Seznam předmětů studijního oboru Veterinářství

1. ročník – zimní období

Anatomie zvířat I

Cílem předmětu Anatomie zvířat I je, aby se student orientoval v anatomické terminologii, uměl používat anatomické názvosloví, pojmenovat anatomické struktury pasivního a aktivního pohybového aparátu, byl schopen vysvětlit mechaniku pohybu a uměl aplikovat teoretické znalosti na modelech a preparátech kostí, kloubů a svalů. Na tento předmět navazuje předmět Anatomie II. V rámci cvičení bude student seznamován s anatomickými strukturami a názvoslovím na anatomických modelech. Dále bude k dispozici interaktivní vybavení pro lepší pochopení prostorových projekcí.

1. Anatomická terminologie
2. Kosti, struktura
3. Kostra osová, mezidruhové rozdíly
4. Kostra hrudní končetiny, mezidruhové rozdíly
5. Kostra pánevní končetiny, mezidruhové rozdíly
6. Spojení kostí, mezidruhové rozdíly
7. Svaly, struktura
8. Svaly hlavy, krku, mezidruhové rozdíly
9. Svaly hřbetní, hrudní, břišní, mezidruhové rozdíly
10. Svaly hrudní končetiny, mezidruhové rozdíly
11. Pohybové funkce hrudní končetiny, mezidruhové rozdíly
12. Svaly pánevní končetiny, mezidruhové rozdíly

Biologie zvířat

Cílem předmětu Biologie zvířat je, aby student získal znalosti o charakteristice a chemickém složení živých soustav, pochopil princip fungování syntézy nukleových kyselin a tvorby bílkovin, byl schopen vysvětlit rozdíl mezi nebuněčnými a buněčnými organismy, mezi prokaryotní a eukaryotní buňkou, byl schopen vysvětlit životní cyklus buněk a jeho jednotlivé fáze, kultivaci a očkovací techniky bakteriální buňky, uměl aplikovat teoretické znalosti při praktických laboratorních technikách, na základě získaných znalostí pochopil principy diferenciace buněk a získal znalosti o systematice a charakteristice zoologického systému.

1. Živá hmota
2. Nebuněčné organismy
3. Buněčné organismy – prokaryontní buňka
4. Stavba bakteriální buňky
5. Tvar bakteriální buňky
6. Význam a výživa bakteriální buňky
7. Kultivace bakteriální buňky
8. Stavba, výskyt a klasifikace buňky sinic
9. Buněčné organismy – eukaryontní buňky
10. Životní cyklus buněk
11. Genetická informace a její exprese
12. Diferenciace buněk
13. Zoologický systém

Fyziologie zvířat I

Cílem předmětu Fyziologie zvířat I je, aby student získal znalosti k pochopení fungování těla zvířat – jednotlivých tkání, orgánů, systémů a organismu jako celku, uměl vysvětlit obecné zákonitosti fyziologických dějů, souvislosti a vztahy mezi chemickými, fyzikálními a biologickými faktory životních procesů, byl schopen provádět práci se zvířetem, klinické sledování a aby aplikoval teoretické znalosti při praktickém vyšetřování funkcí orgánových systémů. Na tento předmět navazuje předmět Fyziologie zvířat II.

1. Úvod do obecné fyziologie
2. Buňka
3. Tkáň
4. Kosti, svaly
5. Krev
6. Imunitní systém
7. Kardiovaskulární systém, srdce
8. Respirační systém
9. Gastrointestinální systém
10. Uropoetický systém
11. Metodologie
12. Klinické sledování, statistiky, závěry

Environmentální výchova

Environmentální výchova je jedním ze základních pilířů vzdělávání ve skupině škol PRIGO. Výchova k trvalé udržitelnosti a ekologická výchova provází všechny vzdělávací stupně a je nedílnou součástí vzdělávacích programů i v oborech VOŠ. Cílem předmětu Environmentální výchova je seznámit studenty s co nejširším pojetím často různících se přístupů reagujících na problémy v hledání koexistence mezi lidskou společností a přírodou. Jednotlivé oblasti jsou dávány do kontextu tak, aby studenti byli schopni získané informace poutavou formou předávat předškolním dětem a cíleně tak v dětech probouzet etickou dimenzi jejich chování k přírodě, budovat jejich hodnoty, postoje a pozitivní činnosti. Velký důraz je kladen na formu, jakou jsou informace o otázkách životního prostředí předávány dětem předškolního věku. Jedná se zejména o ilustrace, názorné ukázky, pohádky, příběhy a práci s dětskou fantazií. Velmi důležitá je i zpětná vazba dětí a jejich zapojení do činností.

1. Ekonomický růst a ekonomický rozvoj (zdroje, faktory, hranice)
2. Trvale udržitelný rozvoj
3. Ukotvení ochrany přírody v legislativě České republiky
4. Environmentální výchova a její složky
5. Životní prostředí
6. Obnovitelné a neobnovitelné zdroje
7. Ochrana přírody
8. Energie (šetření, alternativní zdroje), její čerpání a dopad na životní prostředí
9. Odpadové hospodářství a alternatívní využití odpadů
10. Změny klimatu v předindustriální a industriální době v kontextu lidské aktivity
11. Ozonová díra, odlesňování, emise a další dopady lidské činnosti
12. Individuální možnosti ochrany přírody
13. Stav životního prostředí v globálním měřítku

Cizí jazyk A I (angličtina)

Předměty Cizí jazyk A I – VI – Angličtina jsou vyučovány v šesti po sobě jdoucích obdobích (první až třetí ročník). Cílem předmětů je doplnit a prohloubit systém jazykového vzdělávání, rozvíjet znalosti a kompetence studenta v oblasti anglického jazyka získané na střední škole směrem k vyšší úrovni, získat jazykové a stylistické schopnosti a dovednosti a jim odpovídající komunikativní kompetence se zaměřením na odbornou veterinární tematiku a vytvořit předpoklady pro pohotové a bezproblémové používání jazyka při výkonu povolání, komunikaci s majiteli zvířat, spolupracovníky, pro práci s autentickými materiály ze zemí studovaného jazyka a pro další vzdělávání a růst ve zvoleném oboru. Hlavní prioritou předmětů je zaměření na praktický jazyk, a to zejména na mluvený projev, jeho srozumitelnost a plynulost, schopnost reagovat v běžných situacích v soukromém i profesním životě. Cílem výuky je zdokonalit výslovnost, porozumění psanému textu i mluvenému projevu, slovní zásobu a gramatickou vybavenost studenta, a to na úroveň, která mu zajistí nejlepší možné uplatnění v praxi. V hodinách cizího jazyka je důraz kladen na praktické dovednosti studentů (psaní životopisu, motivačního dopisu, využití ‚soft skills‘ v profesním životě apod.), stejně tak jako i na schopnost studentů vytvářet prezentace v anglickém jazyce, které jsou zaměřené na témata související s odbornou tématikou probíranou v hodinách cizího jazyka. Studenti jsou v rámci výuky děleni do skupin, ve kterých se pomocí simulovaných konverzací (tj. „role-play“) učí reagovat na běžné životní situace. Studenti na základě probírané problematiky řeší případové studie, při nichž společně řeší reálné problémy pomocí kompromisů a dohod. Při řešení problémů jsou simulovány běžné situace, což jim do značné míry může v budoucnu usnadnit vstup na trh práce. Studenti mají během studia možnost získat osvědčení o státní jazykové zkoušce z anglického jazyka. VOŠ PRIGO rozvíjí spolupráci se zahraničními školami tak, aby studenti mohli formou stáží či výměnných pobytů prohlubovat znalosti cizího jazyka v reálných situacích. Po absolvování předmětů student rozvine a upevní lexikální a frazeologické jednotky obecného jazyka, základní jazykové kompetence, především komunikaci a čtení s porozuměním, formy ústního projevu – diskuse, prezentace, upevní odbornou slovní zásobu z veterinární oblasti, bude komunikovat se zahraničním klientem (majitelem zvířat) a veterinárním personálem, bude formulovat jasně a srozumitelně své myšlenky, diskutovat, navrhovat a zdůvodňovat řešení, argumentovat, popíše nebo vysvětlí děj, budedodržovat jazykovou a stylistickou normu, pracovat efektivně s různými zdroji informací, orientovat se v anglicky psané dokumentaci, plynně konverzovat na témata z běžného, osobního i pracovního života, číst s porozuměním cizojazyčný odborný text a získávat z něj informace, zpracovávat písemnosti z oblasti běžného, osobního i pracovního života, racionálně se učit cizí jazyk, plánovat a koordinovat své učení, soustavně pracovat, logicky uvažovat, pěstovat jasné vyjadřování a objektivně posuzovat své výkony, umět přijímat oprávněnou kritiku svých nedostatků jako stimul pro své další zdokonalování a osobní růst.

1. Jazykové prostředky – výslovnost, slovní zásoba, grafická podoba jazyka, pravopis, procvičování vybraných gramatických struktur
2. Řečové dovednosti – poslech s porozuměním, čtení a práce s textem, produktivní řečové dovednosti tecpísemné i ústní, překlad
3. Odborné tematické okruhy – veterinární péče, péče o zvířata, chov a výživa zvířat, druhy krmiv, dávkování, uchovávání krmiv, vybrané aspekty terapie zvířat
4. Tematické okruhy – osobní údaje, rodina, přátelé, jídlo a pití, bydlení, každodenní život, komunikační situace (získávání a předávání informací, např. uvedení do společnosti, jednoduchý popis apod.), objednání jídla v restauraci, běžná konverzace s partnerem, volnýčas
5. Poznatky o zemích – vybrané poznatky všeobecného charakteru k poznání zemí příslušné jazykové oblasti

Latina

Cílem předmětu Latina je, aby student získal základy latinského jazyka potřebné pro studium odborných předmětů, byl schopen pochopit odborný jazykový projev a orientovat se v latinské terminologii lexika veterinární medicíny.

1. Základní gramatické kategorie, výslovnost, přízvuk, délka a struktura víceslovných termínů
2. Substanstiva a adjektiva 1.- 5. deklinace, předložky
3. Substantiva 3. deklinace – imparisyllaba, parisyllaba, Adjektiva 3. deklinace
4. Stupňování adjektiv, číslovky
5. Slovesa – základní tvary používané v lékařské receptuře
6. Slovotvorba – zákonitosti derivace, produktivní latinské a řecké prefixy a sufixy
7. Slovotvorba – pravidla kompozice, nejužívanější latinské a řecké komponenty
8. Stavba receptu, pitevní diagnózy, odborné termíny klinicko-patologické
9. Latinská terminologie I – kostry savců, svaly savců
10. Latinská terminologie II – vylučovací a kardiovaskulární soustavy savců
11. Latinská terminologie III – dýchací a nervové soustavy savců
12. Práce s odborný textem, překlady z latiny

Biofyzika

Cílem předmětu Základy biofyziky je, aby byl student schopen porozumět a vysvětlit biofyzikální principy a zákony, porozuměl principům nejdůležitějších přístrojů používaných ve veterinárním lékařství, osvojil si zásady bezpečného používání přístrojů mechanického, elektromagnetického i světelného charakteru, ionizujícího záření, byl schopen pochopit principy některých fyziologických procesů a jejich ovlivnění vnějšími fyzikálními podmínkami.

1. Úvod do lékařské biofyziky
2. Biologické účinky ionizujícího záření
3. Termodynamické zákony a entropie
4. Biofyzika biologických membrán
5. Biofyzika kardiovaskulárního systému
6. Biofyzika respiračního systému
7. Biofyzikální funkce smyslových receptorů
8. Účinky mechanických sil a akustických polí na živé systémy
9. Biologické účinky elektromagnetických polí a neionizujícího záření
10. Fyzikální principy lékařské techniky
11. Lékařství a technika

1. ročník – letní období

Anatomie zvířat II

Předmět Anatomie zvířat II navazuje svým obsahem na předmět Anatomie zvířat I. Cílem předmětu Anatomie zvířat II je, aby byl student schopen rozpoznat a pojmenovat základní struktury gastrointestinálního traktu, dýchací soustavy, kardiovaskulárního systému, urogenitálního systému, pojmenovat anatomické struktury periferního i centrálního nervového systému, žláz s vnitřní sekrecí, smyslových orgánů, aplikovat získané znalosti na činnost aktivního i pasivního aparátu, vysvětlit interakci jednotlivých orgánů, aby uměl aplikovat teoretické znalosti při praktických cvičeních na anatomických preprátech a získal teoretické znalosti i praktické dovednosti pro studium preklinických i klinických oborů. V rámci cvičení bude student seznamován s anatomickými strukturami a názvoslovím na anatomických modelech. Dále bude k dispozici interaktivní vybavení pro lepší pochopení prostorových projekcí.

1. Gastrointestinální systém
2. Dýchací systém
3. Kardiovaskulární systém
4. Urogenitální systém
5. Nervový systém
6. Žlázy s vnitřní sekrecí
7. Kůže
8. Interakce orgánů a jednotlivých soustav
9. Propojení jednotlivých orgánových soustav s pasivní i aktivní složkou pohybové soustavy

Fyziologie zvířat II

Předmět Fyziologie zvířat II svým obsahem navazuje na předmět Fyziologie zvířat I. Cílem předmětu Fyziologie zvířat II je prohloubení znalostí studenta potřebných k pochopení fungování těla zvířat – jednotlivých tkání, orgánů, systémů a organismu jako celku. Student bude umět vysvětlit souvislosti a vztahy mezi chemickými, fyzikálními a biologickými faktory životních procesů, obecné zákonitosti fyziologických dějů, provádět práci se zvířetem, klinické sledování a aplikovat teoretické znalosti při praktickém vyšetřování funkcí orgánových systémů.

1. Nervový systém
2. Endokrinní žlázy
3. Chování
4. Vrozené faktory
5. Získané faktory
6. Fyziologie kůže
7. Kožní deriváty
8. Termoregulace
9. Regulace tělesné teploty
10. Hypertermie
11. Hypotermie
12. Reakce a adaptace na zátěž
13. Fyziologické odlišnosti při vývoji organismu a vlivy zevního prostředí na výkonnost
14. Metodologie

Biochemie

Cílem předmětu Biochemie je, aby student získal znalosti k pochopení struktury biologicky významných látek – jednotlivých skupin, systémů a jejich vzájemné propojení v organismu, byl schopen vysvětlit chemické, fyzikálně-chemické a biochemické děje, obecné zákonitosti fyziologických dějů a aplikovat teoretické znalosti v laboratorní praxi.

1. Úvod do biochemie
2. Enzymy
3. Vitamíny
4. Hormony
5. Mechanismy účinku
6. Metabolismus
7. Nukleové kyseliny
8. Lipidy
9. Sacharidy
10. Bílkoviny
11. Biochemie svalů

Histologie

Cílem předmětu Histologie je, aby student uměl popsat a vysvětlit stavbu a funkci buňky, základní charakteristiky epitelové tkáně, základní princip a funkci pojivových tkání a strukturní charakteristiku svalové tkáně, mechanismus svalové kontrakce, stavbu a funkci nervové tkáně, byl schopen identifikovat základní typy tkání v histologických řezech a uměl aplikovat teoretické znalosti při provádění základních mikroskopických technik.

1. Základy mikroskopování
2. Cytologie
3. Tkáň
4. Embryologie
5. Mikroskopická anatomie

Biomechanika

Cílem předmětu Biomechanika je, aby byl student schopen porozumět a vysvětlit základní mechanické zákony a principy, syntetizovat tyto znalosti s vědomostmi získanými v biologických disciplínách a aplikovat získané poznatky na pohybový systém zvířete.

1. Základy biomechaniky
2. Biologický základ biomechaniky
3. Mechanické vlastnosti biomateriálů
4. Biomechanika řídícího subsytému
5. Biomechanika pohybu

Cizí jazyk A II (angličtina)

Předměty Cizí jazyk A I – VI – Angličtina jsou vyučovány v šesti po sobě jdoucích obdobích (první až třetí ročník). Cílem předmětů je doplnit a prohloubit systém jazykového vzdělávání, rozvíjet znalosti a kompetence studenta v oblasti anglického jazyka získané na střední škole směrem k vyšší úrovni, získat jazykové a stylistické schopnosti a dovednosti a jim odpovídající komunikativní kompetence se zaměřením na odbornou veterinární tematiku a vytvořit předpoklady pro pohotové a bezproblémové používání jazyka při výkonu povolání, komunikaci s majiteli zvířat, spolupracovníky, pro práci s autentickými materiály ze zemí studovaného jazyka a pro další vzdělávání a růst ve zvoleném oboru. Hlavní prioritou předmětů je zaměření na praktický jazyk, a to zejména na mluvený projev, jeho srozumitelnost a plynulost, schopnost reagovat v běžných situacích v soukromém i profesním životě. Cílem výuky je zdokonalit výslovnost, porozumění psanému textu i mluvenému projevu, slovní zásobu a gramatickou vybavenost studenta, a to na úroveň, která mu zajistí nejlepší možné uplatnění v praxi. V hodinách cizího jazyka je důraz kladen na praktické dovednosti studentů (psaní životopisu, motivačního dopisu, využití ‚soft skills‘ v profesním životě apod.), stejně tak jako i na schopnost studentů vytvářet prezentace v anglickém jazyce, které jsou zaměřené na témata související s odbornou tématikou probíranou v hodinách cizího jazyka. Studenti jsou v rámci výuky děleni do skupin, ve kterých se pomocí simulovaných konverzací (tj. „role-play“) učí reagovat na běžné životní situace. Studenti na základě probírané problematiky řeší případové studie, při nichž společně řeší reálné problémy pomocí kompromisů a dohod. Při řešení problémů jsou simulovány běžné situace, což jim do značné míry může v budoucnu usnadnit vstup na trh práce. Studenti mají během studia možnost získat osvědčení o státní jazykové zkoušce z anglického jazyka. VOŠ PRIGO rozvíjí spolupráci se zahraničními školami tak, aby studenti mohli formou stáží či výměnných pobytů prohlubovat znalosti cizího jazyka v reálných situacích. Po absolvování předmětů student rozvine a upevní lexikální a frazeologické jednotky obecného jazyka, základní jazykové kompetence, především komunikaci a čtení s porozuměním, formy ústního projevu – diskuse, prezentace, upevní odbornou slovní zásobu z veterinární oblasti, bude komunikovat se zahraničním klientem (majitelem zvířat) a veterinárním personálem, bude formulovat jasně a srozumitelně své myšlenky, diskutovat, navrhovat a zdůvodňovat řešení, argumentovat, popíše nebo vysvětlí děj, budedodržovat jazykovou a stylistickou normu, pracovat efektivně s různými zdroji informací, orientovat se v anglicky psané dokumentaci, plynně konverzovat na témata z běžného, osobního i pracovního života, číst s porozuměním cizojazyčný odborný text a získávat z něj informace, zpracovávat písemnosti z oblasti běžného, osobního i pracovního života, racionálně se učit cizí jazyk, plánovat a koordinovat své učení, soustavně pracovat, logicky uvažovat, pěstovat jasné vyjadřování a objektivně posuzovat své výkony, umět přijímat oprávněnou kritiku svých nedostatků jako stimul pro své další zdokonalování a osobní růst.

1. Jazykové prostředky – výslovnost, slovní zásoba, grafická podoba jazyka, pravopis, procvičování vybraných gramatických struktur
2. Řečové dovednosti – poslech s porozuměním, čtení a práce s textem, produktivní řečové dovednosti písemné i ústní, překlad
3. Odborné tematické okruhy – anatomie a fyziologie zvířat, detailní popis jednotlivých systémů, propedeutika, terapeutické pomůcky, patologie, odborná slovní zásoba, vybrané aspekty terapie zvířat
4. Tematické okruhy – telefonování do zahraničí, přijímání a zanechávání vzkazů, sjednání a odvolání schůzky, rezervace hotelu, popis hotelu a jeho služby, technika v našem životě, popis částí počítače, počítačová a internetová terminologie
5. Poznatky o zemích-vybrané poznatky všeobecného charakteru k poznání zemí příslušné jazykové oblasti

Příprava na praxi

Odborné praxe studentů jsou integrální součástí studia. Spolu s teoretickou výukou tvoří základ přípravy studentů pro jejich povolání. Před započetím povinné praxe je však studenty náležitě připravit. Studenti se před začátkem odborné praxe teoreticky seznámí s jednotlivými pracovišti a prací, která je bude na těchto pracovištích čekat. Je nezbytné, aby studenti měli alespoň základní představu o většině situací, které je mohou při praxi potkat, aby byli schopni patřičně na tyto situace reagovat.

Seznámení studentů s typy pracovišť:
Vzdělávací sektor – VFU Brno
Státní sektor – SVS, VUVEL, USKVBL,
Soukromý sektor – veterinární pracoviště, útulky, záchranné stanice
Farmy

2. ročník – zimní období

Chov a výživa zvířat I

V tomto předmětu se studenti seznámí se základními principy výživy zvířat. Získají informace o složení krmiv a o odlišnostech v trávení jednotlivých druhů živočichů, které jim umožní pochopit systém krmení zvířat. Po absolvování tohoto předmětu se budou studenti orientovat ve způsobech chovu zvířat s ohledem na produkční intenzitu chovu a welfare.

1. Chemické složení krmiv
2. Klasifikace druhů krmiv
3. Krmná dávka, krmná norma
4. Metabolismus a trávení přežvýkavců
5. Metabolismus a trávení monogastrů
6. Metabolismus a trávení ptáků, plazů a ryb

Patologická morfologie

Cílem předmětu Patologická morfologie je, aby si student osvojil teoretické poznatky o patologické morfologii, orientoval se v patologických precesech probíhajících v organismu zvířete a byl schopen charakterizovat základní patologické změny. Cvičení z oboru patologická morfologie se bude opírat o histologická vyšetření patologických nálezů a preparáty budou zakonzervovány fixačními činidly. Živočišný materiál bude zakoupen jako běžné potraviny živočišného původu, a tak s nimi bude nakládáno. Odpad bude zlikvidován klasickou cestou.

1. Obecná patologie
2. Metody patologie
3. Nemoc
4. Regresivní změny
5. Progresivní změny
6. Hypertrofie
7. Hyperplazie
8. Metaplazie
9. Dysplazie

Patologická fyziologie I

Cílem předmětu Patologická fyziologie I je, aby se student orientoval v patologických poruchách jednotlivých systémů, byl schopen aplikovat teoretické poznatky o patologických procesech v souvislostech s klinickými metodami vyšetřování a teoretické znalosti při praktickém pitevním cvičení. Na tento předmět navazuje svým obsahem předmět Patologická fyziologie II. Cvičení z oboru patologická fyziologie se budou opírat o praktickou výuku pomocí přístrojového vybavení – mikroskop, fonendoskopy, burker. komůrky, ekg, holter, tlakoměr, eeg, dopler usg.

1. Onemocnění srdce, oběhu krve a lymfy
2. Onemocnění dýchacího traktu
3. Onemocnění zažívacího traktu
4. Patologie močového ústrojí
5. Patologie pohlavního ústrojí

Mikrobiologie a parazitologie

Cílem předmětu Mikrobiologie a parazitologie je, aby byl student schopen porozumět a vysvětlit proces šíření nákazy a faktory ovlivňující přenos kontaktních nemocí, dále orientovat se v problematice původců infekčních a parazitárních onemocnění a uměl aplikovat teoretické znalosti při provádění základních mikroskopických technik.

1. Základní pojmy
2. Spolupráce s obory klinické medicíny
3. Mikrobiologické a parazitologické techniky
4. Speciální mikrobiologie
5. Klinická parazitologie

Klinická propedeutika I

Cílem předmětu Klinická propedeutika I je, aby byl student schopen odebírání a zápisu zdravotní dokumentace, zvládnout teoretické a metodologické poznatky vyšetřovacích metod, orientovat se v základních vyšetřovacích technikách zvířat, uměl aplikovat poznatky teorie při praktickém vyšetření zvířete a prakticky zvládat vyšetřovací metody u pacienta s patologickým stavem. Na tento předmět navazuje předmět Klinická propedeutika II. Základem předmětu je v rámci cvičení klinické, neinvazivní vyšetření zvířat, součástí cvičení je praktický nácvik těchto dovedností.

1. Základy ošetřovatelství
2. Přístup k pacientovi
3. Základy klinického vyšetření
4. Všeobecné vyšetření zvířete
5. Preklinické metody vyšetření
6. Laboratorní vyšetření
7. Akutní a chronické onemocnění a vliv rehabilitace

Cizí jazyk A III (angličtina)

Předměty Cizí jazyk A I – VI – Angličtina jsou vyučovány v šesti po sobě jdoucích obdobích (první až třetí ročník). Cílem předmětů je doplnit a prohloubit systém jazykového vzdělávání, rozvíjet znalosti a kompetence studenta v oblasti anglického jazyka získané na střední škole směrem k vyšší úrovni, získat jazykové a stylistické schopnosti a dovednosti a jim odpovídající komunikativní kompetence se zaměřením na odbornou veterinární tematiku a vytvořit předpoklady pro pohotové a bezproblémové používání jazyka při výkonu povolání, komunikaci s majiteli zvířat, spolupracovníky, pro práci s autentickými materiály ze zemí studovaného jazyka a pro další vzdělávání a růst ve zvoleném oboru. Hlavní prioritou předmětů je zaměření na praktický jazyk, a to zejména na mluvený projev, jeho srozumitelnost a plynulost, schopnost reagovat v běžných situacích v soukromém i profesním životě. Cílem výuky je zdokonalit výslovnost, porozumění psanému textu i mluvenému projevu, slovní zásobu a gramatickou vybavenost studenta, a to na úroveň, která mu zajistí nejlepší možné uplatnění v praxi. V hodinách cizího jazyka je důraz kladen na praktické dovednosti studentů (psaní životopisu, motivačního dopisu, využití ‚soft skills‘ v profesním životě apod.), stejně tak jako i na schopnost studentů vytvářet prezentace v anglickém jazyce, které jsou zaměřené na témata související s odbornou tématikou probíranou v hodinách cizího jazyka. Studenti jsou v rámci výuky děleni do skupin, ve kterých se pomocí simulovaných konverzací (tj. „role-play“) učí reagovat na běžné životní situace. Studenti na základě probírané problematiky řeší případové studie, při nichž společně řeší reálné problémy pomocí kompromisů a dohod. Při řešení problémů jsou simulovány běžné situace, což jim do značné míry může v budoucnu usnadnit vstup na trh práce. Studenti mají během studia možnost získat osvědčení o státní jazykové zkoušce z anglického jazyka. VOŠ PRIGO rozvíjí spolupráci se zahraničními školami tak, aby studenti mohli formou stáží či výměnných pobytů prohlubovat znalosti cizího jazyka v reálných situacích. Po absolvování předmětů student rozvine a upevní lexikální a frazeologické jednotky obecného jazyka, základní jazykové kompetence, především komunikaci a čtení s porozuměním, formy ústního projevu – diskuse, prezentace, upevní odbornou slovní zásobu z veterinární oblasti, bude komunikovat se zahraničním klientem (majitelem zvířat) a veterinárním personálem, bude formulovat jasně a srozumitelně své myšlenky, diskutovat, navrhovat a zdůvodňovat řešení, argumentovat, popíše nebo vysvětlí děj, budedodržovat jazykovou a stylistickou normu, pracovat efektivně s různými zdroji informací, orientovat se v anglicky psané dokumentaci, plynně konverzovat na témata z běžného, osobního i pracovního života, číst s porozuměním cizojazyčný odborný text a získávat z něj informace, zpracovávat písemnosti z oblasti běžného, osobního i pracovního života, racionálně se učit cizí jazyk, plánovat a koordinovat své učení, soustavně pracovat, logicky uvažovat, pěstovat jasné vyjadřování a objektivně posuzovat své výkony, umět přijímat oprávněnou kritiku svých nedostatků jako stimul pro své další zdokonalování a osobní růst.

1. Jazykové prostředky – výslovnost, slovní zásoba, grafická podoba jazyka, pravopis, procvičování vybraných gramatických struktur
2. Řečové dovednosti – poslech s porozuměním, čtení a práce s textem, produktivní řečové dovednosti písemné i ústní, překlad
3. Odborné tematické okruhy – nemoci zvířat, rozdělení, symptomy, charakteristika, léčení, léčiva, terapie zvířat
4. Tematické okruhy – prezentace podniku, struktura a jednotlivá oddělení, veterinární ordinace – pracovní doba, kancelářská technika, vybavení veterinární ordinace, přístroje a nástroje – jejich popis a funkce, procedury, veletrhy, porovnání výrobků, vyjádření prosby a žádosti, obchodní korespondence
5. Poznatky o zemích – vybrané poznatky všeobecného charakteru k poznání zemí příslušné jazykové oblasti

Odborná praxe I

Cílem předmětu Odborná praxe I je seznámit studenty s pracovišti, jejich organizačními normami a s vnitřním řádem, s odborným prostředím, s existencí formálních i neformálních vztahů na pracovišti, s materiálním vybavením pracovišť, s praktickým zpracováním dokumentace ve veterinárních ordinacích a klinikách. Student získá odborné a praktické znalosti a dovednosti při spolupráci s ošetřovateli zvířat. Bude zapojen do chodu zařízení, bude se společně s ošetřovateli podílet na péči o zvířata, jejich krmení a prevenci zdravotních onemocnění. Současně se zapojí do systému zdravotní péče, která v daných zařízeních probíhá, ať už se jedná o diagnostické, případně léčebné postupy. Na tento předmět navazuje předmět Odborná praxe II.

1. Organizační struktura
2. Personální zabezpečení
3. Etika a management pracoviště
4. Materiálové vybavení a jeho využívání
5. Základní dokumentace
6. Spolupráce s ošetřovateli a zodpovědným personálem
7. Péče o zvíře, příprava krmení, ošetřování zvířat

Rozsah denní: 6 týdnů/zimní období
Rozsah kombinovaní: 2 týdny/zimní období

2. ročník – letní období

Chov a výživa zvířat II

Předmět svým obsahem navazuje na předmět Chov a výživa zvířat I. V tomto předmětu se studenti seznámí se základními principy výživy zvířat. Získají informace o složení krmiv a o odlišnostech v trávení jednotlivých druhů živočichů, které jim umožní pochopit systém krmení zvířat. Po absolvování tohoto předmětu se budou studenti orientovat ve způsobech chovu zvířat s ohledem na produkční intenzitu chovu a welfare.

1. Chov a výživa skotu, ovcí a koz
2. Chov a výživa prasat
3. Chov a výživa koní
4. Chov a výživa drůbeže
5. Chov a výživa volně žijící zvěře – základy myslivosti
6. Chov a výživa společenských zvířat
7. Chov a výživa zoo zvířat

Patologická fyziologie II

Předmět Patologická fyzilogie II navazuje svým obsahem na předmět Patologická fyziologie I. Cílem předmětu Patologická fyziologie II je, aby se student orientoval v patologických poruchách jednotlivých systémů, byl schopen aplikovat teoretické poznatky o patologických procesech v souvislostech s klinickými metodami vyšetřování a teoretické znalosti při praktickém pitevním cvičení. Cvičení z oboru patologická fyziologie se budou opírat o praktickou výuku pomocí přístrojového vybavení – mikroskop, fonendoskopy, burker. komůrky, ekg, holter, tlakoměr, eeg, dopler usg.

1. Patologie nervového systému
2. Patologie oka
3. Patologie kůže
4. Patologie kosterního svalstva
5. Onemocnění kosterního systému
6. Pitva

Klinická propedeutika II

Předmět Klinická propedeutika II svým obsahem navazuje na předmět Klinická propedeutika I. Cílem předmětu Klinická propedeutika II je, aby student zvládnul zpracování zdravotní dokumentace včetně jejího rozboru, porozuměl zápisu diagnózy veterinárního lékaře, ovládal teoretické a metodologické poznatky vyšetřovacích metod a byl schopen aplikovat výsledky vyšetření do dalších klinických postupů. Základem předmětu je v rámci cvičení klinické, neinvazivní vyšetření zvířat, součástí cvičení je praktický nácvik těchto dovedností.

1. Zdravotní dokumentace
2. Vyšetření jednotlivých tělesných regionů

Etologie

Cílem předmětu Etologie je získat obecné a specifické znalosti z vědního oboru etologie hospodářsky významných zvířat. Po absolvování předmětu se studenti budou orientovat v oblasti jednotlivých složek chování zvířat a welfare. Přednášený předmět zahrnuje jak dílčí oblasti obecné etologie, tak i nejvýznamnější prvky etologie speciální. Součástí osnov je i studium možností ovlivnění chování zvířat v rámci plemenářské práce, při využití zejména technologické selekce. Objasněním životních potřeb a požadavků zvířat při dosažení jejich životní pohody při současném zohlednění etických hledisek chovu mohou absolventi předmětu využívat získané znalosti ke správném rozhodování a usměrňování chovu jednotlivých hospodářských zvířat.

1. Význam a vývoj etologie jako samostatného vědního oboru
2. Zdroje životních projevů, základní formy chování zvířat
3. Metody etologických sledování a zpracovávání dat
4. Ontogeneze chování zvířat
5. Stres, netypické formy chování
6. Genetika aspekty etologie
7. Vlastní sledování a vypracování hodnocení chování zvířat
8. Speciální etologie přežvýkavců
9. Speciální etologie v chovech monogastrických zvířat
10. Speciální etologie equidů
11. Welfare a legislativa v ochraně zvířat

Zoohygiena

Cílem předmětu Zoohygiena je zajistit studentům znalosti a dovednosti se správnými zoohygienickými zásadami chovu hospodářských zvířat, s cílem získání znalostí principů vztahu zvířate a užitkovosti, při zachování dlouhověkosti a při zachování dobrého zdravotního stavu. Konečným cílem je získání dovedností pro výrobu bezpečných potravin pro lidský konzum a surovin živočišného původu. Úkolem zoohygieny a prevence chorob je zajistit znalost hodnocení podmínek chovu zvířat a dovednost posouzení jejich zdravotního stavu a welfare.

1. Obecné zásady zoohygieny
2. Asanace prostředí
3. Speciální zoohygienická opatření

Cizí jazyk A IV (angličtina)

Předměty Cizí jazyk A I – VI – Angličtina jsou vyučovány v šesti po sobě jdoucích obdobích (první až třetí ročník). Cílem předmětů je doplnit a prohloubit systém jazykového vzdělávání, rozvíjet znalosti a kompetence studenta v oblasti anglického jazyka získané na střední škole směrem k vyšší úrovni, získat jazykové a stylistické schopnosti a dovednosti a jim odpovídající komunikativní kompetence se zaměřením na odbornou veterinární tematiku a vytvořit předpoklady pro pohotové a bezproblémové používání jazyka při výkonu povolání, komunikaci s majiteli zvířat, spolupracovníky, pro práci s autentickými materiály ze zemí studovaného jazyka a pro další vzdělávání a růst ve zvoleném oboru. Hlavní prioritou předmětů je zaměření na praktický jazyk, a to zejména na mluvený projev, jeho srozumitelnost a plynulost, schopnost reagovat v běžných situacích v soukromém i profesním životě. Cílem výuky je zdokonalit výslovnost, porozumění psanému textu i mluvenému projevu, slovní zásobu a gramatickou vybavenost studenta, a to na úroveň, která mu zajistí nejlepší možné uplatnění v praxi. V hodinách cizího jazyka je důraz kladen na praktické dovednosti studentů (psaní životopisu, motivačního dopisu, využití ‚soft skills‘ v profesním životě apod.), stejně tak jako i na schopnost studentů vytvářet prezentace v anglickém jazyce, které jsou zaměřené na témata související s odbornou tématikou probíranou v hodinách cizího jazyka. Studenti jsou v rámci výuky děleni do skupin, ve kterých se pomocí simulovaných konverzací (tj. „role-play“) učí reagovat na běžné životní situace. Studenti na základě probírané problematiky řeší případové studie, při nichž společně řeší reálné problémy pomocí kompromisů a dohod. Při řešení problémů jsou simulovány běžné situace, což jim do značné míry může v budoucnu usnadnit vstup na trh práce. Studenti mají během studia možnost získat osvědčení o státní jazykové zkoušce z anglického jazyka. VOŠ PRIGO rozvíjí spolupráci se zahraničními školami tak, aby studenti mohli formou stáží či výměnných pobytů prohlubovat znalosti cizího jazyka v reálných situacích. Po absolvování předmětů student rozvine a upevní lexikální a frazeologické jednotky obecného jazyka, základní jazykové kompetence, především komunikaci a čtení s porozuměním, formy ústního projevu – diskuse, prezentace, upevní odbornou slovní zásobu z veterinární oblasti, bude komunikovat se zahraničním klientem (majitelem zvířat) a veterinárním personálem, bude formulovat jasně a srozumitelně své myšlenky, diskutovat, navrhovat a zdůvodňovat řešení, argumentovat, popíše nebo vysvětlí děj, budedodržovat jazykovou a stylistickou normu, pracovat efektivně s různými zdroji informací, orientovat se v anglicky psané dokumentaci, plynně konverzovat na témata z běžného, osobního i pracovního života, číst s porozuměním cizojazyčný odborný text a získávat z něj informace, zpracovávat písemnosti z oblasti běžného, osobního i pracovního života, racionálně se učit cizí jazyk, plánovat a koordinovat své učení, soustavně pracovat, logicky uvažovat, pěstovat jasné vyjadřování a objektivně posuzovat své výkony, umět přijímat oprávněnou kritiku svých nedostatků jako stimul pro své další zdokonalování a osobní růst.

1. Jazykové prostředky – výslovnost, slovnízásoba, grafická podoba jazyka, pravopis, procvičování vybraných gramatických struktur
2. Řečové dovednosti – poslech s porozuměním, čtení a práce s textem, produktivní řečové dovednosti písemné i ústní, překlad
3. Odborné tematické okruhy – komunikace s majiteli při léčbě zvířat, léčebné metody – odborná terminologie, popsání symptomů nemoci, komunikace s majitelem, vysvětlení léčebných postupů, práce s léčivy, příprava léčiv, medikace, vybrané aspekty léčby zvířat
4. Tematické okruhy – každodenní život, způsob života, popsání denních aktivit, stravování, jazykové funkce – vyjádřit aktivity v minulosti, vyjádřit pocity a vlastní názor apod.
Poznatky o zemích – vybrané poznatky všeobecného charakteru k poznání zemí příslušné jazykové oblasti

Odborná praxe II

Cílem předmětu Odborná praxe II je prohloubit znalosti a praktické dovednosti studentů. Student by měl být zapojen do základní ošetřovatelské činnosti, měl by se podílet na sestavování krmných dávek pro zvířata a aktivně se zapojit do odběrů vzorků na preventivní a specializovaná vyšetření. Student se bude seznamovat s celkovou problematikou chovu a výživy zvířat na daném pracovišti. Bude dále provádět základní manipulace se zvířetem podle pokynů odborníků a pod jejich dohledem.

1. Organizační struktura
2. Personální zabezpečení
3. Etika a management pracoviště
4. Materiálové vybavení a jeho využívání
5. Základní dokumentace
6. Spolupráce s ošetřovateli a zodpovědným personálem
7. Péče o zvíře, příprava krmení, ošetřování zvířat

Rozsah denní: 6 týdnů/letní období
Rozsah kombinovaní: 2 týdny/letní období

3. ročník – zimní období

Vnitřní nemoci zvířat I

Cílem předmětu Vnitřní nemoci zvířat I je, aby student ovládal základy odborné terminologie v oblasti nemocí zvířat, orientoval se v systému onemocnění jednotlivých orgánových soustav, s možnostmi využití léčby a byl schopen porozumět a vysvětlit indikace a kontraindikace léčby u konkrétních nemocí. Cílem cvičení je obsah teoretických přednášek o vnitřních nemocech zvířat prezentovat na jednotlivých kazuistikách – pomocí laboratorních výsledků, fotodokumentace a videí.

1. Vnitřní nemoci krav
2. Vnitřní nemoci malých přežvýkavců
3. Vnitřní nemoci prasat
4. Vnitřní nemoci drůbeže

Epizootologie

Předmět Epizootologie umožní studentům zorientovat se v klasifikaci chorob, postupech při jejich diagnostice a zdolávání. Cílem předmětu je poskytnou studentům základní informace o běžně se vyskytujících onemocněních zvířat, prevenci chorob a ochraně lidského zdraví před nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka.

1. Velmi nebezpečné nákazy, nebezpečné nákazy a obecné principy při jejich zdolávání.
2. Zoonózy, systém ochrany veřejného zdraví
3. Infekční nemoci skotu, ovcí a koz
4. Infekční nemoci prasat
5. Infekční nemoci drůbeže
6. Infekční nemoci koní
7. Infekční nemoci volně žijící zvěře
8. Infekční nemoci hobby zvířat

Ošetřování zvířat I

Cílem předmětu je seznámit studenta se základy ošetřování jak hospodářských zvířat, tak i zvířat chovaných ze záliby. Po absolvování tohoto předmětu získá orientaci v otázkách ochrany zdraví zvířat prostřednictvím preventivních a léčebných zákroků. Studenti se také seznámí se zákonnými povinnostmi týkajícími se ochrany zdraví a ošetřování zvířat vyplývajícími z veterinárního zákona. Tento předmět poskytuje základy pro další studium ošetřování a léčby zvířat.

1. Klasifikace ošetřování zvířat – léčebné a preventivní zákroky
2. Zákonné povinnosti při ošetřování zvířat
3. Diagnostické metody
4. Fixace zvířat
5. Identifikace zvířat
6. Vakcinace
7. Antiparazitní léčba

Prevence u zvířat a imunologie

Cílem předmětu Prevence u zvířat a imunologie je, aby student získal základní znalosti o fungování imunitního systému u zvířat. Cílem předmětu je podat základy i specifiky u jednotlivých druhů a kategorií hospodářských a domácích zvířat, jeho význam v obraně proti infekčním a nádorovým chorobám. Dále jsou shrnuty základy sérologie a metody klinické imunologie a vakcinologie.

1. Základy prevence
2. Základy imunologie
3. Diagnostické metody v imunologii
4. Vakcinace
5. Vakcinační schémata

Farmakologie

Cílem předmětu Farmakologie je, aby student ovládal základní farmakologické pojmy, orientoval se na základě studia v oblasti prevence a léčby chorob, v základním rozdělení léčiv podle působení na organismus zvířete a znal způsoby aplikace různých lékových forem. Současně student získá přehled o základech toxikologie.

1. Obecná farmakologie
2. Speciální farmakologie
3. Ochranné lhůty, farmakologie u potravinových zvířat, antibiotická politika
4. Obecná veterinární toxikologie
5. Speciální toxikologie

Legislativa a hygiena potravin

Cílem předmětu Legislativa a hygiena potravin je, aby student získal základní znalosti o veterinárních zákonech a hygieně masa a mléka. Součástí výuky je získání znalostí z odvětví produkce i zpracování výrobků živočišného původu – masa, vajec a mléka.

1. Právní předpisy
2. Zákon o veterinární péči
3. Technologie a hygiena potravin živočišného původu
4. Produkce a zpracování masa
5. Produkce a zpracování vajec
6. Produkce a zpracování mléka

Cizí jazyk A V (angličtina)

Předměty Cizí jazyk A I – VI – Angličtina jsou vyučovány v šesti po sobě jdoucích obdobích (první až třetí ročník). Cílem předmětů je doplnit a prohloubit systém jazykového vzdělávání, rozvíjet znalosti a kompetence studenta v oblasti anglického jazyka získané na střední škole směrem k vyšší úrovni, získat jazykové a stylistické schopnosti a dovednosti a jim odpovídající komunikativní kompetence se zaměřením na odbornou veterinární tematiku a vytvořit předpoklady pro pohotové a bezproblémové používání jazyka při výkonu povolání, komunikaci s majiteli zvířat, spolupracovníky, pro práci s autentickými materiály ze zemí studovaného jazyka a pro další vzdělávání a růst ve zvoleném oboru. Hlavní prioritou předmětů je zaměření na praktický jazyk, a to zejména na mluvený projev, jeho srozumitelnost a plynulost, schopnost reagovat v běžných situacích v soukromém i profesním životě. Cílem výuky je zdokonalit výslovnost, porozumění psanému textu i mluvenému projevu, slovní zásobu a gramatickou vybavenost studenta, a to na úroveň, která mu zajistí nejlepší možné uplatnění v praxi. V hodinách cizího jazyka je důraz kladen na praktické dovednosti studentů (psaní životopisu, motivačního dopisu, využití ‚soft skills‘ v profesním životě apod.), stejně tak jako i na schopnost studentů vytvářet prezentace v anglickém jazyce, které jsou zaměřené na témata související s odbornou tématikou probíranou v hodinách cizího jazyka. Studenti jsou v rámci výuky děleni do skupin, ve kterých se pomocí simulovaných konverzací (tj. „role-play“) učí reagovat na běžné životní situace. Studenti na základě probírané problematiky řeší případové studie, při nichž společně řeší reálné problémy pomocí kompromisů a dohod. Při řešení problémů jsou simulovány běžné situace, což jim do značné míry může v budoucnu usnadnit vstup na trh práce. Studenti mají během studia možnost získat osvědčení o státní jazykové zkoušce z anglického jazyka. VOŠ PRIGO rozvíjí spolupráci se zahraničními školami tak, aby studenti mohli formou stáží či výměnných pobytů prohlubovat znalosti cizího jazyka v reálných situacích. Po absolvování předmětů student rozvine a upevní lexikální a frazeologické jednotky obecného jazyka, základní jazykové kompetence, především komunikaci a čtení s porozuměním, formy ústního projevu – diskuse, prezentace, upevní odbornou slovní zásobu z veterinární oblasti, bude komunikovat se zahraničním klientem (majitelem zvířat) a veterinárním personálem, bude formulovat jasně a srozumitelně své myšlenky, diskutovat, navrhovat a zdůvodňovat řešení, argumentovat, popíše nebo vysvětlí děj, budedodržovat jazykovou a stylistickou normu, pracovat efektivně s různými zdroji informací, orientovat se v anglicky psané dokumentaci, plynně konverzovat na témata z běžného, osobního i pracovního života, číst s porozuměním cizojazyčný odborný text a získávat z něj informace, zpracovávat písemnosti z oblasti běžného, osobního i pracovního života, racionálně se učit cizí jazyk, plánovat a koordinovat své učení, soustavně pracovat, logicky uvažovat, pěstovat jasné vyjadřování a objektivně posuzovat své výkony, umět přijímat oprávněnou kritiku svých nedostatků jako stimul pro své další zdokonalování a osobní růst.

1. Jazykové prostředky – výslovnost, slovní zásoba, grafická podoba jazyka, pravopis, procvičování vybraných gramatických struktur
2. Řečové dovednosti – poslech s porozuměním, čtení a práce s textem, produktivní řečové dovednosti písemné i ústní, překlad
3. Odborné tematické okruhy – dokumentace při terapii zvířat, léčebné metody, vyšetřování – odborná terminologie, vybrané aspekty léčby zvířat, ochrana veřejného zdraví
4. Tematické okruhy- pracovní možnosti v zahraničí, nabídka pracovních míst, životopis, žádost o místo, přijímací pohovor, obchodní korespondence, typy dopisů
5. Poznatky o zemích – vybrané poznatky všeobecného charakteru k poznání zemí příslušné jazykové oblasti

Odborná praxe III

Předmět Odborná praxe III má za cíl aplikaci základních znalostí získaných studiem v praxi veterinárních ambulancí a dalších vyšších pracovišť. Cílem je získat schopnosti a dovednosti ve veterinárních oblastech péče o zvířata. Student bude navozovat úzkou spolupráci s veterinárním lékařem a dalším personálem na veterinárním pracovišti. Student bude prakticky využívat materiální vybavení pracovišť, spolupracovat při praktickém zpracování elektronické dokumentace, vyšetřování, terapii, zákrocích a operaci zvířat ve veterinárních ordinacích a klinikách a bude si při komunikaci s majitelem zvířete zvyšovat úroveň svých komunikačních dovedností. Na tento předmět navazuje předmět Odborná praxe IV.

1. Materiální vybavení pracoviště
2. Elektronická dokumentace
3. Manipulace se zvířetem s ohledem na klinický stav pacienta
4. Spolupráce při vyšetřování, terapii, zákrocích a operaci zvířat
5. Komunikace s majiteli zvířat

Rozsah denní: 6 týdnů/zimní období
Rozsah kombinovaní: 2 týdny/zimní období

Seminář k absolventské práci I

Cílem předmětu Seminář k absolventské práci I je předat studentům znalosti nezbytné k samostatnému vypracování absolventské práce. Studenti jsou seznámeni s významem a cílem této práce v kontextu úrovně vědeckých prací a v návaznosti na absolvovaný předmět Informační a komunikační technologie vedeni k samostatnému zpracování zadaného tématu, třídění nasbíraných dat a jejich následnému vyhodnocení. Pedagog průběžně konzultuje zpracování dat se studenty, ti průběžně odevzdávají dílčí plnění a zapracovávají připomínky vedoucího práce. Nedílnou součástí předmětu je také předání důležitých poznatků k přípravě závěrečné prezentace. Zde studenti opět naváží na již získané znalosti z předmětu Informatika a práce s PC, které jsou doplněny o konzultace k volbě literatury a jiných informačních zdrojů. Studenti se učí pracovat s citacemi a zpracovávat literaturu a ostatní zdroje dle normy. Studentům jsou zdůrazněna rizika plagiátorství včetně dopadů (s odkazem na významné kauzy), jsou jim předány odkazy na kontrolní weby, kde si mohou otestovat shodu svých prací. Na tento předmět navazuje předmět Seminář k absolventské práci II.

1. Závěrečná práce jako projekt
2. Metodika sběru dat a jejich vyhodnocení pomocí nástrojů MS Office
3. Zásady vypracování absolventské práce, význam odborné literatury a vědeckých článků, typy dalších zdrojů
4. Formální náležitosti absolventské práce
5. Literatura a ostatní zdroje – citace, zpracování literatury dle normy
6. Plagiátorství – dopad, možnosti kontroly, aktuální a významné kauzy
7. Konzultace obsahové stránky práce

3. ročník – letní období

Vnitřní nemoci zvířat II

Cílem předmětu Vnitřní nemoci zvířat II je, aby student ovládal základy odborné terminologie v oblasti nemocí zvířat, orientoval se v systému onemocnění jednotlivých orgánových soustav, s možnostmi využití léčby a byl schopen porozumět a vysvětlit indikace a kontraindikace léčby u konkrétních nemocí. Cílem cvičení je obsah teoretických přednášek o vnitřních nemocech zvířat prezentovat na jednotlivých kazuistikách – pomocí laboratorních výsledků, fotodokumentace a videí.

1.Vnitřní nemoci koní
2.Vnitřní nemoci psů a koček
3.Vnitřní nemoci ptáků, plazů a drobných savců

Ošetřování zvířat II

Cílem předmětu je seznámit studenta se základy ošetřování jak hospodářských zvířat, tak i zvířat chovaných ze záliby. Po absolvování tohoto předmětu získá orientaci v otázkách ochrany zdraví zvířat prostřednictvím preventivních a léčebných zákroků. Studenti se také seznámí se zákonnými povinnostmi týkajícími se ochrany zdraví a ošetřování zvířat vyplývajícími z veterinárního zákona. Tento předmět poskytuje základy pro další studium ošetřování a léčby zvířat.

1. Odběry krve a infuzní terapie u zvířat
2. Preventivní zákroky v chovech hospodářských zvířat
3. Preventivní zákroky u koní
4. Preventivní zákroky u zájmových zvířat
5. Preventivní zákroky u zoo zvířat
6. Právní předpisy a welfare hospodářských zvířat
7. Welfare pokusných zvířat a myslivost

Ortopedie a neurologie zvířat

Cílem předmětu Ortopedie a neurologie zvířat je naučit studenta orientovat se v ortopedických stavech pohybového aparátu – tvrdých tkání a v základních fyzioterapeutických metodách využívaných při patologických poruchách tvrdých tkání, získat základní znalosti z neurologie, porozumět principům základního neurologického vyšetření a orientovat se v základních fyzioterapeutických metodách využívaných při patologických poruchách nervového systému.

1. Obecné základy ortopedie zvířat
2. Nemoci tvrdých tkání
3. Nemoci měkkých tkání
4. Léčebné fyzioterapeutické, rehabilitační metody v ortopedii tvrdých a měkkých tkání
5. Obecné základy neurologie zvířat
6. Vyšetřovací metody v neurologii, neurologický status
7. Neurologický status, jeho typy a rozdělení
8. Nejčastější neurologické onemocnění

Chirurgie zvířat

Cílem předmětu Chirurgie je seznámit studenty se základy obecné chirurgie, typy nejčastějších chirurgických zákroků a dále anesteziologie malých i velkých zvířat. Součástí výuky je i příprava a vyšetření pacienta před chirurgickým zákrokem. Součástí přípravy je i péče o pacienta v průběhu zákroku a po něm. Prostor je věnován i přístupu k akutnímu pacientovi a podání první pomoci.

1. Předoperační vyšetření
2. Metody anestezie
3. Chirurgie velkých zvířat
4. Chirurgie malých zvířat
5. Základy chirurgie zvířat
6. Chirurgická antisepse a asepse, sterilizace, příprava k operaci
7. Příprava pacienta před chirurgickým zákrokem
8. Obecná anesteziologie
9. Lokální anestezie, inhalační anestezie
10. Anestetické komplikace
11. Monitoring pacienta
12. Anesteziologie u zvířat
13. Přístup k akutnímu pacientovi

Porodnictví a reprodukce zvířat

Předmět vychází ze základů teoretických disciplín a seznamuje studenty s působícími vlivy vnitřního a vnějšího prostředí na úroveň reprodukce a s hlavními příčinami poruch plodnosti samců a samic. Student získává teoretické a částečně i praktické znalosti při odběrech ejakulátu od býků, kanců, hřebců, beranů, kozlů, psů, ale i samců aviárních druhů, jeho vyšetření, zpracování a konzervaci v laboratorních podmínkách. Seznamuje se s inseminací, diagnostikou gravidity, a s průběhem březosti u krav, prasnic, klisen, ovcí, koz a fen. V oblasti porodnické objasňuje studentům otázky spojené s vedením porodu, poporodní péčí a průběhem puerperia. Předmět také objasňuje poznatky v oblasti indukce a synchronizace říje, oplození, konzervace a přenosu embryí a při použití ostatních biotechnik.

1. Plodnost a její hodnocení, faktory, které ovlivňují její realizaci
2. Přirozená plemenitba
3. Reprodukce u jednotlivých druhů zvířat
4. Detekce říje, placentace, implantace, vývoj zárodku a plodu, diagnostika gravidity
5. Porod, poporodní období
6. Biotechnologie v reprodukci
7. Management reprodukce

Cizí jazyk A VI (angličtina)

Předměty Cizí jazyk A I – VI – Angličtina jsou vyučovány v šesti po sobě jdoucích obdobích (první až třetí ročník). Cílem předmětů je doplnit a prohloubit systém jazykového vzdělávání, rozvíjet znalosti a kompetence studenta v oblasti anglického jazyka získané na střední škole směrem k vyšší úrovni, získat jazykové a stylistické schopnosti a dovednosti a jim odpovídající komunikativní kompetence se zaměřením na odbornou veterinární tematiku a vytvořit předpoklady pro pohotové a bezproblémové používání jazyka při výkonu povolání, komunikaci s majiteli zvířat, spolupracovníky, pro práci s autentickými materiály ze zemí studovaného jazyka a pro další vzdělávání a růst ve zvoleném oboru. Hlavní prioritou předmětů je zaměření na praktický jazyk, a to zejména na mluvený projev, jeho srozumitelnost a plynulost, schopnost reagovat v běžných situacích v soukromém i profesním životě. Cílem výuky je zdokonalit výslovnost, porozumění psanému textu i mluvenému projevu, slovní zásobu a gramatickou vybavenost studenta, a to na úroveň, která mu zajistí nejlepší možné uplatnění v praxi. V hodinách cizího jazyka je důraz kladen na praktické dovednosti studentů (psaní životopisu, motivačního dopisu, využití ‚soft skills‘ v profesním životě apod.), stejně tak jako i na schopnost studentů vytvářet prezentace v anglickém jazyce, které jsou zaměřené na témata související s odbornou tématikou probíranou v hodinách cizího jazyka. Studenti jsou v rámci výuky děleni do skupin, ve kterých se pomocí simulovaných konverzací (tj. „role-play“) učí reagovat na běžné životní situace. Studenti na základě probírané problematiky řeší případové studie, při nichž společně řeší reálné problémy pomocí kompromisů a dohod. Při řešení problémů jsou simulovány běžné situace, což jim do značné míry může v budoucnu usnadnit vstup na trh práce. Studenti mají během studia možnost získat osvědčení o státní jazykové zkoušce z anglického jazyka. VOŠ PRIGO rozvíjí spolupráci se zahraničními školami tak, aby studenti mohli formou stáží či výměnných pobytů prohlubovat znalosti cizího jazyka v reálných situacích. Po absolvování předmětů student rozvine a upevní lexikální a frazeologické jednotky obecného jazyka, základní jazykové kompetence, především komunikaci a čtení s porozuměním, formy ústního projevu – diskuse, prezentace, upevní odbornou slovní zásobu z veterinární oblasti, bude komunikovat se zahraničním klientem (majitelem zvířat) a veterinárním personálem, bude formulovat jasně a srozumitelně své myšlenky, diskutovat, navrhovat a zdůvodňovat řešení, argumentovat, popíše nebo vysvětlí děj, bude dodržovat jazykovou a stylistickou normu, pracovat efektivně s různými zdroji informací, orientovat se v anglicky psané dokumentaci, plynně konverzovat na témata z běžného, osobního i pracovního života, číst s porozuměním cizojazyčný odborný text a získávat z něj informace, zpracovávat písemnosti z oblasti běžného, osobního i pracovního života, racionálně se učit cizí jazyk, plánovat a koordinovat své učení, soustavně pracovat, logicky uvažovat, pěstovat jasné vyjadřování a objektivně posuzovat své výkony, umět přijímat oprávněnou kritiku svých nedostatků jako stimul pro své další zdokonalování a osobní růst.

1. Jazykové prostředky – výslovnost, slovní zásoba, grafická podoba jazyka, pravopis, procvičování vybraných gramatických struktur
2. Řečové dovednosti – poslech s porozuměním, čtení a práce s textem, produktivní řečové dovednosti písemné i ústní, překlad
3. Odborné tematické okruhy – veterinární kontrola, kontrola dodržování hygienických podmínek v chovech zvířat a na jatkách, prohlídka jatečních zvířat a masa, práce v laboratoři s výzkumným vzorkem
4. Tematické okruhy -, hospodářství České republiky, masmédia, práce a nezaměstnanost, reklama
5. Poznatky o zemích – vybrané poznatky všeobecného charakteru k poznání zemí příslušné jazykové oblasti

Odborná praxe IV

Předmět Odborná praxe IV svým obsahem navazuje na předmět Odborná praxe III. Cílem předmětu Odborná praxe IV je prohloubit znalosti v oblasti veterinární medicíny. Student aplikuje na pracovišti dosavadně získané praktické zkušeností a dovedností v oblasti péče o zvířata, seznámí se s dalším materiálním vybavením pracovišť a získá praktické zkušenosti v oblasti veterinární kontroly a laboratorního výzkumu. Své teoretické znalosti může uplatnit v provozu veterinárních pracovišť, kde bude asistovat při odběru vzorků a jejich vyšetření, jejich interpretaci a zpracování. Bude aktivně pomáhat s hospitalizovaným pacienty a zajištovat jejich monitoring, případně provádět jednoduché aplikace pod dohledem veterinárního lékaře.

1. Materiální vybavení pracoviště
2. Chov zvířat
3. Kontrola hygienických podmínek
4. Veterinární kontrola
5. Rozbor biologického materiálu – výzkumná práce v laboratoři

Rozsah denní: 6 týdnů/letní období
Rozsah kombinovaní: 2 týdny/letní období

Seminář k absolventské práci II

Předmět Seminář k absolventské práci II navazuje na předmět Seminář k absolventské práci I, kde studenti, v návaznosti na absolvovaný předmět Informační a komunikační technologie, samostatně zpracovávají zvolené téma, hodnotí závěry a intenzivně pracují s odbornou literaturou. S pedagogem jsou průběžně konzultovány dílčí části závěrečné práce. Součástí předmětu je i příprava na samotnou prezentaci a nácvik na obhajobu práce. Studenti získají rady nejen od pedagoga, ale přispívají i svými poznatky.

1. Zásady vypracování absolventské práce, význam odborné literatury a vědeckých článků, typy dalších zdrojů
2. Formální náležitosti absolventské práce
3. Literatura a ostatní zdroje – citace, zpracování literatury dle normy
4. Plagiátorství – dopad, možnosti kontroly, aktuální a významné kauzy
5. Konzultace obsahové stránky práce
6. Příprava prezentace absolventské práce – způsoby prezentace, zobrazovací platformy
7. Zásady prezentace absolventské práce
8. Průběh absolutoria VOŠ, stres a zvládání stresových situací
9. Zásady vystupování u absolutoria – tipy, triky

Mediální výchova a fake news

Předmět Mediální výchova a fake news studentům ukazuje, že svět médií není „hodnotově neutrální“ a pomáhá jim vytvořit si rozlišující, pozitivní, kritický a poučený vztah otevřenosti k masovým, korporátním, sociálním a zájmovým médiím současnosti. Poučený vztah k médiím předpokládá dobrou znalost rizik spojených s nevyhnutelným zkreslením, se kterým média pracují. Rozlišující a pozitivní vztah k vytváření médií je založen nejlépe na vlastní tvořivé zkušenosti s obtížemi produkce důvěryhodných a relevantních obsahů médií. Jádrem mediální výchovy je otázka, zda mohou média a informační technologie přinášet hodnotnější poznání, vydatnější komunikaci a lepší kvalitu života, a pokud ano, tak za jakých podmínek. Studenti jsou také seznámeni s podstatou významem sociálních médií, způsoben, jakým mohou sociální média ovlivňovat názory jednotlivců, ale i skupin, rizikem sociálních médií ve vztahu k ovlivňování veřejného mínění atd.

1. Fungování médií a jejich vliv na společnost.
2. Informace a jejich hodnocení / realita vs mediální sdělení.
3. Zpracování informace.
4. Kritická analýza/myšlení.
5. Fake News a alternativní média.
6. Bezpečnost na sociálních sítích a internetu obecně.
7. Reklama.
8. Orientace ve světě médií / druhy médií / mediální realita.
9. Tvorba mediálních sdělení / prezentace.
10. Možnost manipulace, obrana.
11. Sociální média – fenomén doby, vliv, regulace, cílové skupiny, šikana na sociálních sítích.
12. Komunikace / komunikační schopnosti.
13. Využití médií pro informace, zábavu, práci.
14. Čtenářská gramotnost / práce s textem.

Technika administrativy

Předmět Technika administrativy přímo nevyžaduje znalosti z dalších předmětů. Je vyučován ve dvou po sobě jdoucích obdobích ve 3. ročníku. Má za úkol rozvinout u studentů technické znalosti, a zvýšit tak jejich pracovní efektivitu. Předmět má za cíl naučit studenty ovládat klávesnici deseti prsty. Materiály k procvičování jsou vybírány z oblasti obchodní korespondence, takže v tomto předmětu dojde i k upevnění zmíněného typu znalostí. Lekce pro nácvik písmen jsou rozčleněny tak, aby co nejvíce přispívaly k pestrosti vyučovacích hodin, zařazovány jsou turnaje v rychlosti a přesnosti psaní. Vlastní nácvik začíná hmatovými cvičeními. Studenti jsou seznámeni s ergonomickými zásadami a ochranou zdraví při práci u PC.

1. Úvod do předmětu, ergonomické zásady a ochrana zdraví, nácvik písmen DFJKůA
2. Nácvik písmen LSUR
3. Nácvik písmen IPQHG
4. Nácvik písmen EOWZ
5. Nácvik písmena TÚM, levá klávesa Shift
6. Nácvik znaménka . a písmena V, pravá klávesa Shift
7. Nácvik písmen YC, znaku _
8. Nácvik písmen NBX a klávesy Caps lock
9. Nácvik písmen íčář
10. Nácvik písmen éšěýž
11. Nácvik psaní velkých a malých písmen s ˇ ´ ¨ a jiné znaky
12. Vykřičník, otazník, dvojtečka, závorky, uvozovky
13. Psaní číslic

Projektový management

Projektové řízení je profesní disciplína, která se primárně zabývá plánováním, organizováním, řízením a zajištěním zdrojů potřebných k dosažení stanovených cílů. Pro dosažení projektových cílů je třeba vycházet z daných podmínek a omezení. Typickými omezujícími faktory jsou omezení v nákladech a zdrojích. Projektové řízení je využíváno při realizaci projektů firem i jednotlivců. Cílem předmětu Projektový management (PM) je seznámit studenty se základními nástroji, metodami a postupy moderního projektového managementu nejen v souladu s hlavními oborovými standardy (PMI, IPMA, Prince 2), ale také z hlediska praktických zkušeností. Studenti by měli být po absolvování předmětu schopni řízení projektů různých velikostí a oborů lidské činnosti (IT, strojírenství, logistika, energetika, veřejná správa, neziskové projekty atd.), a to na úrovni národní i mezinárodní.

1. Základy projektového managementu – definice, kdy používat PM, projekt, program, portfolio, standardizace PM, certifikace.
2. Projektový tým, role (odpovědnost, řízení), přístupy k řízení projektů (útvarové, autonomní, maticové, síťové), PM jako přístup řízení organizace.
3. Fáze I – životní cyklus projektu, příprava před zahájením projektu (identifikace zainteresovaných stran a jejich řízení, strategie projektu, předprojektové analýzy a studie.
4. Fáze II – zahájení projektu (stanovení kritérií pro hodnocení úspěchu), zakládací listina.
5. Fáze III – řízení: projektu, rozsahu, času, nákladů, kvality, lidí, komunikace, rizik atd.
6. Fáze IV – realizace (reporting, hodnocení).
7. Fáze V – ukončení projektu (řádné, mimořádné, konce etap atd.).
8. Agilní přístupy řízení projektu.
9. Programový management a řízení portfolia.
10. Soft skills projektového manažera I – vedení a motivace.
11. Soft skills projektového manažera II – kreativní techniky, očekávání na výsledky.
12. Soft skills projektového manažera III – stres, sebekontrola, vyjednávání a konflikty, prezentační schopnosti.

Základy legislativy a práva

Předmět Základy legislativy a práva představuje výchozí soubor znalostí nezbytný pro studium pozitivně právních předmětů. Cílem je naučit studenta praktickým dovednostem při práci s právními předpisy a při jejich výkladu. K tomu slouží základní výuka zaměřená na právní logiku a výklad práva, pojmy, systém práva a prameny práva. Stranou nezůstane pojednání o jednotlivých právnických profesích, právnické hry a argumentační „souboje“ na hraniční právní problémy. V souladu s principy PriorityGO je u studentů rozvíjeno také technické vzdělávání, proto je součástí výuky i práce s právními informačními systémy.

1. Právní logika I – interpretace, argumentace.
2. Právní logika II – výklad práva podle subjektů.
3. Právní logika III – výklad práva podle metody a rozsahu.
4. Pojem, podstata a funkce práva a dualismus práva.
5. Základní systémové pojmy práva, prameny práva.
6. Právní normy.
7. Právní vztahy.
8. Práce s právními předpisy, soudní judikaturou a základními právními informačními systémy.
9. Práce s právním systémem ASPI a dalšími právními systémy.
10. Práce na portálu justice.cz – obchodní rejstřík, insolvenční rejstřík a další.
11. Webové portály s právní tématikou – nahlizenidokn.cz, živnostenský rejstřík, epravo.
12. Právnické profese – úloha advokáta, soudce, státního zástupce, notáře soudního exekutora a dalších právnických profesí v systému práva.
13. Základy právní argumentace – hraniční případy v právu (argumentace pro a proti) I.
14. Základy právní argumentace – hraniční případy v právu (argumentace pro a proti) II.
15. Základy právní argumentace – hraniční případy v právu (argumentace pro a proti) III.

Ochrana veřejného zdraví

Cílem předmětu Ochrana veřejného zdraví je poskytnout studentu stěžejní informace o hygieně a epidemiologii při ochraně a podpoře veřejného zdraví, o předcházení vzniku, šíření a omezení výskytu onemocnění přenositelnými zvířaty, seznámit jej s obecnou epidemiologií, epidemiologickými metodami práce, původci infekcí zvířat a zásadami jejich kontroly, které slouží jako podklad k opodstatnění veterinárních zásahů. Předmětem výuky je ochrana zdraví a bezpečnost práce ve veterinářství. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni demonstrovat a prakticky aplikovat získané znalosti, důsledně dodržovat principy bariérového režimu při ošetřování zvířat, napomáhat a podporovat pozitivní postoje k zavádění individuálních opatření na prevenci šíření infekcí.

1. Úvod do hygieny a epidemiologie
2. Význam ochrany veřejného zdraví
3. Metody ochrany veřejného zdraví a jejich využití

Etika ve veterinářství

VOŠ PRIGO dbá na etický přístup k životu a vzdělání, podporuje a rozvíjí u studentů cit pro etiku, a to nejen v rámci teoretického vyučování, ale také účastí na mimoškolních akcích. Etický přístup je jedním ze základních pilířů ukotvených v PriorityGO přístupu, který rozvíjí kompetence studentů všech škol skupiny PRIGO.  Samotný předmět je koncipován jako teoretický. Zaměřuje se na etické otázky vykonávání ošetřovatelské profese, seznamuje s integrací etických principů do Etického kodexu nelékařského zdravotnického pracovníka, dotýká se i etických dilemat v jednání a chování zdravotnických profesionálů vůči pacientům/klientům. Pomáhá studentům najít a formulovat vlastní etická východiska a schopnost je obhájit.

1. Etika – vědní obor, základní pojmy, význam etiky v ošetřovatelské praxi
2. Etické kodexy a normy v práci sestry, mezinárodní dokumenty
3. Helsinská deklarace
4. Komplexní pravidla pro chování sestry
5. Etické normy v ošetřovatelství
6. Základní úkony sestry
7. Práva pacientů, specifická práva
8. Etické a morální aspekty v kontextu rozdílných kultur
9. Aktuální etické problémy v ošetřovatelském povolání, např. thanatologie, euthanasie, transplatologie, asistovaná reprodukce, interrupce, sterilizace
10. Kvalita života a etický přístup k předčasně narozeným a handicapovaným

Cizí jazyk B I (němčina)

Cílem předmětů Cizí jazyk B I – II – němčiny – je naučit studenty základy německé gramatiky a konverzace. Každé cvičení je zaměřeno na určité konverzační téma, v rámci kterého jsou studenti obeznámeni rovněž se základními prvky německé gramatiky. Studenti v rámci absolvování předmětů získají běžnou slovní zásobu potřebnou pro konverzaci jak v ústní, tak písemné podobě. Během studia mají možnost získat osvědčení o státní jazykové zkoušce z německého jazyka. VOŠ PRIGO rozvíjí spolupráci se zahraničními školami tak, aby studenti mohli formou stáží či výměnných pobytů prohlubovat znalosti cizího jazyka v reálných situacích.

1. Jazykové prostředky – výslovnost, slovní zásoba, grafická podoba jazyka, pravopis, procvičování vybraných gramatických struktur
2. Řečové dovednosti – poslech s porozuměním, čtení a práce s textem, produktivní řečové dovednosti písemné i ústní, překlad
3. Tematické okruhy

Cizí jazyk B II (němčina)

Cílem předmětů Cizí jazyk B I – II – němčiny – je naučit studenty základy německé gramatiky a konverzace. Každé cvičení je zaměřeno na určité konverzační téma, v rámci kterého jsou studenti obeznámeni rovněž se základními prvky německé gramatiky. Studenti v rámci absolvování předmětů získají běžnou slovní zásobu potřebnou pro konverzaci jak v ústní, tak písemné podobě. Během studia mají možnost získat osvědčení o státní jazykové zkoušce z německého jazyka. VOŠ PRIGO rozvíjí spolupráci se zahraničními školami tak, aby studenti mohli formou stáží či výměnných pobytů prohlubovat znalosti cizího jazyka v reálných situacích.

1. Jazykové prostředky – výslovnost, slovní zásoba, grafická podoba jazyka, pravopis, procvičování vybraných gramatických struktur
2. Řečové dovednosti – poslech s porozuměním, čtení a práce s textem, produktivní řečové dovednosti písemné i ústní, překlad
3. Tematické okruhy

Absolutorium se skládá ze tří samostatně hodnocených částí, konkrétně ze:

1. zkoušky z odborných předmětů (Klinická patologie, Nemoci zvířat, Chov a výživa zvířat),

2. zkoušky z cizího jazyka,

3. obhajoby absolventské práce.