-příznaky, civilizační nemoci.
6. Návštěva lékárny – komunikace s klientem.
7. Problematika závislostí – kouření, alkohol, drogy.
8. Zdravý životní styl-principy zdravé výživy, význam pohybové aktivity, prevence.
9. Alternativní postupy v léčbě nemocí – příklady, výhody/nevýhody.
10. Lékárenství – příprava na povolání, profesní pozice, pracovní činnosti.
11. Buňka – biologie buňky – základní poznatky.
12. Chemie – organická a anorganická chemie.
13. Zařízení lékárny a laboratoře, nástroje a přístrojové vybavení.
14. Farmakologie – základní pojmy; lékové formy, způsoby podávání léků.
15. Léčiva, skupiny léků a jejich účinky.
16. Příprava léčiv.
17. Farmakognózie– zdroje léků, léčivé rostliny.
18. Resumé absolventské práce, prezentace odborné problematiky.

Odborná praxe III.

Modul je koncipován jako praktický. Odborná praxe probíhá v přirozených podmínkách pracovišť lékáren, výdejen zdravotnických prostředků, kontrolních laboratoří výrobců léčiv a distributorů léčiv. Odborná praxe je realizovaná skupinově nebo individuálně na základě smlouvy uzavřené mezi školou a zdravotnickým zařízením nebo odborným pracovištěm, např. pracovištěm distributorů léčiv.

1. Výdej léčiv, léčivých přípravků a zdravotnických prostředků na žádanky zdravotnických zařízení a zařízení veterinární péče
2. Výdej léčivých přípravků, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis, pod dohledem
3. Příprava technologicky náročnějších léčivých přípravků, pod dohledem
4. Administrativní práce spojené s vedením databáze léčiv, léčivých přípravků a zdravotnických prostředků (výstupy, přehledy příjmů a výdejů, rozbory, inventura, fakturace, přeceňování léčiv, evidence návykových látek, údržba dat, účetní doklady)
5. Kontrola léčivých a pomocných látek a léčivých přípravků, záznamy o kontrole

Cizí jazyk – Německý jazyk

Cílem modulu německý jazyk je rozšířit vědomosti studentů o poznatky vztahující se k jejich povolání a oboru vzdělávání a naučit je aktivně používat německou slovní zásobu z oblasti obecně zdravotnické i specifické pro studovaný obor. Výuka směřuje k tomu, aby studenti rozuměli souvislému obecnému i odbornému poslechu s přiměřeným množstvím neznámých výrazů, jejichž význam lze odhadnout, pracovali efektivně s různými informačními zdroji (slovníky, jazykovými příručkami, internetem). Vytváří dovednosti a návyky vedoucí k motivaci studovat cizí jazyky, vede ke kultivaci celkového osobního projevu, chování a vystupování, zejména ve vztahu k cizincům. Usnadňuje přístup k informacím a tím umožňuje vyšší mobilitu absolventa a jeho uplatnění na trhu práce v zahraničí. Vytváří předpoklady pro pohotové a bezproblémové používání profesního německého jazyka při výkonu povolání, pro práci s autentickými materiály ze zemí studovaného jazyka a pro další vzdělávání a růst ve zvoleném oboru.

1. Zdravotnická zařízení – systém, činnosti a provoz, zdravotnické školství.
2. Nemocnice – nemocniční péče, oddělení, příjem pacienta.
3. Povolání ve zdravotnictví – lékařské, nelékařské profese.
4. Lidské tělo – základní popis, orgánové soustavy, jejich funkce.
5. Problematika zdraví, nemoci – druhy onemocnění-příznaky, civilizační nemoci.
6. Návštěva lékárny – komunikace s klientem.
7. Problematika závislostí – kouření, alkohol, drogy.
8. Zdravý životní styl-principy zdravé výživy, význam pohybové aktivity, prevence.
9. Alternativní postupy v léčbě nemocí – příklady, výhody/nevýhody.
10. Lékárenství – příprava na povolání, profesní pozice, pracovní činnosti.
11. Buňka – biologie buňky – základní poznatky.
12. Chemie – organická a anorganická chemie.
13. Zařízení lékárny a laboratoře, nástroje a přístrojové vybavení.
14. Farmakologie – základní pojmy; lékové formy, způsoby podávání léků.
15. Léčiva, skupiny léků a jejich účinky.
16. Příprava léčiv.
17. Farmakognózie – zdroje léků, léčivé rostliny.
18. Resumé absolventské práce, prezentace odborné problematiky.

Homeopatie

Cílem výuky je objasnit studentům základní poznatky ze současné homeopatie, předat jim informace o způsobu a možnostech použití homeopatických léčivých přípravků. Studenti si osvojí základní pravidla užívání homeopatických léčiv a jejich využití v lékárenské praxi. Dalším cílem je rozvíjet logické myšlení studentů, přesné a srozumitelné vyjadřování.

1. Homeopatie – její místo v českém a světovém zdravotnictví, historie, výroba, dávkování
2. Konstituční homeopatie, klinická homeopatie, obrazy základních léků
3. Homeopatické přípravky na našem trhu, vícesložkové homeopatické přípravky
4. Homeopatické poradenství v běžné praxi:
– léčba akutních potíží – horečka, akutní onemocnění dýchacích cest, úrazy, alergie, nevolnost
– homeopatická detoxikace
– tréma
– porod, kojení
– sluneční alergie
– kopřivka
– prořezávání zubů
– bolestivá menstruace
– klimakterické potíže
– nízký krevní tlak
5. Nácvik rozhovoru s klientem, zodpovídání nejčastějších dotazů

Kosmetologie

Cílem modulu je poskytnout informace z oblasti péče o tělesnou krásu a kosmetických prostředků, které jsou běžnou součástí lékáren.

1. Kosmetologie – úvod, vymezení pojmů
2. Kosmetická legislativa v ČR
– současná legislativa, registrace kosmetických produktů, požadavky na suroviny pro kosmetické prostředky
3. Kosmetologie ústní dutiny a zubů
– anatomie a choroby zubů, sliny, dentální plak, zubní kámen, zabarvení a přecitlivělost zubů, zubní kaz, parodontóza
4. Zubní přípravky
– aktivní látky v dentálních přípravcích
– ústní vody a zubní pasty
– speciální produkty – preparáty na protézy, přípravky na identifikaci zubního plaku
5. Kosmetologie kůže
-struktura a funkce kůže, typy pleti, základní způsoby péče o pleť
6. Přípravky k ošetření kůže
– přípravky na mytí a čištění pleti – mýdla, masky, peeling, zvláčnění
– hydratace, změkčení, promaštění, změny pigmentace, role melaninu
– přípravky určené k péči o suchou a aknegenní pleť
– péče o ruce, nohy, nehty, jizvy, bradavice, plíseň
7. Stárnutí pleti
– životní cykly stárnutí kůže, současné trendy v péči o stárnoucí vrásčitou kůži – klady a zápory
8. UV záření
– účinky UV záření na organismus, ochrana kůže před UV zářením, UV filtry
9. Přípravky pro opalování
10. Kosmetologie vlasů
– anatomie vlasu, struktura a typy vlasů
11. Vlasové přípravky
– hodnocení kvality vlasových přípravků
– šampony, kondicionéry, vlasové gely a spreje, tužidla, trvalá ondulace, natahovače vlasů, barvy, odbarvovače, přípravky s pozitivním účinkem na růst vlasů, depilace
12. Antiperspiranty a deodoranty
– účinek, aplikační formy, složení
13. Parfémy a parfemace kosmetických prostředků
– olfaktorní orgán – vůně, pachy, aromaterapie, typy vůní, složky parfémů
14. Negativní účinky kosmetických prostředků

Fytoterapie

Seznámit studenty s vybranými léčivými rostlinami včetně jejich poznávání, sběru, způsobů použití, možnými riziky, rozvoj základních znalostí působení léčivých rostlin na organismy, zejména na lidský organismus. Zmiňován bude i postoj k drogové závislosti, včetně kouření a pití kávy.

1. Co jsou léčivé rostliny
2. Historie fytoterapie
3. Léčivé rostliny dnes a u nás
4. Účinné látky v rostlinách (primární a sekundární)
5. Jedovaté rostliny
6. Pěstování bylin
7. Sběr bylin
8. Sušení a skladování bylin
9. Úprava bylin a způsoby použití
10. Léčivé účinky čajů
11. Aromaterapie
12. Botanická zahrada léčivých rostlin

Veterinaria

Cílem modulu je poskytnout studentům vědomosti o odlišnostech zvířecího organismu ve vztahu k léčivům, o možnostech využití humánních léčiv v léčbě zvířat a o speciálních veterinárních přípravcích určených pouze pro zvířata. Studenti si osvojí základní pravidla užívání veterinárních léčiv a zdokonalí.

1. Vymezení pojmů, platná legislativa, předepisování
2. Lékové formy
3. Terapie bolesti
4. Gastrointestinální trakt zvířat, léčiva používaná k terapii onemocnění GIT
5. Respirační trakt, léčiva používaná k terapii onemocnění respiračního traktu
6. Antiparazitika
7. Nemoci kůže, léčiva používaná v dermatologii
8. Léčiva používaná v oftalmologii
9. Poruchy chování zvířat
10. Endokrinologie
11. Akutní stavy, otravy, první pomoc

Výživa a dietetika člověka

Cílem modulu je poskytnout základní vědomosti a dovednosti z oblasti výživy člověka, důležité pro stanovení výživových potřeb ve zdraví s ohledem na jednotlivá životní období člověka a v nemoci. Modul poskytuje informace o zásadách zdravé výživy, doporučovaných denních dávkách základních živin, vitamínů a minerálních látek a stopových prvků a jejich vhodných potravinových zdrojích. Součástí modulu je také dietetika a vyhodnocování energetické potřeby organismu a možnosti jejího ovlivnění. Dílčím cílem je dovednost vyhodnotit výživovou anamnézu pacienta v rámci ošetřovatelského procesu. Studenti VOŠ PRIGO mají možnost náhledu do reálných výživových plánů, které se připravují jak pro dětské strávníky v mateřských či základních školách, tak pro dospělé studenty v rámci skupiny PRIGO. V těchto plánech je definována struktura stanovování a kalkulací výživových hodnot dle věkových a jiných kategorií, je zde uvedeno rozprostření denních dávek živin do jednotlivých jídel atd. Studenti si tak tedy mohou ověřit získané teoretické poznatky na reálných praktických příkladech.

1. Energetická a biologická hodnota stravy:
◦ složení stravy a význam jednotlivých složek ve výživě člověka,
◦ výpočet zastoupení základních živin, minerálních látek, stopových prvků a vitamínů ve stravě,
◦ výpočet bazálního metabolismu a celkového energetického příjmu ve zdraví a nemoci,
◦ práce s tabulkami a el. databázemi výživových hodnot.

2. Alternativní směry ve výživě:
◦ vymezení pojmů racionální a alternativní výživa,
◦ vegetariánství, veganství, vitariánství, makrobiotika,
◦ dělená strava, výživa dle krevních skupin, paleodieta a jiné trendy,
◦ diety a půst,
◦ některé kulturní odlišnosti ve výživě a stravovacích návycích.

3. Výživa dětí:
◦ výživa novorozenců, kojenců a nedonošených dětí,
◦ složení mateřského mléka, náhražky mateřského mléka,
◦ převod dítěte na smíšenou stravu,
◦ výživa dětí v jednotlivých obdobích vývoje,
◦ školní stravování, spotřební koš,
◦ problematika dětské obezity, bulimie a anorexie.

4. Výživa ženy:
◦ výživa v období těhotenství a laktace; kojení a jeho nároky na výživu ženy,
◦ výživa v pubertě a dospívání (problémy poruchy příjmů potravy, zdravé stravování),
◦ výživa v období menopauzy.

5. Výživa muže:
◦ výživa v období puberty a růstu,
◦ výživa sportovců,
◦ výživa v dospělosti.

6. Výživa nemocných:
◦ metody zjišťování výživové anamnézy,
◦ vyhodnocení stavu výživy,
◦ možnosti řešení nedostatků ve výživě
◦ základní druhy léčebných diet – dietetika,
◦ enterální a parenterální výživa v pediatrii.

7. Poruchy příjmu potravy:
◦ nutriční péče a poradenství u mentální anorexie a bulimie,
◦ nutriční režimy u dospělých s nadváhou a obezitou.

Potravinové doplňky

Cílem modulu je vymezit role doplňků stravy ve výživě člověka; předmět je orientován na doplňky stravy využitelné v prevenci chronických neinfekčních onemocnění hromadného výskytu; student získá znalosti o možnostech suplementace různých cílových skupin (zdravá populace, sportovci, jedinci s narušenými stravovacími zvyklostmi, s nutričními deficiencemi atd.); získá dovednost pracovat s nabytými informacemi o nutričních hodnotách doplňků stravy a získá profesní kompetenci aplikovat zvolené suplementy v praxi a nabídnout je zákazníkovi.

1. Legislativní rámec doplňků stravy na českém trhu. Zdravotní a výživová tvrzení využívaná u doplňků stravy
2. Klasifikace doplňků stravy podle vybraných kritérií, vlastností, forem, účinku
3. Použití doplňků stravy v primární a sekundární prevenci civilizačních onemocnění
4. Suplementace různých populačních skupin (děti, mladiství, dospělí, senioři)
5. Suplementace různých populačních skupin (sportovci)
6. Suplementace u osob s nutričními deficiencemi, malnutricí, s narušenými stravovacími zvyklostmi
7. Suplementace u osob s intolerancí na výživové látky

Volně prodejná léčiva

Cíle studijního modulu volně prodejná léčiva (VPL) ve svém celku tvoří významnou součást farmakoterapie, se v poslední době stala významným fenoménem, který hraje důležitou roli v oblasti samoléčení. Cílem předmětu je prohlubování a získávání znalostí, ucelená prezentace samoléčení a odborného poradenství farmaceuta v problematice VPL a parafarmaceutik. Předmět bude napomáhat prostřednictvím získaných znalostí absolventů farmaceutických oborů k optimalizaci léčby pacientů a snížení rizika výskytu případných nežádoucích interakcí léčiv předepsaných na recept s léčivy volně prodejnými. Dosavadní náplň farmaceutického asistenta se rozšiřuje o poskytování komplexních poznatků, potřebných pro účinné a bezpečné užívání léků.

1. Základní pojmy samoléčení, switching, zákonné úpravy, trendy.
2. Nemoci respiračního ústrojí, nachlazení a chřipka, rýma, kašel, bolest v krku.
3. Léčba bolesti, analgetika, antipyretika.
4. Nemoci trávicího ústrojí.
5. Kinetózy, obezita, dětská mléčná výživa.
6. Alergické stavy, nemoci očí.
7. Léčiva ovlivňující CNS, odvykáním kouření.
8. Urogenitální onemocnění.
9. Nemoci respiračního ústrojí.
10. Analgetika, bolest, pohybový aparát.
11. Poruchy trávicího ústrojí, Urogenitální onemocnění.
12. Alergie, léčiva ovlivňující CNS.