Název projektu: Inovace VOV v odborné oblasti humanitní
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008011

Databáze výstupů OP VK a OP VVV

Příjemce Projekt Výstupy Oblast Anotace Odkaz
Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Inovace vzdělávacích programů dle požadavků podnikatelské praxe v rámci procesu stabilizace VOŠE Zlín Vytvoření studijních textů Právo Cílem projektu byla inovace vzdělávacích programů VOŠE Zlín a zkvalitnění pracovních stáží studentů ve firmách. Výstupy tvoří 43 studijních textů, které byly po zpracování pilotně ověřeny ve výuce. Zpracování studijních textů bylo realizováno ve spolupráci s firmami a dále s akademickými pracovníky, kteří se podíleli na recenzích. Pracovní stáže byly realizovány ve firmách, byla vytvořena databáze firem pro další spolupráci a web monitoringu absolventů. http://www.oazlin.cz/25005-projekty
Zavedení ECTS systému Právní a veřejnosprávní činnost
Zavedení systému monitoringu pro absolventy VOŠE Zlín Filozofie
GOODWILL – vyšší odborná škola, s.r.o. Využití Blended Learningu pro spolupráci VOŠ a VŠ s důrazem na vzdělávání studentů VOŠ a zajištění tak možnosti prostupnosti do bakalářského programu Studijní/vzdělávací materiál Právo Cílem projektu byla identifikace požadavků k stanovení systému vzájemného uznávání studia studentů VOŠ Goodwill do bakalářského programu VŠ Karla Engliše. Výstupy směřují k tvorbě souborů přednášek k jednotlivým předmětům pro uznání studia studentů VOŠ a zajištění tak možnosti prostupnosti do bakalářského programu. Pilotní ověření souborů přednášek prostřednictvím Blended Learningu včetně jeho vytvoření. http://moodle.vos-goodwill.cz/mod/forum/discuss.php?d=1
Právní a veřejnosprávní činnost
Filozofie
Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř Zvyšování kvality teoretické i praktické výuky a příprava spolupráce s VŠ sektorem 16 elektronických studijních materiálů Právní a veřejnosprávní činnost Cílem projektu bylo inovovat vzdělávací program ve vztahu k prostupnosti studia na vysokou školu. Výstupy projektu tvoří 16 elektronických studijních materiálů. https://www.oschot.cz/projekty-2/
Grafika
IT https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/1861
Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Inovace VP a zkvalitnění vazeb mezi školou, zaměstnavateli a institucemi Vznik databáze podniků, které nabízí místa pro vykonání řízené praxe Veřejnosprávní činnosti Cílem projektu bylo zkvalitnění vzdělávacího procesu inovací 5 vzdělávacích programů, které odborně navazují na středoškolské obory školy nebo odpovídají potřebnosti pracovního uplatnění a vzdělávání v regionu. Výstupem projektu bylo spuštění portálu souvislých praxí jako významného komunikačního prostředku mezi studenty, pedagogy a podniky a navázáním spolupráce s podniky a institucemi studentů a absolventů a vytvoření studijních materiálů. https://adoc.pub/inovace-vp-a-zkvalitnni-slueb-mezi-kolou-zamstnavateli-a-ins.html
Studijní/vzdělávací materiál Informační technologie
Počítačová grafika v technických oborech
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram I, Na Příkopech 104 MINERVA – Modernizace informační edukace v rozvoji výukových aplikací Vytvoření digitálních výukových materiálů Informační technologie Cílem projektu bylo zkvalitnit a zefektivnit proces vzdělávání prostřednictvím jeho inovace a individualizace a posílit a propojit odborné a pedagogické kompetence pracovníků VOŠ. Hlavním pilířem projektu bylo vytvoření digitálních výukových materiálů pro jednotlivé moduly vzdělávacího programu Finanční a ekonomické poradenství. https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/1304
Právo
Společenský styk
Psychologie
Svatojánská kolej – vyšší odborná škola pedagogická Inovace a modernizace vzdělávacího programu VOŠ s ohledem na prostupnost studia na VŠ a potřeby trhu práce Vytvoření elektronického vzdělávacího systému Moodle Výtvarná výchova Základním cílem projektu bylo vybudování elektronického informačního systému a elektronického vzdělávacího systému Moodle. Tento systém byl vytvořen a jeho součástí jsou e-learningové a blended e-learningové kurzy pro jednotlivé předměty studia. https://sites.google.com/site/svolejiam/
Psychologie
Teologie
Filozofie
Etika
Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s. Klíč k rozvoji profesních kompetencí Konference Právo, právní a veřejnosprávní činnost Cílem projektu bylo rozšířit nabídku vzdělávacího programu SVOŠS o moduly, disciplíny, které budou reagovat na demografické změny ve společnosti, rozšířením aktivit ve vazbě na zdravotní nauky – ošetřovatelský výcvik, tvorba studijních opor z ošetřovatelství, gerontologie a sociální patologie. http://www.svoss.cz/projekty-esf/ukoncene-projekty/klic-k-rozvoji
Studijní/vzdělávací materiál Filozofie
Psychologie
Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s. Klíč k úspěchu na trhu práce a možnosti vstupu na VŠ Studijní/vzdělávací materiál Trestní právo Primárním cílem projektu bylo zvýšit konkurenceschopnost studentů SVOŠS Jihlava na trhu práce, a to nejen teoretickými znalostmi (studiem studijních opor, tvorbou absolventských prací, účastí na exkurzi, výukou nepovinných modulů), ale především praktickými dovednostmi (realizací praxe, dílčích sociálních projektů, tvorbou absolventské práce, prezentacemi). Výstupy směřují k vytvoření studijních materiálů. http://www.svoss.cz/projekty-esf/ukoncene-projekty/klic-k-uspechu
Sociální politika
Veřejnosprávní činnost
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Inovace vzdělávacího programu VOŠS Ostrava a rozšíření o kombinovanou formu vzdělávání Reorganizace učebních plánů stávajících předmětů Právo Cílem projektu byla inovace vzdělávacího program s ohledem na požadavky trhu práce a rozšíření možnosti studovat tento program o kombinovanou formu vzdělávání. Výstupy projektu směřují k reorganizaci učebních plánů. https://www.msmt.cz/file/28597_1_1/
Sociální politika
CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc Kvalita a inovace pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce Vytvoření studijních materiálů Úvod do sociální práce a etika jejího poskytování Cílem projektu bylo vytvoření podmínek pro distanční formu vzdělávání, vytvoření studijních materiálů pro studenty školy, zkvalitnění praktické přípravy studentů a vytvoření kvalitního technického zázemí pro pedagogy i studenty. Výstupy tvoří studijní materiály. http://www.caritas-vos.cz/admin/files/ModuleText/104-kvalita-a-inovace-pro-lepsi-uplatneni-absolventu-na-trhu-prace.pdf
Střední škola sociální PERSPEKTIVA a Vyšší odborná škola, s.r.o. Student – praxe – excelence Studijní/vzdělávací materiál Filozofie a etika Projekt PODPORA – PRAXE – PROFESE byl realizován s cílem zkvalitnit vzdělávání na vyšší odborné škole – připravit vzdělávací moduly, které pomohou studentům uplatnit se na trhu práce v oblasti aktivit v sociálně vyloučených lokalitách nebo v lokalitách ohrožených sociálním vyloučením. Dále byl projekt zaměřen na tvorbu pomůcek pro vzdělávací program PERSONÁLNÍ PRÁCE – tvorba studijních opor se speciálními didaktickými prvky umožňujícími studium bez přítomnosti pedagoga. Poslední inovací je úprava vzdělávacího programu PERSONÁLNÍ PRÁCE pro distanční formu vzdělávání. http://www.svoss.cz/img/perspektiva/projekt_plakat.pdf
Právo
Statistická analýza dat https://slideplayer.cz/slide/1993978/
ICT a SAK
Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a Obchodní akademie, Most, Zd. Fibicha 2778, příspěvková organizace Inovace a modernizace vzdělávacích programů VOŠ Tvorba interaktivních a e-learningových opor Etika sociální práce Cílem projektu byla inovace a zvýšení kvality stávajících vzdělávacích programů VOŠ v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce prostřednictvím vytvoření interaktivních opor a výukového e-portálu pro denní i dálkovou formu vzdělávání v programu Firemní ekonomika a Sociálně právní činnost. https://ivos.vos-sosmost.cz/
Právo
Obchodní právo
Občanské právo
GOODWILL – vyšší odborná škola, s.r.o. Inovace vzdělávacích programů v návaznosti na odborné praxe Studijní/vzdělávací materiály Dějiny kultury Cílem projektu byla inovace stávajících studijních programů vyšší odborné školy s ohledem na nové poznatky vědy i praxe a na potřeby zaměstnavatelů a trhu práce. Výstupy tvoří studijní materiály. http://www.vos-goodwill.cz
https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/203
Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. Podpora výuky studijních oborů dálkové formy zavedením e-learningové podpory, vytváření studijních opor ve spolupráci s odborníky z praxe Transformace výuky na e-learningovou platformu Informační a komunikační technologie Cílem projektu byla transformace výuky na e-learningovou platformu.  Výstupy projektu směřovaly k vytvoření studijních opor online – na základě evaluace byly jednotlivé studijní opory metodiky dopracovány či upravovány, a to na základě připomínek studentů, pedagogů i metodiků samotných. Proběhla také evaluace kurzu. http://www.granthelp.org/files/VOSZMVS.pdf
http://elearning.vosplzen.cz/course/category.php?id=1
Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. Inovace vzdělávacích programů na Vyšší odborné škole živnostenské Přerov, s.r.o. Rozšíření vyučovaných předmětů a tvorba výukových materiálů pro potřeby jejich vyučování Informační a komunikační technologie Cílem projektu byla inovace 10 studijních programů. Výstupy projektu tvoří rozšíření vyučovaných předmětů a tvorba nových výukových materiálů. https://vslg.cz/o-skole/veda-a-vyzkum/projekty/inovace-vzdelavacich-programu-na-vyssi-odborne-skole-zivnostenske-prerov-s-r-o/
https://vslg.cz/wp-content/uploads/2018/06/souhrnna_zprava-p3.pdf
 http://vyukavos.sszprerov.cz/
AHOL – Vyšší odborná škola o.p.s. Inovace vzdělávacích programů s vazbou na cizí jazyky se zapojením odborníků z praxe Vytvoření nových materiálů a e-learningových studijních opor Dějiny kultury Cílem projektu, a tedy i jeho výstupem bylo vytvoření nových studijních materiálů (opor), které jsou nyní k dispozici v digitální knihovně. http://www.msmt.cz/file/18215_1_1/
Etika v podnikání
Technologie a informační technologie v dopravě a přepravě
Společenské vědy
Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411 Inovace vzdělávacího programu Zahradní a krajinná tvorba Vytvoření skript pro zlepšení kvality výuky Aplikované právo Cílem projektu bylo zkvalitnění studijních materiálů, příprava studentů na jejich budoucí uplatnění na trhu práce a analýza spolupráce VOŠ s vysokoškolským sektorem. Výstupy směřovaly k vytvoření skript. https://www.msmt.cz/file/22940_1_1/
Aplikovaná informatika
Střední škola sociální PERSPEKTIVA a Vyšší odborná škola, s.r.o. PODPORA – PRAXE – PROFESE Tvorba pomůcek a studijních opor pro vzdělávací program Personální práce Pracovní právo Cílem projektu byla příprava vzdělávacích modulů, které pomohou studentům uplatnit se na trhu práce v oblasti aktivit v sociálně vyloučených lokalitách nebo v lokalitách ohrožených sociálním vyloučením. Výstupy projektu tvoří tvorba pomůcek a studijních opor. https://www.mesto-dubi.cz/mesto-dubi/rozvoj-a-investice/realizovane-projekty/podpora-praxe-profese
Aplikace pracovního práva https://slidetodoc.com/nzev-projektu-podpora-praxe-profese-cz-1-072/
Etika v personální práci
Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s.r.o. Modularizace studijních programů na ostravských VOŠ Vytvoření nových studijních modulů a jejich studijních materiálů Právo Projekt si kladl za cíl vytvořit nové studijní moduly. Ke všem vytvořeným modulům byly zpracovány studijní materiály – studijní opory a průvodci studiem pro denní i dálkovou formu studia, proběhlo pilotní ověření vytvořených modulů a byla provedena komplexní evaluace vyhodnocením evaluačních dotazníků. Po celou dobu projektu byla veřejnost informována o průběhu projektu prostřednictvím nově vytvořených webových stránek projektu a rekonstruovaných webových stránek příjemce a partnerů, informačních nástěnek a různých propagačních akcí. https://www.dotaceeu.cz/cs/statistiky-a-analyzy/mapa-projektu/projekty-pred-rokem-2014/7-op-vzdelavani-pro-konkurenceschopnost/7-2-terciarni-vzdelavani,-vyzkum-a-vyvoj/modularizace-studijnich-programu-na-ostravskych-vo
Etika v podnikání
Statistika
Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace Prohlubování kvality výuky VOŠ sklářské zajištěním individuálních odborných praxí studentů u zaměstnavatelů, zavedením anglického jazyka do výuky odborných předmětů a praxí a rozšířením nabídky vzdělávání o kombinovanou formu Studijní/vzdělávací materiály Počítačová grafika Cílem projektu bylo zvýšit atraktivitu vzdělávání VOŠ sklářské inovací výuky. https://www.glassschool.cz/assets/File.ashx?id_org=400163&id_dokumenty=1112
178 výukových karet v provedení ČJ/AJ
Odborné praxe https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/1112
Vyšší odborná škola SOKRATES,s.r.o. Zvýšení prostupnosti studentů mezi VOŠ SOKRATES a VŠ Studijní/vzdělávací materiály Právo, právní a veřejnosprávní činnost Cílem projektu byla modularizace výuky a vytvoření kreditního systému hodnocení výuky v souladu s ECTS, a to ve spolupráci s dalšími, převážně vysokými školami obdobného zaměření, které kreditní systém hodnocení využívají. Výstupy projektu zahrnují zejména nově sestavené výukové moduly a jejich sylaby, elektronickou podobu výukových modulů, která je začleněna do informačního systému SokratIS, kreditní systém hodnocení výuky. https://www.prigo.cz/wp-content/uploads/2019/03/Projekty.pdf
Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní Inovace systému praxí Studijní/vzdělávací materiály Právo, právní a veřejnosprávní činnost Cílem projektu byla inovace systému praxí na škole. Výstupy zahrnují inovaci listinných dokumentů pro praxi a také sylaby klíčových předmětů pro praxi. Byl sestaven Manuál pro praxe v elektronické podobě, který umožňuje studentům lépe se orientovat a vybírat si z nabídky pracovišť praxí a učitelce napomáhá k snadnějšímu rozdělení praxí díky možnosti elektronické registrace studentů. Dále byla vybavena školní knihovna odbornými publikacemi, které souvisí s problematikou praxe. https://doczz.cz/doc/349578/evangelick%C3%A1-akademie–vy%C5%A1%C5%A1%C3%AD-odborn%C3%A1-%C5%A1kola-soci%C3%A1ln%C4%9B-pr%C3%A1vn%C3%AD-je
Vytvoření Manuálu pro praxe Teologie
Workshopy
Exkurze
Vybavení knihovny
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Vytvoření e-learningových opor pro inovovaný studijní program Sociální práce v kombinované a dálkové formě studia 49 e-learningových kurzů Filozofie Základním cílem projektu bylo podpořit rozvoj vzdělávání v kombinované a dálkové formě studia. Toho bylo dosaženo tím, že vzniklo 49 e-learningových kurzů pokrývajících předměty studijního programu Sociální práce s tím, že následně byly tyto kurzy dány studentům k dispozici pro jejich studium. Právě studenti v kombinované a dálkové formě studia jsou omezeni počtem hodin prezenční výuky, proto jim e-learningové kurzy výrazně ulehčily jejich studium. https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/19305
Etika
Psychologie https://www.oao.cz/old/index.php/projekty-skoly/90
Informační a komunikační technologie
Právo, právní a veřejnosprávní činnost
AHOL – Vyšší odborná škola o.p.s. Propojení teorie s praxí = zvýšení konkurenceschopnosti absolventů 8 nových studijních opor Právo, právní a veřejnosprávní činnost Cílem projektu byla inovace vzdělávacích programů školy v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a trhu práce a přeložení vybraných částí (zejména odborná terminologie). Výstupní studijní opory se staly součástí digitální knihovny školy a jsou k dispozici všem studentům i dalším zájemcům. https://www.zivefirmy.cz/ahol-vyssi-odborna-skola_f387537
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3 VOŠ pro praxi Studijní/vzdělávací materiály Počítačová grafika Cílem projektu bylo zkvalitnění výukových materiálů pro studenty VOŠ, jejich dostupnosti i provázanosti s praxí, ke kterému napomohly i studentské praxe ve společnostech partnerů. Hmatatelným výstupem realizace projektu je naplněný LMS systém pro podporu výuky, který obsahuje i modul pro monitoring trhu práce. https://www.spseol.cz/kronika-skoly/projekty-vos-a-spse/241-vos-pro-praxi
LMS systém pro podporu výuky Informační a komunikační technologie
Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Dílna HW a počítačových sítí Vytvoření materiálních podmínek pro výuku technického oboru Informační technologie (pořízením nejnovějšího a moderního vybavení odborné učebny) Informační a komunikační technologie Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání investicí do odborného vzdělávání včetně odborné přípravy pro získávání dovedností, a to prostřednictvím vytvoření materiálních podmínek pro výuku technického oboru Informační technologie. https://www.oauh.cz/projekty?at=projekty
Střední škola podnikatelská a Vysšší odborná škola, s.r.o. Zvyšování kvality pedagogických pracovníků  Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce Informační a komunikační technologie Cílem projektu je personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních.  aktivit, aktivity rozvíjející ICT. https://www.spos.cz/projekty-op-vvv/
Soukromá Vyšší odborná škola Orange Factory Šablony II OP VVV pro Orange Factory Zlepšení kvality praktické výuky Grafika Cílem projektu je zapojování odborníků z praxe do výuky jako prostředek ke zlepšení úrovně praktické výuky. https://www.orangefactory.cz/page/2/
Umění
Marketing
Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Šablony SŠ a VOŠ OAUH Studijní/vzdělávací materiál Informační a komunikační technologie Cíle projektu je personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podpora extrakurikulárních aktivit a aktivity rozvíjející ICT. https://www.oauh.cz/projekty?at=projekty
Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Šablony SŠ a VOŠ OAUH II Studijní/vzdělávací materiál Informační a komunikační technologie Cílem projektu je personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit a aktivity rozvíjející ICT a spolupráci s veřejností. https://www.oauh.cz/projekty?at=projekty
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Kladno Šablony II SHŠ a VOŠ Kladno Studijní/vzdělávací materiál Informační a komunikační technologie Cílem projektu je individuální podpora studentů a pedagogických pracovníků, rozvoj výuky a práce s ICT. https://shskladno.cz/
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Kladno Implementace krajského akčního plánu Středočeského kraje Podpora ICT kompetencí Informační a komunikační technologie Cílem projektu je podpora aktivit vedoucích ke zkvalitnění řízení a zvyšování kvality vzdělávání na území Středočeského kraje v období od 1.4.2018 do 31.3.2020. https://sps-projekty.webnode.cz/o-projektu/
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Kladno Implementace krajského akčního plánu II Středočeského kraje Technický kroužek pro ZŠ Informační a komunikační technologie Cílem projektu je zkvalitnění poskytovaného vzdělávání ve školách na území kraje s důrazem na rozvoj pedagogických pracovníků. https://www.spskladno.cz/index2.php
Svatojánská kolej – vyšší odborná škola pedagogická Zlepšení postavení studenta na trhu práce Studijní/vzdělávací materiál Informační a komunikační technologie Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ II. V rámci této výzvy byla podána úspěšná žádost o grant Zlepšení postavení studenta na trhu práce, zahrnující školního kariérového poradce, koordinátora pro spolupráci školy a případného zaměstnavatele, sociálního pedagoga, dále – vzájemnou spolupráci pedagogů VOŠ, zapojení odborníka z praxe do výuky, projektový den, a komunitně osvětová setkání. https://www.svatojanskakolej.cz/projekty/
Teologie
Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní Spolupráce a vzdělávání na EA VOŠ Studijní/vzdělávací materiál Právo, právní a veřejnosprávní činnost Cílem projektu je osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (kurzy, školení). Pedagogové mají možnost výuky v tandemu či sdílení zkušeností s pedagogem z jiné školy. Dále jsou podporovány aktivity spolupráce škol a zaměstnavatelů formou stáží pedagogických pracovníků. V neposlední míře projekt podporuje kariérové poradenství. https://vos.eabrno.cz/wp-content/uploads/2019/01/Projekt_sablony.pdf
Stáže pedagogických pracovníků Teologie
Kurzy
Školení
Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní Spolupráce a vzdělávání na EA VOŠ II Studijní/vzdělávací materiál Právo, právní a veřejnosprávní činnost Cílem projektu je podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (kurzy, školení). Pedagogové mají možnost strukturované spolupráce, výuky v tandemu či sdílení zkušeností s pedagogem z jiné školy. Dále jsou podporovány aktivity spolupráce škol a zaměstnavatelů, kariérové poradenství, projektové dny. Pro domov mládeže projekt přináší podporu v podobě školního asistenta, doučování a klubů pro žáky. https://vos.eabrno.cz/wp-content/uploads/2020/04/%C5%A0ablony-projekt.pdf
Stáže pedagogických pracovníků Teologie
Projektové dny
Doučování
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3 Šablony pro SŠ a VOŠ I Studijní/vzdělávací materiál Informační a komunikační technologie Cílem projektu je podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání žáků/studentů, a to s možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele, školního kariérového poradce. Dále jsou podporovány aktivity spolupráce škol a zaměstnavatelů, využití cizích jazyků ve výuce, aktivity rozvíjející ICT a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. https://www.spseol.cz/kronika-skoly/projekty-vos-a-spse/531-sablony-pro-ss-a-vos-i
Projektový den Počítačová grafika
Stáže
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3 Šablony pro SŠ a VOŠ II Studijní/vzdělávací materiál Informační a komunikační technologie Cílem projektu je podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání žáků/studentů, a to s možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele, školního kariérového poradce. Dále jsou podporovány aktivity spolupráce škol a zaměstnavatelů, využití cizích jazyků ve výuce, aktivity rozvíjející ICT a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. https://www.spseol.cz/kronika-skoly/projekty-vos-a-spse/688-sablony-pro-ss-a-vos-ii
Počítačová grafika