Diplomovaný farmaceutický asistent

VOŠ PRIGO je členem prestižní Asociace zdravotních škol České republiky, která sdružuje velkou část středních a vyšších odborných zdravotnických škol. Od školního roku 2022/2023 otevíráme nový a žádaný obor Diplomovaný farmaceutický asistent. Výuka bude probíhat v Ostravě v nových, moderně vybavených prostorách, včetně specializovaných odborných učeben. Vyšší odborná škola PRIGO koncipuje studijní obor Diplomovaný farmaceutický asistent tak, aby studenti měli možnost maximálně využít svého talentu a nadání a stát se vyhledávanými profesionály v oboru. Absolvent získá titul DiS. (diplomovaný specialista).

V současnosti je možné podávat předběžné přihlášky ve standardní on-line přihlašovací aplikaci. Ihned po rozhodnutí MŠMT o zápisu tohoto oboru do školského rejstříku, které očekáváme v průběhu ledna 2022, bude zprocesováno přijímací řízení a uchazeči budou písemně i telefonicky informováni. V letošním roce se poplatek za podání přihlášky u tohoto oboru nehradí.

Znalost cizího jazyka vnímáme jako jednu ze základních praktických kompetencí našich studentů. Vzhledem k tomu, že VOŠ PRIGO je také školou s právem státní jazykové zkoušky, mohou studenti pod vedením zkušených jazykových lektorů získat během studia státem verifikovaný certifikát o vykonání jazykové zkoušky. Dostatečně jazykově vybavení studenti se pak mohou na základě dohodnuté spolupráce účastnit výměnných pobytů s partnerskými školami v zahraničí a získávat tak další zkušenosti v ošetřovatelských oborech. Blíže o naší zahraniční spolupráci.

Uplatnění absolventů Vyšší odborné školy
Absolvent či absolventka (dále jen absolvent) vzdělávacího programu diplomovaný farmaceutický asistent je schopen bez odborného dohledu a bez indikace poskytovat zdravotní péči a informace pacientovi v rozsahu své odborné způsobilosti a v souladu s platnými právními předpisy a standardy stanovenými zákonem č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), vyhláškou č. 55/2011 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, a vyhláškou č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na vzdělávací programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, v platném znění. Absolvent je připraven aktivně se podílet na ochraně veřejného zdraví a vést jednotlivce, rodiny i skupiny k péči o zdraví a ke zdravému životnímu stylu. Má předpoklady podílet se na výzkumu, spolupracovat s ostatními pracovníky ve zdravotnictví a dále se vzdělávat. Absolvent dodržuje etické zásady a respektuje osobnost a práva pacienta/klienta. Je připraven tak, aby kvalitou své práce a svými postoji přispíval ke zvyšování prestiže povolání farmaceutického asistenta. Absolvent se uplatní ve všech typech lékáren, v prodejnách léčivých rostlin a zdravotnických potřeb, na katedrách farmaceutických, lékařských a přírodovědných fakult, v laboratořích pro kontrolu léčiv, výdejnách zdravotnických prostředků, na pracovištích zabývajících se výrobou léčiv, v distribučních firmách. Garanty odborných okruhů jsou nejen kvalifikovaní pedagogové, ale zejména přední odborníci z praxe. Výuka studentů bude probíhat pod vedením zkušených a kvalifikovaných lékárníků. Praxe bude probíhat ve více jak třiceti smluvních zařízeních (lékárny, výdejny zdravotnických prostředků, kontrolní laboratoře výrobců léčiv a distributorů léčiv). Po ukončení studia získá absolvent titul DiS. (diplomovaný specialista).

Vyšší odborná škola PRIGO získala souhlas Ministerstva zdravotnictví ČR (ke stažení zde). V případě zájmu o studium je nutné vyplnit níže uvedenou on-line přihlášku.

Stanoviska význačných institucí a úřadů k oboru Diplomovaný farmaceutický asistent

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR
Stanovisko Úřadu práce
Stanovisko Krajské hospodářské komory
Stanovisko Státního ústavu pro kontrolu léčiv
Stanovisko Okresního sdružení České lékárnické komory
Stanovisko Fakultní nemocnice Ostrava
Stanovisko Nemocnice Karviná
Stanovisko AGEL

Školné*

Denní studium 5 900 Kč ročně, nebo 590 Kč měsíčně (platba 12 měsíců)

Kombinované studium 14 900 Kč ročně, nebo 1 490 Kč měsíčně (platba 12 měsíců)

týká se studentů, kteří zahájí studium ve školním roce 2022/2023 (školné studentů, kteří zahájili studium v předchozích letech, se řídí podmínkami z doby jejich nástupu ke studiu)