Seznam předmětů studijního oboru Diplomovaná všeobecná sestra

1.ročník – zimní období

Anatomie a fyziologie

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Seznamuje studenty se stavbou a funkcí lidského těla na molekulární, buněčné, tkáňové, orgánové a soustavové úrovni ve vztahu k aplikovatelnosti na ošetřovatelskou praxi. Spojení anatomie a fyziologie umožňuje poznat studentům vývoj a funkci orgánů, orgánových soustav a řízení lidského organizmu.

1. Stavba buňky, fyziologie buňky, funkční morfologie tkání.
2. Roviny, osy, základní směry pro orientaci na lidském těle.
3. Stavba, spojení kostí, skelet.
4. Stavba příčně pruhovaného svalu, přehled svalových skupin.
5. Fyziologie svalové tkáně.
6. Anatomie srdce, přehled artérií a vén, kapilární systém.
7. Fyziologie srdce a krevního oběhu, krevní oběh plodu, průběh poporodní adaptace
8. Krev, složení krve, krevní skupiny, krvetvorba, fyziologie krve, specifika složení a funkcí krve.
9. Lymfatický systém, fyziologie lymfatického sytému.
10. Imunitní systém, fyziologie imunitního systému.
11. Anatomie dýchacího ústrojí.
12. Fyziologie dýchacího ústrojí, fyziologie dýchání.
13. Anatomie trávicího ústrojí, topografické poměry v dutině břišní.
14. Fyziologie trávicího systému, fyziologie trávení a vstřebávaní.
15. Metabolizmus.
16. Anatomie a fyziologie močového ústrojí.
17. Fyziologie ledvin, acidobazická rovnováha tělesných tekutin.
18. Anatomie pohlavního ústrojí muže.
19. Fyziologie pohlavního ústrojí muže.
20. Anatomie pohlavního ústrojí ženy, topografické poměry v malé pánvi.
21. Fyziologie pohlavního ústrojí ženy.
22. Oplození, vývoj embrya a plodu, placenta, fyziologie těhotenství.
23. Charakteristika fyziologického novorozence.
24. Anatomie a fyziologie kůže.
25. Termoregulace.
26. Anatomie velkých žláz s vnitřní sekrecí, hormonální regulace organizmu.
27. Anatomie a fyziologie smyslových orgánů.
28. Anatomie nervové soustavy.
29. Fyziologie nervové činnosti, specifika vývoje smyslových orgánů a nervové soustavy.

Odborná latinská terminologie

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Seznamuje studenty s latinskou gramatikou a terminologií. Studenti získají základy latinského jazyka potřebné pro studium odborných předmětů a pro budoucí povolání. Základní znalost odborné latiny výrazně napomáhá pochopení odborného zdravotnického jazykového projevu.

1. Latinská abeceda, délka slabik, přízvuk.
2. Výslovnost.
3. Tvarosloví.
4. Substantiva I.-V deklinace.
5. Slovesa I.-IV. konjugace, sloveso esse.
6. Adjektiva I.,II., III. deklinace, participia prézentu.
7. Číslovky základní 1 – 100, řadové 1 – 20, číslovky podílné a násobné.
8. Substantiva řeckého původu.
9. Latinské a řecké prefixy a sufixy, slova složená.
10. Práce s odborným textem, lékařským slovníkem a jinými jazykovými příručkami.
11. Receptura, diagnóza.
12. Nácvik aktivního užívání latinské terminologie v odborné komunikaci s důrazem na terminologii

Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie

Předmět poskytuje studentům informace z mikrobiologie, imunologie a epidemiologie. Studenti se seznámí s nejdůležitějšími obecnými vlastnostmi mikroorganizmů, předmět poskytne základní strukturu poznatků z bakteriologie, virologie, parazitologie a mykologie. Dále je cílem předmětu seznámit studenta se zásadami bezpečnosti práce na rizikovém pracovišti, se zásadami správného odběru a zasíláním infekčního materiálu a s laboratorními mikrobiologickými vyšetřovacími metodami. V neposlední řadě se studenti seznámí se základními poznatky z oblasti imunologie, imunity organismu a očkováním, se základními imunologickými technikami, vyšetřeními a léčbou.

1. Definice a náplň oborů: mikrobiologie (bakteriologie, virologie, parazitologie, mykologie), imunologie, epidemiologie a hygieny.
2. Mikroorganismy – jejich klasifikace a základní charakteristika.
3. Odběr biologického materiálu, kultivace, antimikrobiální terapie.
4. Proces šíření nákazy, infekční onemocnění – jejich charakteristika a diagnostický management.
5. Nákazy – alimentární, respirační, kontaktní, nozokomiální a profesionální, protiepidemická opatření.
6. Nozokomiální nákazy a jejich dopad na ošetřovatelskou péči.
7. Imunita, imunitní systém, očkování, poruchy imunity.
8. Veřejné zdraví a jeho ochrana, prevence infekčních a neinfekčních onemocnění, preventivní a běžný hygienický dozor, zdravotní výchova veřejnosti, legislativa.

Genetika

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Studenti se seznámí se základními principy genetiky, dědičností na úrovni molekul, buněk a organismů s důrazem na lidskou genetiku. Součástí předmětu jsou informace o genealogických a cytologických vyšetřeních. Součástí předmětu jsou základní soubory genetických vad, metody genetického screeningu a hodnocení rizik v rámci genetického poradenství.

1. Obecná genetika.
2. Cytologické základy dědičnosti.
3. Molekulární genetika.
4. Základy dědičnosti.
5. Klinická genetika.
6. Člověk a genetika.
7. Přehled dědičných chorob
8. Zrození člověka.
9. Genetické inženýrství.

První pomoc a medicína katastrof

Předmět je koncipován jako praktický. Student si osvojí základní znalosti první pomoci při různých zdraví ohrožujících a poškozujících stavech. Součástí předmětu jsou i poznatky z medicíny katastrof, neodkladné péče a krizového managementu (aktivace složek Integrovaného záchranného systému). Studenti VOŠ PRIGO získávají také praktické zkušenosti v rámci výuky probíhající v areálu VOŠ PRIGO. Například jsou seznámeni s plánem první pomoci VOŠ, s tím, jak je školen odborný pečující personál atd. Poté konfrontují tyto poznatky s moderními trendy první pomoci.

1. První pomoc – význam, právo, bezpečnost zachránce.
2. Složky integrovaného záchranného systému, tísňové volání
3. Postup při poskytování první pomoci, orientace na místě nehody, dělení raněných.
4. Obvazová technika.
5. Základní polohy raněných, transport raněných.
6. Poruchy vědomí.
7. Poruchy průchodnosti dýchacích cest u dětí a dospělých.
8. Kardiopulmonální resuscitace u dětí a dospělých – dle doporučení Guidelines 2015
9. Využití automatizovaných externích defibrilátorů (AED).
10. Rány, krvácení.
11. Šok, křečové stavy.
12. Poranění kostí a kloubů.
13. Poranění – hlavy a CNS, páteře a míchy, hrudníku, břicha.
14. Poškození teplem, chladem, chemickými látkami.
15. Akutní otravy.
16. Vybrané interní stavy.
17. Tonutí, oběšení, uškrcení.
18. Nejčastější závažné akutní stavy u dětí.
19. Závažné akutní psychické poruchy.
20. Akutní stavy v gynekologii, překotný porod.
21. Mimořádné události, medicína katastrof.

Teorie ošetřovatelství

Modul je koncipován jako teoreticko-praktický. Představuje základy profese s důrazem na roli a funkce všeobecné sestry. Jsou prezentovány základní znalosti, dovednosti nezbytné pro vykonávání praxe. Ošetřovatelství je zařazeno do kontextu zdravotní péče a multidisciplinárního zdravotního týmu. Pozornost je věnována profesionálnímu rozvoji a sebehodnocení jako nezbytné součásti uvědomování si role všeobecné sestry v rámci morálních hodnot. Obsah modulu tvoří filozofie a historie ošetřovatelství, metodologie ošetřovatelství – ošetřovatelský proces a jeho komponenty, lidské potřeby v oblasti péče o zdraví populace. Vymezuje podstatu ošetřovatelských teorií a koncepčních modelů včetně jejich využití pro praxi. Seznamuje s péčí o klienta, pacienta s ohledem na jeho etnická, kulturní a duchovní specifika.

1. Historie a vývoj oboru ošetřovatelství, vývoj vzdělávání sester.
2. Ošetřovatelství jako vědní disciplína-postavení ošetřovatelství v systému věd, definice, metaparadigma, vymezení základní ošetřovatelské terminologie.
3. Charakteristické rysy moderního ošetřovatelství, holismus.
4. Role a funkce sester-vývoj role, pozice a prestiž ve společnosti, profesionální image sestry.
5. Regulace ošetřovatelské profese, registrace zdravotnických pracovníků, kompetence sester v ČR, legislativní rámec.
6. Klasifikace potřeb zdravého i nemocného jedince, proces uspokojování potřeb, potřeby a ošetřovatelství.
7. Ošetřovatelský proces jako systémová metoda řešení problémů.
8. Koncepční modely a teorie ošetřovatelství-aplikace v ošetřovatelském procesu a praxi, ošetřovatelská dokumentace.
9. Ošetřovatelské systémy, kvalita ošetřovatelské péče, indikátory kvality, standardy, ošetřovatelský audit. Standardizace terminologie v ošetřovatelství.
10. Národnostní, etnické a kulturní menšiny v ČR, migrace a její důsledky.
11. Specifika ošetřovatelské péče o vybrané národnostní, etnické a kulturní menšiny.

Ošetřovatelské postupy

Modul je koncipován jako praktický. Obsah tvoří jádro profesionálních znalostí a dovedností všeobecné sestry a patří ke komplexu základních odborných předmětů. Na základě teoretických znalostí učí ošetřovatelskou techniku výkonů a postupy ošetřovatelských intervencí. Důraz je kladen na přesném dodržování postupů ve shodě s nejnovějšími vědeckými poznatky a rozvojem technologií. Jednotlivé ošetřovatelské postupy a techniky jsou vyučovány ve shodě s holistickým přístupem k člověku, akceptováním jeho práv a dodržování pravidel ochrany a bezpečnosti při práci.

1. Ošetřovací jednotka a její vybavení, klasifikace základních ošetřovacích jednotek.
2. Nemocniční lůžka pro děti a dospělé, pomocná zařízení lůžka.
3. Vyšetřovací a léčebné polohy.
4. Prevence nozokomiálních nákaz, bariérový systém ošetřovatelské péče, dezinfekce, sterilizace.
5. Zdravotnické prostředky, rozdělení, druhy.
6. Péče o hygienu dětí i dospělých.
7. Ošetření dítěte a dospělého s opruzeninami, proleženinami, prevence.
8. Sledování fyziologických funkcí.
9. Ošetřovatelství ve vztahu k dietetice – péče o výživu dětí i dospělých.
10. Povinnosti sestry při vyprazdňování moče a stolice u dětí i dospělých.
11. Péče o odpočinek a spánek u dětí i dospělých.
12. Péče o pohodlí dítěte a dospělého.
13. Mobilita dítěte a dospělého, koncept bazální stimulace, zajištění tělesné i duševní aktivity.
14. Příjem, překlad, propuštění dítěte a dospělého.
15. Vizita.
16. Péče o tělo zemřelého dítěte a dospělého.
17. Perorální aplikace léků.
18. Místní aplikace léků.
19. Oxygenoterapie.
20. Parenterální aplikace léků.
21. Infuzní terapie.
22. Podávání transfuze a krevních derivátů – ošetřovatelství ve vztahu k transfuznímu lékařství.
23. Odběr biologického materiálu.
24. Chirurgické ošetřovatelské postupy.
25. Péče o rány. Management ošetřování chronických ran.
26. Péče o pacienta/klienta se stomií. Management ošetřování stomií.

Etika v ošetřovatelství

VOŠ PRIGO dbá na etický přístup k životu a vzdělání, podporuje a rozvíjí u studentů cit pro etiku, a to nejen v rámci teoretického vyučování, ale také účastí studentů na mimoškolních akcích. Etický přístup je jedním ze základních pilířů ukotvených v PriorityGO přístupu, který rozvíjí kompetence studentů všech škol skupiny PRIGO. Samotný předmět je koncipován jako teoretický. Zaměřuje se na etické otázky vykonávání ošetřovatelské profese, seznamuje s integrací etických principů do Etického kodexu nelékařského zdravotnického pracovníka, dotýká se i etických dilemat v jednání a chování zdravotnických profesionálů vůči pacientům/klientům. Pomáhá studentům najít a formulovat vlastní etická východiska a schopnost je obhájit.

1. Etika – vědní obor, základní pojmy, význam etiky v ošetřovatelské praxi.
2. Etické kodexy a normy v práci sestry.
3. Evropská charta práv a svobod.
4. Úmluva o lidských právech a biomedicíně.
5. Helsinská deklarace.
6. Mezinárodní pravidla pro chování sestry z roku 1964.
7. Etické normy v ošetřovatelském povolání.
8. Základní úkoly sestry (ICN 1973).
9. Práva pacientů a dětí.
10. Specifická práva podle věku pacientů a specifických ošetřovatelských oblastí.
11. Etické a morální aspekty v rozdílných kulturách respektování hodnot, tradic a náboženských přesvědčení, rovnost mužů a žen v kontextu kultur.
12. Aktuální etické problémy v ošetřovatelském povolání, např. thanatologie, práva umírajícího a jeho rodiny, eutanázie, transplantologie a zákonná úprava v ČR, asistovaná reprodukce, interrupce, sterilizace, baby boxy, problematika obětí domácího násilí, CAN, právní úprava platná v ČR.
13. Kvalita života a etický přístup k předčasně narozeným dětem, handicapovaným dětem.

Informační systémy ve zdravotnictví

Předmět je koncipován jako praktický a poskytuje úvod do používání různých softwarových souborů, klinických informačních systémů, zpracování textu, prezentace dat, statistické analýzy a online vyhledávání odborných databází. Studenti VOŠ PRIGO mají k dispozici nadstandardní počítačové vybavení s neomezeným přístupem, pedagogové důsledně dbají na rozvoj technických schopností studentů v souladu s principy PriorityGO.

1. Význam informačních komunikačních technologií v oblasti zdravotnictví a ošetřovatelské praxe, využití počítačů ve zdravotnickém systému, ochrana a zabezpečení dat.
2. Aplikace: textový procesor – typografické zásady, úprava oficiálních dokumentů, obrázky a grafická úprava dokumentů, hromadná korespondence.
3. Aplikace: tabulkový procesor – funkce, grafy, zpracování hromadných dat, kontingenční tabulky, export a import dat z jiných zdrojů.
4. Elektronická pošta a další možnosti elektronické komunikace
5. Tvorba prezentace v PowerPointu.
6. Zdravotnický software pro praktické a odborné lékaře – základní dokumentace klienta, ambulantní účet, recept a vystavení PN, lékařská zpráva, vyúčtování pro zdravotní pojišťovny, kapitace, archivace databáze.
7. Nemocniční informační systém – ošetřovatelský proces, podávání stravy, evidence léků, transfúze a transfúzní prostředky.
8. Zdravotnická problematika na internetu – on-line vyhledávání v oblasti ošetřovatelské péče. Portály, servery, lékař, sestra a klient, vyhledávání odborné literatury, zdravotnická statistika.
9. Využití počítačů při výzkumu ve zdravotnictví.
10. Eticko-právní otázky související s využíváním informačních zdrojů – odpovědnost informačních odborníků, nesprávné jednání ve vědě

Komunikace v ošetřovatelství

Komunikace je jednou z klíčových kompetencí studentů tohoto oboru. Principy PriorityGO uplatňované na VOŠ PRIGO vedou k obousměrné výměně zkušeností a respektu mezi pedagogy a studenty. Studenti pak tyto principy přejímají do svého chování i ve vztahu ke svým budoucím pacientům. Předmět komunikace v ošetřovatelství tak podstatným způsobem rozvíjí sociálně-komunikativní kompetence studentů a kultivuje jejich vyjadřování a chování. Předmět je koncipován jako praktický. Vede k osvojení žádoucích postojů k dospělým a dětským pacientům a učí je vhodně s nimi komunikovat adekvátně jejich věku, zdravotnímu stavu a dalším osobnostním nebo socio-kulturním specifikám. Tvoří základ profesionálních znalostí a dovedností sestry při navazování kontaktu a získávání důvěry a pro další účinnou a kvalitní péči o jejich individuální potřeby.

1. Komunikace jako forma sociální interakce.
2. Neverbální komunikace – proxemika, posturologie, haptika, mimika, kinezika, gestika, nácvik v modelových situacích.
3. Preterapie.
4. Verbální komunikace a její složky-komunikátor, komunikant, komuniké, komunikační kanál, psychologický dopad komunikace na klienta, chyby v komunikaci.
5. Rozhovor – obsah, fáze, druhy, kladení otázek, zaujímání a projevování postojů, chyby, nácvik v modelových situacích.
6. Základy bazální stimulace.
7. Devalvace, evalvace v komunikaci.
8. Naslouchání, interpersonální komunikace, základní komunikační dovednosti.
9. Asertivita, agresivita.
10. Komunikace v zátěžových situacích (např. v terminálním stadiu, s rodinou, s handicapovaným
dítětem, s cizincem), prevence a řešení konfliktů.
11. Řešení modelových situací:
• komunikace s klientem různého věku a zdravotního stavu a na různých úsecích klinické praxe,
• komunikace s příbuznými, komunikační vzorce z pohledu transakční analýzy,
• multikulturní komunikace,
• komunikace s lékařem a dalšími zdravotnickými pracovníky, s praktikanty, komunikace s institucemi, při hledání zaměstnání, osobní prezentace.

Cizí jazyk – Anglický jazyk

VOŠ PRIGO je školou s právem státní jazykové zkoušky, studenti mají tedy během studia také možnost získat osvědčení o státní jazykové zkoušce z anglického jazyka. Cílem modulu je doplnit a prohloubit systém jazykového vzdělávání. Rozvíjet znalosti a kompetence v oblasti anglického jazyka získané na střední škole směrem k vyšší úrovni B1 SERR. Získat jazykové a stylistické schopnosti a dovednosti a jim odpovídající komunikativní kompetence lingvistické, sociolingvistické, pragmatické strategické se zaměřením na odbornou, zdravotnickou a ošetřovatelskou tematiku. Vytvořit předpoklady pro pohotové a bezproblémové používání jazyka při výkonu povolání, komunikaci s pacientem, klientem, jeho rodinou, spolupracovníky a ostatním zdravotnickým personálem, pro práci s autentickými materiály ze zemí studovaného jazyka a pro další vzdělávání a růst ve zvoleném oboru.

1. Problematika zdraví a zdravého životního stylu.
2. Zdravotnická zařízení – systém, činnost a provoz, zdravotnický personál.
3. Lidské tělo – anatomie a fyziologie.
4. Psychomotorický vývoj dítěte.
5. Zásady první pomoci.
6. Profese všeobecné sestry – příprava, pracovní náplň, role sestry v multidisciplinárním týmu, práva pacientů aj.
7. Komunikace s pacientem.
8. Ošetřovatelský proces – ošetřovatelská anamnéza, získávání informací a jejich vyhodnocení, ošetřovatelské diagnózy, plán, realizace, hodnocení ošetřovatelské péče
9. Ošetřovatelská péče – uspokojování základních a vyšších potřeb pacienta/klienta.
10. Ošetřovatelská péče u pacientů v jednotlivých oborech a chirurgie (nemoci oběhového systému, respiračního, GIT, ORL, urologického, neurologického, hematologického)
11. Diagnostické a léčebné postupy, podávání léků a sledování jejich účinků u pacientů.
12. Výzkum v ošetřovatelství
13. Práva pacientů
14. Etika v ošetřovatelství
15. Multikulturní ošetřovatelství
16. Edukace pacienta a jeho nejbližších

Ošetřovatelská praxe

Modul je koncipován jako praktický. Cílem modulu je nácvik ošetřovatelských činností a uspokojování individuálních potřeb nemocných, nemocných dětí a adolescentů v rámci praktické výuky v zařízeních primární a sekundární zdravotní péče.

Rozsah denní: 120/ zimní období
Rozsah kombinovaní: 120 / zimní období

V případě že student již pracuje ve zdravotnickém zařízení, je možné si požádat o částečné uznání praxe. Posuzování žádostí je vždy individuální, je prováděno garantem zdravotnických oborů a vychází z typu zdravotnického zařízení a pracovního zařazení studenta.

Odborná praxe I

VOŠ PRIGO v rámci náplně předmětu Odborná praxe I. dohodla praktickou výuku v regionálních nemocničních zařízeních, jmenovitě ve Fakultní nemocnici Ostrava, Městské nemocnici Ostrava, Vítkovické nemocnici a.s. a Nemocnici s poliklinikou Havířov. Samotný předmět je koncipován jako praktický a tvoří klíčovou složku přípravy sester. Cílem modulu je vést studenty k poskytování komplexní ošetřovatelské péče metodou ošetřovatelského procesu. Odborná praxe probíhá v přirozených podmínkách pracovišť poskytujících zdravotní, sociální a terénní péči. Praxe se odehrává ve velmi komplexním sociálním prostředí a poskytuje příležitost k tomu, aby se studenti naučili propojovat kognitivní, psychomotorické a afektivní dovednosti. Tím se stávají kompetentnější k tomu, aby své dosavadní znalosti, dovednosti, postoje a hodnoty dokázali použít v konkrétních klinických situacích a reagovat na individuální potřeby malého dítěte, adolescenta a dospělého.

Rozsah denní: 4 týdny/ zimní období
Rozsah kombinovaní: 4 týdny/ zimní období

V případě že student již pracuje ve zdravotnickém zařízení, je možné si požádat o částečné uznání praxe. Posuzování žádostí je vždy individuální, je prováděno garantem zdravotnických oborů a vychází z typu zdravotnického zařízení a pracovního zařazení studenta.

1.ročník – letní období

Anatomie a fyziologie

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Seznamuje studenty se stavbou a funkcí lidského těla na molekulární, buněčné, tkáňové, orgánové a soustavové úrovni ve vztahu k aplikovatelnosti na ošetřovatelskou praxi. Spojení anatomie a fyziologie umožňuje poznat studentům vývoj a funkci orgánů, orgánových soustav a řízení lidského organizmu.

1. Stavba buňky, fyziologie buňky, funkční morfologie tkání.
2. Roviny, osy, základní směry pro orientaci na lidském těle.
3. Stavba, spojení kostí, skelet.
4. Stavba příčně pruhovaného svalu, přehled svalových skupin.
5. Fyziologie svalové tkáně.
6. Anatomie srdce, přehled artérií a vén, kapilární systém.
7. Fyziologie srdce a krevního oběhu, krevní oběh plodu, průběh poporodní adaptace
8. Krev, složení krve, krevní skupiny, krvetvorba, fyziologie krve, specifika složení a funkcí krve.
9. Lymfatický systém, fyziologie lymfatického sytému.
10. Imunitní systém, fyziologie imunitního systému.
11. Anatomie dýchacího ústrojí.
12. Fyziologie dýchacího ústrojí, fyziologie dýchání.
13. Anatomie trávicího ústrojí, topografické poměry v dutině břišní.
14. Fyziologie trávicího systému, fyziologie trávení a vstřebávaní.
15. Metabolizmus.
16. Anatomie a fyziologie močového ústrojí.
17. Fyziologie ledvin, acidobazická rovnováha tělesných tekutin.
18. Anatomie pohlavního ústrojí muže.
19. Fyziologie pohlavního ústrojí muže.
20. Anatomie pohlavního ústrojí ženy, topografické poměry v malé pánvi.
21. Fyziologie pohlavního ústrojí ženy.
22. Oplození, vývoj embrya a plodu, placenta, fyziologie těhotenství.
23. Charakteristika fyziologického novorozence.
24. Anatomie a fyziologie kůže.
25. Termoregulace.
26. Anatomie velkých žláz s vnitřní sekrecí, hormonální regulace organizmu.
27. Anatomie a fyziologie smyslových orgánů.
28. Anatomie nervové soustavy.
29. Fyziologie nervové činnosti, specifika vývoje smyslových orgánů a nervové soustavy.

Farmakologie a toxikologie

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Podává základní informace z farmakokinetiky a farmakodynamiky, vymezuje pojem léčivo, jeho formy a dávkování, způsoby podání, interakce. Seznamuje studenta s jednotlivými lékovými skupinami, jejich indikací a kontraindikací, hlavními, vedlejšími a toxickými účinky na lidský organizmus. Pojednává o vztazích mezi chemickou látkou a jejím toxickým účinkem na živý organizmus.

1. Obecná farmakologie:
• léčivo, jeho účinky terapeutické a nežádoucí,
• dávkování léčiv, způsoby podávání,
• vzájemné ovlivňování léčiv podávaných současně,
• farmakodynamika a farmakokinetika léčiv,
• důsledky zneužívání léčiv.
2. Speciální farmakologie:
• farmakologie centrální nervové soustavy,
• farmakologie vegetativního nervového systému,
• farmakologie periferní nervové soustavy,
• farmakologie oběhové soustavy,
• farmakologie krve,
• farmakologie ledvin,
• farmakologie dýchacího ústrojí.
• farmakologie trávicího ústrojí,
• léčiva používaná k terapii infekčních nemocí, zhoubného bujení a pohybového aparátu,
• léčiva používaná k ovlivnění imunitního systému,
• léčiva požívaná pro místní účinek,
• enzymy, hormony, vitamíny.
3. Toxikologie:
• základní toxikologické pojmy a definice,
• nejčastější dětské otravy,
• problematika návykových látek, manipulace s opiáty,
• thanatotoxikologie – kvantitativní a kvalitativní změny jedů, vzájemná interakce.

Patologie a patofyziologie

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Zprostředkuje studentům obecné poznatky o patologických procesech probíhajících v jednotlivých tkáních, orgánech, orgánových soustavách a organismu. Zahrnuje oblast patologické anatomie a patologické fyziologie. Student získá základní znalosti o chorobných stavech a naučí se chápat nemoc ve vztahu k lidskému organismu.

1. Patologie, patologie a patofyziologie v systému lékařských věd a oborů, metody patologie.
2. Nemoc a její příčiny.
3. Regresivní změny.
4. Zánět.
5. Infekce a imunita.
6. Progresivní změny.
7. Nádory.
8. Nemoci krve a krvetvorby.
9. Nemoci srdce a cév.
10. Patologie dýchacího ústrojí.
11. Patologie zažívacího ústrojí.
12. Patologie ledvin a vývodných cest močových.
13. Patologie mužského pohlavního ústrojí.
14. Patologie ženského pohlavního ústrojí.
15. Patologie prsní žlázy.
16. Patologie placenty a pupečníku.
17. Patologie plodu a novorozence.
18. Patologie smyslových orgánů.
19. Patologie kůže.
20. Nemoci a poruchy žláz s vnitřní sekrecí.
21. Nemoci pohybového ústrojí.
22. Patologie nervového systému.

Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie

Předmět poskytuje studentům informace z mikrobiologie, imunologie a epidemiologie. Studenti se seznámí s nejdůležitějšími obecnými vlastnostmi mikroorganizmů, předmět poskytne základní strukturu poznatků z bakteriologie, virologie, parazitologie a mykologie. Dále je cílem předmětu seznámit studenta se zásadami bezpečnosti práce na rizikovém pracovišti, se zásadami správného odběru a zasíláním infekčního materiálu a s laboratorními mikrobiologickými vyšetřovacími metodami. V neposlední řadě se studenti seznámí se základními poznatky z oblasti imunologie, imunity organismu a očkováním, se základními imunologickými technikami, vyšetřeními a léčbou.

1. Definice a náplň oborů: mikrobiologie (bakteriologie, virologie, parazitologie, mykologie), imunologie, epidemiologie a hygieny.
2. Mikroorganismy – jejich klasifikace a základní charakteristika.
3. Odběr biologického materiálu, kultivace, antimikrobiální terapie.
4. Proces šíření nákazy, infekční onemocnění – jejich charakteristika a diagnostický management.
5. Nákazy – alimentární, respirační, kontaktní, nozokomiální a profesionální, protiepidemická opatření.
6. Nozokomiální nákazy a jejich dopad na ošetřovatelskou péči.
7. Imunita, imunitní systém, očkování, poruchy imunity.
8. Veřejné zdraví a jeho ochrana, prevence infekčních a neinfekčních onemocnění, preventivní a běžný hygienický dozor, zdravotní výchova veřejnosti, legislativa.

Hematologie a transfuziologie

Modul je koncipovaný jako teoreticko-praktický. Seznamuje se základními poznatky z oblasti klinické hematologie. Podává informace o základních a speciálních vyšetřovacích metodách v hematologii, seznamuje se způsobem odběru krve pro hematologická vyšetření. Objasňuje základní principy transfuzního lékařství, seznamuje s laboratorními metodami užívanými v transfuzním lékařství, s výrobou transfuzních přípravků, s indikacemi pro jejich aplikaci a s potransfuzními komplikacemi.

1. Zásady odběru krve pro hematologické a imunohematologické vyšetření, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci v hematologické laboratoři, základní pojmy v hematologii a imunohematologii.
2. Krevní obraz, zhotovení a barvení krevního nátěru, diferencování krevního nátěru mikroskopicky – bílé i červené řady, stanovení retikulocytů, trombocytů.
3. Stanovení hematokritu, hemoglobinu, MCV, MCHC, MCH, výpočty z naměřených hodnot krevního obrazu.
4. Hemostáza a koagulační vyšetření, stanovení doby krvácivosti a rezistence kapilár, základní koagulační vyšetření a principy koagulačních metod – APTT, INR.
5. Základní pojmy v transfuziologii – antigen, protilátka, typové krvinky, diagnostická séra, princip aglutinační reakce.
6. Skupinový systém ABO, Rh systém, vyšetření krevní skupiny a Rh faktoru, Rh antigenů.
7. Vyšetření krevně skupinových protilátek.
8. Předtransfuzní laboratorní vyšetření, křížová zkouška.
9. Klinické použití krve – krevní deriváty, jejich příprava a výroba, potransfuzní komplikace.
10. Ošetřovatelství ve vztahu k transfuznímu lékařství – ošetřovatelský proces.
11. Hematologická a imunohematologická vyšetření.

Klinická propedeutika

Modul poskytuje studentům základní informace z oblasti monitoringu subjektivních a objektivních příznaků charakterizujících odchylku od zdraví. Řeší problematiku posouzení aktuálního stavu dítěte prostřednictvím základních metod fyzikálního vyšetření, laboratorní diagnostiky a endoskopických vyšetřovacích metod. Zprostředkovává komplexní pohled na diagnostické postupy a klade důraz na edukační činnost. Umožňuje získat základní vědomosti a praktické dovednosti v oblasti příznaků nemocí, vyšetřovacích metod a v oblasti navazující farmakoterapie, dietoterapie a dalších režimových opatření.

1. Úloha sestry při monitorování subjektivních a objektivních příznaků charakterizujících odchylku od zdraví:
• subjektivní příznaky chorob
• objektivní příznaky chorob
2. Posouzení zdravotního stavu, anamnéza, fyzikální vyšetření pacienta/klienta sestrou.
3. Propedeutická diagnostika – laboratorní vyšetřovací metody, endoskopické vyšetřovací metody, punkce, biopsie.
4. Vybrané vyšetřovací metody – příprava nemocného, asistence sestry při vyšetření, péče o nemocného při a po vyšetření:
• rentgenové vyšetřovací metody,
• počítačové tomografie,
• magnetické rezonance,
• ultrazvukové vyšetřovací metody,
• funkční vyšetřovací metody,
• izotopových vyšetření.
5. Diagnostické postupy v kardiologii.
6. Diagnostické postupy a metody v pneumologii.
7. Diagnostické postupy a metody v gastroenterologii.
8. Diagnostické postupy a metody v nefrologii.
9. Diagnostické postupy a metody v hematologii.

Teorie ošetřovatelství

Modul je koncipován jako teoreticko-praktický. Představuje základy profese s důrazem na roli a funkce všeobecné sestry. Jsou prezentovány základní znalosti, dovednosti nezbytné pro vykonávání praxe. Ošetřovatelství je zařazeno do kontextu zdravotní péče a multidisciplinárního zdravotního týmu. Pozornost je věnována profesionálnímu rozvoji a sebehodnocení jako nezbytné součásti uvědomování si role všeobecné sestry v rámci morálních hodnot. Obsah modulu tvoří filozofie a historie ošetřovatelství, metodologie ošetřovatelství – ošetřovatelský proces a jeho komponenty, lidské potřeby v oblasti péče o zdraví populace. Vymezuje podstatu ošetřovatelských teorií a koncepčních modelů včetně jejich využití pro praxi. Seznamuje s péčí o klienta, pacienta s ohledem na jeho etnická, kulturní a duchovní specifika.

1. Historie a vývoj oboru ošetřovatelství, vývoj vzdělávání sester.
2. Ošetřovatelství jako vědní disciplína-postavení ošetřovatelství v systému věd, definice, metaparadigma, vymezení základní ošetřovatelské terminologie.
3. Charakteristické rysy moderního ošetřovatelství, holismus.
4. Role a funkce sester-vývoj role, pozice a prestiž ve společnosti, profesionální image sestry.
5. Regulace ošetřovatelské profese, registrace zdravotnických pracovníků, kompetence sester v ČR, legislativní rámec.
6. Klasifikace potřeb zdravého i nemocného jedince, proces uspokojování potřeb, potřeby a ošetřovatelství.
7. Ošetřovatelský proces jako systémová metoda řešení problémů.
8. Koncepční modely a teorie ošetřovatelství-aplikace v ošetřovatelském procesu a praxi, ošetřovatelská dokumentace.
9. Ošetřovatelské systémy, kvalita ošetřovatelské péče, indikátory kvality, standardy, ošetřovatelský audit.
Standardizace terminologie v ošetřovatelství.
10. Národnostní, etnické a kulturní menšiny v ČR, migrace a její důsledky.
11. Specifika ošetřovatelské péče o vybrané národnostní, etnické a kulturní menšiny.

Ošetřovatelské postupy

Modul je koncipován jako praktický. Obsah tvoří jádro profesionálních znalostí a dovedností všeobecné sestry a patří ke komplexu základních odborných předmětů. Na základě teoretických znalostí učí ošetřovatelskou techniku výkonů a postupy ošetřovatelských intervencí. Důraz je kladen na přesném dodržování postupů ve shodě s nejnovějšími vědeckými poznatky a rozvojem technologií. Jednotlivé ošetřovatelské postupy a techniky jsou vyučovány ve shodě s holistickým přístupem k člověku, akceptováním jeho práv a dodržování pravidel ochrany a bezpečnosti při práci.

1. Ošetřovací jednotka a její vybavení, klasifikace základních ošetřovacích jednotek.
2. Nemocniční lůžka pro děti a dospělé, pomocná zařízení lůžka.
3. Vyšetřovací a léčebné polohy.
4. Prevence nozokomiálních nákaz, bariérový systém ošetřovatelské péče, dezinfekce, sterilizace.
5. Zdravotnické prostředky, rozdělení, druhy.
6. Péče o hygienu dětí i dospělých.
7. Ošetření dítěte a dospělého s opruzeninami, proleženinami, prevence.
8. Sledování fyziologických funkcí.
9. Ošetřovatelství ve vztahu k dietetice – péče o výživu dětí i dospělých.
10. Povinnosti sestry při vyprazdňování moče a stolice u dětí i dospělých.
11. Péče o odpočinek a spánek u dětí i dospělých.
12. Péče o pohodlí dítěte a dospělého.
13. Mobilita dítěte a dospělého, koncept bazální stimulace, zajištění tělesné i duševní aktivity.
14. Příjem, překlad, propuštění dítěte a dospělého.
15. Vizita.
16. Péče o tělo zemřelého dítěte a dospělého.
17. Perorální aplikace léků.
18. Místní aplikace léků.
19. Oxygenoterapie.
20. Parenterální aplikace léků.
21. Infuzní terapie.
22. Podávání transfuze a krevních derivátů – ošetřovatelství ve vztahu k transfuznímu lékařství.
23. Odběr biologického materiálu.
24. Chirurgické ošetřovatelské postupy.
25. Péče o rány. Management ošetřování chronických ran.
26. Péče o pacienta/klienta se stomií. Management ošetřování stomií.

Etika v ošetřovatelství

VOŠ PRIGO dbá na etický přístup k životu a vzdělání, podporuje a rozvíjí u studentů cit pro etiku, a to nejen v rámci teoretického vyučování, ale také účastí studentů na mimoškolních akcích. Etický přístup je jedním ze základních pilířů ukotvených v PriorityGO přístupu, který rozvíjí kompetence studentů všech škol skupiny PRIGO. Samotný předmět je koncipován jako teoretický. Zaměřuje se na etické otázky vykonávání ošetřovatelské profese, seznamuje s integrací etických principů do Etického kodexu nelékařského zdravotnického pracovníka, dotýká se i etických dilemat v jednání a chování zdravotnických profesionálů vůči pacientům/klientům. Pomáhá studentům najít a formulovat vlastní etická východiska a schopnost je obhájit.

1. Etika – vědní obor, základní pojmy, význam etiky v ošetřovatelské praxi.
2. Etické kodexy a normy v práci sestry.
3. Evropská charta práv a svobod.
4. Úmluva o lidských právech a biomedicíně.
5. Helsinská deklarace.
6. Mezinárodní pravidla pro chování sestry z roku 1964.
7. Etické normy v ošetřovatelském povolání.
8. Základní úkoly sestry (ICN 1973).
9. Práva pacientů a dětí.
10. Specifická práva podle věku pacientů a specifických ošetřovatelských oblastí.
11. Etické a morální aspekty v rozdílných kulturách respektování hodnot, tradic a náboženských přesvědčení, rovnost mužů a žen v kontextu kultur.
12. Aktuální etické problémy v ošetřovatelském povolání, např. thanatologie, práva umírajícího a jeho rodiny, eutanázie, transplantologie a zákonná úprava v ČR, asistovaná reprodukce, interrupce, sterilizace, baby boxy, problematika obětí domácího násilí, CAN, právní úprava platná v ČR.
13. Kvalita života a etický přístup k předčasně narozeným dětem, handicapovaným dětem.

Obecná a vývojová psychologie

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Seznamuje studenty se základní psychologickou terminologií, s psychickými procesy a jejich charakteristikou, s psychologickými teoriemi osobnosti, s poznatky o citovém prožívání, kognitivních procesech a chování člověka. Poskytuje informace o typických způsobech prožívání, uvažování i chování v jednotlivých fázích lidského života. Předmět formuje vztah k povolání, rozvíjí profesní kompetence a učí studenty aplikovat psychologické teorie v praxi. Studenti získají studiem vývojové psychologie sebedůvěru a nadhled nad situací, ve které musí jednat s pacienty různého věku. Jsou schopni empatie, porozumění a tím i účinnějšího jednání s pacienty či zákonnými zástupci nezletilého. Jsou schopni pomoci při řešení problémů a použít přiměřené intervenční postupy k posílení jejich odolnosti.

Obecná psychologie
1. Psychologie jako věda – předmět a odvětví psychologie, vztah k jiným vědním disciplínám, využití psychologie v praxi.
2. Determinace lidské psychiky, vědomí a nevědomí, spánek a snění, kognitivní procesy, motivační a emocionální procesy, regulační vlastnosti, výkonová a dynamická složka osobnosti, metody psychologie.
3. Psychické procesy, stavy a vlastnosti osobnosti – jejich třídění.
4. Psychologie osobnosti a její vývoj v procesu socializace.
5. Struktura a vlastnosti osobnosti – motivační, temperamentové a citové vlastnosti, charakterově-volní vlastnosti, vlastnosti učení.
6. Faktory zkreslující poznávání a posuzování osobnosti.
7. Sebepojetí, sebehodnocení a autoregulace osobnosti.

Vývojová psychologie
1. Vymezení pojmu ontogenetická psychologie, její vztah k ostatním psychologickým disciplínám.
2. Periodizace vývoje – srovnání Freuda, Piageta, Eriksona.
3. Zákonitosti a principy vývoje, výzkumné, diagnostické i psychoterapeutické metody vývojové psychologie.
4. Přehled ontogenetického vývoje. Prenatální období, postup zrání plodu, nedonošenost a její důsledky. Porod – různé přístupy k vedení porodu, působení prenatálních a perinatálních faktorů.
5. Novorozenecké období, popis základních reflexů, vývoj analyzátorů, rané formy učení, prosociální reakce, interakce matka – dítě, potřeby novorozence, vývoj lokomotoriky, něžná náruč rodičů.
6. Kojenecké období. Gesellovy vývojové zákonitosti. Vývoj lokomotoriky, řečové a sociální reakce. Teorie mateřské deprivace, citové a sociální potřeby, typy interakce rodič – dítě.
7. Období batolete. Vývoj řeči. Jemná a hrubá motorika, intelektové schopnosti, postup socializace. Různá pojetí procesu socializace, personalizace, individualizace.
8. Předškolní věk – kognitivní vývoj od symbolického k názornému myšlení, interiorizace sociálních norem, role, význam hry. Vývoj morálního cítění. Problematika školní zralosti
9. Školní věk. Jeho specifika, faktory vlivu na školní prospěch, autorita učitele, adaptace na školní prostředí, kooperace vs. soutěživost.
10. Pubescence (prepuberta a puberta). Časové vymezení, biologické, psychické a sociální změny, kognitivní vývoj, osobnostní zvraty, rané sexuální zkušenosti, profesionální orientace, životní orientace, sebepojetí. Vliv vrstevnické skupiny.
11. Adolescence. Časové vymezení, biologické, psychické a sociální změny, kognitivní vývoj.
12. Raná, střední a pozdní dospělost. Specifika, sociální role, pracovní a reprodukční podmínky. Životní styl, rodina a její vývoj. Tvůrčí činnost.
13. Stárnutí a stáří. Involuční změny a jejich bio-psycho-sociální pojetí.
14. Techniky cvičení se specifikací na jednotlivá vývojová období.
15. Nácvik využití stimulačních podnětů při práci s dětmi.
16. Nácvik situací, jak předcházet nevhodným reakcím v důsledku přecitlivělosti na různé podněty v odlišných věkových stadiích.
17. Porozumění pro frustrující situaci dospívajících.
18. Kontakt s rodičem, zákonným zástupcem nezletilého.
19. Výchovné problémy v jednotlivých věkových obdobích, význam rodinné terapie.

Komunikace v ošetřovatelství

Komunikace je jednou z klíčových kompetencí studentů tohoto oboru. Principy PriorityGO uplatňované na VOŠ PRIGO vedou k obousměrné výměně zkušeností a respektu mezi pedagogy a studenty. Studenti pak tyto principy přejímají do svého chování i ve vztahu ke svým budoucím pacientům. Předmět komunikace v ošetřovatelství tak podstatným způsobem rozvíjí sociálně-komunikativní kompetence studentů a kultivuje jejich vyjadřování a chování. Předmět je koncipován jako praktický. Vede k osvojení žádoucích postojů k dospělým a dětským pacientům a učí je vhodně s nimi komunikovat adekvátně jejich věku, zdravotnímu stavu a dalším osobnostním nebo socio-kulturním specifikám. Tvoří základ profesionálních znalostí a dovedností sestry při navazování kontaktu a získávání důvěry a pro další účinnou a kvalitní péči o jejich individuální potřeby.

1. Komunikace jako forma sociální interakce.
2. Neverbální komunikace – proxemika, posturologie, haptika, mimika, kinezika, gestika, nácvik v modelových situacích.
3. Preterapie.
4. Verbální komunikace a její složky-komunikátor, komunikant, komuniké, komunikační kanál, psychologický dopad komunikace na klienta, chyby v komunikaci.
5. Rozhovor – obsah, fáze, druhy, kladení otázek, zaujímání a projevování postojů, chyby, nácvik v modelových situacích.
6. Základy bazální stimulace.
7. Devalvace, evalvace v komunikaci.
8. Naslouchání, interpersonální komunikace, základní komunikační dovednosti.
9. Asertivita, agresivita.
10. Komunikace v zátěžových situacích (např. v terminálním stadiu, s rodinou, s handicapovaným dítětem, s cizincem), prevence a řešení konfliktů.
11. Řešení modelových situací:
• komunikace s klientem různého věku a zdravotního stavu a na různých úsecích klinické praxe,
• komunikace s příbuznými, komunikační vzorce z pohledu transakční analýzy,
• multikulturní komunikace,
• komunikace s lékařem a dalšími zdravotnickými pracovníky, s praktikanty, komunikace s institucemi, při hledání zaměstnání, osobní prezentace.

Pedagogika a edukace v ošetřovatelství

VOŠ PRIGO má silné zázemí pro výuku pedagogicky zaměřených předmětů. Studenti mohou využívat speciální učebnu pro výuku předškolní pedagogiky přímo v areálu Mateřské školy PRIGO, případně se formou náslechů účastnit samotné výuky v partnerské mateřské škole či navštívit přednášky konané pro Akademii Třetího věku Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický a je zaměřen na získání základních vědomostí z pedagogiky a didaktiky a jejich využití při výchovném působení sestry na jedince, rodinu, komunitu a účastníky kvalifikačního a celoživotního vzdělávání. Sestra se naučí základním krokům edukačního procesu a jeho praktické aplikaci nejen u dětí, ale i u dalších členů rodiny a zdravotnického týmu.

1. Pedagogika jako věda:
• předmět pedagogiky, disciplíny, vztah k jiným vědám,
• základní pedagogické pojmy,
• výchovné prostředky, metody, styly,
• stručné dějiny pedagogiky,
• významní pedagogové.
2. Kognitivní, psychomotorické, afektivní cíle edukace:
• zdravotnický pracovník v roli edukátora,
• formy, metody, techniky edukace,
• význam hry jako prostředku výchovy (edukace),
• specifika edukace dětí dle psychomotorického vývoje, výběr vhodných metod, využití mentálních map,
• specifika edukace rodinných příslušníků s ohledem na charakter onemocnění dítěte a věk.
3. Didaktika a tvorba edukačního programu:
• principy,
• zásady,
• cíle,
• organizační formy výuky,
• výukové metody,
• hodnocení.
4. Specifika edukace u dospělých, metody a formy skupinové a individuální edukační činnosti:
• specifika edukace rodinných příslušníků s ohledem na charakter onemocnění rodinného příslušníka
• specifika edukační činnosti v ambulantní péči,
• specifika edukační činnosti v komunitní péči,
• edukace osob se speciálními vzdělávacími potřebami,
• příprava skupinové přednášky pro rodinné příslušníky.
5. Vypracování edukačního portfolia, edukačních intervencí v ošetřovatelských plánech:
• zpracování edukačního portfolia se zaměřením na specifické požadavky dospělých
• zpracování edukačního portfolia pro rodinné příslušníky se zaměřením na konkrétní onemocnění,
• tvorba edukačních listů, letáků a dalšího kreativního materiálu.

Cizí jazyk – Anglický jazyk

VOŠ PRIGO je školou s právem státní jazykové zkoušky, studenti mají tedy během studia také možnost získat osvědčení o státní jazykové zkoušce z anglického jazyka. Cílem modulu je doplnit a prohloubit systém jazykového vzdělávání. Rozvíjet znalosti a kompetence v oblasti anglického jazyka získané na střední škole směrem k vyšší úrovni B1 SERR. Získat jazykové a stylistické schopnosti a dovednosti a jim odpovídající komunikativní kompetence lingvistické, sociolingvistické, pragmatické strategické se zaměřením na odbornou, zdravotnickou a ošetřovatelskou tematiku. Vytvořit předpoklady pro pohotové a bezproblémové používání jazyka při výkonu povolání, komunikaci s pacientem, klientem, jeho rodinou, spolupracovníky a ostatním zdravotnickým personálem, pro práci s autentickými materiály ze zemí studovaného jazyka a pro další vzdělávání a růst ve zvoleném oboru.

1. Problematika zdraví a zdravého životního stylu.
2. Zdravotnická zařízení – systém, činnost a provoz, zdravotnický personál.
3. Lidské tělo – anatomie a fyziologie.
4. Psychomotorický vývoj dítěte.
5. Zásady první pomoci.
6. Profese všeobecné sestry – příprava, pracovní náplň, role sestry v multidisciplinárním týmu, práva pacientů aj.
7. Komunikace s pacientem.
8. Ošetřovatelský proces – ošetřovatelská anamnéza, získávání informací a jejich vyhodnocení, ošetřovatelské diagnózy, plán, realizace, hodnocení ošetřovatelské péče
9. Ošetřovatelská péče – uspokojování základních a vyšších potřeb pacienta/klienta.
10. Ošetřovatelská péče u pacientů v jednotlivých oborech a chirurgie (nemoci oběhového systému, respiračního, GIT, ORL, urologického, neurologického, hematologického)
11. Diagnostické a léčebné postupy, podávání léků a sledování jejich účinků u pacientů.
12. Výzkum v ošetřovatelství
13. Práva pacientů
14. Etika v ošetřovatelství
15. Multikulturní ošetřovatelství
16. Edukace pacienta a jeho nejbližších

Ošetřovatelská praxe

Modul je koncipován jako praktický. Cílem modulu je nácvik ošetřovatelských činností a uspokojování individuálních potřeb nemocných, nemocných dětí a adolescentů v rámci praktické výuky v zařízeních primární a sekundární zdravotní péče.

Rozsah denní: 64/ zimní období
Rozsah kombinovaní: 64/ zimní období

V případě že student již pracuje ve zdravotnickém zařízení, je možné si požádat o částečné uznání praxe. Posuzování žádostí je vždy individuální, je prováděno garantem zdravotnických oborů a vychází z typu zdravotnického zařízení a pracovního zařazení studenta.

Odborná praxe I

VOŠ PRIGO v rámci náplně předmětu Odborná praxe I. dohodla praktickou výuku v regionálních nemocničních zařízeních, jmenovitě ve Fakultní nemocnici Ostrava, Městské nemocnici Ostrava, Vítkovické nemocnici a.s. a Nemocnici s poliklinikou Havířov. Samotný předmět je koncipován jako praktický a tvoří klíčovou složku přípravy sester. Cílem modulu je vést studenty k poskytování komplexní ošetřovatelské péče metodou ošetřovatelského procesu. Odborná praxe probíhá v přirozených podmínkách pracovišť poskytujících zdravotní, sociální a terénní péči. Praxe se odehrává ve velmi komplexním sociálním prostředí a poskytuje příležitost k tomu, aby se studenti naučili propojovat kognitivní, psychomotorické a afektivní dovednosti. Tím se stávají kompetentnější k tomu, aby své dosavadní znalosti, dovednosti, postoje a hodnoty dokázali použít v konkrétních klinických situacích a reagovat na individuální potřeby malého dítěte, adolescenta a dospělého.

Rozsah denní: 8 týdnů/ letní období
Rozsah kombinovaní: 8 týdnů/letní období

V případě že student již pracuje ve zdravotnickém zařízení, je možné si požádat o částečné uznání praxe. Posuzování žádostí je vždy individuální, je prováděno garantem zdravotnických oborů a vychází z typu zdravotnického zařízení a pracovního zařazení studenta.

Odborná praxe II

VOŠ PRIGO v rámci náplně předmětu Odborná praxe II dohodla praktickou výuku v regionálních nemocničních zařízeních, jmenovitě ve Fakultní nemocnici Ostrava, Městské nemocnici Ostrava, Vítkovické nemocnici a.s. a Nemocnici s poliklinikou Havířov. Předmět je koncipován jako praktický a tvoří klíčovou složku přípravy sester. Cílem modulu je vést studenty k poskytování komplexní ošetřovatelské péče metodou ošetřovatelského procesu. Odborná praxe probíhá v přirozených podmínkách pracovišť poskytujících zdravotní, sociální a terénní péči. Praxe se odehrává ve velmi komplexním sociálním prostředí a poskytuje příležitost k tomu, aby se studenti naučili propojovat kognitivní, psychomotorické a afektivní dovednosti. Tím se stávají kompetentnější k tomu, aby své dosavadní znalosti, dovednosti, postoje a hodnoty dokázali použít v konkrétních klinických situacích a reagovat na individuální potřeby pacientů/klientů.

Rozsah denní: 4 týdny/ letní období
Rozsah kombinovaní: 4 týdny/ letní období

V případě že student již pracuje ve zdravotnickém zařízení, je možné si požádat o částečné uznání praxe. Posuzování žádostí je vždy individuální, je prováděno garantem zdravotnických oborů a vychází z typu zdravotnického zařízení a pracovního zařazení studenta.

2.ročník – zimní období

Farmakologie a toxikologie

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Podává základní informace z farmakokinetiky a farmakodynamiky, vymezuje pojem léčivo, jeho formy a dávkování, způsoby podání, interakce. Seznamuje studenta s jednotlivými lékovými skupinami, jejich indikací a kontraindikací, hlavními, vedlejšími a toxickými účinky na lidský organizmus. Pojednává o vztazích mezi chemickou látkou a jejím toxickým účinkem na živý organizmus.

1. Obecná farmakologie:
• léčivo, jeho účinky terapeutické a nežádoucí,
• dávkování léčiv, způsoby podávání,
• vzájemné ovlivňování léčiv podávaných současně,
• farmakodynamika a farmakokinetika léčiv,
• důsledky zneužívání léčiv.
2. Speciální farmakologie:
• farmakologie centrální nervové soustavy,
• farmakologie vegetativního nervového systému,
• farmakologie periferní nervové soustavy,
• farmakologie oběhové soustavy,
• farmakologie krve,
• farmakologie ledvin,
• farmakologie dýchacího ústrojí.
• farmakologie trávicího ústrojí,
• léčiva používaná k terapii infekčních nemocí, zhoubného bujení a pohybového aparátu,
• léčiva používaná k ovlivnění imunitního systému,
• léčiva požívaná pro místní účinek,
• enzymy, hormony, vitamíny.
3. Toxikologie:
• základní toxikologické pojmy a definice,
• nejčastější dětské otravy,
• problematika návykových látek, manipulace s opiáty,
• thanatotoxikologie – kvantitativní a kvalitativní změny jedů, vzájemná interakce.

Patologie a patofyziologie

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Zprostředkuje studentům obecné poznatky o patologických procesech probíhajících v jednotlivých tkáních, orgánech, orgánových soustavách a organismu. Zahrnuje oblast patologické anatomie a patologické fyziologie. Student získá základní znalosti o chorobných stavech a naučí se chápat nemoc ve vztahu k lidskému organismu.

1. Patologie, patologie a patofyziologie v systému lékařských věd a oborů, metody patologie.
2. Nemoc a její příčiny.
3. Regresivní změny.
4. Zánět.
5. Infekce a imunita.
6. Progresivní změny.
7. Nádory.
8. Nemoci krve a krvetvorby.
9. Nemoci srdce a cév.
10. Patologie dýchacího ústrojí.
11. Patologie zažívacího ústrojí.
12. Patologie ledvin a vývodných cest močových.
13. Patologie mužského pohlavního ústrojí.
14. Patologie ženského pohlavního ústrojí.
15. Patologie prsní žlázy.
16. Patologie placenty a pupečníku.
17. Patologie plodu a novorozence.
18. Patologie smyslových orgánů.
19. Patologie kůže.
20. Nemoci a poruchy žláz s vnitřní sekrecí.
21. Nemoci pohybového ústrojí.
22. Patologie nervového systému.

Biofyzika

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický . Seznamuje studenty se základy lékařské biofyziky a jejím využitím v oblasti medicínských diagnostických a léčebných metod, využívaných zejména v pediatrii. Studenti získají základní informace o fyzikálních odlišnostech jednotlivých metod a jejich biologických účincích. Seznámí se s jednotlivými druhy těchto metod a přístroji, kterými jsou tyto diagnostické a terapeutické metody prováděny, s ohledem na využití v pediatrické ošetřovatelské praxi. Obsahem modulu je také problematika biofyzikálních projevů živého organismu a problematika vlivu fyzikálních faktorů na lidský organismus.

1. Molekulová biofyzika: hmota a její struktura, elementární částice, molekulové vlastnosti látek skupenské stavy, transportní děje v organismu – difúze, osmóza, osmotický tlak.
2. Účinky fyzikálních faktorů na lidský organismus – gravitační vlivy, klimatické vlivy, vliv podtlaku a přetlaku.
3. Biomechanika pohybového systému: biomechanické funkce kostí, svalů, kloubů, šlach.
4. Biofyzika krevního oběhu: krevní tlak, krevní průtok a jejich měření.
5. Biomechanika dýchání: dechové objemy, vitální kapacita plic, spirometrie.
6. Biofyzika smyslového vnímání: biofyzika vidění, dioptrický systém oka, vyšetření zraku, optické přístroje, fyziologická akustika, sluchový orgán a jeho funkce, vyšetření sluchu.
7. Elektřina a magnetismus: elektrické pole, elektrický proud, elektromagnetické vlnění a účinky na lidský organizmus, elektrické vlastnosti tkání, magnetické pole a jeho účinky na živé organizmy, akční potenciál, jeho vznik a šíření, akční potenciály srdeční, mozkové, svalové, léčebné využití elektrického proudu.
8. Termometrie – tělesná teplota a její regulace, termometrie, teploměry a jejich druhy.
9. Fyzikální základy radiologických vyšetřovacích a léčebných metod: druhy a zdroje ionizujícího záření, biologické účinky, léčebné a vyšetřovací metody, radiační ochrana obyvatelstva.
10. Fyzikální základy balneologie.
11. Fyzikální principy vybraných léčebných metod: mechanoterapie, masáž, elektroterapie, diatermie, laser, radioterapie, magnetoterapie, hydroterapie, dialýza apod.,

Klinická propedeutika

Modul poskytuje studentům základní informace z oblasti monitoringu subjektivních a objektivních příznaků charakterizujících odchylku od zdraví. Řeší problematiku posouzení aktuálního stavu dítěte prostřednictvím základních metod fyzikálního vyšetření, laboratorní diagnostiky a endoskopických vyšetřovacích metod. Zprostředkovává komplexní pohled na diagnostické postupy a klade důraz na edukační činnost. Umožňuje získat základní vědomosti a praktické dovednosti v oblasti příznaků nemocí, vyšetřovacích metod a v oblasti navazující farmakoterapie, dietoterapie a dalších režimových opatření.

1. Úloha sestry při monitorování subjektivních a objektivních příznaků charakterizujících odchylku od zdraví:
• subjektivní příznaky chorob
• objektivní příznaky chorob
2. Posouzení zdravotního stavu, anamnéza, fyzikální vyšetření pacienta/klienta sestrou.
3. Propedeutická diagnostika – laboratorní vyšetřovací metody, endoskopické vyšetřovací metody, punkce, biopsie.
4. Vybrané vyšetřovací metody – příprava nemocného, asistence sestry při vyšetření, péče o nemocného při a po vyšetření:
• rentgenové vyšetřovací metody,
• počítačové tomografie,
• magnetické rezonance,
• ultrazvukové vyšetřovací metody,
• funkční vyšetřovací metody,
• izotopových vyšetření.
5. Diagnostické postupy v kardiologii.
6. Diagnostické postupy a metody v pneumologii.
7. Diagnostické postupy a metody v gastroenterologii.
8. Diagnostické postupy a metody v nefrologii.
9. Diagnostické postupy a metody v hematologii.

Radiologie a nukleární medicína

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Seznamuje studenty s odbornou činností a náplní oborů radiodiagnostika, radiologie, radioterapie a nukleární medicína včetně ošetřovatelské péče, mezioborové spolupráce a radiační ochrany. Předává poznatky o technickém vybavení RTG pracovišť a účincích záření na lidský organismus. Seznamuje studenty se základy vyšetřování RTG zářením, ultrazvukem, počítačovou tomografií, magnetickou rezonancí, aj. Podává základní informace o fyzikální podstatě zobrazovacích radiologických technologií a jejich potenciálních rizicích na člověka. Zabývá se zásadami indikování diagnostických postupů, efektivní přípravou pacientů k těmto vyšetřením i s ošetřovatelskou péčí v celém průběhu vyšetření a po vyšetření.

1. Radiologie jako medicínský obor; radiodiagnostika, radioterapie, nukleární medicína; mezioborová spolupráce.
2. Biologické účinky ionizujícího záření, první pomoc, možnosti a principy radiační ochrany, ochrana zdraví obyvatelstva při úniku radioaktivních látek, legislativní úpravy – zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon; zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění a související prováděcí předpisy.
3. Základy fyziky ionizujícího záření, vlastnosti rtg záření, tvorba rtg obrazu.
4. Technické vybavení RTG pracovišť, přístroje klasické rentgenologie.
5. Základy skiagrafických technik; skiagrafie a skiaskopie.
6. Kontrastní látky, angiologická vyšetření, intervence.
7. Principy a indikace vyšetření počítačovou tomografií, hybridní zobrazovací metody, postprocesingové metody – rekonstrukce obrazu 2D, 3D.
8. Principy ultrasonografických vyšetření a jejich aplikace.
9. Principy a indikace vyšetření magnetickou rezonancí.
10. Radionuklidová diagnostika.
11. Dokumentace vedená na pracovištích se zdrojem ionizujícího záření.
12. Veličiny a jednotky dozimetrie ionizujícího záření a radiační ochrany, ochrana před zářením.
13. Příprava pacientů k vybraným radiodiagnostickým, ultrasonografickým vyšetřením a magnetické rezonance a dalším speciálním vyšetřením.
14. Ošetřovatelská péče o pacienta v celém průběhu těchto vyšetření a po vyšetření.

Ochrana veřejného zdraví a zdravý životní styl

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Vychází z cílů národního programu zdraví. Poskytuje stěžejní informace o hygieně a epidemiologii při ochraně a podpoře veřejného zdraví, o předcházení vzniku, šíření a omezení výskytu infekčních onemocnění, nozokomiálních nákaz, o hromadně se vyskytujících onemocněních, nemocech podmíněných nevhodným životním prostředím a životním stylem, a jiných významných poruchách zdraví. Seznamuje studenta s obecnou epidemiologií a epidemiologickými metodami práce. Slouží jako podklad k opodstatnění lékařských zásahů, provedených v zájmu veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství. Dále seznamuje studenty s běžnými původci infekcí, zásadami jejich kontroly. Předmětem výuky je ochrana zdraví a bezpečnost práce všeobecné sestry a zdravotnického personálu. Po absolvování modulu by studenti měli být schopni demonstrovat a prakticky aplikovat získané znalosti, důsledně dodržovat principy bariérového režimu při ošetřování pacientů, napomáhat a podporovat pozitivní postoje k zavádění nemocničních programů a individuálních opatření na prevenci šíření infekcí. Studenti se orientují v problematice drogové závislosti, jejich rizicích, prevenci a léčbě a následné péči při závislosti.

1. Úvod do hygieny a epidemiologie
2. Zdravotní politika a systém zdravotní péče v ČR
3. Význam ochrany veřejného zdraví
4. Metody ochrany veřejného zdraví a jejich využití
5. Význam a perspektiva výchovy ke zdraví
6. Zdraví a jeho determinanty
7. Program Světové zdravotnické organizace
8. Zdravý způsob života
9. Zásady pro udržení zdraví a jejich aplikace v každodenním životě
10. Metody výchovy ke zdraví a jejich využití

Teorie ošetřovatelství

Modul je koncipován jako teoreticko-praktický. Představuje základy profese s důrazem na roli a funkce všeobecné sestry. Jsou prezentovány základní znalosti, dovednosti nezbytné pro vykonávání praxe. Ošetřovatelství je zařazeno do kontextu zdravotní péče a multidisciplinárního zdravotního týmu. Pozornost je věnována profesionálnímu rozvoji a sebehodnocení jako nezbytné součásti uvědomování si role všeobecné sestry v rámci morálních hodnot. Obsah modulu tvoří filozofie a historie ošetřovatelství, metodologie ošetřovatelství – ošetřovatelský proces a jeho komponenty, lidské potřeby v oblasti péče o zdraví populace. Vymezuje podstatu ošetřovatelských teorií a koncepčních modelů včetně jejich využití pro praxi. Seznamuje s péčí o klienta, pacienta s ohledem na jeho etnická, kulturní a duchovní specifika.

1. Historie a vývoj oboru ošetřovatelství, vývoj vzdělávání sester.
2. Ošetřovatelství jako vědní disciplína-postavení ošetřovatelství v systému věd, definice, metaparadigma, vymezení základní ošetřovatelské terminologie.
3. Charakteristické rysy moderního ošetřovatelství, holismus.
4. Role a funkce sester-vývoj role, pozice a prestiž ve společnosti, profesionální image sestry.
5. Regulace ošetřovatelské profese, registrace zdravotnických pracovníků, kompetence sester v ČR, legislativní rámec.
6. Klasifikace potřeb zdravého i nemocného jedince, proces uspokojování potřeb, potřeby a ošetřovatelství.
7. Ošetřovatelský proces jako systémová metoda řešení problémů.
8. Koncepční modely a teorie ošetřovatelství-aplikace v ošetřovatelském procesu a praxi, ošetřovatelská dokumentace.
9. Ošetřovatelské systémy, kvalita ošetřovatelské péče, indikátory kvality, standardy, ošetřovatelský audit. Standardizace terminologie v ošetřovatelství.
10. Národnostní, etnické a kulturní menšiny v ČR, migrace a její důsledky.
11. Specifika ošetřovatelské péče o vybrané národnostní, etnické a kulturní menšiny.

Komunitní a domácí péče

VOŠ PRIGO v rámci skupiny PRIGO spolupracuje s Vysokou školou sociálně správní. Studenti se tak v rámci interní spolupráce s touto školou seznámí se sociálními a komunitními specifiky regionu, pochopí význam pojmu „komunita“, její hlavní sociální funkce v uspokojování potřeb jedinců a její hierarchii: jedinec-rodina-obvod-město-kraj-stát-národsvět. Předmět je koncipován jako teoretický celek. Zaměřuje se na zdraví jedinců, rodin a skupin v komunitě. Uvědomí si nutnost zdravého společenského a přírodního prostředí v komunitě pro život jednotlivců a jejich rodin. Naučí se ošetřováni pacientů/klientů ve vlastních sociálních podmínkách.

1. Primární péče v ČR. Ošetřovatelství v primární péči v ČR – práce sestry.
2. Rozvoj komunitní péče ve vyspělých zemích a v ČR.
3. Komunita a komunitní péče.
4. Poskytovatelé komunitní péče.
5. Cílové skupiny komunitní péče.
6. Domácí péče. Management domácí péče, poskytovatelé domácí péče.
7. Ošetřovatelské modely aplikované v komunitní péči.
8. Etické a právní aspekty.
9. Ošetřovatelský proces u pacienta/klienta v komunitní a domácí péči, zhodnocení a posouzení aktuálního stavu, aktuální a potenciální ošetřovatelské diagnózy, plánování ošetřovatelské péče, realizace, vyhodnocení.

Ošetřovatelská péče v interních oborech

Modul je koncipován jako teoreticko-praktický. Teoretickou část tvoří přednášky z oblasti medicínské, praktickou část cvičení v oblasti ošetřovatelské. Cílem modulu je získat vědomosti a dovednosti pro poskytování individuální ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu u klientů, pacientů s vybranými chorobami interními, přenosnými, chorobami vyžadující intenzivní péči. Modul řeší dopad nemoci na život pacienta, klienta a jeho rodiny, zdravotní péči a rehabilitaci.

Medicínský management
Patofyziologie, etiologie, symptomatologie, diagnostika a terapie u základních skupin onemocnění
ve vnitřním lékařství:
• onemocnění dýchacího systému
• onemocnění srdce a cév
• onemocnění trávicího systému
• onemocnění ledvin a močových cest
• onemocnění krve a krvetvorby
• onemocnění pohybového systému
• onemocnění žláz s vnitřní sekrecí
• akutní stavy ve vnitřním lékařství
u náhlých stavů:
• šok
• respirační insuficience a umělá plicní ventilace
• septický stav
• renální insuficience
• hepatální insuficience
• syndrom získaného selhání imunity

Ošetřovatelský management
1. Základní posouzení aktuálního stavu klienta/pacienta v závislosti na základní diagnóze:
• aktuální a potenciální potřeby, stanovení ošetřovatelské diagnózy
• cíl ošetřovatelské péče
• realizace ošetřovatelského procesu
• vyhodnocení
2. Zvláštnosti ošetřovatelství v intenzivní péči:
• ošetřovatelské intervence u specifických diagnostických a léčebných postupech v intenzivní péči, alternativní způsoby monitorování fyziologických funkcí.

Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech, ortopedii a traumatologii

Modul je koncipován jako teoreticko-praktický a zahrnuje přednášky a cvičení z oblasti ošetřovatelské péče o pacienty po chirurgickém řešení onemocnění. Připravuje všeobecné sestry na ošetřovatelskou péči o nemocného, včetně spolupráce s jeho nejbližším okolím. Seznamuje s klinickými stavy a onemocněními v jednotlivých chirurgických oborech, s etiologií, symptomatologií, diagnostikou i léčbou v břišní a hrudní chirurgii, cévní chirurgii a kardiochirurgii, urologii, neurochirurgii, ortopedii a traumatologii, plastické chirurgii včetně řešení popálenin. Modul řeší dopad nemoci na život nemocného a jeho rodiny, zdravotní péči a rehabilitaci. Předmět dále charakterizuje klinické stavy v ortopedii a traumatologii z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb pacientů změněných v souvislosti s nemocemi, poruchami a traumaty pohybového aparátu s důrazem na prevenci. Poskytuje přehled specifik ošetřovatelské péče u nemocných v ortopedii a traumatologii, která je zaměřena na efektivní řešení ošetřovatelských problémů pacientů.

Medicínský management
1. Obecná chirurgie včetně chirurgického řešení vrozených vývojových vad (VVV).
Patofyziologie, etiologie, symptomatologie, diagnostika a terapie u základních skupin chirurgických
onemocnění
2. Urologie
3. Hrudní a cévní chirurgie, kardiochirurgie
4. Transplantologie
5. Neurochirurgie
6. Onkochirurgie
7. Plastická chirurgie
8. Intenzivní péče o chirurgicky nemocného pacienta
9. Klinické stavy v ortopedii
10. Klinické stavy v traumatologii

Ošetřovatelský management
1. Posouzení aktuálního stavu pacienta v závislosti na základní diagnóze:
2. Předoperační příprava a pooperační péče u pacientů.
3. Ošetřovatelský proces u nemocných s traumatickým postižením
4. Ošetřovatelský proces u nemocných po chirurgickém řešení vrozených vývojových vad a onemocnění
5. Ošetřovatelský proces u nemocných pacientů v urologii
6. Ošetřovatelský proces u nemocných pacientů v hrudní a cévní chirurgii, kardiochirurgii
7. Ošetřovatelský proces u nemocných po transplantaci orgánu
8. Ošetřovatelský proces u nemocných v ortopedii
9. Ošetřovatelský proces u nemocných v neurochirurgii
10. Ošetřovatelský proces u nemocných v onkochirurgii
11. Ošetřovatelský proces u nemocných na plastické chirurgii
12. Intenzivní péče o chirurgicky nemocného pacienta

Ošetřovatelská péče v pediatrii

Modul je koncipován jako teoreticko-praktický. Je součástí komplexu modulů z klinického ošetřovatelství. Cílem předmětu je zdůraznit zvláštnosti onemocnění a ošetřovatelské péče v jednotlivých vývojových obdobích dětského věku. Seznamuje studenty s vývojem zdravého i nemocného dítěte, s péčí o zdraví dítěte, prevencí onemocnění a nemocemi dětského věku v celém spektru klinických oborů. Důraz je kladen na odlišnosti individuálních potřeb dětí a způsob jejich uspokojování, výchovy dětí, prevence, diagnostiky a léčby onemocnění, včetně odlišnosti multidisciplinární péče v oblasti ambulantní, jednodenní i lůžkové péče, včetně péče o děti do 3 let věku v zařízeních kolektivní péče.

Medicínský management
1. Vývoj zdravého dítěte
2. Změny ve vývoji dítěte
Patofyziologie, etiologie, symptomatologie, diagnostika a terapie u základních skupin onemocnění:
– dýchacího systému
– zažívacího systému
– diabetes mellitus u dětí
– srdce a oběhového systému
– ledvin a močových cest
– přenosné choroby
– náhlé příhody v dětském věku

Ošetřovatelský management
1. posouzení aktuálního stavu klienta/pacienta v závislosti na základní diagnóze
2. aktuální a potenciální potřeby, stanovení ošetřovatelské diagnózy
3. cíl ošetřovatelské péče
4. realizace ošetřovatelského procesu
5. vyhodnocení

Filozofie

Předmět je koncipován jako teoretický základ pro vytvoření hodnotového systému v ošetřovatelství. Uvádí do problematiky filozofie a jejího vztahu k vědě, vědění, hodnocení a jednání. Upřednostněny budou komunikativní a dialogické přístupy při řešení etických dilemat a problémů, sociální a aplikovaná etika, profesní etika ve zdravotnictví, základní hodnoty práce ošetřovatele, typy etických konfliktů a možnosti profesně etického rozhodování za pomoci profesních sdružení, etických komisí a etických kodexů. Objasňuje základní pojmy vztahující se k holistickému pojetí člověka a schopnost je obhájit.

1. Význam filozofie pro pracovníky nelékařských profesí a pro medicínu.
2. Filozofie hodnot u filozofů indických, čínských a antických, využití těchto hodnot při formování. osobnosti zdravotnického pracovníka se zvláštním zřetelem k Hippokratovi.
3. Etický přínos křesťanství a renesance. Vztah středověké medicíny a renesanční filozofie k člověku a k vědám, především k medicíně.
4. Řešení otázky lidského poznání a vědeckých metod filozofů 17-19. století a jejich využití při vědeckém poznávání včetně medicíny. Osvícenské názory francouzských filozofů a anglických filozofů.
5. Rozvoj přírodních věd a medicíny v 19. století. Filozofické názory ruských filozofů a lékařů.
6. Chápání života, vědomí a pravdy ve filozofických směrech 20. století a se zřetelem na freudismus.
7. Možnost využití freudismu v psychiatrii a neuropatologii, případně v dalších lékařských oborech, využití objevů I. P. Pavlova v medicíně.
8. Možnost využití nejnovější filozofie ve zdravotnictví, filozofické názory amerického lékaře Y. Morena, zakladatele sociometrie a francouzského filozofa, lékaře a humanisty A. Schweitzera s aspektem na jeho základní dílo Filozofie civilizace. Aplikace Masarykových humanitních ideálů na umravnění současné tržní společnosti.
9. Filozofie ošetřovatelské profese v 21. století s orientací na globalizmus a multikulturnost světa a vývoje ve střední Evropě.

Sociologie

Předmět je koncipován teoreticky. Studenti se seznámí se základními poznatky ze sociologie a antropologie ve vztahu k medicíně a ošetřovatelství, které budou zaměřeny na praktické. Cílem modulu je seznámit studenty se základními sociologickými a antropologickými pojmy, odbornou terminologií a základními problémy, jimiž se dlouhodobě sociologie a antropologie jako věda zabývá, dále pak jejich analýzou. Studenti získají poznatky o sociálních vztazích v rodině a profesní skupině, seznámí se s metodami a technikami sociologického výzkumu a možnostmi jejich využití při studiu a v profesní praxi. Dílčím cílem modulu je naučit studenty vnímat druhé jako jedinečné osobnosti, rovnocenné partnery bez ohledu na jejich sociální původ, národnost, sociální status apod., začleněné do systému sociálních vztahů.

1. Předmět sociologie – vznik, vývoj, metody a techniky výzkumu, disciplíny.
2. Sociologické teorie a významní představitelé, stručný vývoj sociálního myšlení.
3. Sociální útvary, procesy a sociální struktura.
4. Aplikovaná sociologie – sociologie nemoci a zdravotní péče, sociální změna a sociální mobilita.
5. Sociální patologie – deviace.
6. Náboženství a globalizace.
7. Sociologie rodiny.
8. Gender z pohledu pojetí světa.
9. Migrace – sociální, politická, ekonomická.
10. Problematika zdraví a nemoci ze sociologického hlediska.
11. Socializace pacienta (role pacienta, postavení pacienta ve funkčním systému nemocnice).

Obecná a vývojová psychologie

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Seznamuje studenty se základní psychologickou terminologií, s psychickými procesy a jejich charakteristikou, s psychologickými teoriemi osobnosti, s poznatky o citovém prožívání, kognitivních procesech a chování člověka. Poskytuje informace o typických způsobech prožívání, uvažování i chování v jednotlivých fázích lidského života. Předmět formuje vztah k povolání, rozvíjí profesní kompetence a učí studenty aplikovat psychologické teorie v praxi. Studenti získají studiem vývojové psychologie sebedůvěru a nadhled nad situací, ve které musí jednat s pacienty různého věku. Jsou schopni empatie, porozumění a tím i účinnějšího jednání s pacienty či zákonnými zástupci nezletilého. Jsou schopni pomoci při řešení problémů a použít přiměřené intervenční postupy k posílení jejich odolnosti.

Obecná psychologie

1. Psychologie jako věda – předmět a odvětví psychologie, vztah k jiným vědním disciplínám, využití psychologie v praxi.
2. Determinace lidské psychiky, vědomí a nevědomí, spánek a snění, kognitivní procesy, motivační a emocionální procesy, regulační vlastnosti, výkonová a dynamická složka osobnosti, metody psychologie.
3. Psychické procesy, stavy a vlastnosti osobnosti – jejich třídění.
4. Psychologie osobnosti a její vývoj v procesu socializace.
5. Struktura a vlastnosti osobnosti – motivační, temperamentové a citové vlastnosti, charakterově-volní vlastnosti, vlastnosti učení.
6. Faktory zkreslující poznávání a posuzování osobnosti.
7. Sebepojetí, sebehodnocení a autoregulace osobnosti.

Vývojová psychologie

1. Vymezení pojmu ontogenetická psychologie, její vztah k ostatním psychologickým disciplínám.
2. Periodizace vývoje – srovnání Freuda, Piageta, Eriksona.
3. Zákonitosti a principy vývoje, výzkumné, diagnostické i psychoterapeutické metody vývojové psychologie.
4. Přehled ontogenetického vývoje. Prenatální období, postup zrání plodu, nedonošenost a její důsledky. Porod – různé přístupy k vedení porodu, působení prenatálních a perinatálních faktorů.
5. Novorozenecké období, popis základních reflexů, vývoj analyzátorů, rané formy učení, prosociální reakce, interakce matka – dítě, potřeby novorozence, vývoj lokomotoriky, něžná náruč rodičů.
6. Kojenecké období. Gesellovy vývojové zákonitosti. Vývoj lokomotoriky, řečové a sociální reakce. Teorie mateřské deprivace, citové a sociální potřeby, typy interakce rodič – dítě.
7. Období batolete. Vývoj řeči. Jemná a hrubá motorika, intelektové schopnosti, postup socializace. Různá pojetí procesu socializace, personalizace, individualizace.
8. Předškolní věk – kognitivní vývoj od symbolického k názornému myšlení, interiorizace sociálních norem, role, význam hry. Vývoj morálního cítění. Problematika školní zralosti
9. Školní věk. Jeho specifika, faktory vlivu na školní prospěch, autorita učitele, adaptace na školní prostředí, kooperace vs. soutěživost.
10. Pubescence (prepuberta a puberta). Časové vymezení, biologické, psychické a sociální změny, kognitivní vývoj, osobnostní zvraty, rané sexuální zkušenosti, profesionální orientace, životní orientace, sebepojetí. Vliv vrstevnické skupiny.
11. Adolescence. Časové vymezení, biologické, psychické a sociální změny, kognitivní vývoj.
12. Raná, střední a pozdní dospělost. Specifika, sociální role, pracovní a reprodukční podmínky. Životní styl, rodina a její vývoj. Tvůrčí činnost.
13. Stárnutí a stáří. Involuční změny a jejich bio-psycho-sociální pojetí.
14. Techniky cvičení se specifikací na jednotlivá vývojová období.
15. Nácvik využití stimulačních podnětů při práci s dětmi.
16. Nácvik situací, jak předcházet nevhodným reakcím v důsledku přecitlivělosti na různé podněty v odlišných věkových stadiích.
17. Porozumění pro frustrující situaci dospívajících.
18. Kontakt s rodičem, zákonným zástupcem nezletilého.
19. Výchovné problémy v jednotlivých věkových obdobích, význam rodinné terapie.

Pedagogika a edukace v ošetřovatelství

VOŠ PRIGO má silné zázemí pro výuku pedagogicky zaměřených předmětů. Studenti mohou využívat speciální učebnu pro výuku předškolní pedagogiky přímo v areálu Mateřské školy PRIGO, případně se formou náslechů účastnit samotné výuky v partnerské mateřské škole či navštívit přednášky konané pro Akademii Třetího věku Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický a je zaměřen na získání základních vědomostí z pedagogiky a didaktiky a jejich využití při výchovném působení sestry na jedince, rodinu, komunitu a účastníky kvalifikačního a celoživotního vzdělávání. Sestra se naučí základním krokům edukačního procesu a jeho praktické aplikaci nejen u dětí, ale i u dalších členů rodiny a zdravotnického týmu.

1. Pedagogika jako věda:
• předmět pedagogiky, disciplíny, vztah k jiným vědám,
• základní pedagogické pojmy,
• výchovné prostředky, metody, styly,
• stručné dějiny pedagogiky,
• významní pedagogové.
2. Kognitivní, psychomotorické, afektivní cíle edukace:
• zdravotnický pracovník v roli edukátora,
• formy, metody, techniky edukace,
• význam hry jako prostředku výchovy (edukace),
• specifika edukace dětí dle psychomotorického vývoje, výběr vhodných metod, využití mentálních map,
• specifika edukace rodinných příslušníků s ohledem na charakter onemocnění dítěte a věk.
3. Didaktika a tvorba edukačního programu:
• principy,
• zásady,
• cíle,
• organizační formy výuky,
• výukové metody,
• hodnocení.
4. Specifika edukace u dospělých, metody a formy skupinové a individuální edukační činnosti:
• specifika edukace rodinných příslušníků s ohledem na charakter onemocnění rodinného příslušníka
• specifika edukační činnosti v ambulantní péči,
• specifika edukační činnosti v komunitní péči,
• edukace osob se speciálními vzdělávacími potřebami,
• příprava skupinové přednášky pro rodinné příslušníky.
5. Vypracování edukačního portfolia, edukačních intervencí v ošetřovatelských plánech:
• zpracování edukačního portfolia se zaměřením na specifické požadavky dospělých
• zpracování edukačního portfolia pro rodinné příslušníky se zaměřením na konkrétní onemocnění,
• tvorba edukačních listů, letáků a dalšího kreativního materiálu.

Cizí jazyk – Anglický jazyk

VOŠ PRIGO je školou s právem státní jazykové zkoušky, studenti mají tedy během studia také možnost získat osvědčení o státní jazykové zkoušce z anglického jazyka. Cílem modulu je doplnit a prohloubit systém jazykového vzdělávání. Rozvíjet znalosti a kompetence v oblasti anglického jazyka získané na střední škole směrem k vyšší úrovni B1 SERR. Získat jazykové a stylistické schopnosti a dovednosti a jim odpovídající komunikativní kompetence lingvistické, sociolingvistické, pragmatické strategické se zaměřením na odbornou, zdravotnickou a ošetřovatelskou tematiku. Vytvořit předpoklady pro pohotové a bezproblémové používání jazyka při výkonu povolání, komunikaci s pacientem, klientem, jeho rodinou, spolupracovníky a ostatním zdravotnickým personálem, pro práci s autentickými materiály ze zemí studovaného jazyka a pro další vzdělávání a růst ve zvoleném oboru.

1. Problematika zdraví a zdravého životního stylu.
2. Zdravotnická zařízení – systém, činnost a provoz, zdravotnický personál.
3. Lidské tělo – anatomie a fyziologie.
4. Psychomotorický vývoj dítěte.
5. Zásady první pomoci.
6. Profese všeobecné sestry – příprava, pracovní náplň, role sestry v multidisciplinárním týmu, práva pacientů aj.
7. Komunikace s pacientem.
8. Ošetřovatelský proces – ošetřovatelská anamnéza, získávání informací a jejich vyhodnocení, ošetřovatelské diagnózy, plán, realizace, hodnocení ošetřovatelské péče
9. Ošetřovatelská péče – uspokojování základních a vyšších potřeb pacienta/klienta.
10. Ošetřovatelská péče u pacientů v jednotlivých oborech a chirurgie (nemoci oběhového systému, respiračního, GIT, ORL, urologického, neurologického, hematologického)
11. Diagnostické a léčebné postupy, podávání léků a sledování jejich účinků u pacientů.
12. Výzkum v ošetřovatelství
13. Práva pacientů
14. Etika v ošetřovatelství
15. Multikulturní ošetřovatelství
16. Edukace pacienta a jeho nejbližších

Odborná praxe I

VOŠ PRIGO v rámci náplně předmětu Odborná praxe I. dohodla praktickou výuku v regionálních nemocničních zařízeních, jmenovitě ve Fakultní nemocnici Ostrava, Městské nemocnici Ostrava, Vítkovické nemocnici a.s. a Nemocnici s poliklinikou Havířov. Samotný předmět je koncipován jako praktický a tvoří klíčovou složku přípravy sester. Cílem modulu je vést studenty k poskytování komplexní ošetřovatelské péče metodou ošetřovatelského procesu. Odborná praxe probíhá v přirozených podmínkách pracovišť poskytujících zdravotní, sociální a terénní péči. Praxe se odehrává ve velmi komplexním sociálním prostředí a poskytuje příležitost k tomu, aby se studenti naučili propojovat kognitivní, psychomotorické a afektivní dovednosti. Tím se stávají kompetentnější k tomu, aby své dosavadní znalosti, dovednosti, postoje a hodnoty dokázali použít v konkrétních klinických situacích a reagovat na individuální potřeby malého dítěte, adolescenta a dospělého.

Rozsah denní: 8 týdnů/ letní období
Rozsah kombinovaní: 8 týdnů/ letní období

V případě že student již pracuje ve zdravotnickém zařízení, je možné si požádat o částečné uznání praxe. Posuzování žádostí je vždy individuální, je prováděno garantem zdravotnických oborů a vychází z typu zdravotnického zařízení a pracovního zařazení studenta.

2.ročník – letní období

Biochemie

Modul je koncipován jako teoreticko-praktický. Seznamuje se základními poznatky z oblasti klinické biochemie, s ohledem na jejich využití v ošetřovatelské praxi. Informuje o biochemické rovnováze vnitřního prostředí organismu a jeho změnách v souvislosti s různými onemocnění a poruch. Důležitou součástí jsou informace o metodách a technikách odběru biologického materiálu, jeho označování, uchovávání a odesílání ke zpracování do laboratoří. Poskytuje studentům přehled metod biochemických vyšetření.

1. Klinická biochemie, charakteristika oboru, úkoly laboratoře klinické biochemie.
2. Mezinárodní soustava SI, systém referenčních hodnot.
3. Preanalytická část vyšetření – zásady odběru biologického materiálu pro biochemické vyšetření – metody a techniky, označování, uchovávání, zasílání a zpracování biologického materiálu, chyby při odběru a jejich vliv na výsledek vyšetření se zaměřením na specifika dětského věku.
4. Analytická část vyšetření – druhy metod používaných v laboratoři klinické biochemie.
5. Principy biochemických vyšetření – orientační přehled metod vyšetření biologického materiálu.

Výživa a dietetika

Cílem modulu je poskytnout základní vědomosti a dovednosti z oblasti výživy člověka, důležité pro stanovení výživových potřeb ve zdraví s ohledem na jednotlivá životní období člověka a v nemoci. Modul poskytuje informace o zásadách zdravé výživy, doporučovaných denních dávkách základních živin, vitamínů a minerálních látek a stopových prvků a jejich vhodných potravinových zdrojích. Součástí modulu je také dietetika a vyhodnocování energetické potřeby organismu a možnosti jejího ovlivnění. Dílčím cílem je dovednost vyhodnotit výživovou anamnézu pacienta v rámci ošetřovatelského procesu. Studenti VOŠ PRIGO mají možnost náhledu do reálných výživových plánů, které se připravují jak pro dětské strávníky v mateřských či základních školách, tak pro dospělé studenty v rámci skupiny PRIGO. V těchto plánech je definována struktura stanovování a kalkulací výživových hodnot dle věkových a jiných kategorií, je zde uvedeno rozprostření denních dávek živin do jednotlivých jídel atd. Studenti si tak tedy mohou ověřit získané teoretické poznatky na reálných praktických příkladech.

1. Energetická a biologická hodnota stravy
2. Alternativní směry ve výživě
3. Výživa dětí
4. Výživa ženy
5. Výživa muže
6. Výživa nemocných
7. Poruchy příjmu potravy

Teorie ošetřovatelství

Modul je koncipován jako teoreticko-praktický. Představuje základy profese s důrazem na roli a funkce všeobecné sestry. Jsou prezentovány základní znalosti, dovednosti nezbytné pro vykonávání praxe. Ošetřovatelství je zařazeno do kontextu zdravotní péče a multidisciplinárního zdravotního týmu. Pozornost je věnována profesionálnímu rozvoji a sebehodnocení jako nezbytné součásti uvědomování si role všeobecné sestry v rámci morálních hodnot. Obsah modulu tvoří filozofie a historie ošetřovatelství, metodologie ošetřovatelství – ošetřovatelský proces a jeho komponenty, lidské potřeby v oblasti péče o zdraví populace. Vymezuje podstatu ošetřovatelských teorií a koncepčních modelů včetně jejich využití pro praxi. Seznamuje s péčí o klienta, pacienta s ohledem na jeho etnická, kulturní a duchovní specifika.

1. Historie a vyvoj oboru ošetřovatelstvi, vyvoj vzdělavani sester.
2. Ošetřovatelstvi jako vědni disciplina-postaveni ošetřovatelstvi v systemu věd, definice, metaparadigma, vymezeni zakladni ošetřovatelske terminologie.
3. Charakteristicke rysy moderniho ošetřovatelstvi, holismus.
4. Role a funkce sester-vyvoj role, pozice a prestiž ve společnosti, profesionalni image sestry.
5. Regulace ošetřovatelske profese, registrace zdravotnickych pracovniků, kompetence sester v ČR, legislativni ramec.
6. Klasifikace potřeb zdraveho i nemocneho jedince, proces uspokojovani potřeb, potřeby a ošetřovatelstvi.
7. Ošetřovatelsky proces jako systemova metoda řešeni problemů.
8. Koncepčni modely a teorie ošetřovatelstvi-aplikace v ošetřovatelskem procesu a praxi, ošetřovatelska dokumentace.
9. Ošetřovatelske systemy, kvalita ošetřovatelske peče, indikatory kvality, standardy, ošetřovatelsky audit. Standardizace terminologie v ošetřovatelstvi.
10. Narodnostni, etnicke a kulturni menšiny v ČR, migrace a jeji důsledky.
11. Specifika ošetřovatelske peče o vybrane narodnostni, etnicke a kulturni menšiny.

Výzkum v ošetřovatelství

VOŠ PRIGO dbá na rozvoj vědeckého potenciálu svých pedagogů i studentů a je pravidelným řešitelem projektů. Studenti tak mají možnost nenásilnou formou získat zkušenosti s aplikací výzkumných metod, mají možnost zapojit se do již probíhajících nebo nových projektů a naučit se tak základům vědeckého myšlení. Předmět je koncipován jako teoretický a předpokládá aplikaci znalostí a dovedností získaných v ostatních ošetřovatelských a humanitních předmětech. Předpokládá určitou úroveň schopnosti kreativity. Studenty naučí základům kritického vědeckého myšlení: pochopení potřeby a významu vědeckého přístupu v ošetřovatelské praxi. Naučí je základním krokům výzkumného procesu, výběru vhodných metod, zpracování a vyhodnocování výsledků. Součástí modulu je připravit metodicky studenta k přípravě a následně k tvorbě absolventské práce tak, aby uměl vypracovat v požadované kvalitě absolventskou práci. Součástí přípravy absolventské práce je také zvládnutí prezentace a její následné obhájení.

1. Charakteristika vědeckého výzkumu a ošetřovatelského výzkumu.
2. Podíl sestry na výzkumné činnosti.
3. Historie ošetřovatelského výzkumu.
4. Terminologie v ošetřovatelském výzkumu.
5. Fáze ošetřovatelského výzkumu.
6. Metodologie výzkumu.
7. Realizace výzkumu.
8. Prezentace výsledků výzkumné činnosti, publikování výsledku výzkumu.
9. Etické principy vědecké práce v ošetřovatelství.

Komunitní a domácí péče

VOŠ PRIGO v rámci skupiny PRIGO spolupracuje s Vysokou školou sociálně správní. Studenti se tak v rámci interní spolupráce s touto školou seznámí se sociálními a komunitními specifiky regionu, pochopí význam pojmu „komunita“, její hlavní sociální funkce v uspokojování potřeb jedinců a její hierarchii: jedinec-rodina-obvod-město-kraj-stát-národsvět. Předmět je koncipován jako teoretický celek. Zaměřuje se na zdraví jedinců, rodin a skupin v komunitě. Uvědomí si nutnost zdravého společenského a přírodního prostředí v komunitě pro život jednotlivců a jejich rodin. Naučí se ošetřováni pacientů/klientů ve vlastních sociálních podmínkách.

1. Primární péče v ČR. Ošetřovatelství v primární péči v ČR – práce sestry.
2. Rozvoj komunitní péče ve vyspělých zemích a v ČR.
3. Komunita a komunitní péče.
4. Poskytovatelé komunitní péče.
5. Cílové skupiny komunitní péče.
6. Domácí péče. Management domácí péče, poskytovatelé domácí péče.
7. Ošetřovatelské modely aplikované v komunitní péči.
8. Etické a právní aspekty.
9. Ošetřovatelský proces u pacienta/klienta v komunitní a domácí péči, zhodnocení a posouzení aktuálního stavu, aktuální a potenciální ošetřovatelské diagnózy, plánování ošetřovatelské péče, realizace, vyhodnocení.

Ošetřovatelská péče v interních oborech

Modul je koncipován jako teoreticko-praktický. Teoretickou část tvoří přednášky z oblasti medicínské, praktickou část cvičení v oblasti ošetřovatelské. Cílem modulu je získat vědomosti a dovednosti pro poskytování individuální ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu u klientů, pacientů s vybranými chorobami interními, přenosnými, chorobami vyžadující intenzivní péči. Modul řeší dopad nemoci na život pacienta, klienta a jeho rodiny, zdravotní péči a rehabilitaci.

Medicínský management
Patofyziologie, etiologie, symptomatologie, diagnostika a terapie u základních skupin onemocnění
ve vnitřním lékařství:
• onemocnění dýchacího systému
• onemocnění srdce a cév
• onemocnění trávicího systému
• onemocnění ledvin a močových cest
• onemocnění krve a krvetvorby
• onemocnění pohybového systému
• onemocnění žláz s vnitřní sekrecí
• akutní stavy ve vnitřním lékařství
u náhlých stavů:
• šok
• respirační insuficience a umělá plicní ventilace
• septický stav
• renální insuficience
• hepatální insuficience
• syndrom získaného selhání imunity

Ošetřovatelský management
1. Základní posouzení aktuálního stavu klienta/pacienta v závislosti na základní diagnóze:
• aktuální a potenciální potřeby, stanovení ošetřovatelské diagnózy
• cíl ošetřovatelské péče
• realizace ošetřovatelského procesu
• vyhodnocení
2. Zvláštnosti ošetřovatelství v intenzivní péči:
• ošetřovatelské intervence u specifických diagnostických a léčebných postupech v intenzivní péči, alternativní způsoby monitorování fyziologických funkcí.

Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech, ortopedii a traumatologii

Modul je koncipován jako teoreticko-praktický a zahrnuje přednášky a cvičení z oblasti ošetřovatelské péče o pacienty po chirurgickém řešení onemocnění. Připravuje všeobecné sestry na ošetřovatelskou péči o nemocného, včetně spolupráce s jeho nejbližším okolím. Seznamuje s klinickými stavy a onemocněními v jednotlivých chirurgických oborech, s etiologií, symptomatologií, diagnostikou i léčbou v břišní a hrudní chirurgii, cévní chirurgii a kardiochirurgii, urologii, neurochirurgii, ortopedii a traumatologii, plastické chirurgii včetně řešení popálenin. Modul řeší dopad nemoci na život nemocného a jeho rodiny, zdravotní péči a rehabilitaci. Předmět dále charakterizuje klinické stavy v ortopedii a traumatologii z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb pacientů změněných v souvislosti s nemocemi, poruchami a traumaty pohybového aparátu s důrazem na prevenci. Poskytuje přehled specifik ošetřovatelské péče u nemocných v ortopedii a traumatologii, která je zaměřena na efektivní řešení ošetřovatelských problémů pacientů.

Medicínský management
1. Obecná chirurgie včetně chirurgického řešení vrozených vývojových vad (VVV).
Patofyziologie, etiologie, symptomatologie, diagnostika a terapie u základních skupin chirurgických
onemocnění
2. Urologie
3. Hrudní a cévní chirurgie, kardiochirurgie
4. Transplantologie
5. Neurochirurgie
6. Onkochirurgie
7. Plastická chirurgie
8. Intenzivní péče o chirurgicky nemocného pacienta
9. Klinické stavy v ortopedii
10. Klinické stavy v traumatologii

Ošetřovatelský management
1. Posouzení aktuálního stavu pacienta v závislosti na základní diagnóze:
2. Předoperační příprava a pooperační péče u pacientů.
3. Ošetřovatelský proces u nemocných s traumatickým postižením
4. Ošetřovatelský proces u nemocných po chirurgickém řešení vrozených vývojových vad a onemocnění
5. Ošetřovatelský proces u nemocných pacientů v urologii
6. Ošetřovatelský proces u nemocných pacientů v hrudní a cévní chirurgii, kardiochirurgii
7. Ošetřovatelský proces u nemocných po transplantaci orgánu
8. Ošetřovatelský proces u nemocných v ortopedii
9. Ošetřovatelský proces u nemocných v neurochirurgii
10. Ošetřovatelský proces u nemocných v onkochirurgii
11. Ošetřovatelský proces u nemocných na plastické chirurgii
12. Intenzivní péče o chirurgicky nemocného pacienta

Ošetřovatelská péče v neurologii

Modul je koncipován jako teoreticko-praktický, je součástí komplexu modulů z klinického ošetřovatelství. Teoretickou část tvoří přednášky z oblasti medicínské, praktickou část cvičení v oblasti ošetřovatelské. Studenty seznamuje s klinickými stavy z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb pacientů změněných v souvislosti s chorobami, které postihují nervový systém a které výrazně ovlivňují kvalitu života člověka. Informuje o multidisciplinárním přístupu a odlišnostech individuální péče v oblasti různých forem zdravotní péče.

Medicínský management
1. Vyšetřovací metody v neurologii – objektivní vyšetření, speciální vyšetřovací metody.
2. Symptomy a syndromy neurologických onemocnění – bolesti hlavy, poruchy vědomí, poruchy hybnosti.
3. Vrozené vývojové vady a poruchy psychomotorického vývoje.
4. Záchvatovitá onemocnění – epilepsie, křečové stavy
5. Dětská mozková obrna.
6. Neuroinfekce.
7. Nádorová onemocnění mozku.
8. Cévní onemocnění mozku.
9. Roztroušená mozkomíšní skleróza.
10. Onemocnění periferní nervové soustavy.
11. Neuromuskulární onemocnění.

Ošetřovatelský management
1. Základní posouzení aktuálního stavu pacienta v závislosti na základní diagnóze.
2. Zvláštnosti ošetřovatelské péče v závislosti na typu diagnózy,
3. Edukační činnost ve vztahu k prevenci progrese již vzniklého onemocnění.
4. Psychosociální a etická problematika neurologických onemocnění.

Ošetřovatelská péče v pediatrii

Modul je koncipován jako teoreticko-praktický. Je součástí komplexu modulů z klinického ošetřovatelství. Cílem předmětu je zdůraznit zvláštnosti onemocnění a ošetřovatelské péče v jednotlivých vývojových obdobích dětského věku. Seznamuje studenty s vývojem zdravého i nemocného dítěte, s péčí o zdraví dítěte, prevencí onemocnění a nemocemi dětského věku v celém spektru klinických oborů. Důraz je kladen na odlišnosti individuálních potřeb dětí a způsob jejich uspokojování, výchovy dětí, prevence, diagnostiky a léčby onemocnění, včetně odlišnosti multidisciplinární péče v oblasti ambulantní, jednodenní i lůžkové péče, včetně péče o děti do 3 let věku v zařízeních kolektivní péče.

Medicínský management
1. Vývoj zdravého dítěte
2. Změny ve vývoji dítěte
Patofyziologie, etiologie, symptomatologie, diagnostika a terapie u základních skupin onemocnění:
– dýchacího systému
– zažívacího systému
– diabetes mellitus u dětí
– srdce a oběhového systému
– ledvin a močových cest
– přenosné choroby
– náhlé příhody v dětském věku

Ošetřovatelský management
1. posouzení aktuálního stavu klienta/pacienta v závislosti na základní diagnóze
2. aktuální a potenciální potřeby, stanovení ošetřovatelské diagnózy
3. cíl ošetřovatelské péče
4. realizace ošetřovatelského procesu
5. vyhodnocení

Ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek, jehož cílem je získat vědomosti z fyziologie a patologie ženských pohlavních orgánů, z prevence diagnostiky a terapie gynekologických onemocnění, seznámit studenty s poznatky o náhlých příhodách v gynekologii a o současné dostupné antikoncepci. Cílem porodnictví je osvojit si základní poznatky z fyziologie a patologie těhotenství, porodu a šestinedělí. Předmět studenty rovněž seznamuje s preventivními prohlídkami dívek od narození do věku 19 let, s léčbou onemocnění a poranění rodidel, poruch menstruačního cyklu, genetických anomálií, vrozených vývojových vad a poradenstvím v oblasti antikoncepce.

Medicínský management
1. Poruchy anatomie a fyziologie rodidel; zvláštnosti vyšetřovacích metod v gynekologii.
2. Patofyziologie, etiologie, symptomatologie, diagnostika a terapie v gynekologii.
• poruchy pohlavního dospívání dívky, vrozené vady, endokrinologie v gynekologii,
• záněty a sexuálně přenosné choroby,
• onkologická onemocnění,
• onemocnění mléčné žlázy,
• úrazy v gynekologii,
• specifika konzervativní terapie a operačních přístupů u pacientek
3. Plánované rodičovství:
• lékařské, etické a právní aspekty,
• antikoncepční metody, antikoncepce pro mladistvé a sexualita dětí a dospívajících,
• interrupce, sterilizace ženy a muže, asistovaná reprodukce.
4. Fyziologické a patologické těhotenství a porod.
5. Ošetření novorozence (včetně resuscitace novorozence).
6. Šestinedělí – fyziologické, patologické.
7. Akutní příhody v gynekologii a porodnictví.
8. Sexuální týrání, zneužívání dětí.

Ošetřovatelský management
1. Posouzení aktuálního stavu klienta/pacienta v závislosti na základní diagnóze.
2. Aktuální a potenciální potřeby, stanovení ošetřovatelské diagnózy.
3. Cíl ošetřovatelské péče.
4. Realizace ošetřovatelského procesu.
5. Vyhodnocení.
6. Zvláštnosti ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví, edukační činnost.

Ošetřovatelská péče v onkologii a paliativní péče

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Informuje studenty o biologickém chování nádorů a o specifikách nádorových onemocnění. Rovněž o základní léčbě v onkologii, kterou je chemoterapie se všemi svými nežádoucími účinky. Klade důraz na kvalitní podpůrnou péči, včetně adekvátní nutriční podpory. Poskytuje informace o potřebách pacientů a jejich rodin, změněných v souvislosti s onkologickým onemocněním. Seznamuje studenty s novými službami a typy zařízení, která spadají do oblasti následné péče, vede je k pochopení hospicové péče. Rovněž je seznámí s péčí o pacienta, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu, jejímž cílem je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu a pomoc jeho blízkým/pečujícím.

1. Nejčastější nádory.
2. Hematologie.
3. Léčba symptomů.
4. Zvláštnosti paliativní péče.
5. Hospicová a domácí hospicová péče.
6. Ošetřovatelský proces u pacientů v paliativní péči, s nádorovým a hematologickým onemocněním.
7. Psychosociální aspekty péče o nevyléčitelně nemocné pacienty.
8. Problematika bolesti, škálování, metody ovlivnění bolesti.
9. Zhodnocení a posouzení aktuálního stavu klienta/pacienta u výše uvedených diagnóz, aktuální a potenciální potřeby, ošetřovatelské diagnózy, cíl ošetřovatelské péče, plánování, edukační plán realizace a vyhodnocení.

Zdravotnická psychologie

Předmět zdravotnická psychologie je chápán jako teoreticko-praktický se zaměřením na využití základních poznatků v ošetřovatelské praxi. Studenti jsou vedeni tak, aby se orientovali v teoretických základech zdravotnické psychologie a dokázali je aplikovat v kontaktu s pacienty, klienty a jejich rodinami na všech úsecích zdravotní péče i v kontaktu se zdravotnickými pracovníky. Studenti se učí reflektovat odlišnosti v prožívání nemoci a v postoji ke zdraví pacientů, klientů různých kultur, rozumět změnám v chování pacientů, klientů na jednotlivých odděleních a vhodně s nimi jednat a komunikovat. Proto jsou nedílnou součástí výuky situačně a problémově zaměřená cvičení. Obsah předmětu tvoří pojmy jako např. stres a jeho zvládání včetně reakce pacientů/klientů na nemoci, hospitalizaci, změněný vzhled těla, ztrátu blízké osoby, smrt a umírání. Cílem předmětu je vést k porozumění dopadů nemoci na lidské chování a mentální procesy.

1. Úvod do předmětu – vymezení klinické psychologie mezi psychologickými vědami, obsah klinické psychologie a její spolupráce s ostatními lékařskými obory. Nemoc jako náročná životní situace – definice nemoci a zdraví.
2. Psychologická problematika nemocného a nemoci. Osobnostní vlastnosti nemocného. Změny osobnosti vyvolané onemocněním. Obraz nemoci a změny psychiky pod vlivem onemocnění, další vlivy nemoci na oblast emoční, motivační, gnostickou a možnosti vlivu nemoci. Autoplastický obraz nemoci a jeho podmíněnost. Postoj k nemoci. Prožívání nemoci v čase. Pojem psychosomatické medicíny – psychosomatické obtíže a somatopsychické obtíže.
3. Nemocný ve zdravotnickém prostředí – osobnost, projevy chování, adaptace na prostředí, adaptace na nemoc. Psychologická problematika hospitalizace. Neurotizace, deprivace, deprivační syndrom.
4. Zdravotník a nemocný. Osobnost všeobecné sestry, vztah mezi sestrou a nemocným pacientem, vztah mezi sestrou a rodinnými příslušníky. Iatropatogenie, sorrorigenie, placebo efekt. Interpersonální vztahy ve zdravotnictví. Profesionální chování. Profesionální deformace. Konflikty, řešení konfliktů. Psychohygiena ve zdravotnictví.
5. Psychologická péče o nemocného a pacienta s postižením – příprava pacienta na hospitalizaci, příjem pacienta do nemocnice, uspokojování potřeb pacienta, příprava pacienta na diagnostický a léčebný proces.
6. Psychika chronicky a akutně nemocného pacienta, předoperační a pooperační problematika u pacientů.
7. Psychologická problematika dospělých s vrozenými a získanými vadami – poruchy sluchu a jejich vliv na psychiku nemocného, poruchy zraku a jejich vliv na psychiku pacienta, vady řeči a fatické poruchy z psychologického hlediska, psychologická problematika mentálně postižených. Psychologická problematika rodičů předčasně narozených dětí, novorozenců s vrozenými vadami či nemocemi.
8. Problematika týraných osob.
9. Kvalita života předčasně narozeného dítěte, nemocného dítěte a dítěte s postižením.
10. Problematika smrti a umírání, základy thanatologie. Bolest. Psychologická problematika onkologicky nemocných pacientů. Psychologická problematika resuscitace.
11. Psychoterapie, její druhy a její význam.

Management a řízení kvality

Modul je koncipován jako teoreticko-praktický. Seznamuje studenty se základy moderního managementu v oblasti materiálních a personálních zdrojů a se strategiemi řízení kvality v systémech zdravotní a sociální péče. Opět zde studenti profitují ze spolupráce s Vysokou školou sociálně správní. Zkušenosti z oblasti sociální péče jsou studentům předávány odborníky majícími bohaté praktické zkušenosti s managementem a řízením v této oblasti. Studenti se naučí metodikám vypracování standardů pro přímou ošetřovatelskou péči a metodám auditní činnosti. Cílem je rozvoj znalostí a chápání organizování a poskytování efektivní a progresivní ošetřovatelské péče spolu s analytickými a kritickými dovednostmi. Předmět poskytuje orientaci ve zdravotnicko-ekonomické problematice. Informuje studenty o způsobu úhrady zdravotní péče a o podnikatelské činnosti ve zdravotnictví a ekonomických aspektech tohoto podnikání.

1. Management, význam a uplatnění v ošetřovatelství.
2. Koncepční rámec managementu.
3. Osobní management, osobnost manažera, práce manažera 1., 2. a 3. úrovně.
4. Management času.
5. Management lidských zdrojů, marketing, management konfliktu.
6. Personální management.
7. Management organizační jednotky.
8. Management kvality ošetřovatelské péče, standardy, auditní činnost.
9. Management změn, krizový management.
10. Informační systémy a komunikace v managementu ošetřovatelství.
11. Administrativa v ošetřovatelství.
12. Způsoby úhrady zdravotní péče.
13. Ekonomika zdravotnického zařízení a finanční zajištění zdravotní péče.
14. Podnikatelská činnost ve zdravotnictví a její ekonomické aspekty.
15. Systém péče o zdraví a zdravotnictví v ČR, ekonomika péče o zdraví, ekonomika zdravotnictví, funkce státu v ekonomice zdravotnictví.
16. Systémy zdravotního pojištění a jejich charakteristika.
17. Způsoby úhrady zdravotní péče a klasifikační systémy, které se pro úhradu zdravotní péče používají.
18. Financování zdravotnictví, základní principy financování zdravotnické péče ambulantní, lůžkové, financování lékáren a léků.
19. Zdravotnická instituce jako firma, podmínky pro činnost zdravotnické instituce, řízení finančních toků zdravotnického zařízení.
20. Účetnictví a daňová evidence.

Cizí jazyk – Anglický jazyk

VOŠ PRIGO je školou s právem státní jazykové zkoušky, studenti mají tedy během studia také možnost získat osvědčení o státní jazykové zkoušce z anglického jazyka. Cílem modulu je doplnit a prohloubit systém jazykového vzdělávání. Rozvíjet znalosti a kompetence v oblasti anglického jazyka získané na střední škole směrem k vyšší úrovni B1 SERR. Získat jazykové a stylistické schopnosti a dovednosti a jim odpovídající komunikativní kompetence lingvistické, sociolingvistické, pragmatické strategické se zaměřením na odbornou, zdravotnickou a ošetřovatelskou tematiku. Vytvořit předpoklady pro pohotové a bezproblémové používání jazyka při výkonu povolání, komunikaci s pacientem, klientem, jeho rodinou, spolupracovníky a ostatním zdravotnickým personálem, pro práci s autentickými materiály ze zemí studovaného jazyka a pro další vzdělávání a růst ve zvoleném oboru.

1. Problematika zdraví a zdravého životního stylu.
2. Zdravotnická zařízení – systém, činnost a provoz, zdravotnický personál.
3. Lidské tělo – anatomie a fyziologie.
4. Psychomotorický vývoj dítěte.
5. Zásady první pomoci.
6. Profese všeobecné sestry – příprava, pracovní náplň, role sestry v multidisciplinárním týmu, práva pacientů aj.
7. Komunikace s pacientem.
8. Ošetřovatelský proces – ošetřovatelská anamnéza, získávání informací a jejich vyhodnocení, ošetřovatelské diagnózy, plán, realizace, hodnocení ošetřovatelské péče
9. Ošetřovatelská péče – uspokojování základních a vyšších potřeb pacienta/klienta.
10. Ošetřovatelská péče u pacientů v jednotlivých oborech a chirurgie (nemoci oběhového systému, respiračního, GIT, ORL, urologického, neurologického, hematologického)
11. Diagnostické a léčebné postupy, podávání léků a sledování jejich účinků u pacientů.
12. Výzkum v ošetřovatelství
13. Práva pacientů
14. Etika v ošetřovatelství
15. Multikulturní ošetřovatelství
16. Edukace pacienta a jeho nejbližších

Odborná praxe I

VOŠ PRIGO v rámci náplně předmětu Odborná praxe I. dohodla praktickou výuku v regionálních nemocničních zařízeních, jmenovitě ve Fakultní nemocnici Ostrava, Městské nemocnici Ostrava, Vítkovické nemocnici a.s. a Nemocnici s poliklinikou Havířov. Samotný předmět je koncipován jako praktický a tvoří klíčovou složku přípravy sester. Cílem modulu je vést studenty k poskytování komplexní ošetřovatelské péče metodou ošetřovatelského procesu. Odborná praxe probíhá v přirozených podmínkách pracovišť poskytujících zdravotní, sociální a terénní péči. Praxe se odehrává ve velmi komplexním sociálním prostředí a poskytuje příležitost k tomu, aby se studenti naučili propojovat kognitivní, psychomotorické a afektivní dovednosti. Tím se stávají kompetentnější k tomu, aby své dosavadní znalosti, dovednosti, postoje a hodnoty dokázali použít v konkrétních klinických situacích a reagovat na individuální potřeby malého dítěte, adolescenta a dospělého.

Rozsah denní: 8 týdnů/ letní období
Rozsah kombinovaní: 8 týdnů/ letní období

V případě že student již pracuje ve zdravotnickém zařízení, je možné si požádat o částečné uznání praxe. Posuzování žádostí je vždy individuální, je prováděno garantem zdravotnických oborů a vychází z typu zdravotnického zařízení a pracovního zařazení studenta.

Odborná praxe II

VOŠ PRIGO v rámci náplně předmětu Odborná praxe II dohodla praktickou výuku v regionálních nemocničních zařízeních, jmenovitě ve Fakultní nemocnici Ostrava, Městské nemocnici Ostrava, Vítkovické nemocnici a.s. a Nemocnici s poliklinikou Havířov. Předmět je koncipován jako praktický a tvoří klíčovou složku přípravy sester. Cílem modulu je vést studenty k poskytování komplexní ošetřovatelské péče metodou ošetřovatelského procesu. Odborná praxe probíhá v přirozených podmínkách pracovišť poskytujících zdravotní, sociální a terénní péči. Praxe se odehrává ve velmi komplexním sociálním prostředí a poskytuje příležitost k tomu, aby se studenti naučili propojovat kognitivní, psychomotorické a afektivní dovednosti. Tím se stávají kompetentnější k tomu, aby své dosavadní znalosti, dovednosti, postoje a hodnoty dokázali použít v konkrétních klinických situacích a reagovat na individuální potřeby pacientů/klientů.

Rozsah denní: 4 týdny/ letní období
Rozsah kombinovaní: 4 týdnů/ letní období

V případě že student již pracuje ve zdravotnickém zařízení, je možné si požádat o částečné uznání praxe. Posuzování žádostí je vždy individuální, je prováděno garantem zdravotnických oborů a vychází z typu zdravotnického zařízení a pracovního zařazení studenta.

3.ročník – zimní období

Zdravotní gramotnost

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek s důrazem na nejnovější vědecky ověřené poznatky týkající se zdravotní gramotnosti ve vztahu k podpoře zdraví. Poskytuje studentům ucelený přehled o standardním rozsahu zdravotní gramotnosti pro pacienty. Soustřeďuje se na získání znalosti o efektivních edukačních a intervenčních strategiích zdravotní gramotnosti. Umožňuje jim osvojení si kompetencí pro provádění edukací u pacientů všech věkových a sociálních skupin v oblasti životního stylu, redukce nevhodných návyků, péče o (domácí) prostředí, prevence nemocí, ošetřovatelské péče a bezpečného chování. Uvádí do problematiky agrese, zneužívání, péče o osoby se specifickými potřebami, balneologie.

1. Význam a perspektiva zdravotní gramotnosti.
2. Zdraví a jeho determinanty, definice zdraví a determinanty a faktory zdraví jedince a populace, holistické pojetí zdraví.
3. Program Světové zdravotnické organizace, základní údaje o SZO a zdravotní stav obyvatelstva ČR, potřeba nové strategie péče o zdraví.
4. Národní program podpory zdraví a jeho analýza, program „Zdraví pro všechny v 21 století“.
5. charakteristika regionu z hlediska zdravotního stavu obyvatelstva a regionální a dílčí programy podpory zdraví, jejich cíle a priority, zásady tvorby programu podpory zdraví.
6. Zdravý způsob života: individuální a společenské podmínky zdravého způsobu života, odpovědnost za vlastní zdraví, oblasti zdravého způsobu života, rizikové faktory, poškozování vlastního zdraví, výchova ke zdravému způsobu života, vliv medií a reklamy.
7. Zásady pro udržení zdraví a jejich aplikace v každodenním životě.
8. Prevence – primární, sekundární, terciární,
9. Metody výchovy ke zdraví a jejich využití, metody výchovy individuální, skupinové, hromadné.
10. Formy a prostředky výchovy ke zdraví a základy edukační činnosti.
11. Sledování efektivity výchovy ke zdraví, peer výchova.
12. Agrese a zneužívání osob se specifickými potřebami, zásady péče o ně.

Výzkum v ošetřovatelství

VOŠ PRIGO dbá na rozvoj vědeckého potenciálu svých pedagogů i studentů a je pravidelným řešitelem projektů. Studenti tak mají možnost nenásilnou formou získat zkušenosti s aplikací výzkumných metod, mají možnost zapojit se do již probíhajících nebo nových projektů a naučit se tak základům vědeckého myšlení. Předmět je koncipován jako teoretický a předpokládá aplikaci znalostí a dovedností získaných v ostatních ošetřovatelských a humanitních předmětech. Předpokládá určitou úroveň schopnosti kreativity. Studenty naučí základům kritického vědeckého myšlení: pochopení potřeby a významu vědeckého přístupu v ošetřovatelské praxi. Naučí je základním krokům výzkumného procesu, výběru vhodných metod, zpracování a vyhodnocování výsledků. Součástí modulu je připravit metodicky studenta k přípravě a následně k tvorbě absolventské práce tak, aby uměl vypracovat v požadované kvalitě absolventskou práci. Součástí přípravy absolventské práce je také zvládnutí prezentace a její následné obhájení.

1. Charakteristika vědeckého výzkumu a ošetřovatelského výzkumu.
2. Podíl sestry na výzkumné činnosti.
3. Historie ošetřovatelského výzkumu.
4. Terminologie v ošetřovatelském výzkumu.
5. Fáze ošetřovatelského výzkumu.
6. Metodologie výzkumu.
7. Realizace výzkumu.
8. Prezentace výsledků výzkumné činnosti, publikování výsledku výzkumu.
9. Etické principy vědecké práce v ošetřovatelství.

Ošetřovatelská péče v interních oborech

Modul je koncipován jako teoreticko-praktický. Teoretickou část tvoří přednášky z oblasti medicínské, praktickou část cvičení v oblasti ošetřovatelské. Cílem modulu je získat vědomosti a dovednosti pro poskytování individuální ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu u klientů, pacientů s vybranými chorobami interními, přenosnými, chorobami vyžadující intenzivní péči. Modul řeší dopad nemoci na život pacienta, klienta a jeho rodiny, zdravotní péči a rehabilitaci.

Medicínský management
Patofyziologie, etiologie, symptomatologie, diagnostika a terapie u základních skupin onemocnění
ve vnitřním lékařství:
• onemocnění dýchacího systému
• onemocnění srdce a cév
• onemocnění trávicího systému
• onemocnění ledvin a močových cest
• onemocnění krve a krvetvorby
• onemocnění pohybového systému
• onemocnění žláz s vnitřní sekrecí
• akutní stavy ve vnitřním lékařství
u náhlých stavů:
• šok
• respirační insuficience a umělá plicní ventilace
• septický stav
• renální insuficience
• hepatální insuficience
• syndrom získaného selhání imunity

Ošetřovatelský management
1. Základní posouzení aktuálního stavu klienta/pacienta v závislosti na základní diagnóze:
• aktuální a potenciální potřeby, stanovení ošetřovatelské diagnózy
• cíl ošetřovatelské péče
• realizace ošetřovatelského procesu
• vyhodnocení
2. Zvláštnosti ošetřovatelství v intenzivní péči:
• ošetřovatelské intervence u specifických diagnostických a léčebných postupech v intenzivní péči, alternativní způsoby monitorování fyziologických funkcí.

Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech, ortopedii a traumatologii

Modul je koncipován jako teoreticko-praktický a zahrnuje přednášky a cvičení z oblasti ošetřovatelské péče o pacienty po chirurgickém řešení onemocnění. Připravuje všeobecné sestry na ošetřovatelskou péči o nemocného, včetně spolupráce s jeho nejbližším okolím. Seznamuje s klinickými stavy a onemocněními v jednotlivých chirurgických oborech, s etiologií, symptomatologií, diagnostikou i léčbou v břišní a hrudní chirurgii, cévní chirurgii a kardiochirurgii, urologii, neurochirurgii, ortopedii a traumatologii, plastické chirurgii včetně řešení popálenin. Modul řeší dopad nemoci na život nemocného a jeho rodiny, zdravotní péči a rehabilitaci. Předmět dále charakterizuje klinické stavy v ortopedii a traumatologii z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb pacientů změněných v souvislosti s nemocemi, poruchami a traumaty pohybového aparátu s důrazem na prevenci. Poskytuje přehled specifik ošetřovatelské péče u nemocných v ortopedii a traumatologii, která je zaměřena na efektivní řešení ošetřovatelských problémů pacientů.

Medicínský management
1. Obecná chirurgie včetně chirurgického řešení vrozených vývojových vad (VVV).
Patofyziologie, etiologie, symptomatologie, diagnostika a terapie u základních skupin chirurgických
onemocnění
2. Urologie
3. Hrudní a cévní chirurgie, kardiochirurgie
4. Transplantologie
5. Neurochirurgie
6. Onkochirurgie
7. Plastická chirurgie
8. Intenzivní péče o chirurgicky nemocného pacienta
9. Klinické stavy v ortopedii
10. Klinické stavy v traumatologii

Ošetřovatelský management
1. Posouzení aktuálního stavu pacienta v závislosti na základní diagnóze:
2. Předoperační příprava a pooperační péče u pacientů.
3. Ošetřovatelský proces u nemocných s traumatickým postižením
4. Ošetřovatelský proces u nemocných po chirurgickém řešení vrozených vývojových vad a onemocnění
5. Ošetřovatelský proces u nemocných pacientů v urologii
6. Ošetřovatelský proces u nemocných pacientů v hrudní a cévní chirurgii, kardiochirurgii
7. Ošetřovatelský proces u nemocných po transplantaci orgánu
8. Ošetřovatelský proces u nemocných v ortopedii
9. Ošetřovatelský proces u nemocných v neurochirurgii
10. Ošetřovatelský proces u nemocných v onkochirurgii
11. Ošetřovatelský proces u nemocných na plastické chirurgii
12. Intenzivní péče o chirurgicky nemocného pacienta

Ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek, jehož cílem je získat vědomosti z fyziologie a patologie ženských pohlavních orgánů, z prevence diagnostiky a terapie gynekologických onemocnění, seznámit studenty s poznatky o náhlých příhodách v gynekologii a o současné dostupné antikoncepci. Cílem porodnictví je osvojit si základní poznatky z fyziologie a patologie těhotenství, porodu a šestinedělí. Předmět studenty rovněž seznamuje s preventivními prohlídkami dívek od narození do věku 19 let, s léčbou onemocnění a poranění rodidel, poruch menstruačního cyklu, genetických anomálií, vrozených vývojových vad a poradenstvím v oblasti antikoncepce.

Medicínský management
1. Poruchy anatomie a fyziologie rodidel; zvláštnosti vyšetřovacích metod v gynekologii.
2. Patofyziologie, etiologie, symptomatologie, diagnostika a terapie v gynekologii.
poruchy pohlavního dospívání dívky, vrozené vady, endokrinologie v gynekologii,
záněty a sexuálně přenosné choroby,
onkologická onemocnění,
onemocnění mléčné žlázy,
úrazy v gynekologii,
specifika konzervativní terapie a operačních přístupů u pacientek
3. Plánované rodičovství:
lékařské, etické a právní aspekty,
antikoncepční metody, antikoncepce pro mladistvé a sexualita dětí a dospívajících,
interrupce, sterilizace ženy a muže, asistovaná reprodukce.
4. Fyziologické a patologické těhotenství a porod.
5. Ošetření novorozence (včetně resuscitace novorozence).
6. Šestinedělí – fyziologické, patologické.
7. Akutní příhody v gynekologii a porodnictví.
8. Sexuální týrání, zneužívání dětí.

Ošetřovatelský management
1. Posouzení aktuálního stavu klienta/pacienta v závislosti na základní diagnóze.
2. Aktuální a potenciální potřeby, stanovení ošetřovatelské diagnózy.
3. Cíl ošetřovatelské péče.
4. Realizace ošetřovatelského procesu.
5. Vyhodnocení.
6. Zvláštnosti ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví, edukační činnost.

Ošetřovatelská péče v onkologii a paliativní péče

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Informuje studenty o biologickém chování nádorů a o specifikách nádorových onemocnění. Rovněž o základní léčbě v onkologii, kterou je chemoterapie se všemi svými nežádoucími účinky. Klade důraz na kvalitní podpůrnou péči, včetně adekvátní nutriční podpory. Poskytuje informace o potřebách pacientů a jejich rodin, změněných v souvislosti s onkologickým onemocněním. Seznamuje studenty s novými službami a typy zařízení, která spadají do oblasti následné péče, vede je k pochopení hospicové péče. Rovněž je seznámí s péčí o pacienta, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu, jejímž cílem je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu a pomoc jeho blízkým/pečujícím.

1. Nejčastější nádory.
2. Hematologie.
3. Léčba symptomů.
4. Zvláštnosti paliativní péče.
5. Hospicová a domácí hospicová péče.
6. Ošetřovatelský proces u pacientů v paliativní péči, s nádorovým a hematologickým onemocněním.
7. Psychosociální aspekty péče o nevyléčitelně nemocné pacienty.
8. Problematika bolesti, škálování, metody ovlivnění bolesti.
9. Zhodnocení a posouzení aktuálního stavu klienta/pacienta u výše uvedených diagnóz, aktuální a potenciální potřeby, ošetřovatelské diagnózy, cíl ošetřovatelské péče, plánování, edukační plán realizace a vyhodnocení.

Intenzivní ošetřovatelská péče

Modul seznamuje studenty s informacemi ze základů anesteziologie, resuscitace a intenzivní ošetřovatelské péče, navazuje na ošetřovatelství předmětů jiných klinických oborů, rozšiřuje znalosti a dovednosti studentů o specifické ošetřovatelské péči v této oblasti. Modul je koncipován jako teoreticko-praktický, teoretickou část tvoří přednášky a praktickou část cvičení z oblasti ošetřovatelského managementu.

Medicínský management

1. Úvod do oboru
2. Anesteziologie, algeziologie
3. Intenzivní péče u pacientů

Ošetřovatelský management

1. Ošetřovatelský proces na ARO, JIP, operačním sále
2. Zvláštnosti ošetřovatelské péče u pacientů v resuscitační a intenzivní péči

Ošetřovatelská péče v infekčním lékařství

Modul je koncipován jako teoreticko-praktický a je součástí komplexu modulů z klinického ošetřovatelství. Studenty seznamuje s klinickými stavy z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb pacientů změněných v souvislosti s infekčními chorobami, které výrazně ovlivňují kvalitu života člověka. Informuje o multidisciplinárním přístupu a odlišnostech individuální péče v oblasti různých forem zdravotní péče.

1. Vyšetřovací a léčebné metody v infekčním lékařství, ochranný hygienicko-epidemiologický režim, karanténa, zásady BOZP při práci, specifika práce na infekčním oddělení.
2. Očkování v dětském věku a u dospělých, jeho důležitost.
3. Tuberkulóza.
4. Infekční onemocnění zažívacího traktu – průjmová onemocnění, parazitární onemocnění.
5. Jaterní infekce – hepatitidy, mononukleóza.
6. Dětská infekční onemocnění – plané neštovice, spalničky, zarděnky, spála aj.
7. Herpetické infekce.
8. Infekční onemocnění CNS, Lymská borelióza.
9. HIV infekce.
10. Zvláštnosti ošetřovatelské péče v závislosti na typu diagnózy u pacienta. Psychosociální a etická problematika infekčních onemocnění.

Sociální psychologie

Předmět sociální psychologie vede k pochopení psychologických aspektů sociálních jevů, socializace a chování člověka ve společnosti, ovlivňování člověka kulturním a společenským prostředím. Pomáhá pochopit různé způsoby projevu a seberealizace člověka v sociálním prostředí. Ve spolupráci s Vysokou školou sociálně správní, která je součástí skupiny PRIGO, a která se právě ve svých oborech zaměřuje na sociální práce, pak studenti získané teoretické znalosti doplňují o praktické aspekty regionálních vlivů Moravskoslezského kraje. Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Seznamuje studenty se základní psychosociální terminologií, s psychosociálními procesy v různých vývojových etapách dítěte i rodiče a jejich charakteristikou, s rozvojem psychosociálních potřeb v rodině, komunitě ve zdraví i nemoci. Poskytuje informace o typických způsobech prožívání, uvažování i chování v jednotlivých fázích lidského života s ohledem na sociální prostředí. Předmět rozvíjí funkční vnímání psychosociálních vztahů a jevů v rámci profesní přípravy studentky, rozvíjí profesní kompetence a učí studenty aplikovat psychosociální vědomosti v praxi. Studenti získají studiem sociální psychologie nadhled nad situací a tím holistické vnímání individuálních psychosociálních potřeb pacienta/klienta a jeho rodiny. Porozuměním psychosociálních potřeb klienta rozvíjí student schopnost empatie, účinnějšího jednání s pacientem. Absolvováním modulu získá student vědomosti a dovednosti, na nichž může postupně rozvíjet svoje kompetence nejen ve vztahu ke klientům, ale i v rámci své osobnosti a autoregulace.

1. Sociální psychologie jako předmět a vztah k jiným vědám, přínos pro praxi sestry.
2. Socializace jedince
3. Sociální percepce, vztahy a interakce, sociální postoje, konflikty, konformita.
4. Sociální skupina
5. Náročné životní situace
6. Poruchy socializace – neúspěšná socializace

Zdravotnická psychologie

Předmět zdravotnická psychologie je chápán jako teoreticko-praktický se zaměřením na využití základních poznatků v ošetřovatelské praxi. Studenti jsou vedeni tak, aby se orientovali v teoretických základech zdravotnické psychologie a dokázali je aplikovat v kontaktu s pacienty, klienty a jejich rodinami na všech úsecích zdravotní péče i v kontaktu se zdravotnickými pracovníky. Studenti se učí reflektovat odlišnosti v prožívání nemoci a v postoji ke zdraví pacientů, klientů různých kultur, rozumět změnám v chování pacientů, klientů na jednotlivých odděleních a vhodně s nimi jednat a komunikovat. Proto jsou nedílnou součástí výuky situačně a problémově zaměřená cvičení. Obsah předmětu tvoří pojmy jako např. stres a jeho zvládání včetně reakce pacientů/klientů na nemoci, hospitalizaci, změněný vzhled těla, ztrátu blízké osoby, smrt a umírání. Cílem předmětu je vést k porozumění dopadů nemoci na lidské chování a mentální procesy.

1. Úvod do předmětu – vymezení klinické psychologie mezi psychologickými vědami, obsah klinické psychologie a její spolupráce s ostatními lékařskými obory. Nemoc jako náročná životní situace – definice nemoci a zdraví.
2. Psychologická problematika nemocného a nemoci. Osobnostní vlastnosti nemocného. Změny osobnosti vyvolané onemocněním. Obraz nemoci a změny psychiky pod vlivem onemocnění, další vlivy nemoci na oblast emoční, motivační, gnostickou a možnosti vlivu nemoci. Autoplastický obraz nemoci a jeho podmíněnost. Postoj k nemoci. Prožívání nemoci v čase. Pojem psychosomatické medicíny – psychosomatické obtíže a somatopsychické obtíže.
3. Nemocný ve zdravotnickém prostředí – osobnost, projevy chování, adaptace na prostředí, adaptace na nemoc. Psychologická problematika hospitalizace. Neurotizace, deprivace, deprivační syndrom.
4. Zdravotník a nemocný. Osobnost všeobecné sestry, vztah mezi sestrou a nemocným pacientem, vztah mezi sestrou a rodinnými příslušníky. Iatropatogenie, sorrorigenie, placebo efekt. Interpersonální vztahy ve zdravotnictví. Profesionální chování. Profesionální deformace. Konflikty, řešení konfliktů. Psychohygiena ve zdravotnictví.
5. Psychologická péče o nemocného a pacienta s postižením – příprava pacienta na hospitalizaci, příjem pacienta do nemocnice, uspokojování potřeb pacienta, příprava pacienta na diagnostický a léčebný proces.
6. Psychika chronicky a akutně nemocného pacienta, předoperační a pooperační problematika u pacientů.
7. Psychologická problematika dospělých s vrozenými a získanými vadami – poruchy sluchu a jejich vliv na psychiku nemocného, poruchy zraku a jejich vliv na psychiku pacienta, vady řeči a fatické poruchy z psychologického hlediska, psychologická problematika mentálně postižených. Psychologická problematika rodičů předčasně narozených dětí, novorozenců s vrozenými vadami či nemocemi.
8. Problematika týraných osob.
9. Kvalita života předčasně narozeného dítěte, nemocného dítěte a dítěte s postižením.
10. Problematika smrti a umírání, základy thanatologie. Bolest. Psychologická problematika onkologicky nemocných pacientů. Psychologická problematika resuscitace.
11. Psychoterapie, její druhy a její význam.

Základy legislativy a práva

Mezioborová spolupráce v rámci VOŠ PRIGO umožňuje studentům využívat nadstandardního zázemí z právní oblasti, včetně učebny improvizované soudní síně. Předmět studenty seznamuje s platnými právními předpisy, které upravují systém poskytování zdravotní a sociální péče včetně práv a povinností zdravotnických pracovníků, pacientů, klientů, dětí a orgánů státní správy. Využívá příkladů z praxe a judikátů. Seznamuje studenty s pracovně právními otázkami, zprostředkovává základní poznatky v oblasti aplikovaného práva. Důraz je kladen na praktické využití těchto poznatků v praxi zdravotnického pracovníka.

1. Základy práva – právo, právní systém, právní normy, právní vztahy.
2. Ústavní právo – Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod.
3. Právní normy ve zdravotnictví – zdravotní služby, pracovníci ve zdravotnictví, zdravotní pojištění, léčiva a zdravotnické prostředky, ochrana veřejného zdraví, návykové látky. Aktuální zdravotnické právní předpisy a jejich prováděcí předpisy.
4. Odpovědnost zdravotnického pracovníka při výkonu povolání, odpovědnost ve zdravotnictví – pracovněprávní odpovědnost, občanskoprávní odpovědnost, trestní odpovědnost, smluvní a obchodně právní odpovědnost, disciplinární odpovědnost.
5. Práva pacientů, práva hospitalizovaných.
6. Pracovní právo – zásady pracovního práva, právo na práci, subjekty, pracovněprávní vztahy.
7. Trestní právo – přestupky ve zdravotnictví, přestupkové řízení, trestné činy ve zdravotnictví, trestní řízení.
8. Soukromé podnikání – základní pojmy, živnostenský zákon, obchodní zákoník, nestátní zdravotnická zařízení.
9. Občanské právo – subjekty, plná moc, smlouvy, vlastnictví.
10. Zdravotní pojištění – pojištěnci, práva a povinnosti pojištěnců, plátci pojistného, zdravotní pojišťovny, zdravotní péče hrazená ze zdravotního pojištění.

Ošetřovatelství založené na důkazech

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Zabývá se problematikou metodiky výzkumu a aplikace praxe založené na důkazech v ošetřovatelství. Vede studenty ke kritickému vědeckému myšlení: pochopení potřeby a významu vědeckého přístupu v ošetřovatelské praxi. Seznamuje je se základními kroky výzkumného procesu, výběrem vhodných metod, orientačně se zpracováním a vyhodnocováním výsledků. Zdůrazňuje, že ošetřovatelská praxe založená na důkazech je procesem, ve kterém je spojena nejlepší praxe se sesterskou odborností a pacientovými preferencemi, předurčujícími optimální péči.

1. Charakteristika vědeckého výzkumu a ošetřovatelského výzkumu.
2. Podíl sestry na výzkumné činnosti.
3. Ošetřovatelská praxe založená na důkazech (tzv. „EBN“ – Evidence Based Nursing).
4. Prezentace výsledků výzkumné činnosti, publikování výsledku výzkumu.
5. Etické principy vědecké práce v ošetřovatelství.
6. Metodika tvorby výzkumné práce.
7. Formální, grafické, obsahové náležitosti výzkumné práce, citace zdrojů.
8. Využití šablon při tvorbě výzkumné práce.
9. Absolventská práce, účel, typy.
10. Formální zpracování absolventské práce s respektováním vnitřních předpisů školy a celostátních norem, grafická úprava, citace zdrojů.
11. Tvorba prezentace s využitím výstupů výzkumu, příprava obhajoby, odborná diskuse.

Cizí jazyk – Anglický jazyk

VOŠ PRIGO je školou s právem státní jazykové zkoušky, studenti mají tedy během studia také možnost získat osvědčení o státní jazykové zkoušce z anglického jazyka. Cílem modulu je doplnit a prohloubit systém jazykového vzdělávání. Rozvíjet znalosti a kompetence v oblasti anglického jazyka získané na střední škole směrem k vyšší úrovni B1 SERR. Získat jazykové a stylistické schopnosti a dovednosti a jim odpovídající komunikativní kompetence lingvistické, sociolingvistické, pragmatické strategické se zaměřením na odbornou, zdravotnickou a ošetřovatelskou tematiku. Vytvořit předpoklady pro pohotové a bezproblémové používání jazyka při výkonu povolání, komunikaci s pacientem, klientem, jeho rodinou, spolupracovníky a ostatním zdravotnickým personálem, pro práci s autentickými materiály ze zemí studovaného jazyka a pro další vzdělávání a růst ve zvoleném oboru.

1. Problematika zdraví a zdravého životního stylu.
2. Zdravotnická zařízení – systém, činnost a provoz, zdravotnický personál.
3. Lidské tělo – anatomie a fyziologie.
4. Psychomotorický vývoj dítěte.
5. Zásady první pomoci.
6. Profese všeobecné sestry – příprava, pracovní náplň, role sestry v multidisciplinárním týmu, práva pacientů aj.
7. Komunikace s pacientem.
8. Ošetřovatelský proces – ošetřovatelská anamnéza, získávání informací a jejich vyhodnocení, ošetřovatelské diagnózy, plán, realizace, hodnocení ošetřovatelské péče
9. Ošetřovatelská péče – uspokojování základních a vyšších potřeb pacienta/klienta.
10. Ošetřovatelská péče u pacientů v jednotlivých oborech a chirurgie (nemoci oběhového systému, respiračního, GIT, ORL, urologického, neurologického, hematologického)
11. Diagnostické a léčebné postupy, podávání léků a sledování jejich účinků u pacientů.
12. Výzkum v ošetřovatelství
13. Práva pacientů
14. Etika v ošetřovatelství
15. Multikulturní ošetřovatelství
16. Edukace pacienta a jeho nejbližších

Odborná praxe I

VOŠ PRIGO v rámci náplně předmětu Odborná praxe I. dohodla praktickou výuku v regionálních nemocničních zařízeních, jmenovitě ve Fakultní nemocnici Ostrava, Městské nemocnici Ostrava, Vítkovické nemocnici a.s. a Nemocnici s poliklinikou Havířov. Samotný předmět je koncipován jako praktický a tvoří klíčovou složku přípravy sester. Cílem modulu je vést studenty k poskytování komplexní ošetřovatelské péče metodou ošetřovatelského procesu. Odborná praxe probíhá v přirozených podmínkách pracovišť poskytujících zdravotní, sociální a terénní péči. Praxe se odehrává ve velmi komplexním sociálním prostředí a poskytuje příležitost k tomu, aby se studenti naučili propojovat kognitivní, psychomotorické a afektivní dovednosti. Tím se stávají kompetentnější k tomu, aby své dosavadní znalosti, dovednosti, postoje a hodnoty dokázali použít v konkrétních klinických situacích a reagovat na individuální potřeby malého dítěte, adolescenta a dospělého.

Rozsah denní: 8 týdnů/ zimní období
Rozsah kombinovaní: 8 týdnů/ zimní období

V případě že student již pracuje ve zdravotnickém zařízení, je možné si požádat o částečné uznání praxe. Posuzování žádostí je vždy individuální, je prováděno garantem zdravotnických oborů a vychází z typu zdravotnického zařízení a pracovního zařazení studenta.

3.ročník – letní období

Rehabilitační ošetřovatelství

Předmět je koncipován jako praktický a je základem pro výuku rehabilitačního ošetřovatelství. Jde o soubor včasných diagnostických a terapeutických opatření směřujících k optimální fyzické funkci organismu. Do léčebné rehabilitace vstupují pacienti, kteří mají poruchu určitého orgánu, či pohybového ústrojí vedoucí k následnému snížení aktivity. Je součástí komplexu předmětů ošetřovatelství a rozšiřuje teoretické poznatky a praktické dovednosti z rehabilitační péče a fyzioterapie u dospělých, která je nezbytnou součástí podpory zdraví a prevence vzniku komplikací po onemocnění. Studenti budou schopni identifikovat nutnost spolupráce s fyzioterapeutem, zajišťovat jednotlivé interakce stanovené fyzioterapeutem v rámci komplexní ošetřovatelské péče o pacienta a společně s fyzioterapeutem hodnotit jejich efekt.

1. Rehabilitace, její složky, úloha fyzioterapeuta a ergoterapeuta.
2. Vyšetření hybnosti.
3. Základní fyzioterapeutické a ergoterapeutické postupy v sesterské praxi, týmová spolupráce.
4. Imobilizační syndrom, význam tělesné a psychické aktivity.
5. Základní prvky a principy speciálních fyzioterapeutických technik (např. Bobath, Vojta, Dornova metoda aj.).
6. Fyzioterapie u dětí/dospělých/seniorů
7. Kompenzační pomůcky, jejich rozdělení a možnosti použití.
8. Rehabilitační ošetřování dospělého pacienta s poruchou hybnosti – reedukace pohybových a kognitivních funkcí.
9. Manipulace s pacientem v lůžku, polohování, ergonomie, kinestetická mobilizace.
10. Pasivní a aktivní cvičení, polohování, dechová gymnastika.
11. Mobilita na lůžku a vertikalizace, typy lokomoce – pomůcky pro mobilitu a lokomoci.
12. Invalidní vozík a jeho použití, nácvik přesunů a dovedností v interiéru.

Multikulturní ošetřovatelství

VOŠ PRIGO v souladu s PriorityGO principy vede své studenty k tomu, aby se orientovali v dnešním multikulturním světě. Studenti mají možnost účastnit se výměnných pobytů na zahraničních univerzitách a rozvíjet tak své ošetřovatelské kompetence. Předmět je koncipován jako teoretický, který učí sestru kvalitně ošetřovat nemocné jiných kultur a etnik, tzn. nemocné s odlišnými potřebami a prioritami. Rovněž ji připravuje na větší diverzifikaci klientů (různorodost kulturní, národnostní, etnickou apod.). Tato připravenost se týká nejenom ošetřovatelství, ale také oblasti legislativní, politické a vzdělávací. Cílem je poskytnout vhodnou a účinnou podporu a pomoc ve zdraví a nemoci při respektování specifik každého cizince.

1. Multikulturní ošetřovatelství a globalizace zdravotní péče, historické souvislosti.
2. Multikulturní výchova, vymezení pojmů, cíle.
3. Ošetřovatelský proces v multikulturním/transkulturním ošetřovatelství.
4. Spiritualita a religiozita v ošetřovatelství (oficiální církve, náboženské sekty).
5. Komunikace s cizinci ve zdravotnickém zařízení, komunikační bariéry.
6. Etické aspekty a komunikační etiketa v multikulturním ošetřovatelském přístupu.
7. Kulturní a etnické dimenze zdraví, choroby a smrti.
8. Postavení cizinců a národnostních menšin v ČR, problémy soužití majority a minority.
9. Současná multikulturní společnost u nás a ve světě, důsledky pro ošetřovatelskou péči.
10. Globalizace zdravotní péče.

Ošetřovatelská péče v interních oborech

Modul je koncipován jako teoreticko-praktický. Teoretickou část tvoří přednášky z oblasti medicínské, praktickou část cvičení v oblasti ošetřovatelské. Cílem modulu je získat vědomosti a dovednosti pro poskytování individuální ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu u klientů, pacientů s vybranými chorobami interními, přenosnými, chorobami vyžadující intenzivní péči. Modul řeší dopad nemoci na život pacienta, klienta a jeho rodiny, zdravotní péči a rehabilitaci.

Medicínský management
Patofyziologie, etiologie, symptomatologie, diagnostika a terapie u základních skupin onemocnění
ve vnitřním lékařství:
• onemocnění dýchacího systému
• onemocnění srdce a cév
• onemocnění trávicího systému
• onemocnění ledvin a močových cest
• onemocnění krve a krvetvorby
• onemocnění pohybového systému
• onemocnění žláz s vnitřní sekrecí
• akutní stavy ve vnitřním lékařství
u náhlých stavů:
• šok
• respirační insuficience a umělá plicní ventilace
• septický stav
• renální insuficience
• hepatální insuficience
• syndrom získaného selhání imunity

Ošetřovatelský management
1. Základní posouzení aktuálního stavu klienta/pacienta v závislosti na základní diagnóze:
• aktuální a potenciální potřeby, stanovení ošetřovatelské diagnózy
• cíl ošetřovatelské péče
• realizace ošetřovatelského procesu
• vyhodnocení
2. Zvláštnosti ošetřovatelství v intenzivní péči:
• ošetřovatelské intervence u specifických diagnostických a léčebných postupech v intenzivní péči, alternativní způsoby monitorování fyziologických funkcí.

Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech, ortopedii a traumatologii

Modul je koncipován jako teoreticko-praktický a zahrnuje přednášky a cvičení z oblasti ošetřovatelské péče o pacienty po chirurgickém řešení onemocnění. Připravuje všeobecné sestry na ošetřovatelskou péči o nemocného, včetně spolupráce s jeho nejbližším okolím. Seznamuje s klinickými stavy a onemocněními v jednotlivých chirurgických oborech, s etiologií, symptomatologií, diagnostikou i léčbou v břišní a hrudní chirurgii, cévní chirurgii a kardiochirurgii, urologii, neurochirurgii, ortopedii a traumatologii, plastické chirurgii včetně řešení popálenin. Modul řeší dopad nemoci na život nemocného a jeho rodiny, zdravotní péči a rehabilitaci. Předmět dále charakterizuje klinické stavy v ortopedii a traumatologii z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb pacientů změněných v souvislosti s nemocemi, poruchami a traumaty pohybového aparátu s důrazem na prevenci. Poskytuje přehled specifik ošetřovatelské péče u nemocných v ortopedii a traumatologii, která je zaměřena na efektivní řešení ošetřovatelských problémů pacientů.

Medicínský management
1. Obecná chirurgie včetně chirurgického řešení vrozených vývojových vad (VVV).
Patofyziologie, etiologie, symptomatologie, diagnostika a terapie u základních skupin chirurgických
onemocnění
2. Urologie
3. Hrudní a cévní chirurgie, kardiochirurgie
4. Transplantologie
5. Neurochirurgie
6. Onkochirurgie
7. Plastická chirurgie
8. Intenzivní péče o chirurgicky nemocného pacienta
9. Klinické stavy v ortopedii
10. Klinické stavy v traumatologii

Ošetřovatelský management
1. Posouzení aktuálního stavu pacienta v závislosti na základní diagnóze:
2. Předoperační příprava a pooperační péče u pacientů.
3. Ošetřovatelský proces u nemocných s traumatickým postižením
4. Ošetřovatelský proces u nemocných po chirurgickém řešení vrozených vývojových vad a onemocnění
5. Ošetřovatelský proces u nemocných pacientů v urologii
6. Ošetřovatelský proces u nemocných pacientů v hrudní a cévní chirurgii, kardiochirurgii
7. Ošetřovatelský proces u nemocných po transplantaci orgánu
8. Ošetřovatelský proces u nemocných v ortopedii
9. Ošetřovatelský proces u nemocných v neurochirurgii
10. Ošetřovatelský proces u nemocných v onkochirurgii
11. Ošetřovatelský proces u nemocných na plastické chirurgii
12. Intenzivní péče o chirurgicky nemocného pacienta

Ošetřovatelská péče v psychiatrii

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Je součástí komplexu předmětu klinického ošetřovatelství. Seznamuje s klinickými stavy z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb pacientů změněných v souvislosti s psychickými poruchami, které významně ovlivňují zdraví a kvalitu života pacienta i rodiny. Informuje o multidisciplinárním přístupu k péči o duševní zdraví a psychiatrických stavech. Objasňuje odlišnosti individuální péče v zařízeních různých forem zdravotních služeb.

Medicínský management
1. Duševní poruchy – úvod do problematiky – terminologie, příznaky, klasifikační systémy, zdravotní služby v psychiatrii v ČR.
2. Mentální retardace.
3. Pacienti vývojovou poruchou.
4. Pacienti s psychotickou poruchou.
5. Pacienti s afektivní poruchou.
6. Pacienti s neurotickými a úzkostnými poruchami.
7. Pacienti s poruchami chování a emocí.
8. Pacienti s psychickými poruchami se somatickými projevy.
9. Poruchy příjmu potravy.
10. Návyková rizika u dospívajících a dospělých – závislost na návykových látkách – odvykací syndrom – etiologie, klinický obraz, diagnostika, léčebné možnosti, prevence.
11. Specifické otázky psychiatrie – týrané, sexuálně zneužívané osoby. Münchhausenův syndrom (tzv. Syndrom barona Prášila). Suicidialita ve všech věkových obdobích.
12. Možnosti terapie v psychiatrii – psychofarmaka a biologické léčebné metody, elektrokonvulzivní terapie, psychoterapie.

Ošetřovatelský management
1. Ošetřovatelský proces v péči o duševně nemocné pacienty. Organizace péče o pacienty s duševní poruchou, organizační formy ošetřovatelské péče, hospitalizace, režim oddělení. Specifika práce sestry na těchto odděleních. Specifická ošetřovatelská péče o pacienty s mentální retardací či Alzheimerovou chorobou poskytovaná v návaznosti na posouzení potřeb daného pacienta, stanovení ošetřovatelských problémů. Plán ošetřovatelských činností. Realizace ošetřovatelského plánu. Plán a realizace edukace. Poradenská činnost.
2. Specifická ošetřovatelská péče o dospělé mající vývojovou poruchu poskytovaná v návaznosti na posouzení potřeb daného jedince, stanovení ošetřovatelských problémů. Plán ošetřovatelských činností. Realizace ošetřovatelského plánu. Plán a realizace edukace. Poradenská činnost.
3. Specifická ošetřovatelská péče o pacienty s psychotickou poruchou poskytovaná v návaznosti na posouzení potřeb jedinců, stanovení ošetřovatelských problémů. Plán ošetřovatelských činností. Realizace ošetřovatelského plánu. Plán a realizace edukace. Poradenská činnost.
4. Specifická ošetřovatelská péče o pacienty s afektivní poruchou poskytovaná v návaznosti na posouzení potřeb dítěte, stanovení ošetřovatelských problémů. Plán ošetřovatelských činností. Realizace ošetřovatelského plánu. Plán a realizace edukace. Poradenská činnost.
5. Specifická ošetřovatelská péče o pacienty s neurotickými a úzkostnými poruchami poskytovaná v návaznosti na posouzení potřeb daného jedince, stanovení ošetřovatelských problémů. Plán ošetřovatelských činností. Realizace ošetřovatelského plánu. Plán a realizace edukace. Poradenská činnost.
6. Specifická ošetřovatelská péče o pacienty s poruchami chování a emocí poskytovaná v návaznosti na posouzení potřeb dítěte, stanovení ošetřovatelských problémů. Plán ošetřovatelských činností. Realizace ošetřovatelského plánu. Plán a realizace edukace. Poradenská činnost.
7. Specifická ošetřovatelská péče o pacienty s psychickými poruchami se somatickými projevy poskytovaná v návaznosti na posouzení potřeb daného pacienta, stanovení ošetřovatelských problémů. Plán ošetřovatelských činností. Realizace ošetřovatelského plánu. Plán a realizace edukace. Poradenská činnost.
8. Specifická ošetřovatelská péče o pacienty s poruchou příjmu potravy poskytovaná v návaznosti na posouzení potřeb těchto jedinců, stanovení ošetřovatelských problémů. Plán ošetřovatelských činností. Realizace ošetřovatelského plánu. Plán a realizace edukace. Poradenská činnost.
9. Specifická ošetřovatelská péče o dospělé a dospívající pacienty s akutní intoxikací a se závislostí poskytovaná
v návaznosti na posouzení potřeb těchto jedinců, stanovení ošetřovatelských problémů. Plán ošetřovatelských činností. Realizace ošetřovatelského plánu. Plán a realizace edukace. Poradenská činnost.
10. Strategie při výskytu mimořádných situací – agrese, útěk, restriktivní postupy, zajištění bezpečného prostředí, krizová intervence.
11. Příprava a péče o pacienta během a po speciálních terapeutických postupech.
12. Deklarace práv duševně postižených lidí.

Ošetřovatelská péče v onkologii a paliativní péče

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Informuje studenty o biologickém chování nádorů a o specifikách nádorových onemocnění. Rovněž o základní léčbě v onkologii, kterou je chemoterapie se všemi svými nežádoucími účinky. Klade důraz na kvalitní podpůrnou péči, včetně adekvátní nutriční podpory. Poskytuje informace o potřebách pacientů a jejich rodin, změněných v souvislosti s onkologickým onemocněním. Seznamuje studenty s novými službami a typy zařízení, která spadají do oblasti následné péče, vede je k pochopení hospicové péče. Rovněž je seznámí s péčí o pacienta, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu, jejímž cílem je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu a pomoc jeho blízkým/pečujícím.

1. Nejčastější nádory.
2. Hematologie.
3. Léčba symptomů.
4. Zvláštnosti paliativní péče.
5. Hospicová a domácí hospicová péče.
6. Ošetřovatelský proces u pacientů v paliativní péči, s nádorovým a hematologickým onemocněním.
7. Psychosociální aspekty péče o nevyléčitelně nemocné pacienty.
8. Problematika bolesti, škálování, metody ovlivnění bolesti.
9. Zhodnocení a posouzení aktuálního stavu klienta/pacienta u výše uvedených diagnóz, aktuální a potenciální potřeby, ošetřovatelské diagnózy, cíl ošetřovatelské péče, plánování, edukační plán realizace a vyhodnocení.

Ošetřovatelská péče v otorinolaryngologii

Modul je koncipován jako teoretický a je součástí komplexu modulů z klinického ošetřovatelství. Studenty seznamuje s klinickými stavy z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb pacientů změněných v souvislosti s chorobami, které postihují ucho a sluch, krk a dutinu nosní a které výrazně ovlivňují kvalitu života člověka. Informuje o multidisciplinárním přístupu a odlišnostech individuální péče v oblasti různých forem zdravotní péče.

1. Patofyziologie, etiologie, symptomatologie, diagnostika a terapie u základních skupin onemocnění.
2. Sluchové vady – screening, rehabilitace sluchových vad.
3. Získaná onemocnění ucha – zánětlivá a nezánětlivá, poranění, cizí tělesa.
4. Vrozená onemocnění – atrézie, rozštěpy.
5. Získaná onemocnění horních cest dýchacích – zánětlivá (adenoidní vegetace a adenotomie), a nezánětlivá onemocnění, epistaxe, poranění, cizí tělesa.
6. Zánětlivá a nezánětlivá onemocnění dutiny ústní a hltanu (tonzilitis a tonzilektomie), poranění, cizí tělesa.
7. Zánětlivá onemocnění hrtanu – laryngitis, epiglottis.
8. Předoperační a pooperační péče u dětí s adenotomií, s tonzilektomií,
9. Psychosociální a etická problematika otorinolaryngologických onemocnění – vady sluchu, odstáté ušní boltce
10. Zhodnocení a posouzení aktuálního stavu pacienta/klienta u výše uvedených diagnóz, aktuální a potenciální potřeby, ošetřovatelské diagnózy, cíl ošetřovatelské péče, plánování, edukační plán, realizace a vyhodnocení.

Ošetřovatelská péče v oftalmologii

Modul je koncipován jako teoreticko-praktický, je součástí komplexu modulů z klinického ošetřovatelství. Studenty seznamuje s klinickými stavy z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb pacientů změněných v souvislosti s chorobami, které postihují oko a zrakový systém a které výrazně ovlivňují kvalitu života člověka. Informuje o multidisciplinárním přístupu a odlišnostech individuální péče v oblasti různých forem zdravotní péče.

1. Patofyziologie, etiologie, symptomatologie, diagnostika a terapie u základních skupin onemocnění.
2. Oftalmologická propedeutika – anatomie a fyziologie zrakového ústrojí, vyšetřovací metody – tonometrie, gonioskopie, perimetr, specifické terapeutické postupy v oftalmologii, oftalmologický screening.
3. Patologie sítnice.
4. Vrozená a získaná onemocnění oka – glaukom, katarakta.
5. Zánětlivá onemocnění oka.
6. Refrakční vady, astigmatismus a nemoci okohybných svalů a nervů, ortoptická činnost.
7. Traumatické děje v oblasti oka a jejich následky, kompenzace.
8. Onemocnění přídatných orgánů.
9. Zhodnocení a posouzení aktuálního stavu klienta/pacienta u výše uvedených diagnóz, aktuální a potenciální potřeby, ošetřovatelské diagnózy, cíl ošetřovatelské péče, plánování, edukační plán, realizace a vyhodnocení.

Ošetřovatelská péče v dermatovenerologii

Modul je koncipován jako teoreticko-praktický a je součástí komplexu modulů z klinického ošetřovatelství. Studenty seznamuje s klinickými stavy z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb pacientů změněných v souvislosti s chorobami, které postihují kožní systém, a které výrazně ovlivňují kvalitu života člověka. Informuje o multidisciplinárním přístupu a odlišnostech individuální péče v oblasti různých forem zdravotní péče.

1. Patofyziologie, etiologie, symptomatologie, diagnostika a terapie u základních skupin onemocnění.
2. Klinické projevy onemocnění kůže a sliznic.
3. Vrozená onemocnění kůže – ichtyóza.
4. Ekzémy, atopický ekzém, akné.
5. Lupénka.
6. Alopecie, vitiligo.
7. Infekční onemocnění kůže, sliznic a přídatných kožních orgánů.
8. Nádorová onemocnění kůže.
9. Venerologická onemocnění.
10. Zhodnocení a posouzení aktuálního stavu klienta/pacienta u výše uvedených diagnóz, aktuální a potenciální potřeby, ošetřovatelské diagnózy, cíl ošetřovatelské péče, plánování, edukační plán, realizace a vyhodnocení.

Ošetřovatelská péče ve stomatologii

Modul je koncipován jako teoreticko-praktický, je součástí komplexu modulů z klinického ošetřovatelství. Studenty seznamuje s klinickými stavy z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb pacientů v souvislosti s chorobami, které postihují ústa a dentici. Klade důraz na individuální péči o pacienty, na zásady správné ústní hygieny.

1. Patofyziologie, etiologie, symptomatologie, diagnostika a terapie u základních skupin onemocnění.
2. Dentální hygiena.
3. Patologie dutiny ústní.
4. Vrozené poruchy dentice.
5. Zánětlivá onemocnění v dutině ústní.
6. Parodontologie.
7. Úrazy, akutní stavy ve stomatologii.
8. Zubní kaz a jeho prevence.
9. Instrumentování v zubní ordinaci, dentální materiály.
10. Ošetřovatelský proces u klientů/pacientů se stomatologickým onemocněním.
11. Zhodnocení a posouzení aktuálního stavu pacienta/klienta u výše uvedených diagnóz, aktuální a potenciální potřeby, ošetřovatelské diagnózy, cíl ošetřovatelské péče, plánování, edukační plán, realizace a vyhodnocení.

Ošetřovatelská péče v geriatrii

Předmět je koncipován jako praktický celek. Seznamuje studenty se specifiky péče v léčebnách a ozdravovnách, kde se zabývají ošetřováním a zdravotním stavem starých lidí. Student/ka se naučí identifikovat a rozlišovat nejčastější patologické stavy u těchto pacientů, umí rozlišit potřeby a specifika ošetřovatelské péče u těchto jedinců, dokáže pochopit a popsat involuční změny v organismu a psychice, které přinášejí stárnutí a stáří.

1. Geriatrie, gerontologie – obsah a náplň oboru, teorie stárnutí, demografický vývoj, geriatrizace medicíny. Biologické, psychické a sociální stárnutí. Progérie.
2. Involuční změny v jednotlivých systémech – dispozice pro vznik různých onemocnění seniorského věku. Zdraví a nemoc. Polymorbidita seniorského věku, multifaktoriální problematika onemocnění.
3. Kardiorespirační onemocnění (ischemická choroba srdeční, akutní a chronické selhání srdce, hypertenze, onemocnění cév, astma, pneumonie, chronická bronchopulmonální choroba, plicní nádory).
4. Poruchy výživy a metabolická onemocnění (malnutrice, obezita, metabolický syndrom, diabetes mellitus, dyslipoproteinémie, dna).
5. Onemocnění zažívacího systému (funkční poruchy a organická onemocnění jícnu, žaludku, střev, jater a žlučových cest). Onemocnění ledvin a močových cest (glomerulopatie, nefritidy, nefrolitiáza, nádory a selhání ledvin).
6. Revmatologická onemocnění. Zvláštnosti chorob ve stáří, maladaptace, únavnost. Problémy s aktivitou. Syndromy z přetížení. Imobilizační syndrom.
7. Onemocnění pohybového aparátu (osteoartrózy, osteoporóza), pády a úrazy.
8. Problémy s vyměšováním (retence, inkontinence), poruchy spánku, poruchy termoregulace v seniorském věku.
9. Problematika neuropsychologická. Bolest ve stáří. Stavy zmatenosti, deliria. Problematika nemocných se syndromem demence.
10. Psychologie a psychopatie sénia. Deprese, sebevraždy ve stáří.
11. Perimortální syndromy. Klinický obraz umírání a smrti. Sociální umírání a sociální smrt. Apalický syndrom.
12. Funkční diagnostika. Vyšetření somatických funkcí. Testování všedních činností (Barthelův, Katzův test). Testování duševního stavu a psychické výkonnosti.
13. Zdraví ve stáří – aktivní styl života ve stáří, význam a formy pohybové aktivity ve stáří. Indikace a kontraindikace pro pohybové aktivity. Pozitivní ovlivňování paměti – brain jogging.

Cizí jazyk – Anglický jazyk

VOŠ PRIGO je školou s právem státní jazykové zkoušky, studenti mají tedy během studia také možnost získat osvědčení o státní jazykové zkoušce z anglického jazyka. Cílem modulu je doplnit a prohloubit systém jazykového vzdělávání. Rozvíjet znalosti a kompetence v oblasti anglického jazyka získané na střední škole směrem k vyšší úrovni B1 SERR. Získat jazykové a stylistické schopnosti a dovednosti a jim odpovídající komunikativní kompetence lingvistické, sociolingvistické, pragmatické strategické se zaměřením na odbornou, zdravotnickou a ošetřovatelskou tematiku. Vytvořit předpoklady pro pohotové a bezproblémové používání jazyka při výkonu povolání, komunikaci s pacientem, klientem, jeho rodinou, spolupracovníky a ostatním zdravotnickým personálem, pro práci s autentickými materiály ze zemí studovaného jazyka a pro další vzdělávání a růst ve zvoleném oboru.

1. Problematika zdraví a zdravého životního stylu.
2. Zdravotnická zařízení – systém, činnost a provoz, zdravotnický personál.
3. Lidské tělo – anatomie a fyziologie.
4. Psychomotorický vývoj dítěte.
5. Zásady první pomoci.
6. Profese všeobecné sestry – příprava, pracovní náplň, role sestry v multidisciplinárním týmu, práva pacientů aj.
7. Komunikace s pacientem.
8. Ošetřovatelský proces – ošetřovatelská anamnéza, získávání informací a jejich vyhodnocení, ošetřovatelské diagnózy, plán, realizace, hodnocení ošetřovatelské péče
9. Ošetřovatelská péče – uspokojování základních a vyšších potřeb pacienta/klienta.
10. Ošetřovatelská péče u pacientů v jednotlivých oborech a chirurgie (nemoci oběhového systému, respiračního, GIT, ORL, urologického, neurologického, hematologického)
11. Diagnostické a léčebné postupy, podávání léků a sledování jejich účinků u pacientů.
12. Výzkum v ošetřovatelství
13. Práva pacientů
14. Etika v ošetřovatelství
15. Multikulturní ošetřovatelství
16. Edukace pacienta a jeho nejbližších

Odborná praxe I

VOŠ PRIGO v rámci náplně předmětu Odborná praxe I. dohodla praktickou výuku v regionálních nemocničních zařízeních, jmenovitě ve Fakultní nemocnici Ostrava, Městské nemocnici Ostrava, Vítkovické nemocnici a.s. a Nemocnici s poliklinikou Havířov. Samotný předmět je koncipován jako praktický a tvoří klíčovou složku přípravy sester. Cílem modulu je vést studenty k poskytování komplexní ošetřovatelské péče metodou ošetřovatelského procesu. Odborná praxe probíhá v přirozených podmínkách pracovišť poskytujících zdravotní, sociální a terénní péči. Praxe se odehrává ve velmi komplexním sociálním prostředí a poskytuje příležitost k tomu, aby se studenti naučili propojovat kognitivní, psychomotorické a afektivní dovednosti. Tím se stávají kompetentnější k tomu, aby své dosavadní znalosti, dovednosti, postoje a hodnoty dokázali použít v konkrétních klinických situacích a reagovat na individuální potřeby malého dítěte, adolescenta a dospělého.

Rozsah denní: 9 týdnů/ letní období
Rozsah kombinovaní: 9 týdnů/ letní období

V případě že student již pracuje ve zdravotnickém zařízení, je možné si požádat o částečné uznání praxe. Posuzování žádostí je vždy individuální, je prováděno garantem zdravotnických oborů a vychází z typu zdravotnického zařízení a pracovního zařazení studenta.

Základy bioetiky

VOŠ PRIGO dbá na etický přístup k životu a vzdělání, podporuje a rozvíjí u studentů cit pro etiku, a to nejen v rámci teoretického vyučování, ale také účastí studentů na mimoškolních akcích. Etický přístup je jedním ze základních pilířů ukotvených v PriorityGO přístupu, který rozvíjí kompetence studentů všech škol skupiny PRIGO. Předmět Základy bioetiky je koncipován jako teoretický. Student si osvojí základní znalosti bioetiky, etických principů a umí se orientovat v pojmech souvisejících s etickými tématy. Je schopen diskutovat, používat logické argumenty a empaticky reagovat na různě citlivé situace v rámci svého vzdělávání a budoucí praxe. Poznatky z předmětu Základy bioetiky využívá nejen během svých praxí, ale také je předává dál svému okolí. Studenti VOŠ PRIGO získávají také praktické zkušenosti v rámci výuky probíhající v areálu VOŠ PRIGO, zejména díky přístupům PriorityGO, které jim slouží jako „odrazový můstek“ pro eticko-společenské jednání. Modul Základy bioetiky navazuje na modul Etika v ošetřovatelství (vyučován v LO 1. ročníku a ZO 2. ročníku) a rozšiřuje tak dosavadní znalosti studentů.

1. Úvod do bioetiky – vznik, vývoj a předmět bioetiky, metodické přístupy.
2. Enhancement – vylepšování člověka, teorie vylepšování člověka a vylepšování lidstva, eugenika a dysgenika, genová terapie, genetický a negenetický enhancement.
3. Informovaný souhlas – vznik, koncept, místo v současné biomedicíně, lidská práva, práva pacienta
4. Počátek života lidské bytosti – problém terminologie, koncept reprodukční svobody, potrat a sterilizace, principy a metody asistované reprodukce, dárcovství gamet a embryí, náhradní mateřství, věkové limity, výzkum na embryích
5. Genetické testování – preimplantační, prenatální a postnatální diagnostika, genetický screening, prediktivní a presymptomatické testování, diagnostika pro nemedicínské účely, rekreační genetika.
6. Výzkum na zvířatech a výzkum na lidském subjektu – používání zvířat v biomedicínském výzkumu, pravidla práce s laboratorními zvířaty, princip 3R, alternativní metody, terapeutický a neterapeutický výzkum, klinické hodnocení léčiv, princip informovaného souhlasu.
7. Smrt a umírání – definice smrti, euthanasie, marná léčba, paliativní péče.
8. Transplantační medicína a použití lidského biologického materiálu pro výzkumné účely – zdroje biologického materiálu, identifikovatelnost/anonymita vzorků, transplantace – princip předpokládaného ne/souhlasu, práce s DNA, biobanking.
9. Nové formy života – transgenoze, geneticky modifikované organismy, tvorba chimér, kmenové buňky, klonování.
10. Přístup k informacím a otázky patentování – informační databáze, ochrana soukromí, patentovatelnost biologického materiálu a živých organismů.
11. Etika vědecké práce – vědecká poctivost, autorství, zveřejňování výsledků, expertní činnost.
12. Regulatorní mechanismy výzkumu – bioetické směrnice, mezinárodně-právní regulace výzkumu, právní úprava výzkumu v EU, právní regulace výzkumu v ČR.

Speciální pedagogika

Předmětem modulu je zkoumání podstaty a zákonitostí výchovy a edukace jedinců se speciálními potřebami. VOŠ PRIGO se soustavně zabývá integrací jedinců se speciálními potřebami. V této oblasti spolupracuje s vysokoškolským pracovištěm partnerské Vysoké školy sociálně správní – CEMNAS, které se zabývá metodikou identifikace těchto jedinců a způsobem jejich začleňování do společnosti. Studenti se tedy v rámci modulu seznámí se zákonitostmi rozvoje, péče, výchovy a vzdělávání dětí s nějakým druhem postižení či znevýhodnění, jejich socializací, a to od jejich narození. Všeobecná sestra získá znalosti ke zmírnění nebo odstranění poruch sociálních vztahů ovlivněním vad, které jsou jejich příčinami, a současně získá dovednosti pro práci s handicapovanými. Modul je koncipován jako teoretický.

1. Speciální pedagogika jako vědní obor – pojem, cíle, předmět zkoumání, vztah speciální pedagogiky a defektologie, proces transformace, vývoj oboru.
2. Výchova, vzdělávání a základní metody práce
3. Pedagogická diagnostika
4. Sociálně patologické jevy, nejčastější psychické poruchy

Metodika výchovné péče a herní terapie

Modul je koncipován jako praktický. Studenti VOŠ PRIGO mají možnost formou náslechů či praktických ukázek procvičit teoretické znalosti z předmětu. K tomu jim mimo jiné slouží i speciální učebna umístěná přímo v jedné z mateřských škol skupiny PRIGO. Praktická cvičení v metodice výchovné péče navazují na poznatky z oborů psychologie, pedagogiky a komunikací a uvádí studenty do problematiky výchovných aktivit a herních činností pro děti všech věkových kategorií ve zdraví i v době nemoci. Jedná se mj. o jeden ze základních modulů v přípravě diplomované dětské sestry, neboť významně rozvíjí vztah studentů k dětem, formuje jejich vztah k povolání a rozvíjí jejich profesní kompetence ve vztahu k nemocným dětem. Metodika výchovné péče přispívá k pochopení důležitosti zajištění výchovných činností a herních aktivit pro děti při pobytu v nemocničním prostředí. Modul učí studenty zmírňovat zdravotní problémy nemocných dětí prostřednictvím hry, odvádět pozornost dětí od nemoci, bolesti i průběhu medicínských a ošetřovatelských výkonů. Modul v sobě zahrnuje i využití prvků edukace dětí formou her a s využitím hraček. Modul učí studenty chápat prožívání dítěte ve zdraví i v nemoci, učí je podporovat vztahy mezi rodiči a dětmi a podporuje rozvoj komunikačních dovedností studentů. Obousměrná mezigenerační komunikace je jednou z klíčových kompetencí studentů VOŠ PRIGO a její prohlubování je jedním ze základních pilířů výuky v souladu s principy PriorityGO. Učí studenty chápat život dítěte zdravého i nemocného v jeho souvislostech a pomáhá jim aplikovat získané vědomosti do ošetřovatelské praxe.

1. Zásady výchovného působení na děti, výchovné principy.
2. Způsoby motivace dětí k činnostem.
3. Prevence konfliktů mezi dětmi při činnostech.
4. Výchovné metody a prostředky.
5. Didaktické pomůcky, metodika při používání vizuálních, auditivních a audiovizuálních pomůcek, výběr vzhledem k věku a onemocnění dítěte.
6. Hra jako prostředek výchovy.
7. Významy hry pro dítě.
8. Dělení her z hlediska psychologického a pedagogického.
9. Usměrňování a řízení her.
10. Hra jako prostředek výchovy.
11. Hračka, význam, požadavky, druhy hraček pro různá věková období.
12. Nácvik práce s loutkou, druhy loutek, vedení loutek, jednoduchá scénka s loutkou, využití loutky v zátěžových situacích – improvizace.
13. Uspokojování potřeb novorozence, baby masáž, klokaní metoda.
14. Metodika výchovné péče u zdravých a nemocných dětí:
15. Zásady sestavování herních a výchovných aktivit, zaměření na zvláštnosti jednotlivých věkových období.
16. Metodika výchovné péče u nemocných dětí.

Zdravotně sociální problematika

V rámci tohoto předmětu studenti VOŠ PRIGO využívají spolupráci s Vysokou školou sociálně správní, která je členem skupiny škol PRIGO. Studenti se mohou v rámci partnerské spolupráce zapojit do projektů a aktivit z oblasti sociální práce v regionu a aplikovat tak získané teoretické zkušenosti. Samotný modul Zdravotně sociální problematika je koncipován jako teoretický. Obsah modulu směřuje k získání vědomostí v oblasti sociálně zdravotní péče v ČR. Seznamuje studenty se zdravotně sociální prací, metodami sociální práce, a to převážně sociální práci s rodinou a dětmi. Zabývá se postavením etnických skupin v české společnosti a poukazuje na specifickou práci se zdravotně znevýhodněnými jedinci. Student absolvováním modulu získá základní orientaci v systému sociálních služeb a bude moci podávat základní poradenství svým budoucím pacientům a klientům.

1. Zdravotně sociální politika SZO.
2. Systém veřejného zdravotnictví ČR.
3. Sociální práce.
4. Systém sociálního zabezpečení – sociální péče, sociální pojištění, státní sociální podpora.
5. Zákon o sociálních službách, standardy kvality sociální práce.
6. Klasifikace sociálních služeb a organizace poskytující sociální služby.
7. Metody sociální práce – individuální sociální práce, skupinová sociální práce, komunitní sociální práce.
8. Náhradní rodinná péče – svěření dítěte do péče jiné osoby, pěstounské péče, pěstounská péče na přechodnou dobu, osvojení, poručenství.
9. Ochranná výchova, ústavní výchova.
10. Rodina, sociální práce s rodinou, sanace rodiny, rodinná terapie.
11. Syndrom CAN – specifika péče o děti zanedbávané, týrané a zneužívané.
12. Sociálně právní ochrana dětí v ČR.
13. Specifika sociální práce s etniky, imigranty a cizinci.
14. Specifika sociální práce se zdravotně znevýhodněnými jedinci.

Sociální patologie a prevence

Předmět je koncipován jako teoretický. Uvádí do problematiky oboru sociální patologie a vybraných sociálně patologických jevů, se kterými se zdravotník může ve své praxi nejčastěji setkat, a které musí řešit (agrese a šikana, delikvence a kriminalita, drogové či alkoholické závislosti, deviace, bezdomovectví, sebepoškozování, sexuální zneužívání aj.). Modul usiluje o teoretickou přípravu studentů pro jednání s jedinci s patologickými rysy, učí je rozpoznávat projevy patologického chování.

1. Sociální patologie – norma a řád ve společnosti, sociálně patologické jevy a sociální kontrola, systém sociální kontroly v naší společnosti (vnější – vnitřní, formální – neformální).
2. Sociální deviace – vymezení, klasifikace, konformita vs. deviace, vývoj tradičních pohledů na deviantní chování, teorie etiketizace.
3. Teorie deviace – etiologie deviantního chování, specifické formy deviace (rizikové chování, poruchy
chování, patologické závislosti).
4. Prevence – vymezení, stupně, související pojmy: intervence, reedukace, resocializace, terapie, represe ad.
5. Agrese a šikana, vymezení, klasifikace, etiologie, aktéři. Znaky pro rozpoznání šikany, zásady řešení šikany, možnosti předcházení šikany, šikana na pracovišti – pojmy mobbing, bossing.
6. Delikvence a kriminalita – vymezení, etiologie, formy, společenské a právní ukotvení, prevence, intervence.
7. Drogy – drogová závislost jako aktuální hrozba v životě jedince, příčiny experimentování s návykovými látkami, riziko vzniku drogové závislosti., odborná pomoc.
8. Alkoholismus – příznaky a projevy, stádia alkoholismu, léčba
9. Rodina – typy rodiny, nefunkční rodina, náročné životní situace, nevhodné výchovné styly (autoritářský, hypersenzitivní, pedocentrický, patologický aj.)
10. Sexuální zneužívání, týrání svěření osoby, týrání dítěte – syndrom CAN, spolupráce s OSPOD aj.
11. Sebepoškozující jednání – sebevraždy, poruchy příjmu potravy (anorexie, bulimie, obezita)
12. Bezdomovectví, squatting – s nimi spojené problémy jedinců, nemoci, opětovná socializace