Přihláška ke studiu na VOŠ PRIGO

Termín uzávěrky přihlášek je stanoven na 31. 1. 2019.

Termín přijímací zkoušky je stanoven na 16. 6. 2019.

Administrativní poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením pro obor Obecně právní činnost a obor Předškolní a mimoškolní pedagogika činí 490 Kč. Administrativní poplatek pro obor Diplomovaná dětská sestra se v letošním roce nehradí.  Poplatek je splatný do 31. 1. 2019 na účet č. 2681659001/5500 (vzhledem k Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR je variabilním symbolem 8místné číslo ve tvaru 2019XXXX, kde XXXX je poslední čtyřčíslí rodného čísla uchazeče. V případě, že je koncovka rodného čísla trojmístná, je nutné před tuto koncovku vepsat číslici 0. Např. v případě rodného čísla XXXXXX/1111 je variabilní symbol 20191111, v případě rodného čísla XXXXXX/222 je variabilní symbol 20190222 apod.).

Po zaplacení administrativního poplatku zašlete, prosím, potvrzení o platbě z banky nebo kopii ústřižku složenky o zaplacení poštou na adresu školy nebo e-mailem na adresu vos@prigo.cz.