Přihláška ke studiu na VOŠ PRIGO

Termín uzávěrky přihlášek je stanoven na 31. 1. 2020

Termín přijímací zkoušky je stanoven na 14. 6. 2020

 

Administrativní poplatek za přijímací zkoušku:

Administrativní poplatek pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, obor Obecně právní činnost a pro obor Diplomovaná dětská sestra činí 490 Kč. Pro obory Sociální práce, Diplomovaná všeobecná sestra a Veterinářství se administrativní poplatek za přihlášku v letošním roce neplatí. Poplatek je splatný do 31. 1. 2020 na účet č. 2681659001/5500. Vzhledem k Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů – (GDPR)  je variabilním symbolem 8místné číslo ve tvaru 2020XXXX, kde XXXX je poslední čtyřčíslí rodného čísla. V případě, že je koncovka rodného čísla trojmístná, je nutné před tuto koncovku přidat číslo 0. Například v případě rodného čísla XXXXXX/1111 je variabilní symbol 20201111, v případě rodného čísla XXXXXX/222 je variabilní symbol 20200222.

Po zaplacení přihlášky zašlete potvrzení o platbě z banky nebo kopii ústřižku složenky poštou nebo e-mailem na neuwirthova@prigo.cz.