Seznam předmětů studijního oboru Diplomovaná všeobecná sestra

1.ročník – zimní období

Anatomie a fyziologie

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Seznamuje studenty se stavbou a funkcí lidského těla na
molekulární, buněčné, tkáňové, orgánové a soustavové úrovni ve vztahu k aplikovatelnosti na ošetřovatelskou
praxi. Spojení anatomie a fyziologie umožňuje poznat studentům vývoj a funkci orgánů, orgánových soustav a
řízení lidského organismu.

1. Stavba buňky, fyziologie buňky, funkční morfologie tkání.
2. Roviny, osy, základní směry pro orientaci na lidském těle.
3. Stavba, spojení kostí, skelet.
4. Stavba příčně pruhovaného svalu, přehled svalových skupin.
5. Fyziologie svalové tkáně.
6. Anatomie srdce, přehled artérií a vén, kapilární systém.
7. Fyziologie srdce a krevního oběhu, krevní oběh plodu, průběh poporodní adaptace.
8. Krev, složení krve, krevní skupiny, krvetvorba, fyziologie krve, specifika složení a funkcí krve.
9. Lymfatický systém, fyziologie lymfatického sytému.
10. Imunitní systém, fyziologie imunitního systému.
11. Anatomie dýchacího ústrojí.
12. Fyziologie dýchacího ústrojí, fyziologie dýchání.
13. Anatomie trávicího ústrojí, topografické poměry v dutině břišní.
14. Fyziologie trávicího systému, fyziologie trávení a vstřebávaní.
15. Metabolismus.
16. Anatomie a fyziologie močového ústrojí.
17. Fyziologie ledvin, acidobazická rovnováha tělesných tekutin.
18. Anatomie pohlavního ústrojí muže.
19. Fyziologie pohlavního ústrojí muže.
20. Anatomie pohlavního ústrojí ženy, topografické poměry v malé pánvi.
21. Fyziologie pohlavního ústrojí ženy.
22. Oplození, vývoj embrya a plodu, placenta, fyziologie těhotenství.
23. Charakteristika fyziologického novorozence.
24. Anatomie a fyziologie kůže.
25. Termoregulace.
26. Anatomie velkých žláz s vnitřní sekrecí, hormonální regulace organismu.
27. Anatomie a fyziologie smyslových orgánů.
28. Anatomie nervové soustavy.
29. Fyziologie nervové činnosti, specifika vývoje smyslových orgánů a nervové soustavy.

Odborná latinská terminologie

Předmět je koncipován jako teoretický. Seznamuje studenty s latinskou gramatikou a terminologií. Studenti
získají základy latinského jazyka potřebné pro studium odborných předmětů a pro budoucí povolání. Základní
znalost odborné latiny výrazně napomáhá pochopení odborného zdravotnického jazykového projevu.

1. Latinská abeceda, délka slabik, přízvuk.
2. Výslovnost.
3. Tvarosloví.
4. Substantiva I.-V deklinace.
5. Slovesa I.-IV. konjugace, sloveso esse.
6. Adjektiva I., II., III. deklinace, participia prézentu.
7. Číslovky základní 1–100, řadové 1–20, číslovky podílné a násobné.
8. Substantiva řeckého původu.
9. Latinské a řecké prefixy a sufixy, slova složená.
10. Práce s odborným textem, lékařským slovníkem a jinými jazykovými příručkami.
11. Receptura, diagnóza.
12. Nácvik aktivního užívání latinské terminologie v odborné komunikaci s důrazem na terminologii.

Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie a hygiena

Předmět poskytuje studentům informace z mikrobiologie, imunologie a epidemiologie. Studenti se seznámí
s nejdůležitějšími obecnými vlastnostmi mikroorganismů, předmět poskytne základní strukturu poznatků
z bakteriologie, virologie, parazitologie a mykologie. Dále je cílem předmětu seznámit studenta
se zásadami bezpečnosti práce na rizikovém pracovišti, se zásadami správného odběru a zasíláním infekčního
materiálu a s laboratorními mikrobiologickými vyšetřovacími metodami. V neposlední řadě se studenti seznámí
se základními poznatky z oblasti imunologie, imunity organismu a očkováním, se základními imunologickými
technikami, vyšetřeními a léčbou.

1. Definice a náplň oborů: mikrobiologie (bakteriologie, virologie, parazitologie, mykologie), imunologie, epidemiologie a hygieny.
2. Mikroorganismy – jejich klasifikace a základní charakteristika.
3. Odběr biologického materiálu, kultivace, antimikrobiální terapie.
4. Proces šíření nákazy, infekční onemocnění – jejich charakteristika a diagnostický management.
5. Nákazy – alimentární, respirační, kontaktní, nozokomiální a profesionální, protiepidemická opatření.
6. Nozokomiální nákazy a jejich dopad na ošetřovatelskou péči.
7. Imunita, imunitní systém, očkování, poruchy imunity.
8. Veřejné zdraví a jeho ochrana, prevence infekčních a neinfekčních onemocnění, preventivní a běžný hygienický dozor, zdravotní výchova veřejnosti, legislativa.

Základy genetiky a prenatální diagnostiky

Předmět je koncipován jako teoretický. Studenti se seznámí se základními principy genetiky, dědičností na
úrovni molekul, buněk a organismů s důrazem na lidskou genetiku. Součástí předmětu jsou informace
o genealogických a cytologických vyšetřeních. Součástí předmětu jsou základní soubory genetických vad,
metody genetického screeningu a hodnocení rizik v rámci genetického poradenství.

1. Obecná genetika.
2. Cytologické základy dědičnosti.
3. Molekulární genetika.
4. Základy dědičnosti.
5. Klinická genetika.
6. Člověk a genetika.
7. Přehled dědičných chorob.
8. Zrození člověka.
9. Genetické inženýrství.

Klinická propedeutika

Modul poskytuje studentům základní informace z oblasti monitoringu subjektivních a objektivních příznaků
charakterizujících odchylku od zdraví. Řeší problematiku posouzení aktuálního stavu pacienta prostřednictvím
základních metod fyzikálního vyšetření, laboratorní diagnostiky a endoskopických vyšetřovacích metod.
Zprostředkovává komplexní pohled na diagnostické postupy a klade důraz na edukační činnost. Umožňuje
získat základní vědomosti a praktické dovednosti v oblasti příznaků nemocí, vyšetřovacích metod a v oblasti
navazující farmakoterapie, dietoterapie a dalších režimových opatření.

1. Úloha sestry při monitorování subjektivních a objektivních příznaků charakterizujících odchylku od zdraví.
2. Posouzení zdravotního stavu, anamnéza, fyzikální vyšetření pacienta/klienta sestrou.
3. Propedeutická diagnostika – laboratorní vyšetřovací metody, endoskopické vyšetřovací metody, punkce, biopsie.
4. Vybrané vyšetřovací metody – příprava nemocného, asistence sestry při vyšetření, péče o nemocného při a po vyšetření.
5. Diagnostické postupy v kardiologii.
6. Diagnostické postupy a metody v pneumologii.
7. Diagnostické postupy a metody v gastroenterologii.
8. Diagnostické postupy a metody v nefrologii.
9. Diagnostické postupy a metody v hematologii.

Ochrana a podpora veřejného zdraví, zdravý životní styl

Předmět je koncipován jako teoretický. Vychází z cílů národního programu zdraví. Poskytuje stěžejní informace
o hygieně a epidemiologii při ochraně a podpoře veřejného zdraví, o předcházení vzniku, šíření a omezení výskytu
infekčních onemocnění. Seznamuje studenta s obecnou epidemiologií a epidemiologickými metodami práce.
Slouží jako podklad k opodstatnění lékařských zásahů, provedených v zájmu veřejného zdravotnictví
a preventivního lékařství. Dále seznamuje studenty s běžnými původci infekcí, zásadami jejich kontroly.
Předmětem výuky je ochrana zdraví a bezpečnost práce všeobecné sestry a zdravotnického personálu. Po
absolvování modulu by studenti měli být schopni demonstrovat a prakticky aplikovat získané znalosti, důsledně
dodržovat principy bariérového režimu při ošetřování pacientů, napomáhat a podporovat pozitivní postoje
k zavádění nemocničních programů a individuálních opatření na prevenci šíření infekcí.

1. Úvod do hygieny a epidemiologie.
2. Zdravotní politika a systém zdravotní péče v ČR.
3. Význam ochrany veřejného zdraví.
4. Metody ochrany veřejného zdraví a jejich využití.
5. Význam a perspektiva výchovy ke zdraví.
6. Zdraví a jeho determinanty.
7. Program Světové zdravotnické organizace.
8. Zdravý způsob života.
9. Zásady pro udržení zdraví a jejich aplikace v každodenním životě.
10. Metody výchovy ke zdraví a jejich využití.

Rehabilitační ošetřovatelství

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický a je základem pro výuku rehabilitačního ošetřovatelství. Jde o
soubor včasných diagnostických a terapeutických opatření směřujících k optimální fyzické funkci organismu. Do
léčebné rehabilitace vstupují pacienti, kteří mají poruchu určitého orgánu, či pohybového ústrojí vedoucí
k následnému snížení aktivity. Je součástí komplexu předmětů ošetřovatelství a rozšiřuje teoretické poznatky a
praktické dovednosti z rehabilitační péče a fyzioterapie u dospělých, která je nezbytnou součástí podpory zdraví
a prevence vzniku komplikací po onemocnění. Studenti budou schopni identifikovat nutnost spolupráce
s fyzioterapeutem, zajišťovat jednotlivé interakce stanovené fyzioterapeutem v rámci komplexní ošetřovatelské péče
o pacienta a společně s fyzioterapeutem hodnotit jejich efekt.

1. Rehabilitace, její složky, úloha fyzioterapeuta a ergoterapeuta.
2. Vyšetření hybnosti.
3. Základní fyzioterapeutické a ergoterapeutické postupy v sesterské praxi, týmová spolupráce.
4. Imobilizační syndrom, význam tělesné a psychické aktivity.
5. Základní prvky a principy speciálních fyzioterapeutických technik (např. Bobath, Vojta, Dornova metoda aj.), balneologie.
6. Fyzioterapie u dětí/dospělých/seniorů.
7. Kompenzační pomůcky, jejich rozdělení a možnosti použití.
8. Rehabilitační ošetřování dospělého pacienta s poruchou hybnosti – reedukace pohybových a kognitivních funkcí.
9. Manipulace s pacientem v lůžku, polohování, ergonomie, kinestetická mobilizace.
10. Pasivní a aktivní cvičení, polohování, dechová gymnastika.
11. Mobilita na lůžku a vertikalizace, typy lokomoce – pomůcky pro mobilitu a lokomoci.
12. Invalidní vozík a jeho použití, nácvik přesunů a dovedností v interiéru.

První pomoc

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Student si osvojí základní znalosti první pomoci při různých
zdraví ohrožujících a poškozujících stavech. Součástí předmětu jsou i poznatky z medicíny katastrof, neodkladné péče
a krizového managementu (aktivace složek Integrovaného záchranného systému). Studenti VOŠ PRIGO získávají
také praktické zkušenosti v rámci výuky probíhající v areálu VOŠ PRIGO. Například jsou seznámeni s plánem
první pomoci VOŠ, s tím, jak je školen odborný pečující personál atd. Poté konfrontují tyto poznatky s moderními
trendy první pomoci.

1. První pomoc – význam, právo, bezpečnost zachránce.
2. Složky integrovaného záchranného systému, tísňové volání.
3. Postup při poskytování první pomoci, orientace na místě nehody, dělení raněných.
4. Obvazová technika.
5. Základní polohy raněných, transport raněných.
6. Poruchy vědomí.
7. Poruchy průchodnosti dýchacích cest u dětí a dospělých.
8. Kardiopulmonální resuscitace u dětí a dospělých – dle doporučení Guidelines 2021.
9. Využití automatizovaných externích defibrilátorů (AED).
10. Rány, krvácení.
11. Šok, křečové stavy.
12. Poranění kostí a kloubů.
13. Poranění – hlavy a CNS, páteře a míchy, hrudníku, břicha.
14. Poškození teplem, chladem, chemickými látkami.
15. Akutní otravy.
16. Vybrané interní stavy.
17. Tonutí, oběšení, uškrcení.
18. Nejčastější závažné akutní stavy u dětí.
19. Závažné akutní psychické poruchy.
20. Akutní stavy v gynekologii, překotný porod.
21. Mimořádné události, medicína katastrof.

Teorie ošetřovatelství a potřeby člověka

Modul je koncipován jako teoreticko-praktický. Představuje základy profese s důrazem na roli a funkce
všeobecné sestry. Jsou prezentovány základní znalosti, dovednosti nezbytné pro vykonávání praxe.
Ošetřovatelství je zařazeno do kontextu zdravotní péče a multidisciplinárního zdravotního týmu. Pozornost je
věnována profesionálnímu rozvoji a sebehodnocení jako nezbytné součásti uvědomování si role všeobecné
sestry v rámci morálních hodnot. Obsah modulu tvoří filozofie a historie ošetřovatelství, metodologie
ošetřovatelství – ošetřovatelský proces a jeho komponenty, lidské potřeby v oblasti péče o zdraví populace.
Vymezuje podstatu ošetřovatelských teorií a koncepčních modelů včetně jejich využití pro praxi. Seznamuje
s péčí o klienta, pacienta s ohledem na jeho etnická, kulturní a duchovní specifika.

1. Historie a vývoj oboru ošetřovatelství, vývoj vzdělávání sester.
2. Ošetřovatelství jako vědní disciplína-postavení ošetřovatelství v systému věd, definice, metaparadigma, vymezení základní ošetřovatelské terminologie.
3. Charakteristické rysy moderního ošetřovatelství, holismus.
4. Role a funkce sester-vývoj role, pozice a prestiž ve společnosti, profesionální image sestry.
5. Regulace ošetřovatelské profese, registrace zdravotnických pracovníků, kompetence sester v ČR, legislativní rámec.
6. Klasifikace potřeb zdravého i nemocného jedince, proces uspokojování potřeb, potřeby a ošetřovatelství.
7. Ošetřovatelský proces jako systémová metoda řešení problémů.
8. Koncepční modely a teorie ošetřovatelství-aplikace v ošetřovatelském procesu a praxi, ošetřovatelská dokumentace.
9. Ošetřovatelské systémy, kvalita ošetřovatelské péče, indikátory kvality, standardy, ošetřovatelský audit. Standardizace terminologie v ošetřovatelství.
10. Multikulturní aspekty ošetřovatelské péče, teorie transkulturního ošetřovatelství.
11. Národnostní, etnické a kulturní menšiny v ČR, migrace a její důsledky.
12. Specifika ošetřovatelské péče o vybrané národnostní, etnické a kulturní menšiny.

Ošetřovatelské postupy

Modul je koncipován jako praktický. Obsah tvoří jádro profesionálních znalostí a dovedností všeobecné sestry
a patří ke komplexu základních odborných předmětů. Na základě teoretických znalostí učí ošetřovatelskou
techniku výkonů a postupy ošetřovatelských intervencí. Důraz je kladen na přesném dodržování postupů ve shodě
s nejnovějšími vědeckými poznatky a rozvojem technologií. Jednotlivé ošetřovatelské postupy a techniky jsou
vyučovány ve shodě s holistickým přístupem k člověku, akceptováním jeho práv a dodržování pravidel ochrany a
bezpečnosti při práci.

1. Ošetřovací jednotka a její vybavení, klasifikace základních ošetřovacích jednotek.
2. Nemocniční lůžka pro děti a dospělé, pomocná zařízení lůžka.
3. Vyšetřovací a léčebné polohy.
4. Bariérový systém ošetřovatelské péče, dezinfekce, sterilizace, infekce spojené se zdravotní péčí.
5. Zdravotnické prostředky, rozdělení, druhy.
6. Péče o hygienu dětí i dospělých.
7. Ošetření dítěte a dospělého s opruzeninami, proleženinami, prevence.
8. Sledování fyziologických funkcí.
9. Ošetřovatelství ve vztahu k dietetice – péče o výživu dětí i dospělých.
10. Povinnosti sestry při vyprazdňování moče a stolice u dětí i dospělých.
11. Péče o odpočinek a spánek u dětí i dospělých.
12. Péče o pohodlí dítěte a dospělého.
13. Mobilita dítěte a dospělého, koncept bazální stimulace, zajištění tělesné i duševní aktivity.
14. Příjem, překlad, propuštění dítěte a dospělého.
15. Vizita.
16. Péče o tělo zemřelého dítěte a dospělého.
17. Perorální aplikace léků.
18. Místní aplikace léků.
19. Oxygenoterapie.
20. Parenterální aplikace léků.
21. Infuzní terapie.
22. Podávání transfuze a krevních derivátů – ošetřovatelství ve vztahu k transfuznímu lékařství.
23. Odběr biologického materiálu.
24. Chirurgické ošetřovatelské postupy.
25. Péče o rány. Management ošetřování chronických ran.
26. Péče o pacienta/klienta se stomií. Management ošetřování stomií.

Transkulturní ošetřovatelství

VOŠ PRIGO v souladu s PriorityGO principy vede své studenty k tomu, aby se orientovali v dnešním
multikulturním světě. Studenti mají možnost účastnit se výměnných pobytů na zahraničních univerzitách a
rozvíjet tak své ošetřovatelské kompetence. Předmět je koncipován jako teoretický, který učí sestru kvalitně
ošetřovat nemocné jiných kultur a etnik, tzn. nemocné s odlišnými potřebami a prioritami. Rovněž ji připravuje na
větší diverzifikaci klientů (různorodost kulturní, národnostní, etnickou apod.). Tato připravenost se týká nejenom
ošetřovatelství, ale také oblasti legislativní, politické a vzdělávací. Cílem je poskytnout vhodnou a účinnou
podporu a pomoc ve zdraví a nemoci při respektování specifik každého cizince.

1. Transkulturní ošetřovatelství a globalizace zdravotní péče, historické souvislosti.
2. Multikulturní výchova, vymezení pojmů, cíle.
3. Ošetřovatelský proces v transkulturním ošetřovatelství.
4. Spiritualita a religiozita v ošetřovatelství (oficiální církve, náboženské sekty).
5. Komunikace s cizinci ve zdravotnickém zařízení, komunikační bariéry.
6. Etické aspekty a komunikační etiketa v transkulturním ošetřovatelském přístupu.
7. Kulturní a etnické dimenze zdraví, choroby a smrti.
8. Specifika péče o lidi bez domova.
9. Postavení cizinců a národnostních menšin v ČR, problémy soužití majority a minority.
10. Současná multikulturní společnost u nás a ve světě, důsledky pro ošetřovatelskou péči.
11. Globalizace zdravotní péče.

Etika v ošetřovatelství

VOŠ PRIGO dbá na etický přístup k životu a vzdělání, podporuje a rozvíjí u studentů cit pro etiku, a to nejen
v rámci teoretického vyučování, ale také účastí studentů na mimoškolních akcích. Etický přístup je jedním ze
základních pilířů ukotvených v PriorityGO přístupu, který rozvíjí kompetence studentů všech škol skupiny
PRIGO. Samotný předmět je koncipován jako teoretický. Zaměřuje se na etické otázky vykonávání ošetřovatelské
profese, seznamuje s integrací etických principů do Etického kodexu nelékařského zdravotnického pracovníka,
dotýká se i etických dilemat v jednání a chování zdravotnických profesionálů vůči pacientům/klientům. Pomáhá
studentům najít a formulovat vlastní etická východiska a schopnost je obhájit.

1. Etika – vědní obor, základní pojmy, význam etiky v ošetřovatelské praxi.
2. Etické kodexy a normy v práci sestry.
3. Evropská charta práv a svobod.
4. Úmluva o lidských právech a biomedicíně.
5. Helsinská deklarace.
6. Mezinárodní pravidla pro chování sestry z roku 1964.
7. Etické normy v ošetřovatelském povolání.
8. Základní úkoly sestry (ICN 1973).
9. Práva pacientů a dětí.
10. Specifická práva podle věku pacientů a specifických ošetřovatelských oblastí.
11. Etické a morální aspekty v rozdílných kulturách respektování hodnot, tradic a náboženských přesvědčení, rovnost mužů a žen v kontextu kultur.
12. Aktuální etické problémy v ošetřovatelském povolání, např. thanatologie, práva umírajícího a jeho rodiny, eutanázie, transplantologie a zákonná úprava v ČR, asistovaná reprodukce, interrupce, sterilizace, baby boxy, problematika obětí domácího násilí, CAN, právní úprava platná v ČR.
13. Kvalita života a etický přístup k předčasně narozeným dětem, handicapovaným dětem.

Základy filozofie

Předmět je koncipován jako teoretický základ pro vytvoření hodnotového systému v ošetřovatelství. Uvádí do
problematiky filozofie a jejího vztahu k vědě, vědění, hodnocení a jednání. Upřednostněny budou komunikativní
a dialogické přístupy při řešení etických dilemat a problémů, sociální a aplikovaná etika, profesní etika ve
zdravotnictví, základní hodnoty práce ošetřovatele, typy etických konfliktů a možnosti profesně etického
rozhodování za pomoci profesních sdružení, etických komisí a etických kodexů. Objasňuje základní pojmy
vztahující se k holistickému pojetí člověka a schopnost je obhájit.

1. Význam filozofie pro pracovníky nelékařských profesí a pro medicínu.
2. Filozofie hodnot u filozofů indických, čínských a antických, využití těchto hodnot při formování.
osobnosti zdravotnického pracovníka se zvláštním zřetelem k Hippokratovi.
3. Etický přínos křesťanství a renesance. Vztah středověké medicíny a renesanční filozofie k člověku a k vědám, především k medicíně.
4. Řešení otázky lidského poznání a vědeckých metod filozofů 17-19. století a jejich využití při vědeckém poznávání včetně medicíny. Osvícenské názory francouzských filozofů a anglických filozofů.
5. Rozvoj přírodních věd a medicíny v 19. století. Filozofické názory ruských filozofů a lékařů.
6. Chápání života, vědomí a pravdy ve filozofických směrech 20. století a se zřetelem na freudismus.
7. Možnost využití freudismu v psychiatrii a neuropatologii, případně v dalších lékařských oborech, využití objevů I. P. Pavlova v medicíně.
8. Možnost využití nejnovější filozofie ve zdravotnictví, filozofické názory amerického lékaře Y. Morena, zakladatele sociometrie a francouzského filozofa, lékaře a humanisty A. Schweitzera s aspektem na jeho základní dílo Filozofie civilizace. Aplikace Masarykových humanitních ideálů na umravnění současné tržní společnosti.
9. Filozofie ošetřovatelské profese v 21. století s orientací na globalizmus a multikulturnost světa a vývoje ve střední Evropě.

Obecná a vývojová psychologie

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Seznamuje studenty se základní psychologickou terminologií, s
psychickými procesy a jejich charakteristikou, s psychologickými teoriemi osobnosti, s poznatky o citovém
prožívání, kognitivních procesech a chování člověka. Poskytuje informace o typických způsobech prožívání,
uvažování i chování v jednotlivých fázích lidského života. Předmět formuje vztah k povolání, rozvíjí profesní
kompetence a učí studenty aplikovat psychologické teorie v praxi. Studenti získají studiem vývojové psychologie
sebedůvěru a nadhled nad situací, ve které musí jednat s pacienty různého věku. Jsou schopni empatie, porozumění
a tím i účinnějšího jednání s pacienty či zákonnými zástupci nezletilého. Jsou schopni pomoci při řešení problémů a
použít přiměřené intervenční postupy k posílení jejich odolnosti.

1. Psychologie jako věda – předmět a odvětví psychologie, vztah k jiným vědním disciplínám, využití psychologie v praxi.
2. Determinace lidské psychiky, vědomí a nevědomí, spánek a snění, kognitivní procesy, motivační a emocionální procesy, regulační vlastnosti, výkonová a dynamická složka osobnosti, metody psychologie.
3. Psychické procesy, stavy a vlastnosti osobnosti – jejich třídění.
4. Psychologie osobnosti a její vývoj v procesu socializace.
5. Struktura a vlastnosti osobnosti – motivační, temperamentové a citové vlastnosti, charakterově-volní vlastnosti, vlastnosti učení.
6. Faktory zkreslující poznávání a posuzování osobnosti.
7. Sebepojetí, sebehodnocení a autoregulace osobnosti.

Komunikace ve zdravotnictví

Předmět komunikace ve zdravotnictví podstatným způsobem rozvíjí sociálně-komunikativní kompetence
studentů a kultivuje jejich vyjadřování a chování. Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Vede
k osvojení žádoucích postojů k dospělým a dětským pacientům a učí je vhodně s nimi komunikovat adekvátně
jejich věku, zdravotnímu stavu a dalším osobnostním nebo socio-kulturním specifikám. Tvoří základ
profesionálních znalostí a dovedností sestry při navazování kontaktu a získávání důvěry a pro další účinnou a
kvalitní péči o jejich individuální potřeby.

1. Komunikace jako forma sociální interakce.
2. Neverbální komunikace – proxemika, posturologie, haptika, mimika, kinezika, gestika, nácvik v modelových situacích.
3. Preterapie.
4. Verbální komunikace a její složky-komunikátor, komunikant, komuniké, komunikační kanál, psychologický dopad komunikace na klienta, chyby v komunikaci.
5. Rozhovor – obsah, fáze, druhy, kladení otázek, zaujímání a projevování postojů, chyby, nácvik v modelových situacích.
6. Základy bazální stimulace.
7. Devalvace, evalvace v komunikaci.
8. Naslouchání, interpersonální komunikace, základní komunikační dovednosti.
9. Asertivita, agresivita.
10. Komunikace v zátěžových situacích (např. v terminálním stadiu, s rodinou, s handicapovaným
dítětem, s cizincem), prevence a řešení konfliktů.
11. Řešení modelových situací:
• komunikace s klientem různého věku a zdravotního stavu a na různých úsecích klinické praxe,
• komunikace s příbuznými, komunikační vzorce z pohledu transakční analýzy,
• multikulturní komunikace,
• komunikace s lékařem a dalšími zdravotnickými pracovníky, s praktikanty, komunikace s institucemi, při hledání zaměstnání, osobní prezentace.

Cizí jazyk – Anglický jazyk

VOŠ PRIGO je školou s právem státní jazykové zkoušky, studenti mají tedy během studia také možnost získat
osvědčení o státní jazykové zkoušce z anglického jazyka. Cílem modulu je doplnit a prohloubit systém jazykového
vzdělávání. Rozvíjet znalosti a kompetence v oblasti anglického jazyka získané na střední škole směrem k vyšší
úrovni B1 SERR. Získat jazykové a stylistické schopnosti a dovednosti a jim odpovídající komunikativní
kompetence lingvistické, sociolingvistické, pragmatické strategické se zaměřením na odbornou, zdravotnickou a
ošetřovatelskou tematiku. Vytvořit předpoklady pro pohotové a bezproblémové používání jazyka při výkonu
povolání, komunikaci s pacientem, klientem, jeho rodinou, spolupracovníky a ostatním zdravotnickým personálem,
pro práci s autentickými materiály ze zemí studovaného jazyka a pro další vzdělávání a růst ve zvoleném oboru.

1. Problematika zdraví a zdravého životního stylu.
2. Zdravotnická zařízení – systém, činnost a provoz, zdravotnický personál.
3. Lidské tělo – anatomie a fyziologie.
4. Psychomotorický vývoj dítěte.
5. Zásady první pomoci.
6. Profese všeobecné sestry – příprava, pracovní náplň, role sestry v multidisciplinárním týmu, práva pacientů aj.
7. Komunikace s pacientem.
8. Ošetřovatelský proces – ošetřovatelská anamnéza, získávání informací a jejich vyhodnocení, ošetřovatelské diagnózy, plán, realizace, hodnocení ošetřovatelské péče.
9. Ošetřovatelská péče – uspokojování základních a vyšších potřeb pacienta/klienta.
10. Ošetřovatelská péče u pacientů v jednotlivých oborech a chirurgie (nemoci oběhového systému, respiračního, GIT, ORL, urologického, neurologického, hematologického).
11. Diagnostické a léčebné postupy, podávání léků a sledování jejich účinků u pacientů.
12. Výzkum v ošetřovatelství.
13. Práva pacientů.
14. Etika v ošetřovatelství.
15. Transkulturní ošetřovatelství.
16. Edukace pacienta a jeho nejbližších.

Ošetřovatelská praxe

Modul je koncipován jako praktický. Cílem modulu je nácvik ošetřovatelských činností a uspokojování
individuálních potřeb nemocných pacientů/klientů, nemocných dětí a adolescentů v rámci praktické výuky v zařízeních primární a sekundární zdravotní péče.

Rozsah denní: 112 hodin/zimní období
Rozsah kombinovaní: 112 hodin/zimní období

V případě že student již pracuje ve zdravotnickém zařízení, je možné si požádat o částečné uznání praxe. Posuzování žádostí je vždy individuální, je prováděno garantem zdravotnických oborů a vychází z typu zdravotnického zařízení a pracovního zařazení studenta.

Odborná praxe I

VOŠ PRIGO v rámci náplně předmětu Odborná praxe I dohodla praktickou výuku v regionálních nemocničních
zařízeních, jmenovitě ve Fakultní nemocnici Ostrava, Městské nemocnici Ostrava, Vítkovické nemocnici a.s. a
Nemocnici s poliklinikou Havířov. Samotný předmět je koncipován jako praktický a tvoří klíčovou složku
přípravy sester. Cílem modulu je vést studenty k poskytování komplexní ošetřovatelské péče metodou
ošetřovatelského procesu. Odborná praxe probíhá v přirozených podmínkách pracovišť poskytujících zdravotní,
sociální a terénní péči. Praxe se odehrává ve velmi komplexním sociálním prostředí a poskytuje příležitost
k tomu, aby se studenti naučili propojovat kognitivní, psychomotorické a afektivní dovednosti. Tím se stávají
kompetentnější k tomu, aby své dosavadní znalosti, dovednosti, postoje a hodnoty dokázali použít v konkrétních
klinických situacích a reagovat na individuální potřeby malého dítěte, adolescenta a dospělého.

Rozsah denní: 2 týdny/ zimní období
Rozsah kombinovaní: 2 týdny/ zimní období

V případě že student již pracuje ve zdravotnickém zařízení, je možné si požádat o částečné uznání praxe. Posuzování žádostí je vždy individuální, je prováděno garantem zdravotnických oborů a vychází z typu zdravotnického zařízení a pracovního zařazení studenta.

1.ročník – letní období

Anatomie a fyziologie

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Seznamuje studenty se stavbou a funkcí lidského těla na
molekulární, buněčné, tkáňové, orgánové a soustavové úrovni ve vztahu k aplikovatelnosti na ošetřovatelskou
praxi. Spojení anatomie a fyziologie umožňuje poznat studentům vývoj a funkci orgánů, orgánových soustav a
řízení lidského organismu.

1. Stavba buňky, fyziologie buňky, funkční morfologie tkání.
2. Roviny, osy, základní směry pro orientaci na lidském těle.
3. Stavba, spojení kostí, skelet.
4. Stavba příčně pruhovaného svalu, přehled svalových skupin.
5. Fyziologie svalové tkáně.
6. Anatomie srdce, přehled artérií a vén, kapilární systém.
7. Fyziologie srdce a krevního oběhu, krevní oběh plodu, průběh poporodní adaptace.
8. Krev, složení krve, krevní skupiny, krvetvorba, fyziologie krve, specifika složení a funkcí krve.
9. Lymfatický systém, fyziologie lymfatického sytému.
10. Imunitní systém, fyziologie imunitního systému.
11. Anatomie dýchacího ústrojí.
12. Fyziologie dýchacího ústrojí, fyziologie dýchání.
13. Anatomie trávicího ústrojí, topografické poměry v dutině břišní.
14. Fyziologie trávicího systému, fyziologie trávení a vstřebávaní.
15. Metabolismus.
16. Anatomie a fyziologie močového ústrojí.
17. Fyziologie ledvin, acidobazická rovnováha tělesných tekutin.
18. Anatomie pohlavního ústrojí muže.
19. Fyziologie pohlavního ústrojí muže.
20. Anatomie pohlavního ústrojí ženy, topografické poměry v malé pánvi.
21. Fyziologie pohlavního ústrojí ženy.
22. Oplození, vývoj embrya a plodu, placenta, fyziologie těhotenství.
23. Charakteristika fyziologického novorozence.
24. Anatomie a fyziologie kůže.
25. Termoregulace.
26. Anatomie velkých žláz s vnitřní sekrecí, hormonální regulace organismu.
27. Anatomie a fyziologie smyslových orgánů.
28. Anatomie nervové soustavy.
29. Fyziologie nervové činnosti, specifika vývoje smyslových orgánů a nervové soustavy.

Odborná latinská terminologie

Předmět je koncipován jako teoretický. Seznamuje studenty s latinskou gramatikou a terminologií. Studenti
získají základy latinského jazyka potřebné pro studium odborných předmětů a pro budoucí povolání. Základní
znalost odborné latiny výrazně napomáhá pochopení odborného zdravotnického jazykového projevu.

1. Latinská abeceda, délka slabik, přízvuk.
2. Výslovnost.
3. Tvarosloví.
4. Substantiva I.-V deklinace.
5. Slovesa I.-IV. konjugace, sloveso esse.
6. Adjektiva I., II., III. deklinace, participia prézentu.
7. Číslovky základní 1–100, řadové 1–20, číslovky podílné a násobné.
8. Substantiva řeckého původu.
9. Latinské a řecké prefixy a sufixy, slova složená.
10. Práce s odborným textem, lékařským slovníkem a jinými jazykovými příručkami.
11. Receptura, diagnóza.
12. Nácvik aktivního užívání latinské terminologie v odborné komunikaci s důrazem na terminologii.

Farmakologie

Předmět je koncipován jako teoretický. Podává základní informace z farmakokinetiky a farmakodynamiky, vymezuje
pojem léčivo, jeho formy a dávkování, způsoby podání, interakce. Seznamuje studenta s jednotlivými lékovými
skupinami, jejich indikací a kontraindikací, hlavními, vedlejšími a toxickými účinky na lidský organismus. Pojednává
o vztazích mezi chemickou látkou a jejím toxickým účinkem na živý organismus.

1. Obecná farmakologie:
léčivo, jeho účinky terapeutické a nežádoucí,
dávkování léčiv, způsoby podávání,
vzájemné ovlivňování léčiv podávaných současně,
farmakodynamika a farmakokinetika léčiv,
důsledky zneužívání léčiv.
2. Speciální farmakologie:
farmakologie centrální nervové soustavy,
farmakologie vegetativního nervového systému,
farmakologie periferní nervové soustavy,
farmakologie oběhové soustavy,
farmakologie krve,
farmakologie ledvin,
farmakologie dýchacího ústrojí.
farmakologie trávicího ústrojí,
léčiva používaná k terapii infekčních nemocí, zhoubného bujení a pohybového
aparátu,
léčiva používaná k ovlivnění imunitního systému,
léčiva požívaná pro místní účinek,
enzymy, hormony, vitamíny.
3. Toxikologie:
základní toxikologické pojmy a definice,
nejčastější dětské otravy,
problematika návykových látek, manipulace s opiáty,
thanatotoxikologie – kvantitativní a kvalitativní změny jedů, vzájemná interakce.

Patologie a patologická fyziologie

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Zprostředkuje studentům obecné poznatky o patologických
procesech probíhajících v jednotlivých tkáních, orgánech, orgánových soustavách a organismu. Zahrnuje oblast
patologické anatomie a patologické fyziologie. Student získá základní znalosti o chorobných stavech a naučí se
chápat nemoc ve vztahu k lidskému organismu.

1. Patologie, patologie a patofyziologie v systému lékařských věd a oborů, metody patologie.
2. Nemoc a její příčiny.
3. Regresivní změny.
4. Zánět.
5. Infekce a imunita.
6. Progresivní změny.
7. Nádory.
8. Nemoci krve a krvetvorby.
9. Nemoci srdce a cév.
10. Patologie dýchacího ústrojí.
11. Patologie zažívacího ústrojí.
12. Patologie ledvin a vývodných cest močových.
13. Patologie mužského pohlavního ústrojí.
14. Patologie ženského pohlavního ústrojí.
15. Patologie prsní žlázy.
16. Patologie placenty a pupečníku.
17. Patologie plodu a novorozence.
18. Patologie smyslových orgánů.
19. Patologie kůže.
20. Nemoci a poruchy žláz s vnitřní sekrecí.
21. Nemoci pohybového ústrojí.
22. Patologie nervového systému.

Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie a hygiena

Předmět poskytuje studentům informace z mikrobiologie, imunologie a epidemiologie. Studenti se seznámí
s nejdůležitějšími obecnými vlastnostmi mikroorganismů, předmět poskytne základní strukturu poznatků
z bakteriologie, virologie, parazitologie a mykologie. Dále je cílem předmětu seznámit studenta
se zásadami bezpečnosti práce na rizikovém pracovišti, se zásadami správného odběru a zasíláním infekčního
materiálu a s laboratorními mikrobiologickými vyšetřovacími metodami. V neposlední řadě se studenti seznámí
se základními poznatky z oblasti imunologie, imunity organismu a očkováním, se základními imunologickými
technikami, vyšetřeními a léčbou.

1. Definice a náplň oborů: mikrobiologie (bakteriologie, virologie, parazitologie, mykologie), imunologie, epidemiologie a hygieny.
2. Mikroorganismy – jejich klasifikace a základní charakteristika.
3. Odběr biologického materiálu, kultivace, antimikrobiální terapie.
4. Proces šíření nákazy, infekční onemocnění – jejich charakteristika a diagnostický management.
5. Nákazy – alimentární, respirační, kontaktní, nozokomiální a profesionální, protiepidemická opatření.
6. Nozokomiální nákazy a jejich dopad na ošetřovatelskou péči.
7. Imunita, imunitní systém, očkování, poruchy imunity.
8. Veřejné zdraví a jeho ochrana, prevence infekčních a neinfekčních onemocnění, preventivní a běžný hygienický dozor, zdravotní výchova veřejnosti, legislativa.

Hematologie a transfúzní lékařství

Modul je koncipovaný jako teoreticko-praktický. Seznamuje se základními poznatky z oblasti klinické
hematologie. Podává informace o základních a speciálních vyšetřovacích metodách v hematologii, seznamuje se
způsobem odběru krve pro hematologická vyšetření. Objasňuje základní principy transfuzního lékařství,
seznamuje s laboratorními metodami užívanými v transfuzním lékařství, s výrobou transfuzních přípravků,
s indikacemi pro jejich aplikaci a s potransfuzními komplikacemi.

1. Zásady odběru krve pro hematologické a imunohematologické vyšetření, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci v hematologické laboratoři, základní pojmy v hematologii a imunohematologii.
2. Krevní obraz, zhotovení a barvení krevního nátěru, diferencování krevního nátěru mikroskopicky – bílé i červené řady, stanovení retikulocytů, trombocytů.
3. Stanovení hematokritu, hemoglobinu, MCV, MCHC, MCH, výpočty z naměřených hodnot krevního obrazu.
4. Hemostáza a koagulační vyšetření, stanovení doby krvácivosti a rezistence kapilár, základní koagulační vyšetření a principy koagulačních metod – APTT, INR.
5. Základní pojmy v transfuziologii – antigen, protilátka, typové krvinky, diagnostická séra, princip aglutinační reakce.
6. Skupinový systém ABO, Rh systém, vyšetření krevní skupiny a Rh faktoru, Rh antigenů.
7. Vyšetření krevně skupinových protilátek.
8. Předtransfuzní laboratorní vyšetření, křížová zkouška, hemolytická nemoc novorozenců.
9. Klinické použití krve – krevní deriváty, jejich příprava a výroba, potransfuzní komplikace.
10. Ošetřovatelství ve vztahu k transfuznímu lékařství – ošetřovatelský proces.
11. Hematologická a imunohematologická vyšetření.

Klinická propedeutika

Modul poskytuje studentům základní informace z oblasti monitoringu subjektivních a objektivních příznaků
charakterizujících odchylku od zdraví. Řeší problematiku posouzení aktuálního stavu pacienta prostřednictvím
základních metod fyzikálního vyšetření, laboratorní diagnostiky a endoskopických vyšetřovacích metod.
Zprostředkovává komplexní pohled na diagnostické postupy a klade důraz na edukační činnost. Umožňuje
získat základní vědomosti a praktické dovednosti v oblasti příznaků nemocí, vyšetřovacích metod a v oblasti
navazující farmakoterapie, dietoterapie a dalších režimových opatření.

1. Úloha sestry při monitorování subjektivních a objektivních příznaků charakterizujících odchylku od zdraví.
2. Posouzení zdravotního stavu, anamnéza, fyzikální vyšetření pacienta/klienta sestrou.
3. Propedeutická diagnostika – laboratorní vyšetřovací metody, endoskopické vyšetřovací metody, punkce, biopsie.
4. Vybrané vyšetřovací metody – příprava nemocného, asistence sestry při vyšetření, péče o nemocného při a po vyšetření.
5. Diagnostické postupy v kardiologii.
6. Diagnostické postupy a metody v pneumologii.
7. Diagnostické postupy a metody v gastroenterologii.
8. Diagnostické postupy a metody v nefrologii.
9. Diagnostické postupy a metody v hematologii.

Ochrana a podpora veřejného zdraví, zdravý životní styl

Předmět je koncipován jako teoretický. Vychází z cílů národního programu zdraví. Poskytuje stěžejní informace
o hygieně a epidemiologii při ochraně a podpoře veřejného zdraví, o předcházení vzniku, šíření a omezení výskytu
infekčních onemocnění. Seznamuje studenta s obecnou epidemiologií a epidemiologickými metodami práce.
Slouží jako podklad k opodstatnění lékařských zásahů, provedených v zájmu veřejného zdravotnictví
a preventivního lékařství. Dále seznamuje studenty s běžnými původci infekcí, zásadami jejich kontroly.
Předmětem výuky je ochrana zdraví a bezpečnost práce všeobecné sestry a zdravotnického personálu. Po
absolvování modulu by studenti měli být schopni demonstrovat a prakticky aplikovat získané znalosti, důsledně
dodržovat principy bariérového režimu při ošetřování pacientů, napomáhat a podporovat pozitivní postoje
k zavádění nemocničních programů a individuálních opatření na prevenci šíření infekcí.

1. Úvod do hygieny a epidemiologie.
2. Zdravotní politika a systém zdravotní péče v ČR.
3. Význam ochrany veřejného zdraví.
4. Metody ochrany veřejného zdraví a jejich využití.
5. Význam a perspektiva výchovy ke zdraví.
6. Zdraví a jeho determinanty.
7. Program Světové zdravotnické organizace.
8. Zdravý způsob života.
9. Zásady pro udržení zdraví a jejich aplikace v každodenním životě.
10. Metody výchovy ke zdraví a jejich využití.

Rehabilitační ošetřovatelství

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický a je základem pro výuku rehabilitačního ošetřovatelství. Jde o
soubor včasných diagnostických a terapeutických opatření směřujících k optimální fyzické funkci organismu. Do
léčebné rehabilitace vstupují pacienti, kteří mají poruchu určitého orgánu, či pohybového ústrojí vedoucí
k následnému snížení aktivity. Je součástí komplexu předmětů ošetřovatelství a rozšiřuje teoretické poznatky a
praktické dovednosti z rehabilitační péče a fyzioterapie u dospělých, která je nezbytnou součástí podpory zdraví
a prevence vzniku komplikací po onemocnění. Studenti budou schopni identifikovat nutnost spolupráce
s fyzioterapeutem, zajišťovat jednotlivé interakce stanovené fyzioterapeutem v rámci komplexní ošetřovatelské péče
o pacienta a společně s fyzioterapeutem hodnotit jejich efekt.

1. Rehabilitace, její složky, úloha fyzioterapeuta a ergoterapeuta.
2. Vyšetření hybnosti.
3. Základní fyzioterapeutické a ergoterapeutické postupy v sesterské praxi, týmová spolupráce.
4. Imobilizační syndrom, význam tělesné a psychické aktivity.
5. Základní prvky a principy speciálních fyzioterapeutických technik (např. Bobath, Vojta, Dornova metoda aj.), balneologie.
6. Fyzioterapie u dětí/dospělých/seniorů.
7. Kompenzační pomůcky, jejich rozdělení a možnosti použití.
8. Rehabilitační ošetřování dospělého pacienta s poruchou hybnosti – reedukace pohybových a kognitivních funkcí.
9. Manipulace s pacientem v lůžku, polohování, ergonomie, kinestetická mobilizace.
10. Pasivní a aktivní cvičení, polohování, dechová gymnastika.
11. Mobilita na lůžku a vertikalizace, typy lokomoce – pomůcky pro mobilitu a lokomoci.
12. Invalidní vozík a jeho použití, nácvik přesunů a dovedností v interiéru.

První pomoc

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Student si osvojí základní znalosti první pomoci při různých
zdraví ohrožujících a poškozujících stavech. Součástí předmětu jsou i poznatky z medicíny katastrof, neodkladné péče
a krizového managementu (aktivace složek Integrovaného záchranného systému). Studenti VOŠ PRIGO získávají
také praktické zkušenosti v rámci výuky probíhající v areálu VOŠ PRIGO. Například jsou seznámeni s plánem
první pomoci VOŠ, s tím, jak je školen odborný pečující personál atd. Poté konfrontují tyto poznatky s moderními
trendy první pomoci.

1. První pomoc – význam, právo, bezpečnost zachránce.
2. Složky integrovaného záchranného systému, tísňové volání.
3. Postup při poskytování první pomoci, orientace na místě nehody, dělení raněných.
4. Obvazová technika.
5. Základní polohy raněných, transport raněných.
6. Poruchy vědomí.
7. Poruchy průchodnosti dýchacích cest u dětí a dospělých.
8. Kardiopulmonální resuscitace u dětí a dospělých – dle doporučení Guidelines 2021.
9. Využití automatizovaných externích defibrilátorů (AED).
10. Rány, krvácení.
11. Šok, křečové stavy.
12. Poranění kostí a kloubů.
13. Poranění – hlavy a CNS, páteře a míchy, hrudníku, břicha.
14. Poškození teplem, chladem, chemickými látkami.
15. Akutní otravy.
16. Vybrané interní stavy.
17. Tonutí, oběšení, uškrcení.
18. Nejčastější závažné akutní stavy u dětí.
19. Závažné akutní psychické poruchy.
20. Akutní stavy v gynekologii, překotný porod.
21. Mimořádné události, medicína katastrof.

Teorie ošetřovatelství a potřeby člověka

Modul je koncipován jako teoreticko-praktický. Představuje základy profese s důrazem na roli a funkce
všeobecné sestry. Jsou prezentovány základní znalosti, dovednosti nezbytné pro vykonávání praxe.
Ošetřovatelství je zařazeno do kontextu zdravotní péče a multidisciplinárního zdravotního týmu. Pozornost je
věnována profesionálnímu rozvoji a sebehodnocení jako nezbytné součásti uvědomování si role všeobecné
sestry v rámci morálních hodnot. Obsah modulu tvoří filozofie a historie ošetřovatelství, metodologie
ošetřovatelství – ošetřovatelský proces a jeho komponenty, lidské potřeby v oblasti péče o zdraví populace.
Vymezuje podstatu ošetřovatelských teorií a koncepčních modelů včetně jejich využití pro praxi. Seznamuje
s péčí o klienta, pacienta s ohledem na jeho etnická, kulturní a duchovní specifika.

1. Historie a vývoj oboru ošetřovatelství, vývoj vzdělávání sester.
2. Ošetřovatelství jako vědní disciplína-postavení ošetřovatelství v systému věd, definice, metaparadigma, vymezení základní ošetřovatelské terminologie.
3. Charakteristické rysy moderního ošetřovatelství, holismus.
4. Role a funkce sester-vývoj role, pozice a prestiž ve společnosti, profesionální image sestry.
5. Regulace ošetřovatelské profese, registrace zdravotnických pracovníků, kompetence sester v ČR, legislativní rámec.
6. Klasifikace potřeb zdravého i nemocného jedince, proces uspokojování potřeb, potřeby a ošetřovatelství.
7. Ošetřovatelský proces jako systémová metoda řešení problémů.
8. Koncepční modely a teorie ošetřovatelství-aplikace v ošetřovatelském procesu a praxi, ošetřovatelská dokumentace.
9. Ošetřovatelské systémy, kvalita ošetřovatelské péče, indikátory kvality, standardy, ošetřovatelský audit. Standardizace terminologie v ošetřovatelství.
10. Multikulturní aspekty ošetřovatelské péče, teorie transkulturního ošetřovatelství.
11. Národnostní, etnické a kulturní menšiny v ČR, migrace a její důsledky.
12. Specifika ošetřovatelské péče o vybrané národnostní, etnické a kulturní menšiny.

Ošetřovatelské postupy

Modul je koncipován jako praktický. Obsah tvoří jádro profesionálních znalostí a dovedností všeobecné sestry
a patří ke komplexu základních odborných předmětů. Na základě teoretických znalostí učí ošetřovatelskou
techniku výkonů a postupy ošetřovatelských intervencí. Důraz je kladen na přesném dodržování postupů ve shodě
s nejnovějšími vědeckými poznatky a rozvojem technologií. Jednotlivé ošetřovatelské postupy a techniky jsou
vyučovány ve shodě s holistickým přístupem k člověku, akceptováním jeho práv a dodržování pravidel ochrany a
bezpečnosti při práci.

1. Ošetřovací jednotka a její vybavení, klasifikace základních ošetřovacích jednotek.
2. Nemocniční lůžka pro děti a dospělé, pomocná zařízení lůžka.
3. Vyšetřovací a léčebné polohy.
4. Bariérový systém ošetřovatelské péče, dezinfekce, sterilizace, infekce spojené se zdravotní péčí.
5. Zdravotnické prostředky, rozdělení, druhy.
6. Péče o hygienu dětí i dospělých.
7. Ošetření dítěte a dospělého s opruzeninami, proleženinami, prevence.
8. Sledování fyziologických funkcí.
9. Ošetřovatelství ve vztahu k dietetice – péče o výživu dětí i dospělých.
10. Povinnosti sestry při vyprazdňování moče a stolice u dětí i dospělých.
11. Péče o odpočinek a spánek u dětí i dospělých.
12. Péče o pohodlí dítěte a dospělého.
13. Mobilita dítěte a dospělého, koncept bazální stimulace, zajištění tělesné i duševní aktivity.
14. Příjem, překlad, propuštění dítěte a dospělého.
15. Vizita.
16. Péče o tělo zemřelého dítěte a dospělého.
17. Perorální aplikace léků.
18. Místní aplikace léků.
19. Oxygenoterapie.
20. Parenterální aplikace léků.
21. Infuzní terapie.
22. Podávání transfuze a krevních derivátů – ošetřovatelství ve vztahu k transfuznímu lékařství.
23. Odběr biologického materiálu.
24. Chirurgické ošetřovatelské postupy.
25. Péče o rány. Management ošetřování chronických ran.
26. Péče o pacienta/klienta se stomií. Management ošetřování stomií.

Transkulturní ošetřovatelství

VOŠ PRIGO v souladu s PriorityGO principy vede své studenty k tomu, aby se orientovali v dnešním
multikulturním světě. Studenti mají možnost účastnit se výměnných pobytů na zahraničních univerzitách a
rozvíjet tak své ošetřovatelské kompetence. Předmět je koncipován jako teoretický, který učí sestru kvalitně
ošetřovat nemocné jiných kultur a etnik, tzn. nemocné s odlišnými potřebami a prioritami. Rovněž ji připravuje na
větší diverzifikaci klientů (různorodost kulturní, národnostní, etnickou apod.). Tato připravenost se týká nejenom
ošetřovatelství, ale také oblasti legislativní, politické a vzdělávací. Cílem je poskytnout vhodnou a účinnou
podporu a pomoc ve zdraví a nemoci při respektování specifik každého cizince.

1. Transkulturní ošetřovatelství a globalizace zdravotní péče, historické souvislosti.
2. Multikulturní výchova, vymezení pojmů, cíle.
3. Ošetřovatelský proces v transkulturním ošetřovatelství.
4. Spiritualita a religiozita v ošetřovatelství (oficiální církve, náboženské sekty).
5. Komunikace s cizinci ve zdravotnickém zařízení, komunikační bariéry.
6. Etické aspekty a komunikační etiketa v transkulturním ošetřovatelském přístupu.
7. Kulturní a etnické dimenze zdraví, choroby a smrti.
8. Specifika péče o lidi bez domova.
9. Postavení cizinců a národnostních menšin v ČR, problémy soužití majority a minority.
10. Současná multikulturní společnost u nás a ve světě, důsledky pro ošetřovatelskou péči.
11. Globalizace zdravotní péče.

Základy sociologie

Předmět je koncipován teoreticky. Studenti se seznámí se základními poznatky ze sociologie a antropologie ve
vztahu k medicíně a ošetřovatelství, které budou zaměřeny na praktické. Cílem modulu je seznámit studenty se
základními sociologickými a antropologickými pojmy, odbornou terminologií a základními problémy, jimiž se
dlouhodobě sociologie a antropologie jako věda zabývá, dále pak jejich analýzou. Studenti získají poznatky o
sociálních vztazích v rodině a profesní skupině, seznámí se s metodami a technikami sociologického výzkumu a
možnostmi jejich využití při studiu a v profesní praxi. Dílčím cílem modulu je naučit studenty vnímat druhé jako
jedinečné osobnosti, rovnocenné partnery bez ohledu na jejich sociální původ, národnost, sociální status apod.,
začleněné do systému sociálních vztahů.

1. Předmět sociologie – vznik, vývoj, metody a techniky výzkumu, disciplíny.
2. Sociologické teorie a významní představitelé, stručný vývoj sociálního myšlení.
3. Sociální útvary, procesy a sociální struktura.
4. Aplikovaná sociologie – sociologie nemoci a zdravotní péče, sociální změna a sociální mobilita.
5. Sociální patologie – deviace.
6. Náboženství a globalizace.
7. Sociologie rodiny.
8. Gender z pohledu pojetí světa.
9. Migrace – sociální, politická, ekonomická.
10. Problematika zdraví a nemoci ze sociologického hlediska.
11. Socializace pacienta (role pacienta, postavení pacienta ve funkčním systému nemocnice).

Obecná a vývojová psychologie

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Seznamuje studenty se základní psychologickou terminologií, s
psychickými procesy a jejich charakteristikou, s psychologickými teoriemi osobnosti, s poznatky o citovém
prožívání, kognitivních procesech a chování člověka. Poskytuje informace o typických způsobech prožívání,
uvažování i chování v jednotlivých fázích lidského života. Předmět formuje vztah k povolání, rozvíjí profesní
kompetence a učí studenty aplikovat psychologické teorie v praxi. Studenti získají studiem vývojové psychologie
sebedůvěru a nadhled nad situací, ve které musí jednat s pacienty různého věku. Jsou schopni empatie, porozumění
a tím i účinnějšího jednání s pacienty či zákonnými zástupci nezletilého. Jsou schopni pomoci při řešení problémů a
použít přiměřené intervenční postupy k posílení jejich odolnosti.

1. Psychologie jako věda – předmět a odvětví psychologie, vztah k jiným vědním disciplínám, využití psychologie v praxi.
2. Determinace lidské psychiky, vědomí a nevědomí, spánek a snění, kognitivní procesy, motivační a emocionální procesy, regulační vlastnosti, výkonová a dynamická složka osobnosti, metody psychologie.
3. Psychické procesy, stavy a vlastnosti osobnosti – jejich třídění.
4. Psychologie osobnosti a její vývoj v procesu socializace.
5. Struktura a vlastnosti osobnosti – motivační, temperamentové a citové vlastnosti, charakterově-volní vlastnosti, vlastnosti učení.
6. Faktory zkreslující poznávání a posuzování osobnosti.
7. Sebepojetí, sebehodnocení a autoregulace osobnosti.

Komunikace ve zdravotnictví

Předmět komunikace ve zdravotnictví podstatným způsobem rozvíjí sociálně-komunikativní kompetence
studentů a kultivuje jejich vyjadřování a chování. Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Vede
k osvojení žádoucích postojů k dospělým a dětským pacientům a učí je vhodně s nimi komunikovat adekvátně
jejich věku, zdravotnímu stavu a dalším osobnostním nebo socio-kulturním specifikám. Tvoří základ
profesionálních znalostí a dovedností sestry při navazování kontaktu a získávání důvěry a pro další účinnou a
kvalitní péči o jejich individuální potřeby.

1. Komunikace jako forma sociální interakce.
2. Neverbální komunikace – proxemika, posturologie, haptika, mimika, kinezika, gestika, nácvik v modelových situacích.
3. Preterapie.
4. Verbální komunikace a její složky-komunikátor, komunikant, komuniké, komunikační kanál, psychologický dopad komunikace na klienta, chyby v komunikaci.
5. Rozhovor – obsah, fáze, druhy, kladení otázek, zaujímání a projevování postojů, chyby, nácvik v modelových situacích.
6. Základy bazální stimulace.
7. Devalvace, evalvace v komunikaci.
8. Naslouchání, interpersonální komunikace, základní komunikační dovednosti.
9. Asertivita, agresivita.
10. Komunikace v zátěžových situacích (např. v terminálním stadiu, s rodinou, s handicapovaným
dítětem, s cizincem), prevence a řešení konfliktů.
11. Řešení modelových situací:
• komunikace s klientem různého věku a zdravotního stavu a na různých úsecích klinické praxe,
• komunikace s příbuznými, komunikační vzorce z pohledu transakční analýzy,
• multikulturní komunikace,
• komunikace s lékařem a dalšími zdravotnickými pracovníky, s praktikanty, komunikace s institucemi, při hledání zaměstnání, osobní prezentace.

Cizí jazyk – Anglický jazyk

VOŠ PRIGO je školou s právem státní jazykové zkoušky, studenti mají tedy během studia také možnost získat
osvědčení o státní jazykové zkoušce z anglického jazyka. Cílem modulu je doplnit a prohloubit systém jazykového
vzdělávání. Rozvíjet znalosti a kompetence v oblasti anglického jazyka získané na střední škole směrem k vyšší
úrovni B1 SERR. Získat jazykové a stylistické schopnosti a dovednosti a jim odpovídající komunikativní
kompetence lingvistické, sociolingvistické, pragmatické strategické se zaměřením na odbornou, zdravotnickou a
ošetřovatelskou tematiku. Vytvořit předpoklady pro pohotové a bezproblémové používání jazyka při výkonu
povolání, komunikaci s pacientem, klientem, jeho rodinou, spolupracovníky a ostatním zdravotnickým personálem,
pro práci s autentickými materiály ze zemí studovaného jazyka a pro další vzdělávání a růst ve zvoleném oboru.

1. Problematika zdraví a zdravého životního stylu.
2. Zdravotnická zařízení – systém, činnost a provoz, zdravotnický personál.
3. Lidské tělo – anatomie a fyziologie.
4. Psychomotorický vývoj dítěte.
5. Zásady první pomoci.
6. Profese všeobecné sestry – příprava, pracovní náplň, role sestry v multidisciplinárním týmu, práva pacientů aj.
7. Komunikace s pacientem.
8. Ošetřovatelský proces – ošetřovatelská anamnéza, získávání informací a jejich vyhodnocení, ošetřovatelské diagnózy, plán, realizace, hodnocení ošetřovatelské péče.
9. Ošetřovatelská péče – uspokojování základních a vyšších potřeb pacienta/klienta.
10. Ošetřovatelská péče u pacientů v jednotlivých oborech a chirurgie (nemoci oběhového systému, respiračního, GIT, ORL, urologického, neurologického, hematologického).
11. Diagnostické a léčebné postupy, podávání léků a sledování jejich účinků u pacientů.
12. Výzkum v ošetřovatelství.
13. Práva pacientů.
14. Etika v ošetřovatelství.
15. Transkulturní ošetřovatelství.
16. Edukace pacienta a jeho nejbližších.

Ošetřovatelská praxe

Modul je koncipován jako praktický. Cílem modulu je nácvik ošetřovatelských činností a uspokojování
individuálních potřeb nemocných pacientů/klientů, nemocných dětí a adolescentů v rámci praktické výuky v
zařízeních primární a sekundární zdravotní péče.

Rozsah denní: 112 hodin/letní období
Rozsah kombinovaní: 112 hodin/letní období

V případě že student již pracuje ve zdravotnickém zařízení, je možné si požádat o částečné uznání praxe. Posuzování žádostí je vždy individuální, je prováděno garantem zdravotnických oborů a vychází z typu zdravotnického zařízení a pracovního zařazení studenta.

Odborná praxe I

VOŠ PRIGO v rámci náplně předmětu Odborná praxe I dohodla praktickou výuku v regionálních nemocničních
zařízeních, jmenovitě ve Fakultní nemocnici Ostrava, Městské nemocnici Ostrava, Vítkovické nemocnici a.s. a
Nemocnici s poliklinikou Havířov. Samotný předmět je koncipován jako praktický a tvoří klíčovou složku
přípravy sester. Cílem modulu je vést studenty k poskytování komplexní ošetřovatelské péče metodou
ošetřovatelského procesu. Odborná praxe probíhá v přirozených podmínkách pracovišť poskytujících zdravotní,
sociální a terénní péči. Praxe se odehrává ve velmi komplexním sociálním prostředí a poskytuje příležitost
k tomu, aby se studenti naučili propojovat kognitivní, psychomotorické a afektivní dovednosti. Tím se stávají
kompetentnější k tomu, aby své dosavadní znalosti, dovednosti, postoje a hodnoty dokázali použít v konkrétních
klinických situacích a reagovat na individuální potřeby malého dítěte, adolescenta a dospělého.

Rozsah denní:              2 týdny/ letní období
Rozsah kombinovaní: 2 týdny/ letní období

V případě že student již pracuje ve zdravotnickém zařízení, je možné si požádat o částečné uznání praxe. Posuzování žádostí je vždy individuální, je prováděno garantem zdravotnických oborů a vychází z typu zdravotnického zařízení a pracovního zařazení studenta.

Odborná praxe II

VOŠ PRIGO v rámci náplně předmětu Odborná praxe II dohodla praktickou výuku v regionálních
nemocničních zařízeních, jmenovitě ve Fakultní nemocnici Ostrava, Městské nemocnici Ostrava, Vítkovické
nemocnici a.s. a Nemocnici s poliklinikou Havířov. Předmět je koncipován jako praktický a tvoří klíčovou
složku přípravy sester. Cílem modulu je vést studenty k poskytování komplexní ošetřovatelské péče metodou
ošetřovatelského procesu. Odborná praxe probíhá v přirozených podmínkách pracovišť poskytujících
zdravotní, sociální a terénní péči. Praxe se odehrává ve velmi komplexním sociálním prostředí a poskytuje
příležitost k tomu, aby se studenti naučili propojovat kognitivní, psychomotorické a afektivní dovednosti. Tím
se stávají kompetentnější k tomu, aby své dosavadní znalosti, dovednosti, postoje a hodnoty dokázali použít
v konkrétních klinických situacích a reagovat na individuální potřeby pacientů/klientů.

Rozsah denní: 4 týdny/ letní období
Rozsah kombinovaní: 4 týdny/ letní období

V případě že student již pracuje ve zdravotnickém zařízení, je možné si požádat o částečné uznání praxe. Posuzování žádostí je vždy individuální, je prováděno garantem zdravotnických oborů a vychází z typu zdravotnického zařízení a pracovního zařazení studenta.

2.ročník – zimní období

Základy biochemie

Modul je koncipován jako teoreticko-praktický. Seznamuje se základními poznatky z oblasti klinické biochemie,
s ohledem na jejich využití v ošetřovatelské praxi. Informuje o biochemické rovnováze vnitřního prostředí
organismu a jeho změnách v souvislosti s různými onemocnění a poruch. Důležitou součástí jsou informace o
metodách a technikách odběru biologického materiálu, jeho označování, uchovávání a odesílání ke zpracování do
laboratoří. Poskytuje studentům přehled metod biochemických vyšetření.

1. Klinická biochemie, charakteristika oboru, úkoly laboratoře klinické biochemie.
2. Mezinárodní soustava SI, systém referenčních hodnot.
3. Preanalytická část vyšetření – zásady odběru biologického materiálu pro biochemické vyšetření – metody a techniky, označování, uchovávání, zasílání a zpracování biologického materiálu, chyby při odběru a jejich vliv na výsledek vyšetření se zaměřením na specifika dětského věku.
4. Analytická část vyšetření – druhy metod používaných v laboratoři klinické biochemie.
5. Principy biochemických vyšetření – orientační přehled metod vyšetření biologického materiálu.

Zdravotní gramotnost

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek s důrazem na nejnovější vědecky ověřené poznatky týkající
se zdravotní gramotnosti ve vztahu k podpoře zdraví. Poskytuje studentům ucelený přehled o standardním rozsahu
zdravotní gramotnosti pro pacienty. Soustřeďuje se na získání znalosti o efektivních edukačních a intervenčních
strategiích zdravotní gramotnosti. Umožňuje jim osvojení si kompetencí pro provádění edukací u pacientů všech
věkových a sociálních skupin v oblasti životního stylu, redukce nevhodných návyků, péče o (domácí) prostředí,
prevence nemocí, ošetřovatelské péče a bezpečného chování. Uvádí do problematiky agrese, zneužívání, péče o
osoby se specifickými potřebami.

1. Význam a perspektiva zdravotní gramotnosti.
2. Zdraví a jeho determinanty, definice zdraví a determinanty a faktory zdraví jedince a populace, holistické
pojetí zdraví.
3. Program Světové zdravotnické organizace, základní údaje o SZO a zdravotní stav obyvatelstva ČR, potřeba
nové strategie péče o zdraví.
4. Národní program podpory zdraví a jeho analýza, program „Zdraví pro všechny v 21 století“.
5. charakteristika regionu z hlediska zdravotního stavu obyvatelstva a regionální a dílčí programy podpory
zdraví, jejich cíle a priority, zásady tvorby programu podpory zdraví.
6. Zdravý způsob života: individuální a společenské podmínky zdravého způsobu života, odpovědnost za
vlastní zdraví, oblasti zdravého způsobu života, rizikové faktory, poškozování vlastního zdraví, výchova ke
zdravému způsobu života, vliv medií a reklamy.
7. Zásady pro udržení zdraví a jejich aplikace v každodenním životě.
8. Prevence – primární, sekundární, terciární,
9. Metody výchovy ke zdraví a jejich využití, metody výchovy individuální, skupinové, hromadné.
10. Formy a prostředky výchovy ke zdraví a základy edukační činnosti.
11. Sledování efektivity výchovy ke zdraví, peer výchova.
12. Agrese a zneužívání osob se specifickými potřebami, zásady péče o ně.

Teorie ošetřovatelství a potřeby člověka

Modul je koncipován jako teoreticko-praktický. Představuje základy profese s důrazem na roli a funkce
všeobecné sestry. Jsou prezentovány základní znalosti, dovednosti nezbytné pro vykonávání praxe.
Ošetřovatelství je zařazeno do kontextu zdravotní péče a multidisciplinárního zdravotního týmu. Pozornost je
věnována profesionálnímu rozvoji a sebehodnocení jako nezbytné součásti uvědomování si role všeobecné
sestry v rámci morálních hodnot. Obsah modulu tvoří filozofie a historie ošetřovatelství, metodologie
ošetřovatelství – ošetřovatelský proces a jeho komponenty, lidské potřeby v oblasti péče o zdraví populace.
Vymezuje podstatu ošetřovatelských teorií a koncepčních modelů včetně jejich využití pro praxi. Seznamuje
s péčí o klienta, pacienta s ohledem na jeho etnická, kulturní a duchovní specifika.

1. Historie a vývoj oboru ošetřovatelství, vývoj vzdělávání sester.
2. Ošetřovatelství jako vědní disciplína-postavení ošetřovatelství v systému věd, definice, metaparadigma, vymezení základní ošetřovatelské terminologie.
3. Charakteristické rysy moderního ošetřovatelství, holismus.
4. Role a funkce sester-vývoj role, pozice a prestiž ve společnosti, profesionální image sestry.
5. Regulace ošetřovatelské profese, registrace zdravotnických pracovníků, kompetence sester v ČR, legislativní rámec.
6. Klasifikace potřeb zdravého i nemocného jedince, proces uspokojování potřeb, potřeby a ošetřovatelství.
7. Ošetřovatelský proces jako systémová metoda řešení problémů.
8. Koncepční modely a teorie ošetřovatelství-aplikace v ošetřovatelském procesu a praxi, ošetřovatelská dokumentace.
9. Ošetřovatelské systémy, kvalita ošetřovatelské péče, indikátory kvality, standardy, ošetřovatelský audit. Standardizace terminologie v ošetřovatelství.
10. Multikulturní aspekty ošetřovatelské péče, teorie transkulturního ošetřovatelství.
11. Národnostní, etnické a kulturní menšiny v ČR, migrace a její důsledky.
12. Specifika ošetřovatelské péče o vybrané národnostní, etnické a kulturní menšiny.

Primární a komunitní péče

VOŠ PRIGO v rámci skupiny PRIGO spolupracuje s Vysokou školou PRIGO. Studenti se tak v rámci interní
spolupráce s touto školou seznámí se sociálními a komunitními specifiky regionu, pochopí význam pojmu
„komunita“, její hlavní sociální funkce v uspokojování potřeb jedinců a její hierarchii: jedinec-rodina-obvodměsto-kraj-stát-národ-svět. Předmět je koncipován jako teoretický celek. Zaměřuje se na zdraví jedinců, rodin a
skupin v komunitě. Uvědomí si nutnost zdravého společenského a přírodního prostředí v komunitě pro život
jednotlivců a jejich rodin. Naučí se ošetřováni pacientů/klientů ve vlastních sociálních podmínkách.

1. Primární péče v ČR. Ošetřovatelství v primární péči v ČR – práce sestry.
2. Rozvoj komunitní péče ve vyspělých zemích a v ČR.
3. Komunita a komunitní péče.
4. Poskytovatelé komunitní péče.
5. Cílové skupiny komunitní péče.
6. Domácí péče. Management domácí péče, poskytovatelé domácí péče.
7. Ošetřovatelské modely aplikované v komunitní péči.
8. Etické a právní aspekty.
9. Ošetřovatelský proces u pacienta/klienta v komunitní a domácí péči, zhodnocení a posouzení
aktuálního stavu, aktuální a potenciální ošetřovatelské diagnózy, plánování ošetřovatelské péče, realizace,
vyhodnocení.

Ošetřovatelská péče v geriatrii a interních oborech

Modul je koncipován jako teoreticko-praktický. Teoretickou část tvoří přednášky z oblasti medicínské,
praktickou část cvičení v oblasti ošetřovatelské. Cílem modulu je získat vědomosti a dovednosti pro poskytování
individuální ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu u klientů, pacientů s vybranými
chorobami interními, přenosnými, chorobami vyžadující intenzivní péči se zaměřením na pacienty vysokého
věku. Seznamuje studenty se specifiky péče v léčebnách a ozdravovnách, kde se zabývají ošetřováním a
zdravotním stavem starých lidí. Student/ka se naučí identifikovat a rozlišovat nejčastější patologické stavy u
těchto pacientů, umí rozlišit potřeby a specifika ošetřovatelské péče u těchto jedinců, dokáže pochopit a popsat
involuční změny v organismu a psychice, které přinášejí stárnutí a stáří Modul se také zaobírá dopadem nemoci
na život pacienta, klienta a jeho rodiny, zdravotní péči a rehabilitaci.

1. Geriatrie, gerontologie – obsah a náplň oboru, teorie stárnutí, demografický vývoj, geriatrizace medicíny. Biologické, psychické a sociální stárnutí. Progérie.
2. Involuční změny v jednotlivých systémech – dispozice pro vznik různých onemocnění seniorského věku. Zdraví a nemoc. Polymorbidita seniorského věku, multifaktoriální problematika onemocnění.
3. Kardiorespirační onemocnění (ischemická choroba srdeční, akutní a chronické selhání srdce, hypertenze, onemocnění cév, astma, pneumonie, chronická bronchopulmonální choroba, plicní nádory).
4. Poruchy výživy a metabolická onemocnění (malnutrice, obezita, metabolický syndrom, diabetes mellitus, dyslipoproteinémie, dna).
5. Onemocnění zažívacího systému (funkční poruchy a organická onemocnění jícnu, žaludku, střev, jater a žlučových cest). Onemocnění ledvin a močových cest (glomerulopatie, nefritidy, nefrolitiáza, nádory a selhání ledvin).
6. Revmatologická onemocnění. Zvláštnosti chorob ve stáří, maladaptace, únavnost. Problémy s aktivitou. Syndromy z přetížení. Imobilizační syndrom.
7. Onemocnění pohybového aparátu (osteoartrózy, osteoporóza), pády a úrazy.
8. Problémy s vyměšováním (retence, inkontinence), poruchy spánku, poruchy termoregulace v seniorském věku.
9. Problematika neuropsychologická. Bolest ve stáří. Stavy zmatenosti, deliria. Problematika nemocných se syndromem demence.
10. Psychologie a psychopatie sénia. Deprese, sebevraždy ve stáří.
11. Perimortální syndromy. Klinický obraz umírání a smrti. Sociální umírání a sociální smrt. Apalický syndrom.
12. Funkční diagnostika. Vyšetření somatických funkcí. Testování všedních činností (Barthelův, Katzův test). Testování duševního stavu a psychické výkonnosti.

Medicínský management
1.Patofyziologie, etiologie, symptomatologie, diagnostika a terapie u základních skupin onemocnění ve vnitřním lékařství.

Ošetřovatelská péče v geriatrii a interních oborech u náhlých stavů.

Ošetřovatelský management
1. Základní posouzení aktuálního stavu klienta/pacienta v závislosti na základní diagnóze
2. Zvláštnosti ošetřovatelství v intenzivní péči

Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech, ortopedii a traumatologii

Modul je koncipován jako teoreticko-praktický a zahrnuje přednášky a cvičení z oblasti ošetřovatelské péče
o pacienty po chirurgickém řešení onemocnění. Připravuje všeobecné sestry na ošetřovatelskou péči o
nemocného, včetně spolupráce s jeho nejbližším okolím. Seznamuje s klinickými stavy a onemocněními
v jednotlivých chirurgických oborech, s etiologií, symptomatologií, diagnostikou i léčbou v břišní a hrudní
chirurgii, cévní chirurgii a kardiochirurgii, urologii, neurochirurgii, ortopedii a traumatologii, plastické chirurgii
včetně řešení popálenin. Modul řeší dopad nemoci na život nemocného a jeho rodiny, zdravotní péči
a rehabilitaci. Předmět dále charakterizuje klinické stavy v ortopedii a traumatologii z hlediska ošetřovatelské
péče a potřeb pacientů změněných v souvislosti s nemocemi, poruchami a traumaty pohybového aparátu s
důrazem na prevenci. Poskytuje přehled specifik ošetřovatelské péče u nemocných v ortopedii a traumatologii,
která je zaměřena na efektivní řešení ošetřovatelských problémů pacientů.

Medicínský management
1. Obecná chirurgie včetně chirurgického řešení vrozených vývojových vad (VVV).
Patofyziologie, etiologie, symptomatologie, diagnostika a terapie u základních skupin chirurgických onemocnění.
2. Urologie.
3. Hrudní a cévní chirurgie, kardiochirurgie.
4. Transplantologie.
5. Neurochirurgie.
6. Onkochirurgie.
7. Plastická chirurgie.
8. Intenzivní péče o chirurgicky nemocného pacienta.
9. Klinické stavy v ortopedii.
10. Klinické stavy v traumatologii.

Ošetřovatelský management
1. Posouzení aktuálního stavu pacienta v závislosti na základní diagnóze.
2. Předoperační příprava a pooperační péče u pacientů.
3. Ošetřovatelský proces u nemocných s traumatickým postižením.
4. Ošetřovatelský proces u nemocných po chirurgickém řešení vrozených vývojových vad a onemocnění.
5. Ošetřovatelský proces u nemocných pacientů v urologii.
6. Ošetřovatelský proces u nemocných pacientů v hrudní a cévní chirurgii, kardiochirurgii.
7. Ošetřovatelský proces u nemocných po transplantaci orgánu.
8. Ošetřovatelský proces u nemocných v ortopedii.
9. Ošetřovatelský proces u nemocných v neurochirurgii.
10. Ošetřovatelský proces u nemocných v onkochirurgii.
11. Ošetřovatelský proces u nemocných na plastické chirurgii.
12. Intenzivní péče o chirurgicky nemocného pacienta.

Ošetřovatelská péče v neurologii

Modul je koncipován jako teoreticko-praktický, je součástí komplexu modulů z klinického ošetřovatelství.
Teoretickou část tvoří přednášky z oblasti medicínské, praktickou část cvičení v oblasti ošetřovatelské. Studenty
seznamuje s klinickými stavy z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb pacientů změněných v souvislosti
s chorobami, které postihují nervový systém a které výrazně ovlivňují kvalitu života člověka. Informuje o
multidisciplinárním přístupu a odlišnostech individuální péče v oblasti různých forem zdravotní péče.

Medicínský management
1. Vyšetřovací metody v neurologii – objektivní vyšetření, speciální vyšetřovací metody.
2. Symptomy a syndromy neurologických onemocnění – bolesti hlavy, poruchy vědomí, poruchy hybnosti.
3. Vrozené vývojové vady a poruchy psychomotorického vývoje.
4. Záchvatovitá onemocnění – epilepsie, křečové stavy.
5. Dětská mozková obrna.
6. Neuroinfekce.
7. Nádorová onemocnění mozku.
8. Cévní onemocnění mozku.
9. Roztroušená mozkomíšní skleróza.
10. Onemocnění periferní nervové soustavy.
11. Neuromuskulární onemocnění.

Ošetřovatelský management
1. Základní posouzení aktuálního stavu pacienta v závislosti na základní diagnóze.
2. Zvláštnosti ošetřovatelské péče v závislosti na typu diagnózy.
3. Edukační činnost ve vztahu k prevenci progrese již vzniklého onemocnění.
4. Psychosociální a etická problematika neurologických onemocnění.

Ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek, jehož cílem je získat vědomosti z fyziologie a patologie
ženských pohlavních orgánů, z prevence diagnostiky a terapie gynekologických onemocnění, seznámit studenty
s poznatky o náhlých příhodách v gynekologii a o současné dostupné antikoncepci, preventivních prohlídkách
dospělých. Cílem porodnictví je osvojit si základní poznatky z fyziologie a patologie těhotenství, porodu a
šestinedělí. Předmět studenty rovněž seznamuje s léčbou onemocnění a poranění rodidel, poruch menstruačního
cyklu, genetických anomálií, vrozených vývojových vad a poradenstvím v oblasti kojení.

Anotace modulu
Medicínský management
1. Poruchy anatomie a fyziologie rodidel; zvláštnosti vyšetřovacích metod v gynekologii.
2. Patofyziologie, etiologie, symptomatologie, diagnostika a terapie v gynekologii.
3. Plánované rodičovství.
4. Fyziologické a patologické těhotenství a porod.
5. Ošetření novorozence (včetně resuscitace novorozence).
6. Šestinedělí – fyziologické, patologické, kojení.
7. Akutní příhody v gynekologii a porodnictví.
8. Sexuální týrání, zneužívání dětí.

Ošetřovatelský management
1. Posouzení aktuálního stavu klienta/pacienta v závislosti na základní diagnóze.
2. Aktuální a potenciální potřeby, stanovení ošetřovatelské diagnózy.
3. Cíl ošetřovatelské péče.
4. Realizace ošetřovatelského procesu.
5. Vyhodnocení.
6. Zvláštnosti ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví, edukační činnost.

Zdravotnická psychologie

Předmět zdravotnická psychologie je chápán jako teoreticko-praktický se zaměřením na využití základních
poznatků v ošetřovatelské praxi. Studenti jsou vedeni tak, aby se orientovali v teoretických základech
zdravotnické psychologie a dokázali je aplikovat v kontaktu s pacienty, klienty a jejich rodinami na všech úsecích
zdravotní péče i v kontaktu se zdravotnickými pracovníky. Studenti se učí reflektovat odlišnosti v prožívání
nemoci a v postoji ke zdraví pacientů, klientů různých kultur, rozumět změnám v chování pacientů, klientů na
jednotlivých odděleních a vhodně s nimi jednat a komunikovat. Proto jsou nedílnou součástí výuky situačně a
problémově zaměřená cvičení. Obsah předmětu tvoří pojmy jako např. stres a jeho zvládání včetně reakce
pacientů/klientů na nemoci, hospitalizaci, změněný vzhled těla, ztrátu blízké osoby, smrt a umírání. Cílem
předmětu je vést k porozumění dopadů nemoci na lidské chování a mentální procesy.

1. Úvod do předmětu – vymezení klinické psychologie mezi psychologickými vědami, obsah klinické psychologie a její spolupráce s ostatními lékařskými obory. Nemoc jako náročná životní situace – definice nemoci a zdraví.
2. Psychologická problematika nemocného a nemoci. Osobnostní vlastnosti nemocného. Změny osobnosti vyvolané onemocněním. Obraz nemoci a změny psychiky pod vlivem onemocnění, další vlivy nemoci na oblast emoční, motivační, gnostickou a možnosti vlivu nemoci. Autoplastický obraz nemoci a jeho podmíněnost. Postoj k nemoci. Prožívání nemoci v čase. Pojem psychosomatické medicíny – psychosomatické obtíže a somatopsychické obtíže.
3. Nemocný ve zdravotnickém prostředí – osobnost, projevy chování, adaptace na prostředí, adaptace na nemoc. Psychologická problematika hospitalizace. Neurotizace, deprivace, deprivační syndrom.
4. Zdravotník a nemocný. Osobnost všeobecné sestry, vztah mezi sestrou a nemocným pacientem, vztah mezi sestrou a rodinnými příslušníky. Iatropatogenie, sorrorigenie, placebo efekt. Interpersonální vztahy ve zdravotnictví. Profesionální chování. Profesionální deformace. Konflikty, řešení konfliktů. Psychohygiena ve zdravotnictví.
5. Psychologická péče o nemocného a pacienta s postižením – příprava pacienta na hospitalizaci, příjem pacienta do nemocnice, uspokojování potřeb pacienta, příprava pacienta na diagnostický a léčebný proces.
6. Psychika chronicky a akutně nemocného pacienta, předoperační a pooperační problematika u pacientů.
7. Psychologická problematika dospělých s vrozenými a získanými vadami – poruchy sluchu a jejich vliv na psychiku nemocného, poruchy zraku a jejich vliv na psychiku pacienta, vady řeči a fatické poruchy z psychologického hlediska, psychologická problematika mentálně postižených. Psychologická problematika rodičů předčasně narozených dětí, novorozenců s vrozenými vadami či nemocemi.
8. Problematika týraných osob.
9. Kvalita života předčasně narozeného dítěte, nemocného dítěte a dítěte s postižením.
10. Problematika smrti a umírání, základy thanatologie. Bolest. Psychologická problematika onkologicky nemocných pacientů. Psychologická problematika resuscitace.
11. Psychoterapie, její druhy a její význam.

Základy pedagogiky a edukace v ošetřovatelství

VOŠ PRIGO má silné zázemí pro výuku pedagogicky zaměřených předmětů. Studenti mohou využívat speciální
učebnu pro výuku předškolní pedagogiky přímo v areálu Mateřské školy PRIGO, případně se formou náslechů
účastnit samotné výuky v partnerské mateřské škole či navštívit přednášky konané pro Akademii Třetího věku
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický a je zaměřen na získání základních vědomostí z pedagogiky a
didaktiky a jejich využití při výchovném působení sestry na jedince, rodinu, komunitu a účastníky kvalifikačního
a celoživotního vzdělávání. Sestra se naučí základním krokům edukačního procesu a jeho praktické aplikaci
nejen u dětí, ale i u dalších členů rodiny a zdravotnického týmu.

1. Pedagogika jako věda.
2. Kognitivní, psychomotorické, afektivní cíle edukace.
3. Didaktika a tvorba edukačního programu.
4. Specifika edukace u dospělých, metody a formy skupinové a individuální edukační činnosti.
5. Vypracování edukačního portfolia, edukačních intervencí v ošetřovatelských plánech.

Cizí jazyk – Anglický jazyk

VOŠ PRIGO je školou s právem státní jazykové zkoušky, studenti mají tedy během studia také možnost získat
osvědčení o státní jazykové zkoušce z anglického jazyka. Cílem modulu je doplnit a prohloubit systém jazykového
vzdělávání. Rozvíjet znalosti a kompetence v oblasti anglického jazyka získané na střední škole směrem k vyšší
úrovni B1 SERR. Získat jazykové a stylistické schopnosti a dovednosti a jim odpovídající komunikativní
kompetence lingvistické, sociolingvistické, pragmatické strategické se zaměřením na odbornou, zdravotnickou a
ošetřovatelskou tematiku. Vytvořit předpoklady pro pohotové a bezproblémové používání jazyka při výkonu
povolání, komunikaci s pacientem, klientem, jeho rodinou, spolupracovníky a ostatním zdravotnickým personálem,
pro práci s autentickými materiály ze zemí studovaného jazyka a pro další vzdělávání a růst ve zvoleném oboru.

1. Problematika zdraví a zdravého životního stylu.
2. Zdravotnická zařízení – systém, činnost a provoz, zdravotnický personál.
3. Lidské tělo – anatomie a fyziologie.
4. Psychomotorický vývoj dítěte.
5. Zásady první pomoci.
6. Profese všeobecné sestry – příprava, pracovní náplň, role sestry v multidisciplinárním týmu, práva pacientů aj.
7. Komunikace s pacientem.
8. Ošetřovatelský proces – ošetřovatelská anamnéza, získávání informací a jejich vyhodnocení, ošetřovatelské diagnózy, plán, realizace, hodnocení ošetřovatelské péče.
9. Ošetřovatelská péče – uspokojování základních a vyšších potřeb pacienta/klienta.
10. Ošetřovatelská péče u pacientů v jednotlivých oborech a chirurgie (nemoci oběhového systému, respiračního, GIT, ORL, urologického, neurologického, hematologického).
11. Diagnostické a léčebné postupy, podávání léků a sledování jejich účinků u pacientů.
12. Výzkum v ošetřovatelství.
13. Práva pacientů.
14. Etika v ošetřovatelství.
15. Transkulturní ošetřovatelství.
16. Edukace pacienta a jeho nejbližších.

Odborná praxe I

VOŠ PRIGO v rámci náplně předmětu Odborná praxe I dohodla praktickou výuku v regionálních nemocničních
zařízeních, jmenovitě ve Fakultní nemocnici Ostrava, Městské nemocnici Ostrava, Vítkovické nemocnici a.s. a
Nemocnici s poliklinikou Havířov. Samotný předmět je koncipován jako praktický a tvoří klíčovou složku
přípravy sester. Cílem modulu je vést studenty k poskytování komplexní ošetřovatelské péče metodou
ošetřovatelského procesu. Odborná praxe probíhá v přirozených podmínkách pracovišť poskytujících zdravotní,
sociální a terénní péči. Praxe se odehrává ve velmi komplexním sociálním prostředí a poskytuje příležitost
k tomu, aby se studenti naučili propojovat kognitivní, psychomotorické a afektivní dovednosti. Tím se stávají
kompetentnější k tomu, aby své dosavadní znalosti, dovednosti, postoje a hodnoty dokázali použít v konkrétních
klinických situacích a reagovat na individuální potřeby malého dítěte, adolescenta a dospělého.

Rozsah denní: 10 týdnů/ zimní období
Rozsah kombinovaní: 10 týdnů/ zimní období

V případě že student již pracuje ve zdravotnickém zařízení, je možné si požádat o částečné uznání praxe. Posuzování žádostí je vždy individuální, je prováděno garantem zdravotnických oborů a vychází z typu zdravotnického zařízení a pracovního zařazení studenta.

2.ročník – letní období

Základy biofyziky

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Seznamuje studenty se základy lékařské biofyziky a jejím
využitím v oblasti medicínských diagnostických a léčebných metod, využívaných zejména v pediatrii. Studenti
získají základní informace o fyzikálních odlišnostech jednotlivých metod a jejich biologických účincích. Seznámí se
s jednotlivými druhy těchto metod a přístroji, kterými jsou tyto diagnostické a terapeutické metody prováděny,
s ohledem na využití v pediatrické ošetřovatelské praxi. Obsahem modulu je také problematika biofyzikálních
projevů živého organismu a problematika vlivu fyzikálních faktorů na lidský organismus.

1. Molekulová biofyzika: hmota a její struktura, elementární částice, molekulové vlastnosti látek skupenské stavy, transportní děje v organismu – difúze, osmóza, osmotický tlak.
2. Účinky fyzikálních faktorů na lidský organismus – gravitační vlivy, klimatické vlivy, vliv podtlaku a přetlaku.
3. Biomechanika pohybového systému: biomechanické funkce kostí, svalů, kloubů, šlach.
4. Biofyzika krevního oběhu: krevní tlak, krevní průtok a jejich měření.
5. Biomechanika dýchání: dechové objemy, vitální kapacita plic, spirometrie.
6. Biofyzika smyslového vnímání: biofyzika vidění, dioptrický systém oka, vyšetření zraku, optické přístroje, fyziologická akustika, sluchový orgán a jeho funkce, vyšetření sluchu.
7. Elektřina a magnetismus: elektrické pole, elektrický proud, elektromagnetické vlnění a účinky na lidský organizmus, elektrické vlastnosti tkání, magnetické pole a jeho účinky na živé organizmy, akční potenciál, jeho vznik a šíření, akční potenciály srdeční, mozkové, svalové, léčebné využití elektrického proudu.
8. Termometrie – tělesná teplota a její regulace, termometrie, teploměry a jejich druhy.
9. Fyzikální základy radiologických vyšetřovacích a léčebných metod: druhy a zdroje ionizujícího záření, biologické účinky, léčebné a vyšetřovací metody, radiační ochrana obyvatelstva.
10. Fyzikální základy balneologie.
Fyzikální principy vybraných léčebných metod: mechanoterapie, masáž, elektroterapie, diatermie, laser, radioterapie, magnetoterapie, hydroterapie, dialýza apod.,

Zobrazovací metody, radiační ochrana

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Seznamuje studenty s odbornou činností a náplní oborů
radiodiagnostika, radiologie, radioterapie a nukleární medicína včetně ošetřovatelské péče, mezioborové
spolupráce a radiační ochrany. Předává poznatky o technickém vybavení RTG pracovišť a účincích záření na
lidský organismus. Seznamuje studenty se základy vyšetřování RTG zářením, ultrazvukem, počítačovou
tomografií, magnetickou rezonancí, aj. Podává základní informace o fyzikální podstatě zobrazovacích
radiologických technologií a jejich potenciálních rizicích na člověka. Zabývá se zásadami indikování
diagnostických postupů, efektivní přípravou pacientů k těmto vyšetřením i s ošetřovatelskou péčí v celém průběhu
vyšetření a po vyšetření.

1. Radiologie jako medicínský obor; radiodiagnostika, radioterapie, nukleární medicína; mezioborová spolupráce.
2. Biologické účinky ionizujícího záření, první pomoc, možnosti a principy radiační ochrany, ochrana zdraví obyvatelstva při úniku radioaktivních látek, legislativní úpravy – zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon; zákon č. 250/2011 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Základy fyziky ionizujícího záření, vlastnosti rtg záření, tvorba rtg obrazu.
4. Technické vybavení RTG pracovišť, přístroje klasické rentgenologie.
5. Základy skiagrafických technik; skiagrafie a skiaskopie.
6. Kontrastní látky, angiologická vyšetření, intervence.
7. Principy a indikace vyšetření počítačovou tomografií, hybridní zobrazovací metody, postprocesingové metody – rekonstrukce obrazu 2 D, 3 D.
8. Principy ultrasonografických vyšetření a jejich aplikace.
9. Principy a indikace vyšetření magnetickou rezonancí.
10. Radionuklidová diagnostika.
11. Dokumentace vedená na pracovištích se zdrojem ionizujícího záření.
12. Veličiny a jednotky dozimetrie ionizujícího záření a radiační ochrany, ochrana před zářením.
13. Příprava pacientů k vybraným radiodiagnostickým, ultrasonografickým vyšetřením a magnetické rezonance a dalším speciálním vyšetřením.
14. Ošetřovatelská péče o pacienta v celém průběhu těchto vyšetření a po vyšetření.

Výživa a dietetika

Cílem modulu je poskytnout základní vědomosti a dovednosti z oblasti výživy člověka, důležité pro stanovení
výživových potřeb ve zdraví s ohledem na jednotlivá životní období člověka a v nemoci. Modul poskytuje
informace o zásadách zdravé výživy, doporučovaných denních dávkách základních živin, vitamínů a minerálních
látek a stopových prvků a jejich vhodných potravinových zdrojích. Součástí modulu je také dietetika a
vyhodnocování energetické potřeby organismu a možnosti jejího ovlivnění. Dílčím cílem je dovednost vyhodnotit
výživovou anamnézu pacienta v rámci ošetřovatelského procesu. Studenti VOŠ PRIGO mají možnost náhledu do
reálných výživových plánů, které se připravují jak pro dětské strávníky v mateřských či základních školách, tak pro
dospělé studenty v rámci skupiny PRIGO. V těchto plánech je definována struktura stanovování a kalkulací
výživových hodnot dle věkových a jiných kategorií, je zde uvedeno rozprostření denních dávek živin do
jednotlivých jídel atd. Studenti si tak tedy mohou ověřit získané teoretické poznatky na reálných praktických
příkladech.

1. Energetická a biologická hodnota stravy.
2. Podávání výživy parenterální a enterální cestou.
3. Vliv výživy na zdravotní stav lidí.
4. Alternativní směry ve výživě.
5. Výživa dětí.
6. Výživa ženy.
7. Výživa muže.
8. Výživa nemocných.
9. Poruchy příjmu potravy.

Teorie ošetřovatelství a potřeby člověka

Modul je koncipován jako teoreticko-praktický. Představuje základy profese s důrazem na roli a funkce
všeobecné sestry. Jsou prezentovány základní znalosti, dovednosti nezbytné pro vykonávání praxe.
Ošetřovatelství je zařazeno do kontextu zdravotní péče a multidisciplinárního zdravotního týmu. Pozornost je
věnována profesionálnímu rozvoji a sebehodnocení jako nezbytné součásti uvědomování si role všeobecné
sestry v rámci morálních hodnot. Obsah modulu tvoří filozofie a historie ošetřovatelství, metodologie
ošetřovatelství – ošetřovatelský proces a jeho komponenty, lidské potřeby v oblasti péče o zdraví populace.
Vymezuje podstatu ošetřovatelských teorií a koncepčních modelů včetně jejich využití pro praxi. Seznamuje
s péčí o klienta, pacienta s ohledem na jeho etnická, kulturní a duchovní specifika.

1. Historie a vývoj oboru ošetřovatelství, vývoj vzdělávání sester.
2. Ošetřovatelství jako vědní disciplína-postavení ošetřovatelství v systému věd, definice, metaparadigma, vymezení základní ošetřovatelské terminologie.
3. Charakteristické rysy moderního ošetřovatelství, holismus.
4. Role a funkce sester-vývoj role, pozice a prestiž ve společnosti, profesionální image sestry.
5. Regulace ošetřovatelské profese, registrace zdravotnických pracovníků, kompetence sester v ČR, legislativní rámec.
6. Klasifikace potřeb zdravého i nemocného jedince, proces uspokojování potřeb, potřeby a ošetřovatelství.
7. Ošetřovatelský proces jako systémová metoda řešení problémů.
8. Koncepční modely a teorie ošetřovatelství-aplikace v ošetřovatelském procesu a praxi, ošetřovatelská dokumentace.
9. Ošetřovatelské systémy, kvalita ošetřovatelské péče, indikátory kvality, standardy, ošetřovatelský audit. Standardizace terminologie v ošetřovatelství.
10. Multikulturní aspekty ošetřovatelské péče, teorie transkulturního ošetřovatelství.
11. Národnostní, etnické a kulturní menšiny v ČR, migrace a její důsledky.
12. Specifika ošetřovatelské péče o vybrané národnostní, etnické a kulturní menšiny.

Výzkum v ošetřovatelství a seminář k absolventské práci

VOŠ PRIGO dbá na rozvoj vědeckého potenciálu svých pedagogů i studentů a je pravidelným řešitelem projektů.
Studenti tak mají možnost nenásilnou formou získat zkušenosti s aplikací výzkumných metod, mají možnost zapojit
se do již probíhajících nebo nových projektů a naučit se tak základům vědeckého myšlení. Předmět je koncipován
jako teoretický a předpokládá aplikaci znalostí a dovedností získaných v ostatních ošetřovatelských a humanitních
předmětech. Předpokládá určitou úroveň schopnosti kreativity. Studenty naučí základům kritického vědeckého
myšlení: pochopení potřeby a významu vědeckého přístupu v ošetřovatelské praxi. Naučí je základním krokům
výzkumného procesu, výběru vhodných metod, zpracování a vyhodnocování výsledků. Součástí modulu je
připravit metodicky studenta k přípravě a následně k tvorbě absolventské práce tak, aby uměl vypracovat v
požadované kvalitě absolventskou práci. Součástí přípravy absolventské práce je také zvládnutí prezentace a její
následné obhájení.

1. Charakteristika vědeckého výzkumu a ošetřovatelského výzkumu.
2. Podíl sestry na výzkumné činnosti.
3. Historie ošetřovatelského výzkumu.
4. Terminologie v ošetřovatelském výzkumu.
5. Fáze ošetřovatelského výzkumu.
6. Metodologie výzkumu.
7. Realizace výzkumu.
8. Prezentace výsledků výzkumné činnosti, publikování výsledku výzkumu.
9. Etické principy vědecké práce v ošetřovatelství.

Primární a komunitní péče

VOŠ PRIGO v rámci skupiny PRIGO spolupracuje s Vysokou školou PRIGO. Studenti se tak v rámci interní
spolupráce s touto školou seznámí se sociálními a komunitními specifiky regionu, pochopí význam pojmu
„komunita“, její hlavní sociální funkce v uspokojování potřeb jedinců a její hierarchii: jedinec-rodina-obvodměsto-kraj-stát-národ-svět. Předmět je koncipován jako teoretický celek. Zaměřuje se na zdraví jedinců, rodin a
skupin v komunitě. Uvědomí si nutnost zdravého společenského a přírodního prostředí v komunitě pro život
jednotlivců a jejich rodin. Naučí se ošetřováni pacientů/klientů ve vlastních sociálních podmínkách.

1. Primární péče v ČR. Ošetřovatelství v primární péči v ČR – práce sestry.
2. Rozvoj komunitní péče ve vyspělých zemích a v ČR.
3. Komunita a komunitní péče.
4. Poskytovatelé komunitní péče.
5. Cílové skupiny komunitní péče.
6. Domácí péče. Management domácí péče, poskytovatelé domácí péče.
7. Ošetřovatelské modely aplikované v komunitní péči.
8. Etické a právní aspekty.
9. Ošetřovatelský proces u pacienta/klienta v komunitní a domácí péči, zhodnocení a posouzení
aktuálního stavu, aktuální a potenciální ošetřovatelské diagnózy, plánování ošetřovatelské péče, realizace,
vyhodnocení.

Ošetřovatelská péče v geriatrii a interních oborech

Modul je koncipován jako teoreticko-praktický. Teoretickou část tvoří přednášky z oblasti medicínské,
praktickou část cvičení v oblasti ošetřovatelské. Cílem modulu je získat vědomosti a dovednosti pro poskytování
individuální ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu u klientů, pacientů s vybranými
chorobami interními, přenosnými, chorobami vyžadující intenzivní péči se zaměřením na pacienty vysokého
věku. Seznamuje studenty se specifiky péče v léčebnách a ozdravovnách, kde se zabývají ošetřováním a
zdravotním stavem starých lidí. Student/ka se naučí identifikovat a rozlišovat nejčastější patologické stavy u
těchto pacientů, umí rozlišit potřeby a specifika ošetřovatelské péče u těchto jedinců, dokáže pochopit a popsat
involuční změny v organismu a psychice, které přinášejí stárnutí a stáří Modul se také zaobírá dopadem nemoci
na život pacienta, klienta a jeho rodiny, zdravotní péči a rehabilitaci.

1. Geriatrie, gerontologie – obsah a náplň oboru, teorie stárnutí, demografický vývoj, geriatrizace medicíny. Biologické, psychické a sociální stárnutí. Progérie.
2. Involuční změny v jednotlivých systémech – dispozice pro vznik různých onemocnění seniorského věku. Zdraví a nemoc. Polymorbidita seniorského věku, multifaktoriální problematika onemocnění.
3. Kardiorespirační onemocnění (ischemická choroba srdeční, akutní a chronické selhání srdce, hypertenze, onemocnění cév, astma, pneumonie, chronická bronchopulmonální choroba, plicní nádory).
4. Poruchy výživy a metabolická onemocnění (malnutrice, obezita, metabolický syndrom, diabetes mellitus, dyslipoproteinémie, dna).
5. Onemocnění zažívacího systému (funkční poruchy a organická onemocnění jícnu, žaludku, střev, jater a žlučových cest). Onemocnění ledvin a močových cest (glomerulopatie, nefritidy, nefrolitiáza, nádory a selhání ledvin).
6. Revmatologická onemocnění. Zvláštnosti chorob ve stáří, maladaptace, únavnost. Problémy s aktivitou. Syndromy z přetížení. Imobilizační syndrom.
7. Onemocnění pohybového aparátu (osteoartrózy, osteoporóza), pády a úrazy.
8. Problémy s vyměšováním (retence, inkontinence), poruchy spánku, poruchy termoregulace v seniorském věku.
9. Problematika neuropsychologická. Bolest ve stáří. Stavy zmatenosti, deliria. Problematika nemocných se syndromem demence.
10. Psychologie a psychopatie sénia. Deprese, sebevraždy ve stáří.
11. Perimortální syndromy. Klinický obraz umírání a smrti. Sociální umírání a sociální smrt. Apalický syndrom.
12. Funkční diagnostika. Vyšetření somatických funkcí. Testování všedních činností (Barthelův, Katzův test). Testování duševního stavu a psychické výkonnosti.

Medicínský management
1.Patofyziologie, etiologie, symptomatologie, diagnostika a terapie u základních skupin onemocnění ve vnitřním lékařství.

Ošetřovatelská péče v geriatrii a interních oborech u náhlých stavů.

Ošetřovatelský management
1. Základní posouzení aktuálního stavu klienta/pacienta v závislosti na základní diagnóze
2. Zvláštnosti ošetřovatelství v intenzivní péči

Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech, ortopedii a traumatologii

Modul je koncipován jako teoreticko-praktický a zahrnuje přednášky a cvičení z oblasti ošetřovatelské péče
o pacienty po chirurgickém řešení onemocnění. Připravuje všeobecné sestry na ošetřovatelskou péči o
nemocného, včetně spolupráce s jeho nejbližším okolím. Seznamuje s klinickými stavy a onemocněními
v jednotlivých chirurgických oborech, s etiologií, symptomatologií, diagnostikou i léčbou v břišní a hrudní
chirurgii, cévní chirurgii a kardiochirurgii, urologii, neurochirurgii, ortopedii a traumatologii, plastické chirurgii
včetně řešení popálenin. Modul řeší dopad nemoci na život nemocného a jeho rodiny, zdravotní péči
a rehabilitaci. Předmět dále charakterizuje klinické stavy v ortopedii a traumatologii z hlediska ošetřovatelské
péče a potřeb pacientů změněných v souvislosti s nemocemi, poruchami a traumaty pohybového aparátu s
důrazem na prevenci. Poskytuje přehled specifik ošetřovatelské péče u nemocných v ortopedii a traumatologii,
která je zaměřena na efektivní řešení ošetřovatelských problémů pacientů.

Medicínský management
1. Obecná chirurgie včetně chirurgického řešení vrozených vývojových vad (VVV).
Patofyziologie, etiologie, symptomatologie, diagnostika a terapie u základních skupin chirurgických onemocnění.
2. Urologie.
3. Hrudní a cévní chirurgie, kardiochirurgie.
4. Transplantologie.
5. Neurochirurgie.
6. Onkochirurgie.
7. Plastická chirurgie.
8. Intenzivní péče o chirurgicky nemocného pacienta.
9. Klinické stavy v ortopedii.
10. Klinické stavy v traumatologii.

Ošetřovatelský management
1. Posouzení aktuálního stavu pacienta v závislosti na základní diagnóze.
2. Předoperační příprava a pooperační péče u pacientů.
3. Ošetřovatelský proces u nemocných s traumatickým postižením.
4. Ošetřovatelský proces u nemocných po chirurgickém řešení vrozených vývojových vad a onemocnění.
5. Ošetřovatelský proces u nemocných pacientů v urologii.
6. Ošetřovatelský proces u nemocných pacientů v hrudní a cévní chirurgii, kardiochirurgii.
7. Ošetřovatelský proces u nemocných po transplantaci orgánu.
8. Ošetřovatelský proces u nemocných v ortopedii.
9. Ošetřovatelský proces u nemocných v neurochirurgii.
10. Ošetřovatelský proces u nemocných v onkochirurgii.
11. Ošetřovatelský proces u nemocných na plastické chirurgii.
12. Intenzivní péče o chirurgicky nemocného pacienta.

Ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek, jehož cílem je získat vědomosti z fyziologie a patologie
ženských pohlavních orgánů, z prevence diagnostiky a terapie gynekologických onemocnění, seznámit studenty
s poznatky o náhlých příhodách v gynekologii a o současné dostupné antikoncepci, preventivních prohlídkách
dospělých. Cílem porodnictví je osvojit si základní poznatky z fyziologie a patologie těhotenství, porodu a
šestinedělí. Předmět studenty rovněž seznamuje s léčbou onemocnění a poranění rodidel, poruch menstruačního
cyklu, genetických anomálií, vrozených vývojových vad a poradenstvím v oblasti kojení.

Anotace modulu
Medicínský management
1. Poruchy anatomie a fyziologie rodidel; zvláštnosti vyšetřovacích metod v gynekologii.
2. Patofyziologie, etiologie, symptomatologie, diagnostika a terapie v gynekologii.
3. Plánované rodičovství.
4. Fyziologické a patologické těhotenství a porod.
5. Ošetření novorozence (včetně resuscitace novorozence).
6. Šestinedělí – fyziologické, patologické, kojení.
7. Akutní příhody v gynekologii a porodnictví.
8. Sexuální týrání, zneužívání dětí.

Ošetřovatelský management
1. Posouzení aktuálního stavu klienta/pacienta v závislosti na základní diagnóze.
2. Aktuální a potenciální potřeby, stanovení ošetřovatelské diagnózy.
3. Cíl ošetřovatelské péče.
4. Realizace ošetřovatelského procesu.
5. Vyhodnocení.
6. Zvláštnosti ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví, edukační činnost.

Zdravotnická psychologie

Předmět zdravotnická psychologie je chápán jako teoreticko-praktický se zaměřením na využití základních
poznatků v ošetřovatelské praxi. Studenti jsou vedeni tak, aby se orientovali v teoretických základech
zdravotnické psychologie a dokázali je aplikovat v kontaktu s pacienty, klienty a jejich rodinami na všech úsecích
zdravotní péče i v kontaktu se zdravotnickými pracovníky. Studenti se učí reflektovat odlišnosti v prožívání
nemoci a v postoji ke zdraví pacientů, klientů různých kultur, rozumět změnám v chování pacientů, klientů na
jednotlivých odděleních a vhodně s nimi jednat a komunikovat. Proto jsou nedílnou součástí výuky situačně a
problémově zaměřená cvičení. Obsah předmětu tvoří pojmy jako např. stres a jeho zvládání včetně reakce
pacientů/klientů na nemoci, hospitalizaci, změněný vzhled těla, ztrátu blízké osoby, smrt a umírání. Cílem
předmětu je vést k porozumění dopadů nemoci na lidské chování a mentální procesy.

1. Úvod do předmětu – vymezení klinické psychologie mezi psychologickými vědami, obsah klinické psychologie a její spolupráce s ostatními lékařskými obory. Nemoc jako náročná životní situace – definice nemoci a zdraví.
2. Psychologická problematika nemocného a nemoci. Osobnostní vlastnosti nemocného. Změny osobnosti vyvolané onemocněním. Obraz nemoci a změny psychiky pod vlivem onemocnění, další vlivy nemoci na oblast emoční, motivační, gnostickou a možnosti vlivu nemoci. Autoplastický obraz nemoci a jeho podmíněnost. Postoj k nemoci. Prožívání nemoci v čase. Pojem psychosomatické medicíny – psychosomatické obtíže a somatopsychické obtíže.
3. Nemocný ve zdravotnickém prostředí – osobnost, projevy chování, adaptace na prostředí, adaptace na nemoc. Psychologická problematika hospitalizace. Neurotizace, deprivace, deprivační syndrom.
4. Zdravotník a nemocný. Osobnost všeobecné sestry, vztah mezi sestrou a nemocným pacientem, vztah mezi sestrou a rodinnými příslušníky. Iatropatogenie, sorrorigenie, placebo efekt. Interpersonální vztahy ve zdravotnictví. Profesionální chování. Profesionální deformace. Konflikty, řešení konfliktů. Psychohygiena ve zdravotnictví.
5. Psychologická péče o nemocného a pacienta s postižením – příprava pacienta na hospitalizaci, příjem pacienta do nemocnice, uspokojování potřeb pacienta, příprava pacienta na diagnostický a léčebný proces.
6. Psychika chronicky a akutně nemocného pacienta, předoperační a pooperační problematika u pacientů.
7. Psychologická problematika dospělých s vrozenými a získanými vadami – poruchy sluchu a jejich vliv na psychiku nemocného, poruchy zraku a jejich vliv na psychiku pacienta, vady řeči a fatické poruchy z psychologického hlediska, psychologická problematika mentálně postižených. Psychologická problematika rodičů předčasně narozených dětí, novorozenců s vrozenými vadami či nemocemi.
8. Problematika týraných osob.
9. Kvalita života předčasně narozeného dítěte, nemocného dítěte a dítěte s postižením.
10. Problematika smrti a umírání, základy thanatologie. Bolest. Psychologická problematika onkologicky nemocných pacientů. Psychologická problematika resuscitace.
11. Psychoterapie, její druhy a její význam.

Informatika a statistika ve zdravotnictví

Předmět je koncipován jako praktický a poskytuje úvod do používání různých softwarových souborů,
klinických informačních systémů, zpracování textu, prezentace dat, statistické analýzy a online vyhledávání
odborných databází. Studenti VOŠ PRIGO mají k dispozici nadstandardní počítačové vybavení s neomezeným
přístupem, pedagogové důsledně dbají na rozvoj technických schopností studentů v souladu s principy
PriorityGO.

1. Význam informačních komunikačních technologií v oblasti zdravotnictví a ošetřovatelské praxe, využití počítačů ve zdravotnickém systému, ochrana a zabezpečení dat.
2. Aplikace: textový procesor – typografické zásady, úprava oficiálních dokumentů, obrázky a grafická úprava dokumentů, hromadná korespondence.
3. Aplikace: tabulkový procesor – funkce, grafy, zpracování hromadných dat, kontingenční tabulky, export a import dat z jiných zdrojů.
4. Elektronická pošta a další možnosti elektronické komunikace.
5. Tvorba prezentace v PowerPointu.
6. Zdravotnický software pro praktické a odborné lékaře – základní dokumentace klienta, ambulantní účet, recept a vystavení PN, lékařská zpráva, vyúčtování pro zdravotní pojišťovny, kapitace, archivace databáze.
7. Nemocniční informační systém – ošetřovatelský proces, podávání stravy, evidence léků, transfúze a transfúzní prostředky.
8. Zdravotnická problematika na internetu – on-line vyhledávání v oblasti ošetřovatelské péče. Portály, servery, lékař, sestra a klient, vyhledávání odborné literatury, zdravotnická statistika.
9. Využití počítačů při výzkumu ve zdravotnictví.
10. Eticko-právní otázky související s využíváním informačních zdrojů – odpovědnost informačních odborníků, nesprávné jednání ve vědě.

Základy pedagogiky a edukace v ošetřovatelství

VOŠ PRIGO má silné zázemí pro výuku pedagogicky zaměřených předmětů. Studenti mohou využívat speciální
učebnu pro výuku předškolní pedagogiky přímo v areálu Mateřské školy PRIGO, případně se formou náslechů
účastnit samotné výuky v partnerské mateřské škole či navštívit přednášky konané pro Akademii Třetího věku
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický a je zaměřen na získání základních vědomostí z pedagogiky a
didaktiky a jejich využití při výchovném působení sestry na jedince, rodinu, komunitu a účastníky kvalifikačního
a celoživotního vzdělávání. Sestra se naučí základním krokům edukačního procesu a jeho praktické aplikaci
nejen u dětí, ale i u dalších členů rodiny a zdravotnického týmu.

1. Pedagogika jako věda.
2. Kognitivní, psychomotorické, afektivní cíle edukace.
3. Didaktika a tvorba edukačního programu.
4. Specifika edukace u dospělých, metody a formy skupinové a individuální edukační činnosti.
5. Vypracování edukačního portfolia, edukačních intervencí v ošetřovatelských plánech.

Cizí jazyk – Anglický jazyk

VOŠ PRIGO je školou s právem státní jazykové zkoušky, studenti mají tedy během studia také možnost získat
osvědčení o státní jazykové zkoušce z anglického jazyka. Cílem modulu je doplnit a prohloubit systém jazykového
vzdělávání. Rozvíjet znalosti a kompetence v oblasti anglického jazyka získané na střední škole směrem k vyšší
úrovni B1 SERR. Získat jazykové a stylistické schopnosti a dovednosti a jim odpovídající komunikativní
kompetence lingvistické, sociolingvistické, pragmatické strategické se zaměřením na odbornou, zdravotnickou a
ošetřovatelskou tematiku. Vytvořit předpoklady pro pohotové a bezproblémové používání jazyka při výkonu
povolání, komunikaci s pacientem, klientem, jeho rodinou, spolupracovníky a ostatním zdravotnickým personálem,
pro práci s autentickými materiály ze zemí studovaného jazyka a pro další vzdělávání a růst ve zvoleném oboru.

1. Problematika zdraví a zdravého životního stylu.
2. Zdravotnická zařízení – systém, činnost a provoz, zdravotnický personál.
3. Lidské tělo – anatomie a fyziologie.
4. Psychomotorický vývoj dítěte.
5. Zásady první pomoci.
6. Profese všeobecné sestry – příprava, pracovní náplň, role sestry v multidisciplinárním týmu, práva pacientů aj.
7. Komunikace s pacientem.
8. Ošetřovatelský proces – ošetřovatelská anamnéza, získávání informací a jejich vyhodnocení, ošetřovatelské diagnózy, plán, realizace, hodnocení ošetřovatelské péče.
9. Ošetřovatelská péče – uspokojování základních a vyšších potřeb pacienta/klienta.
10. Ošetřovatelská péče u pacientů v jednotlivých oborech a chirurgie (nemoci oběhového systému, respiračního, GIT, ORL, urologického, neurologického, hematologického).
11. Diagnostické a léčebné postupy, podávání léků a sledování jejich účinků u pacientů.
12. Výzkum v ošetřovatelství.
13. Práva pacientů.
14. Etika v ošetřovatelství.
15. Transkulturní ošetřovatelství.
16. Edukace pacienta a jeho nejbližších.

Odborná praxe I

VOŠ PRIGO v rámci náplně předmětu Odborná praxe I dohodla praktickou výuku v regionálních nemocničních
zařízeních, jmenovitě ve Fakultní nemocnici Ostrava, Městské nemocnici Ostrava, Vítkovické nemocnici a.s. a
Nemocnici s poliklinikou Havířov. Samotný předmět je koncipován jako praktický a tvoří klíčovou složku
přípravy sester. Cílem modulu je vést studenty k poskytování komplexní ošetřovatelské péče metodou
ošetřovatelského procesu. Odborná praxe probíhá v přirozených podmínkách pracovišť poskytujících zdravotní,
sociální a terénní péči. Praxe se odehrává ve velmi komplexním sociálním prostředí a poskytuje příležitost
k tomu, aby se studenti naučili propojovat kognitivní, psychomotorické a afektivní dovednosti. Tím se stávají
kompetentnější k tomu, aby své dosavadní znalosti, dovednosti, postoje a hodnoty dokázali použít v konkrétních
klinických situacích a reagovat na individuální potřeby malého dítěte, adolescenta a dospělého.

Rozsah denní: 10 týdnů/ letní období
Rozsah kombinovaní: 10 týdnů/ letní období

V případě že student již pracuje ve zdravotnickém zařízení, je možné si požádat o částečné uznání praxe. Posuzování žádostí je vždy individuální, je prováděno garantem zdravotnických oborů a vychází z typu zdravotnického zařízení a pracovního zařazení studenta.

Odborná praxe II

VOŠ PRIGO v rámci náplně předmětu Odborná praxe II dohodla praktickou výuku v regionálních
nemocničních zařízeních, jmenovitě ve Fakultní nemocnici Ostrava, Městské nemocnici Ostrava, Vítkovické
nemocnici a.s. a Nemocnici s poliklinikou Havířov. Předmět je koncipován jako praktický a tvoří klíčovou
složku přípravy sester. Cílem modulu je vést studenty k poskytování komplexní ošetřovatelské péče metodou
ošetřovatelského procesu. Odborná praxe probíhá v přirozených podmínkách pracovišť poskytujících
zdravotní, sociální a terénní péči. Praxe se odehrává ve velmi komplexním sociálním prostředí a poskytuje
příležitost k tomu, aby se studenti naučili propojovat kognitivní, psychomotorické a afektivní dovednosti. Tím
se stávají kompetentnější k tomu, aby své dosavadní znalosti, dovednosti, postoje a hodnoty dokázali použít
v konkrétních klinických situacích a reagovat na individuální potřeby pacientů/klientů.

Rozsah denní: 4 týdny/ letní období
Rozsah kombinovaní: 4 týdny/ letní období

V případě že student již pracuje ve zdravotnickém zařízení, je možné si požádat o částečné uznání praxe. Posuzování žádostí je vždy individuální, je prováděno garantem zdravotnických oborů a vychází z typu zdravotnického zařízení a pracovního zařazení studenta.

3.ročník – zimní období

Teorie ošetřovatelství a potřeby člověka

Modul je koncipován jako teoreticko-praktický. Představuje základy profese s důrazem na roli a funkce
všeobecné sestry. Jsou prezentovány základní znalosti, dovednosti nezbytné pro vykonávání praxe.
Ošetřovatelství je zařazeno do kontextu zdravotní péče a multidisciplinárního zdravotního týmu. Pozornost je
věnována profesionálnímu rozvoji a sebehodnocení jako nezbytné součásti uvědomování si role všeobecné
sestry v rámci morálních hodnot. Obsah modulu tvoří filozofie a historie ošetřovatelství, metodologie
ošetřovatelství – ošetřovatelský proces a jeho komponenty, lidské potřeby v oblasti péče o zdraví populace.
Vymezuje podstatu ošetřovatelských teorií a koncepčních modelů včetně jejich využití pro praxi. Seznamuje
s péčí o klienta, pacienta s ohledem na jeho etnická, kulturní a duchovní specifika.

1. Historie a vývoj oboru ošetřovatelství, vývoj vzdělávání sester.
2. Ošetřovatelství jako vědní disciplína-postavení ošetřovatelství v systému věd, definice, metaparadigma, vymezení základní ošetřovatelské terminologie.
3. Charakteristické rysy moderního ošetřovatelství, holismus.
4. Role a funkce sester-vývoj role, pozice a prestiž ve společnosti, profesionální image sestry.
5. Regulace ošetřovatelské profese, registrace zdravotnických pracovníků, kompetence sester v ČR, legislativní rámec.
6. Klasifikace potřeb zdravého i nemocného jedince, proces uspokojování potřeb, potřeby a ošetřovatelství.
7. Ošetřovatelský proces jako systémová metoda řešení problémů.
8. Koncepční modely a teorie ošetřovatelství-aplikace v ošetřovatelském procesu a praxi, ošetřovatelská dokumentace.
9. Ošetřovatelské systémy, kvalita ošetřovatelské péče, indikátory kvality, standardy, ošetřovatelský audit. Standardizace terminologie v ošetřovatelství.
10. Multikulturní aspekty ošetřovatelské péče, teorie transkulturního ošetřovatelství.
11. Národnostní, etnické a kulturní menšiny v ČR, migrace a její důsledky.
12. Specifika ošetřovatelské péče o vybrané národnostní, etnické a kulturní menšiny.

Výzkum v ošetřovatelství a seminář k absolventské práci

VOŠ PRIGO dbá na rozvoj vědeckého potenciálu svých pedagogů i studentů a je pravidelným řešitelem projektů.
Studenti tak mají možnost nenásilnou formou získat zkušenosti s aplikací výzkumných metod, mají možnost zapojit
se do již probíhajících nebo nových projektů a naučit se tak základům vědeckého myšlení. Předmět je koncipován
jako teoretický a předpokládá aplikaci znalostí a dovedností získaných v ostatních ošetřovatelských a humanitních
předmětech. Předpokládá určitou úroveň schopnosti kreativity. Studenty naučí základům kritického vědeckého
myšlení: pochopení potřeby a významu vědeckého přístupu v ošetřovatelské praxi. Naučí je základním krokům
výzkumného procesu, výběru vhodných metod, zpracování a vyhodnocování výsledků. Součástí modulu je
připravit metodicky studenta k přípravě a následně k tvorbě absolventské práce tak, aby uměl vypracovat v
požadované kvalitě absolventskou práci. Součástí přípravy absolventské práce je také zvládnutí prezentace a její
následné obhájení.

1. Charakteristika vědeckého výzkumu a ošetřovatelského výzkumu.
2. Podíl sestry na výzkumné činnosti.
3. Historie ošetřovatelského výzkumu.
4. Terminologie v ošetřovatelském výzkumu.
5. Fáze ošetřovatelského výzkumu.
6. Metodologie výzkumu.
7. Realizace výzkumu.
8. Prezentace výsledků výzkumné činnosti, publikování výsledku výzkumu.
9. Etické principy vědecké práce v ošetřovatelství.

Ošetřovatelská péče v geriatrii a interních oborech

Modul je koncipován jako teoreticko-praktický. Teoretickou část tvoří přednášky z oblasti medicínské,
praktickou část cvičení v oblasti ošetřovatelské. Cílem modulu je získat vědomosti a dovednosti pro poskytování
individuální ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu u klientů, pacientů s vybranými
chorobami interními, přenosnými, chorobami vyžadující intenzivní péči se zaměřením na pacienty vysokého
věku. Seznamuje studenty se specifiky péče v léčebnách a ozdravovnách, kde se zabývají ošetřováním a
zdravotním stavem starých lidí. Student/ka se naučí identifikovat a rozlišovat nejčastější patologické stavy u
těchto pacientů, umí rozlišit potřeby a specifika ošetřovatelské péče u těchto jedinců, dokáže pochopit a popsat
involuční změny v organismu a psychice, které přinášejí stárnutí a stáří Modul se také zaobírá dopadem nemoci
na život pacienta, klienta a jeho rodiny, zdravotní péči a rehabilitaci.

1. Geriatrie, gerontologie – obsah a náplň oboru, teorie stárnutí, demografický vývoj, geriatrizace medicíny. Biologické, psychické a sociální stárnutí. Progérie.
2. Involuční změny v jednotlivých systémech – dispozice pro vznik různých onemocnění seniorského věku. Zdraví a nemoc. Polymorbidita seniorského věku, multifaktoriální problematika onemocnění.
3. Kardiorespirační onemocnění (ischemická choroba srdeční, akutní a chronické selhání srdce, hypertenze, onemocnění cév, astma, pneumonie, chronická bronchopulmonální choroba, plicní nádory).
4. Poruchy výživy a metabolická onemocnění (malnutrice, obezita, metabolický syndrom, diabetes mellitus, dyslipoproteinémie, dna).
5. Onemocnění zažívacího systému (funkční poruchy a organická onemocnění jícnu, žaludku, střev, jater a žlučových cest). Onemocnění ledvin a močových cest (glomerulopatie, nefritidy, nefrolitiáza, nádory a selhání ledvin).
6. Revmatologická onemocnění. Zvláštnosti chorob ve stáří, maladaptace, únavnost. Problémy s aktivitou. Syndromy z přetížení. Imobilizační syndrom.
7. Onemocnění pohybového aparátu (osteoartrózy, osteoporóza), pády a úrazy.
8. Problémy s vyměšováním (retence, inkontinence), poruchy spánku, poruchy termoregulace v seniorském věku.
9. Problematika neuropsychologická. Bolest ve stáří. Stavy zmatenosti, deliria. Problematika nemocných se syndromem demence.
10. Psychologie a psychopatie sénia. Deprese, sebevraždy ve stáří.
11. Perimortální syndromy. Klinický obraz umírání a smrti. Sociální umírání a sociální smrt. Apalický syndrom.
12. Funkční diagnostika. Vyšetření somatických funkcí. Testování všedních činností (Barthelův, Katzův test). Testování duševního stavu a psychické výkonnosti.

Medicínský management
1.Patofyziologie, etiologie, symptomatologie, diagnostika a terapie u základních skupin onemocnění ve vnitřním lékařství.

Ošetřovatelská péče v geriatrii a interních oborech u náhlých stavů.

Ošetřovatelský management
1. Základní posouzení aktuálního stavu klienta/pacienta v závislosti na základní diagnóze
2. Zvláštnosti ošetřovatelství v intenzivní péči

Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech, ortopedii a traumatologii

Modul je koncipován jako teoreticko-praktický a zahrnuje přednášky a cvičení z oblasti ošetřovatelské péče
o pacienty po chirurgickém řešení onemocnění. Připravuje všeobecné sestry na ošetřovatelskou péči o
nemocného, včetně spolupráce s jeho nejbližším okolím. Seznamuje s klinickými stavy a onemocněními
v jednotlivých chirurgických oborech, s etiologií, symptomatologií, diagnostikou i léčbou v břišní a hrudní
chirurgii, cévní chirurgii a kardiochirurgii, urologii, neurochirurgii, ortopedii a traumatologii, plastické chirurgii
včetně řešení popálenin. Modul řeší dopad nemoci na život nemocného a jeho rodiny, zdravotní péči
a rehabilitaci. Předmět dále charakterizuje klinické stavy v ortopedii a traumatologii z hlediska ošetřovatelské
péče a potřeb pacientů změněných v souvislosti s nemocemi, poruchami a traumaty pohybového aparátu s
důrazem na prevenci. Poskytuje přehled specifik ošetřovatelské péče u nemocných v ortopedii a traumatologii,
která je zaměřena na efektivní řešení ošetřovatelských problémů pacientů.

Medicínský management
1. Obecná chirurgie včetně chirurgického řešení vrozených vývojových vad (VVV).
Patofyziologie, etiologie, symptomatologie, diagnostika a terapie u základních skupin chirurgických onemocnění.
2. Urologie.
3. Hrudní a cévní chirurgie, kardiochirurgie.
4. Transplantologie.
5. Neurochirurgie.
6. Onkochirurgie.
7. Plastická chirurgie.
8. Intenzivní péče o chirurgicky nemocného pacienta.
9. Klinické stavy v ortopedii.
10. Klinické stavy v traumatologii.

Ošetřovatelský management
1. Posouzení aktuálního stavu pacienta v závislosti na základní diagnóze.
2. Předoperační příprava a pooperační péče u pacientů.
3. Ošetřovatelský proces u nemocných s traumatickým postižením.
4. Ošetřovatelský proces u nemocných po chirurgickém řešení vrozených vývojových vad a onemocnění.
5. Ošetřovatelský proces u nemocných pacientů v urologii.
6. Ošetřovatelský proces u nemocných pacientů v hrudní a cévní chirurgii, kardiochirurgii.
7. Ošetřovatelský proces u nemocných po transplantaci orgánu.
8. Ošetřovatelský proces u nemocných v ortopedii.
9. Ošetřovatelský proces u nemocných v neurochirurgii.
10. Ošetřovatelský proces u nemocných v onkochirurgii.
11. Ošetřovatelský proces u nemocných na plastické chirurgii.
12. Intenzivní péče o chirurgicky nemocného pacienta.

Ošetřovatelská péče v pediatrii

Modul je koncipován jako teoreticko-praktický. Je součástí komplexu modulů z klinického ošetřovatelství. Cílem
předmětu je zdůraznit zvláštnosti onemocnění a ošetřovatelské péče v jednotlivých vývojových obdobích
dětského věku. Seznamuje studenty s vývojem zdravého i nemocného dítěte, s péčí o zdraví dítěte, prevencí
onemocnění a nemocemi dětského věku v celém spektru klinických oborů. Důraz je kladen na odlišnosti
individuálních potřeb dětí a způsob jejich uspokojování, výchovy dětí, prevence, diagnostiky a léčby
onemocnění, včetně odlišnosti multidisciplinární péče v oblasti ambulantní, jednodenní i lůžkové péče, včetně
péče o děti do 3 let věku v zařízeních kolektivní péče.

Medicínský management
1. Vývoj zdravého dítěte.
2. Změny ve vývoji dítěte.
Patofyziologie, etiologie, symptomatologie, diagnostika a terapie u základních skupin onemocnění.

Ošetřovatelský management
1. Posouzení aktuálního stavu klienta/pacienta v závislosti na základní diagnóze.
2. Aktuální a potenciální potřeby, stanovení ošetřovatelské diagnózy.
3. Cíl ošetřovatelské péče.
4. Realizace ošetřovatelského procesu.
5. Vyhodnocení.

Ošetřovatelská péče v onkologii a hematoonkologii

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Informuje studenty o biologickém chování nádorů a o
specifikách nádorových onemocnění. Rovněž o základní léčbě v onkologii, kterou je chemoterapie se všemi
svými nežádoucími účinky. Klade důraz na kvalitní podpůrnou péči, včetně adekvátní nutriční podpory.
Poskytuje informace o potřebách pacientů a jejich rodin, změněných v souvislosti s onkologickým
onemocněním. Seznamuje studenty s novými službami a typy zařízení, která spadají do oblasti následné péče,
vede je k pochopení hospicové péče. Rovněž je seznámí s péčí o pacienta, který trpí nevyléčitelnou chorobou v
pokročilém nebo terminálním stadiu, jejímž cílem je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat
pacientovu důstojnost a poskytnout podporu a pomoc jeho blízkým/pečujícím.

1. Nejčastější nádory.
2. Hematologie.
3. Léčba symptomů.
4. Zvláštnosti paliativní péče.
5. Hospicová a domácí hospicová péče.
6. Ošetřovatelský proces u pacientů v paliativní péči, s nádorovým a hematologickým onemocněním.
7. Psychosociální aspekty péče o nevyléčitelně nemocné pacienty.
8. Problematika bolesti, škálování, metody ovlivnění bolesti.
9. Zhodnocení a posouzení aktuálního stavu klienta/pacienta u výše uvedených diagnóz, aktuální a potenciální potřeby, ošetřovatelské diagnózy, cíl ošetřovatelské péče, plánování, edukační plán realizace a vyhodnocení.

Intenzivní ošetřovatelská péče

Modul seznamuje studenty s informacemi ze základů anesteziologie, resuscitace a intenzivní ošetřovatelské péče,
navazuje na ošetřovatelství předmětů jiných klinických oborů, rozšiřuje znalosti
a dovednosti studentů o specifické ošetřovatelské péči v této oblasti. Modul je koncipován jako teoretickopraktický, teoretickou část tvoří přednášky a praktickou část cvičení z oblasti ošetřovatelského managementu.

1. Úvod do oboru.
2. Anesteziologie, algeziologie.
3. Intenzivní péče u pacientů.
4. Ošetřovatelský proces na ARO, JIP, operačním sále.
5. Zvláštnosti ošetřovatelské péče u pacientů v resuscitační a intenzivní péči.

Ošetřovatelská péče ve vybraných klinických oborech

Modul je koncipován jako teoreticko-praktický a je součástí komplexu modulů z klinického ošetřovatelství.
Studenty seznamuje s klinickými stavy z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb pacientů změněných v souvislosti
s chorobami, které postihují ucho a sluch, krk a dutinu nosní, oko a zrakový systém, kožní systém, ústa a dentici.
Tyto choroby výrazně ovlivňují kvalitu života člověka. Informuje o multidisciplinárním přístupu a odlišnostech
individuální péče v oblasti různých forem zdravotní péče.

Otorinolaryngologie
1. Zhodnocení a posouzení aktuálního stavu pacienta/klienta, aktuální a potenciální potřeby, ošetřovatelské diagnózy, cíl ošetřovatelské péče, plánování, edukační plán, realizace a vyhodnocení.
2. Patofyziologie, etiologie, symptomatologie, diagnostika a terapie u základních skupin onemocnění.
3. Sluchové vady – screening, rehabilitace sluchových vad.
4. Získaná onemocnění ucha – zánětlivá a nezánětlivá, poranění, cizí tělesa.
5. Vrozená onemocnění – atrézie, rozštěpy.
6. Získaná onemocnění horních cest dýchacích – zánětlivá (adenoidní vegetace a adenotomie), a nezánětlivá onemocnění, epistaxe, poranění, cizí tělesa.
7. Zánětlivá a nezánětlivá onemocnění dutiny ústní a hltanu (tonzilitis a tonzilektomie), poranění, cizí tělesa.
8. Zánětlivá onemocnění hrtanu – laryngitis, epiglottis.
9. Předoperační a pooperační péče u dětí s adenotomií, s tonzilektomií.
10. Psychosociální a etická problematika otorinolaryngologických onemocnění – vady sluchu, odstáté ušní boltce.

Oftalmologie
1. Zhodnocení a posouzení aktuálního stavu pacienta/klienta, aktuální a potenciální potřeby, ošetřovatelské diagnózy, cíl ošetřovatelské péče, plánování, edukační plán, realizace a vyhodnocení.
2. Patofyziologie, etiologie, symptomatologie, diagnostika a terapie u základních skupin onemocnění.
3. Oftalmologická propedeutika – anatomie a fyziologie zrakového ústrojí, vyšetřovací metody – tonometrie, gonioskopie, perimetr, specifické terapeutické postupy v oftalmologii, oftalmologický screening.
4. Patologie sítnice.
5. Vrozená a získaná onemocnění oka – glaukom, katarakta.
6. Zánětlivá onemocnění oka.
7. Refrakční vady, astigmatismus a nemoci okohybných svalů a nervů, ortoptická činnost.
8. Traumatické děje v oblasti oka a jejich následky, kompenzace.
9. Onemocnění přídatných orgánů.
10. Zhodnocení a posouzení aktuálního stavu klienta/pacienta u výše uvedených diagnóz, aktuální a potenciální potřeby, ošetřovatelské diagnózy, cíl ošetřovatelské péče, plánování, edukační plán, realizace a vyhodnocení.

Dermatovenerologie
1. Zhodnocení a posouzení aktuálního stavu klienta/pacienta u výše uvedených diagnóz, aktuální a potenciální potřeby, ošetřovatelské diagnózy, cíl ošetřovatelské péče, plánování, edukační plán, realizace a vyhodnocení.
2. Patofyziologie, etiologie, symptomatologie, diagnostika a terapie u základních skupin onemocnění.
3. Klinické projevy onemocnění kůže a sliznic.
4. Vrozená onemocnění kůže – ichtyóza.
5. Ekzémy, atopický ekzém, akné.
6. Lupénka.
7. Alopecie, vitiligo.
8. Infekční onemocnění kůže, sliznic a přídatných kožních orgánů.
9. Nádorová onemocnění kůže.
10. Venerologická onemocnění.

Stomatologie
1. Patofyziologie, etiologie, symptomatologie, diagnostika a terapie u základních skupin onemocnění.
2. Dentální hygiena.
3. Patologie dutiny ústní.
4. Vrozené poruchy dentice.
5. Zánětlivá onemocnění v dutině ústní.
6. Parodontologie.
7. Úrazy, akutní stavy ve stomatologii.
8. Zubní kaz a jeho prevence.
9. Instrumentování v zubní ordinaci, dentální materiály.
10. Ošetřovatelský proces u klientů/pacientů se stomatologickým onemocněním.
11. Zhodnocení a posouzení aktuálního stavu pacienta/klienta u výše uvedených diagnóz, aktuální a potenciální potřeby, ošetřovatelské diagnózy, cíl ošetřovatelské péče, plánování, edukační plán, realizace a vyhodnocení.

Základy zdravotnického managementu

Modul je koncipován jako teoreticko-praktický. Seznamuje studenty se základy moderního managementu
v oblasti materiálních a personálních zdrojů a se strategiemi řízení kvality v systémech zdravotní a sociální péče.
Opět zde studenti profitují ze spolupráce s Vysokou školou PRIGO. Zkušenosti z oblasti sociální péče jsou
studentům předávány odborníky majícími bohaté praktické zkušenosti s managementem a řízením v této oblasti.
Studenti se naučí metodikám vypracování standardů pro přímou ošetřovatelskou péči a metodám auditní činnosti.
Cílem je rozvoj znalostí a chápání organizování a poskytování efektivní a progresivní ošetřovatelské péče spolu
s analytickými a kritickými dovednostmi. Předmět poskytuje orientaci ve zdravotnicko-ekonomické problematice.
Informuje studenty o způsobu úhrady zdravotní péče a o podnikatelské činnosti ve zdravotnictví a ekonomických
aspektech tohoto podnikání.

1. Management, význam a uplatnění v ošetřovatelství.
2. Koncepční rámec managementu.
3. Osobní management, osobnost manažera, práce manažera 1., 2. a 3. úrovně.
4. Management času.
5. Management lidských zdrojů, marketing, management konfliktu.
6. Personální management.
7. Management organizační jednotky.
8. Management kvality ošetřovatelské péče, standardy, auditní činnost.
9. Management změn, krizový management.
10. Informační systémy a komunikace v managementu ošetřovatelství.
11. Administrativa v ošetřovatelství.
12. Způsoby úhrady zdravotní péče.
13. Ekonomika zdravotnického zařízení a finanční zajištění zdravotní péče.
14. Podnikatelská činnost ve zdravotnictví a její ekonomické aspekty.
15. Systém péče o zdraví a zdravotnictví v ČR, ekonomika péče o zdraví, ekonomika zdravotnictví, funkce státu v ekonomice zdravotnictví.
16. Systémy zdravotního pojištění a jejich charakteristika.
17. Způsoby úhrady zdravotní péče a klasifikační systémy, které se pro úhradu zdravotní péče používají.
18. Financování zdravotnictví, základní principy financování zdravotnické péče ambulantní, lůžkové, financování lékáren a léků.
19. Zdravotnická instituce jako firma, podmínky pro činnost zdravotnické instituce, řízení finančních toků zdravotnického zařízení.
20. Účetnictví a daňová evidence.

Základy zdravotnického práva a legislativy

Mezioborová spolupráce v rámci VOŠ PRIGO umožňuje studentům využívat nadstandardního zázemí z právní
oblasti, včetně učebny improvizované soudní síně. Předmět studenty seznamuje s platnými právními předpisy,
které upravují systém poskytování zdravotní a sociální péče včetně práv a povinností zdravotnických
pracovníků, pacientů, klientů, dětí a orgánů státní správy. Využívá příkladů z praxe a judikátů. Seznamuje
studenty s pracovně právními otázkami, zprostředkovává základní poznatky v oblasti aplikovaného práva.
Důraz je kladen na praktické využití těchto poznatků v praxi zdravotnického pracovníka.

1. Základy práva – právo, právní systém, právní normy, právní vztahy.
2. Ústavní právo – Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod.
3. Právní normy ve zdravotnictví – zdravotní služby, pracovníci ve zdravotnictví, zdravotní pojištění, léčiva a zdravotnické prostředky, ochrana veřejného zdraví, návykové látky. Aktuální zdravotnické právní předpisy a jejich prováděcí předpisy.
4. Odpovědnost zdravotnického pracovníka při výkonu povolání, odpovědnost ve zdravotnictví – pracovněprávní odpovědnost, občanskoprávní odpovědnost, trestní odpovědnost, smluvní a obchodně právní odpovědnost, disciplinární odpovědnost.
5. Práva pacientů, práva hospitalizovaných.
6. Pracovní právo – zásady pracovního práva, právo na práci, subjekty, pracovněprávní vztahy.
7. Trestní právo – přestupky ve zdravotnictví, přestupkové řízení, trestné činy ve zdravotnictví, trestní řízení.
8. Soukromé podnikání – základní pojmy, živnostenský zákon, obchodní zákoník, nestátní zdravotnická zařízení.
9. Občanské právo – subjekty, plná moc, smlouvy, vlastnictví.
10. Zdravotní pojištění – pojištěnci, práva a povinnosti pojištěnců, plátci pojistného, zdravotní pojišťovny, zdravotní péče hrazená ze zdravotního pojištění.

Cizí jazyk – Anglický jazyk

VOŠ PRIGO je školou s právem státní jazykové zkoušky, studenti mají tedy během studia také možnost získat
osvědčení o státní jazykové zkoušce z anglického jazyka. Cílem modulu je doplnit a prohloubit systém jazykového
vzdělávání. Rozvíjet znalosti a kompetence v oblasti anglického jazyka získané na střední škole směrem k vyšší
úrovni B1 SERR. Získat jazykové a stylistické schopnosti a dovednosti a jim odpovídající komunikativní
kompetence lingvistické, sociolingvistické, pragmatické strategické se zaměřením na odbornou, zdravotnickou a
ošetřovatelskou tematiku. Vytvořit předpoklady pro pohotové a bezproblémové používání jazyka při výkonu
povolání, komunikaci s pacientem, klientem, jeho rodinou, spolupracovníky a ostatním zdravotnickým personálem,
pro práci s autentickými materiály ze zemí studovaného jazyka a pro další vzdělávání a růst ve zvoleném oboru.

1. Problematika zdraví a zdravého životního stylu.
2. Zdravotnická zařízení – systém, činnost a provoz, zdravotnický personál.
3. Lidské tělo – anatomie a fyziologie.
4. Psychomotorický vývoj dítěte.
5. Zásady první pomoci.
6. Profese všeobecné sestry – příprava, pracovní náplň, role sestry v multidisciplinárním týmu, práva pacientů aj.
7. Komunikace s pacientem.
8. Ošetřovatelský proces – ošetřovatelská anamnéza, získávání informací a jejich vyhodnocení, ošetřovatelské diagnózy, plán, realizace, hodnocení ošetřovatelské péče.
9. Ošetřovatelská péče – uspokojování základních a vyšších potřeb pacienta/klienta.
10. Ošetřovatelská péče u pacientů v jednotlivých oborech a chirurgie (nemoci oběhového systému, respiračního, GIT, ORL, urologického, neurologického, hematologického).
11. Diagnostické a léčebné postupy, podávání léků a sledování jejich účinků u pacientů.
12. Výzkum v ošetřovatelství.
13. Práva pacientů.
14. Etika v ošetřovatelství.
15. Transkulturní ošetřovatelství.
16. Edukace pacienta a jeho nejbližších.

Odborná praxe I

VOŠ PRIGO v rámci náplně předmětu Odborná praxe I dohodla praktickou výuku v regionálních nemocničních
zařízeních, jmenovitě ve Fakultní nemocnici Ostrava, Městské nemocnici Ostrava, Vítkovické nemocnici a.s. a
Nemocnici s poliklinikou Havířov. Samotný předmět je koncipován jako praktický a tvoří klíčovou složku
přípravy sester. Cílem modulu je vést studenty k poskytování komplexní ošetřovatelské péče metodou
ošetřovatelského procesu. Odborná praxe probíhá v přirozených podmínkách pracovišť poskytujících zdravotní,
sociální a terénní péči. Praxe se odehrává ve velmi komplexním sociálním prostředí a poskytuje příležitost
k tomu, aby se studenti naučili propojovat kognitivní, psychomotorické a afektivní dovednosti. Tím se stávají
kompetentnější k tomu, aby své dosavadní znalosti, dovednosti, postoje a hodnoty dokázali použít v konkrétních
klinických situacích a reagovat na individuální potřeby malého dítěte, adolescenta a dospělého.

Rozsah denní: 10 týdnů/ zimní období
Rozsah kombinovaní: 10 týdnů/ zimní období

V případě že student již pracuje ve zdravotnickém zařízení, je možné si požádat o částečné uznání praxe. Posuzování žádostí je vždy individuální, je prováděno garantem zdravotnických oborů a vychází z typu zdravotnického zařízení a pracovního zařazení studenta.

3.ročník – letní období

Teorie ošetřovatelství a potřeby člověka

Modul je koncipován jako teoreticko-praktický. Představuje základy profese s důrazem na roli a funkce
všeobecné sestry. Jsou prezentovány základní znalosti, dovednosti nezbytné pro vykonávání praxe.
Ošetřovatelství je zařazeno do kontextu zdravotní péče a multidisciplinárního zdravotního týmu. Pozornost je
věnována profesionálnímu rozvoji a sebehodnocení jako nezbytné součásti uvědomování si role všeobecné
sestry v rámci morálních hodnot. Obsah modulu tvoří filozofie a historie ošetřovatelství, metodologie
ošetřovatelství – ošetřovatelský proces a jeho komponenty, lidské potřeby v oblasti péče o zdraví populace.
Vymezuje podstatu ošetřovatelských teorií a koncepčních modelů včetně jejich využití pro praxi. Seznamuje
s péčí o klienta, pacienta s ohledem na jeho etnická, kulturní a duchovní specifika.

1. Historie a vývoj oboru ošetřovatelství, vývoj vzdělávání sester.
2. Ošetřovatelství jako vědní disciplína-postavení ošetřovatelství v systému věd, definice, metaparadigma, vymezení základní ošetřovatelské terminologie.
3. Charakteristické rysy moderního ošetřovatelství, holismus.
4. Role a funkce sester-vývoj role, pozice a prestiž ve společnosti, profesionální image sestry.
5. Regulace ošetřovatelské profese, registrace zdravotnických pracovníků, kompetence sester v ČR, legislativní rámec.
6. Klasifikace potřeb zdravého i nemocného jedince, proces uspokojování potřeb, potřeby a ošetřovatelství.
7. Ošetřovatelský proces jako systémová metoda řešení problémů.
8. Koncepční modely a teorie ošetřovatelství-aplikace v ošetřovatelském procesu a praxi, ošetřovatelská dokumentace.
9. Ošetřovatelské systémy, kvalita ošetřovatelské péče, indikátory kvality, standardy, ošetřovatelský audit. Standardizace terminologie v ošetřovatelství.
10. Multikulturní aspekty ošetřovatelské péče, teorie transkulturního ošetřovatelství.
11. Národnostní, etnické a kulturní menšiny v ČR, migrace a její důsledky.
12. Specifika ošetřovatelské péče o vybrané národnostní, etnické a kulturní menšiny.

Ošetřovatelská péče v geriatrii a interních oborech

Modul je koncipován jako teoreticko-praktický. Teoretickou část tvoří přednášky z oblasti medicínské,
praktickou část cvičení v oblasti ošetřovatelské. Cílem modulu je získat vědomosti a dovednosti pro poskytování
individuální ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu u klientů, pacientů s vybranými
chorobami interními, přenosnými, chorobami vyžadující intenzivní péči se zaměřením na pacienty vysokého
věku. Seznamuje studenty se specifiky péče v léčebnách a ozdravovnách, kde se zabývají ošetřováním a
zdravotním stavem starých lidí. Student/ka se naučí identifikovat a rozlišovat nejčastější patologické stavy u
těchto pacientů, umí rozlišit potřeby a specifika ošetřovatelské péče u těchto jedinců, dokáže pochopit a popsat
involuční změny v organismu a psychice, které přinášejí stárnutí a stáří Modul se také zaobírá dopadem nemoci
na život pacienta, klienta a jeho rodiny, zdravotní péči a rehabilitaci.

1. Geriatrie, gerontologie – obsah a náplň oboru, teorie stárnutí, demografický vývoj, geriatrizace medicíny. Biologické, psychické a sociální stárnutí. Progérie.
2. Involuční změny v jednotlivých systémech – dispozice pro vznik různých onemocnění seniorského věku. Zdraví a nemoc. Polymorbidita seniorského věku, multifaktoriální problematika onemocnění.
3. Kardiorespirační onemocnění (ischemická choroba srdeční, akutní a chronické selhání srdce, hypertenze, onemocnění cév, astma, pneumonie, chronická bronchopulmonální choroba, plicní nádory).
4. Poruchy výživy a metabolická onemocnění (malnutrice, obezita, metabolický syndrom, diabetes mellitus, dyslipoproteinémie, dna).
5. Onemocnění zažívacího systému (funkční poruchy a organická onemocnění jícnu, žaludku, střev, jater a žlučových cest). Onemocnění ledvin a močových cest (glomerulopatie, nefritidy, nefrolitiáza, nádory a selhání ledvin).
6. Revmatologická onemocnění. Zvláštnosti chorob ve stáří, maladaptace, únavnost. Problémy s aktivitou. Syndromy z přetížení. Imobilizační syndrom.
7. Onemocnění pohybového aparátu (osteoartrózy, osteoporóza), pády a úrazy.
8. Problémy s vyměšováním (retence, inkontinence), poruchy spánku, poruchy termoregulace v seniorském věku.
9. Problematika neuropsychologická. Bolest ve stáří. Stavy zmatenosti, deliria. Problematika nemocných se syndromem demence.
10. Psychologie a psychopatie sénia. Deprese, sebevraždy ve stáří.
11. Perimortální syndromy. Klinický obraz umírání a smrti. Sociální umírání a sociální smrt. Apalický syndrom.
12. Funkční diagnostika. Vyšetření somatických funkcí. Testování všedních činností (Barthelův, Katzův test). Testování duševního stavu a psychické výkonnosti.

Medicínský management
1.Patofyziologie, etiologie, symptomatologie, diagnostika a terapie u základních skupin onemocnění ve vnitřním lékařství.

Ošetřovatelská péče v geriatrii a interních oborech u náhlých stavů.

Ošetřovatelský management
1. Základní posouzení aktuálního stavu klienta/pacienta v závislosti na základní diagnóze
2. Zvláštnosti ošetřovatelství v intenzivní péči

Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech, ortopedii a traumatologii

Modul je koncipován jako teoreticko-praktický a zahrnuje přednášky a cvičení z oblasti ošetřovatelské péče
o pacienty po chirurgickém řešení onemocnění. Připravuje všeobecné sestry na ošetřovatelskou péči o
nemocného, včetně spolupráce s jeho nejbližším okolím. Seznamuje s klinickými stavy a onemocněními
v jednotlivých chirurgických oborech, s etiologií, symptomatologií, diagnostikou i léčbou v břišní a hrudní
chirurgii, cévní chirurgii a kardiochirurgii, urologii, neurochirurgii, ortopedii a traumatologii, plastické chirurgii
včetně řešení popálenin. Modul řeší dopad nemoci na život nemocného a jeho rodiny, zdravotní péči
a rehabilitaci. Předmět dále charakterizuje klinické stavy v ortopedii a traumatologii z hlediska ošetřovatelské
péče a potřeb pacientů změněných v souvislosti s nemocemi, poruchami a traumaty pohybového aparátu s
důrazem na prevenci. Poskytuje přehled specifik ošetřovatelské péče u nemocných v ortopedii a traumatologii,
která je zaměřena na efektivní řešení ošetřovatelských problémů pacientů.

Medicínský management
1. Obecná chirurgie včetně chirurgického řešení vrozených vývojových vad (VVV).
Patofyziologie, etiologie, symptomatologie, diagnostika a terapie u základních skupin chirurgických onemocnění.
2. Urologie.
3. Hrudní a cévní chirurgie, kardiochirurgie.
4. Transplantologie.
5. Neurochirurgie.
6. Onkochirurgie.
7. Plastická chirurgie.
8. Intenzivní péče o chirurgicky nemocného pacienta.
9. Klinické stavy v ortopedii.
10. Klinické stavy v traumatologii.

Ošetřovatelský management
1. Posouzení aktuálního stavu pacienta v závislosti na základní diagnóze.
2. Předoperační příprava a pooperační péče u pacientů.
3. Ošetřovatelský proces u nemocných s traumatickým postižením.
4. Ošetřovatelský proces u nemocných po chirurgickém řešení vrozených vývojových vad a onemocnění.
5. Ošetřovatelský proces u nemocných pacientů v urologii.
6. Ošetřovatelský proces u nemocných pacientů v hrudní a cévní chirurgii, kardiochirurgii.
7. Ošetřovatelský proces u nemocných po transplantaci orgánu.
8. Ošetřovatelský proces u nemocných v ortopedii.
9. Ošetřovatelský proces u nemocných v neurochirurgii.
10. Ošetřovatelský proces u nemocných v onkochirurgii.
11. Ošetřovatelský proces u nemocných na plastické chirurgii.
12. Intenzivní péče o chirurgicky nemocného pacienta.

Ošetřovatelská péče v pediatrii

Modul je koncipován jako teoreticko-praktický. Je součástí komplexu modulů z klinického ošetřovatelství. Cílem
předmětu je zdůraznit zvláštnosti onemocnění a ošetřovatelské péče v jednotlivých vývojových obdobích
dětského věku. Seznamuje studenty s vývojem zdravého i nemocného dítěte, s péčí o zdraví dítěte, prevencí
onemocnění a nemocemi dětského věku v celém spektru klinických oborů. Důraz je kladen na odlišnosti
individuálních potřeb dětí a způsob jejich uspokojování, výchovy dětí, prevence, diagnostiky a léčby
onemocnění, včetně odlišnosti multidisciplinární péče v oblasti ambulantní, jednodenní i lůžkové péče, včetně
péče o děti do 3 let věku v zařízeních kolektivní péče.

Medicínský management
1. Vývoj zdravého dítěte.
2. Změny ve vývoji dítěte.
Patofyziologie, etiologie, symptomatologie, diagnostika a terapie u základních skupin onemocnění.

Ošetřovatelský management
1. Posouzení aktuálního stavu klienta/pacienta v závislosti na základní diagnóze.
2. Aktuální a potenciální potřeby, stanovení ošetřovatelské diagnózy.
3. Cíl ošetřovatelské péče.
4. Realizace ošetřovatelského procesu.
5. Vyhodnocení.

Ošetřovatelská péče v psychiatrii

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Je součástí komplexu předmětu klinického ošetřovatelství.
Seznamuje s klinickými stavy z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb pacientů změněných v souvislosti s
psychickými poruchami, které významně ovlivňují zdraví a kvalitu života pacienta i rodiny. Informuje o
multidisciplinárním přístupu k péči o duševní zdraví a psychiatrických stavech. Objasňuje odlišnosti individuální
péče v zařízeních různých forem zdravotních služeb.

1. Duševní poruchy – úvod do problematiky – terminologie, příznaky, klasifikační systémy, zdravotní služby v psychiatrii v ČR.
2. Pacienti vývojovou poruchou a psychotickou poruchou.
3. Mentální retardace, Pacienti s afektivní poruchou.
4. Pacienti s neurotickými a úzkostnými poruchami.
5. Pacienti s poruchami chování a emocí.
6. Pacienti s psychickými poruchami se somatickými projevy.
7. Poruchy příjmu potravy.
8. Návyková rizika u dospívajících a dospělých – závislost na návykových látkách – odvykací syndrom – etiologie, klinický obraz, diagnostika, léčebné možnosti, prevence.
9. Specifické otázky psychiatrie – týrané, sexuálně zneužívané osoby. Münchhausenův syndrom (tzv. Syndrom barona Prášila). Suicidialita ve všech věkových obdobích.
10. Možnosti terapie v psychiatrii – psychofarmaka a biologické léčebné metody, elektrokonvulzivní terapie, psychoterapie.
11. Ošetřovatelská péče, ošetřovatelský proces, specifika ošetřovatelské péče.

Ošetřovatelská péče ve vybraných klinických oborech

Modul je koncipován jako teoreticko-praktický a je součástí komplexu modulů z klinického ošetřovatelství.
Studenty seznamuje s klinickými stavy z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb pacientů změněných v souvislosti
s chorobami, které postihují ucho a sluch, krk a dutinu nosní, oko a zrakový systém, kožní systém, ústa a dentici.
Tyto choroby výrazně ovlivňují kvalitu života člověka. Informuje o multidisciplinárním přístupu a odlišnostech
individuální péče v oblasti různých forem zdravotní péče.

Otorinolaryngologie
1. Zhodnocení a posouzení aktuálního stavu pacienta/klienta, aktuální a potenciální potřeby, ošetřovatelské diagnózy, cíl ošetřovatelské péče, plánování, edukační plán, realizace a vyhodnocení.
2. Patofyziologie, etiologie, symptomatologie, diagnostika a terapie u základních skupin onemocnění.
3. Sluchové vady – screening, rehabilitace sluchových vad.
4. Získaná onemocnění ucha – zánětlivá a nezánětlivá, poranění, cizí tělesa.
5. Vrozená onemocnění – atrézie, rozštěpy.
6. Získaná onemocnění horních cest dýchacích – zánětlivá (adenoidní vegetace a adenotomie), a nezánětlivá onemocnění, epistaxe, poranění, cizí tělesa.
7. Zánětlivá a nezánětlivá onemocnění dutiny ústní a hltanu (tonzilitis a tonzilektomie), poranění, cizí tělesa.
8. Zánětlivá onemocnění hrtanu – laryngitis, epiglottis.
9. Předoperační a pooperační péče u dětí s adenotomií, s tonzilektomií.
10. Psychosociální a etická problematika otorinolaryngologických onemocnění – vady sluchu, odstáté ušní boltce.

Oftalmologie
1. Zhodnocení a posouzení aktuálního stavu pacienta/klienta, aktuální a potenciální potřeby, ošetřovatelské diagnózy, cíl ošetřovatelské péče, plánování, edukační plán, realizace a vyhodnocení.
2. Patofyziologie, etiologie, symptomatologie, diagnostika a terapie u základních skupin onemocnění.
3. Oftalmologická propedeutika – anatomie a fyziologie zrakového ústrojí, vyšetřovací metody – tonometrie, gonioskopie, perimetr, specifické terapeutické postupy v oftalmologii, oftalmologický screening.
4. Patologie sítnice.
5. Vrozená a získaná onemocnění oka – glaukom, katarakta.
6. Zánětlivá onemocnění oka.
7. Refrakční vady, astigmatismus a nemoci okohybných svalů a nervů, ortoptická činnost.
8. Traumatické děje v oblasti oka a jejich následky, kompenzace.
9. Onemocnění přídatných orgánů.
10. Zhodnocení a posouzení aktuálního stavu klienta/pacienta u výše uvedených diagnóz, aktuální a potenciální potřeby, ošetřovatelské diagnózy, cíl ošetřovatelské péče, plánování, edukační plán, realizace a vyhodnocení.

Dermatovenerologie
1. Zhodnocení a posouzení aktuálního stavu klienta/pacienta u výše uvedených diagnóz, aktuální a potenciální potřeby, ošetřovatelské diagnózy, cíl ošetřovatelské péče, plánování, edukační plán, realizace a vyhodnocení.
2. Patofyziologie, etiologie, symptomatologie, diagnostika a terapie u základních skupin onemocnění.
3. Klinické projevy onemocnění kůže a sliznic.
4. Vrozená onemocnění kůže – ichtyóza.
5. Ekzémy, atopický ekzém, akné.
6. Lupénka.
7. Alopecie, vitiligo.
8. Infekční onemocnění kůže, sliznic a přídatných kožních orgánů.
9. Nádorová onemocnění kůže.
10. Venerologická onemocnění.

Stomatologie
1. Patofyziologie, etiologie, symptomatologie, diagnostika a terapie u základních skupin onemocnění.
2. Dentální hygiena.
3. Patologie dutiny ústní.
4. Vrozené poruchy dentice.
5. Zánětlivá onemocnění v dutině ústní.
6. Parodontologie.
7. Úrazy, akutní stavy ve stomatologii.
8. Zubní kaz a jeho prevence.
9. Instrumentování v zubní ordinaci, dentální materiály.
10. Ošetřovatelský proces u klientů/pacientů se stomatologickým onemocněním.
11. Zhodnocení a posouzení aktuálního stavu pacienta/klienta u výše uvedených diagnóz, aktuální a potenciální potřeby, ošetřovatelské diagnózy, cíl ošetřovatelské péče, plánování, edukační plán, realizace a vyhodnocení.

Ošetřovatelská péče v infekčním lékařství

Modul je koncipován jako teoreticko-praktický a je součástí komplexu modulů z klinického ošetřovatelství.
Studenty seznamuje s klinickými stavy z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb pacientů změněných v souvislosti
s infekčními chorobami, které výrazně ovlivňují kvalitu života člověka. Informuje o multidisciplinárním přístupu
a odlišnostech individuální péče v oblasti různých forem zdravotní péče.

1. Vyšetřovací a léčebné metody v infekčním lékařství, ochranný hygienicko-epidemiologický režim, karanténa, zásady BOZP při práci, specifika práce na infekčním oddělení.
2. Očkování v dětském věku a u dospělých, jeho důležitost.
3. Tuberkulóza.
4. Infekční onemocnění zažívacího traktu – průjmová onemocnění, parazitární onemocnění.
5. Jaterní infekce – hepatitidy, mononukleóza.
6. Dětská infekční onemocnění – plané neštovice, spalničky, zarděnky, spála aj.
7. Herpetické infekce.
8. Infekční onemocnění CNS, Lymská borelióza.
9. HIV infekce.
10. Zvláštnosti ošetřovatelské péče v závislosti na typu diagnózy u pacienta. Psychosociální a etická problematika infekčních onemocnění.

Paliativní péče

Předmět klade důraz na kvalitní podpůrnou péči, včetně adekvátní nutriční podpory a péči psychologické o těžce
nemocné pacienty trpícími nevyléčitelnou chorobou. Seznamuje studenty se nejčastějšími typy nádorů,
poskytuje informace o potřebách pacientů a jejich rodin, změněných v souvislosti s onkologickým
onemocněním. Seznamuje studenty s novými službami a typy zařízení, která spadají do oblasti následné péče,
vede je k pochopení hospicové péče. Rovněž je seznámí s péčí o pacienta, který trpí nevyléčitelnou chorobou v
pokročilém nebo terminálním stadiu, jejímž cílem je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat
pacientovu důstojnost a poskytnout podporu a pomoc jeho blízkým/pečujícím.

1. Stáří a kvalita života seniorů.
2. Nejčastější nádory, hematologie, léčba symptomů.
3. Zvláštnosti paliativní péče.
4. Hospicová a domácí hospicová péče.
5. Ošetřovatelský proces u pacientů v paliativní péči, s nádorovým a hematologickým onemocněním.
6. Psychosociální aspekty péče o nevyléčitelně nemocné pacienty.
7. Problematika bolesti, škálování, metody ovlivnění bolesti.
8. Zhodnocení a posouzení aktuálního stavu klienta/pacienta u výše uvedených diagnóz, aktuální a potenciální potřeby, ošetřovatelské diagnózy, cíl ošetřovatelské péče, plánování, edukační plán realizace a vyhodnocení.

Základy zdravotnického managementu

Modul je koncipován jako teoreticko-praktický. Seznamuje studenty se základy moderního managementu
v oblasti materiálních a personálních zdrojů a se strategiemi řízení kvality v systémech zdravotní a sociální péče.
Opět zde studenti profitují ze spolupráce s Vysokou školou PRIGO. Zkušenosti z oblasti sociální péče jsou
studentům předávány odborníky majícími bohaté praktické zkušenosti s managementem a řízením v této oblasti.
Studenti se naučí metodikám vypracování standardů pro přímou ošetřovatelskou péči a metodám auditní činnosti.
Cílem je rozvoj znalostí a chápání organizování a poskytování efektivní a progresivní ošetřovatelské péče spolu
s analytickými a kritickými dovednostmi. Předmět poskytuje orientaci ve zdravotnicko-ekonomické problematice.
Informuje studenty o způsobu úhrady zdravotní péče a o podnikatelské činnosti ve zdravotnictví a ekonomických
aspektech tohoto podnikání.

1. Management, význam a uplatnění v ošetřovatelství.
2. Koncepční rámec managementu.
3. Osobní management, osobnost manažera, práce manažera 1., 2. a 3. úrovně.
4. Management času.
5. Management lidských zdrojů, marketing, management konfliktu.
6. Personální management.
7. Management organizační jednotky.
8. Management kvality ošetřovatelské péče, standardy, auditní činnost.
9. Management změn, krizový management.
10. Informační systémy a komunikace v managementu ošetřovatelství.
11. Administrativa v ošetřovatelství.
12. Způsoby úhrady zdravotní péče.
13. Ekonomika zdravotnického zařízení a finanční zajištění zdravotní péče.
14. Podnikatelská činnost ve zdravotnictví a její ekonomické aspekty.
15. Systém péče o zdraví a zdravotnictví v ČR, ekonomika péče o zdraví, ekonomika zdravotnictví, funkce státu v ekonomice zdravotnictví.
16. Systémy zdravotního pojištění a jejich charakteristika.
17. Způsoby úhrady zdravotní péče a klasifikační systémy, které se pro úhradu zdravotní péče používají.
18. Financování zdravotnictví, základní principy financování zdravotnické péče ambulantní, lůžkové, financování lékáren a léků.
19. Zdravotnická instituce jako firma, podmínky pro činnost zdravotnické instituce, řízení finančních toků zdravotnického zařízení.
20. Účetnictví a daňová evidence.

Základy zdravotnického práva a legislativy

Mezioborová spolupráce v rámci VOŠ PRIGO umožňuje studentům využívat nadstandardního zázemí z právní
oblasti, včetně učebny improvizované soudní síně. Předmět studenty seznamuje s platnými právními předpisy,
které upravují systém poskytování zdravotní a sociální péče včetně práv a povinností zdravotnických
pracovníků, pacientů, klientů, dětí a orgánů státní správy. Využívá příkladů z praxe a judikátů. Seznamuje
studenty s pracovně právními otázkami, zprostředkovává základní poznatky v oblasti aplikovaného práva.
Důraz je kladen na praktické využití těchto poznatků v praxi zdravotnického pracovníka.

1. Základy práva – právo, právní systém, právní normy, právní vztahy.
2. Ústavní právo – Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod.
3. Právní normy ve zdravotnictví – zdravotní služby, pracovníci ve zdravotnictví, zdravotní pojištění, léčiva a zdravotnické prostředky, ochrana veřejného zdraví, návykové látky. Aktuální zdravotnické právní předpisy a jejich prováděcí předpisy.
4. Odpovědnost zdravotnického pracovníka při výkonu povolání, odpovědnost ve zdravotnictví – pracovněprávní odpovědnost, občanskoprávní odpovědnost, trestní odpovědnost, smluvní a obchodně právní odpovědnost, disciplinární odpovědnost.
5. Práva pacientů, práva hospitalizovaných.
6. Pracovní právo – zásady pracovního práva, právo na práci, subjekty, pracovněprávní vztahy.
7. Trestní právo – přestupky ve zdravotnictví, přestupkové řízení, trestné činy ve zdravotnictví, trestní řízení.
8. Soukromé podnikání – základní pojmy, živnostenský zákon, obchodní zákoník, nestátní zdravotnická zařízení.
9. Občanské právo – subjekty, plná moc, smlouvy, vlastnictví.
10. Zdravotní pojištění – pojištěnci, práva a povinnosti pojištěnců, plátci pojistného, zdravotní pojišťovny, zdravotní péče hrazená ze zdravotního pojištění.

Cizí jazyk – Anglický jazyk

VOŠ PRIGO je školou s právem státní jazykové zkoušky, studenti mají tedy během studia také možnost získat
osvědčení o státní jazykové zkoušce z anglického jazyka. Cílem modulu je doplnit a prohloubit systém jazykového
vzdělávání. Rozvíjet znalosti a kompetence v oblasti anglického jazyka získané na střední škole směrem k vyšší
úrovni B1 SERR. Získat jazykové a stylistické schopnosti a dovednosti a jim odpovídající komunikativní
kompetence lingvistické, sociolingvistické, pragmatické strategické se zaměřením na odbornou, zdravotnickou a
ošetřovatelskou tematiku. Vytvořit předpoklady pro pohotové a bezproblémové používání jazyka při výkonu
povolání, komunikaci s pacientem, klientem, jeho rodinou, spolupracovníky a ostatním zdravotnickým personálem,
pro práci s autentickými materiály ze zemí studovaného jazyka a pro další vzdělávání a růst ve zvoleném oboru.

1. Problematika zdraví a zdravého životního stylu.
2. Zdravotnická zařízení – systém, činnost a provoz, zdravotnický personál.
3. Lidské tělo – anatomie a fyziologie.
4. Psychomotorický vývoj dítěte.
5. Zásady první pomoci.
6. Profese všeobecné sestry – příprava, pracovní náplň, role sestry v multidisciplinárním týmu, práva pacientů aj.
7. Komunikace s pacientem.
8. Ošetřovatelský proces – ošetřovatelská anamnéza, získávání informací a jejich vyhodnocení, ošetřovatelské diagnózy, plán, realizace, hodnocení ošetřovatelské péče.
9. Ošetřovatelská péče – uspokojování základních a vyšších potřeb pacienta/klienta.
10. Ošetřovatelská péče u pacientů v jednotlivých oborech a chirurgie (nemoci oběhového systému, respiračního, GIT, ORL, urologického, neurologického, hematologického).
11. Diagnostické a léčebné postupy, podávání léků a sledování jejich účinků u pacientů.
12. Výzkum v ošetřovatelství.
13. Práva pacientů.
14. Etika v ošetřovatelství.
15. Transkulturní ošetřovatelství.
16. Edukace pacienta a jeho nejbližších.

Odborná praxe I

VOŠ PRIGO v rámci náplně předmětu Odborná praxe I dohodla praktickou výuku v regionálních nemocničních
zařízeních, jmenovitě ve Fakultní nemocnici Ostrava, Městské nemocnici Ostrava, Vítkovické nemocnici a.s. a
Nemocnici s poliklinikou Havířov. Samotný předmět je koncipován jako praktický a tvoří klíčovou složku
přípravy sester. Cílem modulu je vést studenty k poskytování komplexní ošetřovatelské péče metodou
ošetřovatelského procesu. Odborná praxe probíhá v přirozených podmínkách pracovišť poskytujících zdravotní,
sociální a terénní péči. Praxe se odehrává ve velmi komplexním sociálním prostředí a poskytuje příležitost
k tomu, aby se studenti naučili propojovat kognitivní, psychomotorické a afektivní dovednosti. Tím se stávají
kompetentnější k tomu, aby své dosavadní znalosti, dovednosti, postoje a hodnoty dokázali použít v konkrétních
klinických situacích a reagovat na individuální potřeby malého dítěte, adolescenta a dospělého.

Rozsah denní: 10 týdnů/ letní období
Rozsah kombinovaní: 10 týdnů/ letní období

V případě že student již pracuje ve zdravotnickém zařízení, je možné si požádat o částečné uznání praxe. Posuzování žádostí je vždy individuální, je prováděno garantem zdravotnických oborů a vychází z typu zdravotnického zařízení a pracovního zařazení studenta.

Cizí jazyk – Německý jazyk

VOŠ PRIGO je školou s právem státní jazykové zkoušky, studenti mají tedy během studia také možnost získat
osvědčení o státní jazykové zkoušce z německého jazyka. Cílem modulu je doplnit a prohloubit systém
jazykového vzdělání, rozvíjet jazykové znalosti získané na střední škole na úroveň B2 podle SERR. Získat
jazykové a stylizační schopnosti a dovednosti a jim odpovídající komunikační kompetence lingvistické,
sociolingvistické, pragmatické a strategické se zaměřením na zdravotnickou a ošetřovatelskou tématiku. Vytvořit
předpoklady pro pohotové a bezproblémové používání jazyka při výkonu povolání, komunikaci s pacientem,
klientem, jeho rodinou, spolupracovníky a ostatním zdravotnickým personálem, pro práci s autentickými
materiály ze zemí studovaného jazyka a pro další vzdělávání a růst ve zvoleném oboru. Kultivovat celkový
osobní projev studenta, chování a vystupování ve vztahu k cizincům, usnadnit přístup k informacím, a tím
umožnit vyšší mobilitu absolventa a jeho uplatnění na trhu práce v zahraničí.

1. Problematika zdraví a zdravého životního stylu.
2. Zdravotnická zařízení – systém, činnost a provoz, zdravotnický personál.
3. Lidské tělo – anatomie a fyziologie.
4. Psychomotorický vývoj dítěte.
5. Zásady první pomoci.
6. Profese všeobecné sestry – příprava, pracovní náplň, role sestry v multidisciplinárním týmu, práva pacientů aj.
7. Komunikace s pacientem.
8. Ošetřovatelský proces – ošetřovatelská anamnéza, získávání informací a jejich vyhodnocení,ošetřovatelské diagnózy, plán, realizace, hodnocení ošetřovatelské péče.
9. Ošetřovatelská péče – uspokojování základních a vyšších potřeb pacienta/klienta.
10. Ošetřovatelská péče u pacientů v jednotlivých oborech a chirurgie (nemoci oběhového systému, respiračního, GIT, ORL, urologického, neurologického, hematologického).
11. Diagnostické a léčebné postupy, podávání léků a sledování jejich účinků u pacientů.
12. Výzkum v ošetřovatelství.
13. Práva pacientů.
14. Etika v ošetřovatelství.
15. Transkulturní ošetřovatelství.
16. Edukace pacienta a jeho nejbližších.

Absolutorium se skládá ze tří samostatně hodnocených částí, konkrétně ze:

1. zkoušky z odborných předmětů (Ošetřovatelství, Humanitní vědy, Ošetřovatelství v klinických oborech),

2. zkoušky z cizího jazyka,

3. obhajoby absolventské práce.