Přihláška ke studiu na VOŠ PRIGO

Termín uzávěrky přihlášek je stanoven na 23. 8. 2019.

Termín přijímací zkoušky je stanoven na 25. 8. 2019.

Administrativní poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením pro obor Obecně právní činnost a obor Předškolní a mimoškolní pedagogika činí 490 Kč. Administrativní poplatek pro obor Diplomovaná dětská sestra se v letošním roce nehradí. Poplatek je splatný do 23. 8. 2019 na účet č. 2681659001/5500. Vzhledem k Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů – (GDPR) je variabilním symbolem 8místné číslo ve tvaru 2019XXXX, kde XXXX je poslední čtyřčíslí rodného čísla uchazeče. V případě, že je koncovka rodného čísla trojmístná, je nutné před tuto koncovku vepsat číslici 0. Například v případě rodného čísla XXXXXX/1111 je variabilní symbol 20191111, v případě rodného čísla XXXXXX/222 je variabilní symbol 20190222 a podobně.

Po zaplacení administrativního poplatku zašlete, prosím, potvrzení o platbě z banky nebo kopii ústřižku složenky poštou na adresu školy nebo e-mailem na adresu vos@prigo.cz.