Přijímací řízení

VOŠ PRIGO Ostrava, diplomovaný specialistaKe studiu na VOŠ PRIGO® se pro akademický rok 2019/2020 přijímají uchazeči do následujících studijních oborů:

 • obor Obecně právní činnost,
 • obor Předškolní a mimoškolní pedagogika,
 • obor Diplomovaná dětská sestra.

Studium má standardní délku 3 roky. Po úspěšném ukončení vyššího odborného vzdělání získá absolvent titul „DiS.“ (diplomovaný specialista). Všechny studijní obory jsou akreditovány a realizovány v denní a kombinované formě studia. Více informací k jednotlivým oborům naleznete zde. Níže naleznete podmínky přijetí  a doporučenou literaturu k přijímacím zkouškám k jednotlivým oborům.

Pozn. k oboru Diplomovaná dětská sestra: získali jsme akreditaci, a to od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (ke stažení zde) i souhlas Ministerstva zdravotnictví ČR (ke stažení zde) a po zápisu příslušného oboru do školského rejstříku, bude zprocesováno přijímací řízení pro školní rok 2019/2020. V případě zájmu o studium je nutné vyplnit níže uvedenou on-line přihlášku. Po přihlášení obdrží zájemce o studium bližší informace o tom, kdy bude probíhat případné přijímací řízení.

Obor: OBECNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

Podmínky přijetí:
 • ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou (je možné doložit až při zahájení studia),
 • řádné přihlášení ke studiu prostřednictvím On-line přihlášky,
 • úspěšné absolvování přijímacích zkoušek.

Přijímací zkoušky zahrnují rámcový znalostní test z práva a ekonomie (ukázka zde) a motivační pohovor.

Doporučená literatura k přijímacím zkouškám:

KOTLÁN, Igor, et al.  Základy společenských věd I. : shrnutí okruhů. 2. vyd. Brno: Institut vzdělávání SOKRATES®, 2009. 209 s. ISBN 978-80-86572-75-8.

KOTLÁN, Igor. Všeobecný přehled a základy práva. 3. vyd. Brno: Institut vzdělávání SOKRATES®, 2011. 201 s. ISBN 978 80 86572-69-7.

Studenti s průměrem za všechny ročníky studia na SŠ do 1,9 (nezahrnuje pololetní vysvědčení) absolvují pouze motivační pohovor.

Motivační pohovor zahrnuje otázky dotýkající se předpokladů ke studiu, důvodů výběru vyšší odborné školy a očekávání ohledně studijního programu. Nezbytnou součástí je seznámení potencionálního studenta s možnostmi uplatnění na trhu práce.

Obor: PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA

Podmínky přijetí:
 • ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou (je možné doložit až při zahájení studia),
 • řádné přihlášení ke studiu prostřednictvím On-line přihlášky,
 • úspěšné absolvování přijímacích zkoušek.

Přijímací zkoušky zahrnují rámcový znalostní test z pedagogiky (ukázka zde) a motivační pohovor.

Studenti s průměrem za všechny ročníky studia na SŠ do 1,9 (nezahrnuje pololetní vysvědčení) absolvují pouze motivační pohovor.
Motivační pohovor zahrnuje otázky dotýkající se předpokladů ke studiu, důvodů výběru vyšší odborné školy a očekávání ohledně studijního programu. Nezbytnou součástí je seznámení potencionálního studenta s možnostmi uplatnění na trhu práce.

Doporučená literatura k přijímacím zkouškám:

ROZSYPALOVÁ, Marie. Psychologie a pedagogika I. 1 vyd. Praha: Informatorium, 2003. 186 s. ISBN 978-80-7333-014-9

PRŮCHA, Jan. Přehled pedagogiky. 4. vyd. Praha: Portál, 2015. 272 s. ISBN 978-80-262-0872-3

Obor: DIPLOMOVANÁ DĚTSKÁ SESTRA

Podmínky přijetí:
 • ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou (je možné doložit až při zahájení studia),
 • řádné přihlášení ke studiu prostřednictvím On-line přihlášky,
 • úspěšné absolvování přijímacích zkoušek.

Přijímací zkoušky zahrnují rámcový znalostní test z psychologie, biologie a první pomoci (ukázka zde) a motivační pohovor.

Studenti s průměrem za všechny ročníky studia na SŠ do 1,9 (nezahrnuje pololetní vysvědčení) absolvují pouze motivační pohovor.
Motivační pohovor zahrnuje otázky dotýkající se předpokladů ke studiu, důvodů výběru vyšší odborné školy a očekávání ohledně studijního programu. Nezbytnou součástí je seznámení potencionálního studenta s možnostmi uplatnění na trhu práce.

Doporučená literatura k přijímacím zkouškám:

NOVOTNÝ, Ivan, HRUŠKA, Michal. Biologie člověka. Praha: Fortuna, 2015. 247 s. ISBN 978-80-7373-128-1.

MALÁ, Lucie, PEŘAN, David. První pomoc pro všechny situace. Praha: Vyšehrad, 2016. 192 s. ISBN 978-80-7429-693-2.

VLKOVÁ, Marie, DOLEŽALOVÁ, Ladislava. Psychologie – Občanský a společenskovědní základ. Praha: Computer Media, 2010. 72 s. ISBN 978-80-7402-060-5.

Všeobecné informace pro všechny obory

Přihlaste se ke studiu na školní rok 2019/2020.

Termín uzávěrky přihlášek je stanoven na 31. 1. 2019!

Termín přijímací zkoušky je stanoven na 16. 6. 2019!

 

Administrativní poplatek za přijímací zkoušku:

Administrativní poplatek pro obor Obecně právní činnost a obor Předškolní a mimoškolní pedagogika činí 490 Kč. Administrativní poplatek pro obor Diplomovaná dětská sestra se v letošním roce nehradí. Poplatek je splatný do 31. 1. 2019 na účet č.2681659001/5500 (vzhledem k Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR  je variabilním symbolem 8-místné číslo ve tvaru 2019XXXX, kde XXXX je poslední čtyřčíslí rodného čísla. V případě, že je koncovka rodného čísla trojmístná, je nutné před tuto koncovku přidat číslo 0. Např. v případě rodného čísla XXXXXX/1111 je variabilní symbol 20191111; v případě rodného čísla XXXXXX/222 je variabilní symbol 20190222).

Po zaplacení přihlášky, zašlete potvrzení o platbě z banky nebo kopii ústřižku složenky o zaplacení (poštou nebo emailem na vos@prigo.cz).

Další zajímavé informace o naší VOŠ naleznete v rozhovoru pro Deník PRÁVO.

Dny otevřených dveří proběhnou 11. 5. 2019. Individuální návštěvu si můžete domluvit na kontaktním telefonním čísle nebo e-mailu (klikněte zde).

Školné

Výši školného k jednotlivým oborům pro studenty přijaté ke studiu ve školním roce 2019/2020 naleznete níže. Nabízíme možnost úhrady školného buďto ročně nebo v měsíčních splátkách. Platební podmínky stanoví smlouva o studiu.

Obor Obecně právní činnost

Denní forma studia

Po celou dobu studia ZDARMA

Kombinovaná forma studia

Školné činí ročně 9 900 Kč nebo měsíčně 990 Kč (platba 12 měsíců).

Týká se studentů, kteří zahájí studium ve školním roce 2019/2020 (školné studentů, kteří zahájili studium v předchozích letech se řídí podmínkami z doby jejich nástupu ke studiu).

Obor Předškolní a mimoškolní pedagogika

Denní forma studia

Školné činí ročně 5 900 Kč nebo měsíčně 590 Kč (platba 12 měsíců).

Kombinovaná forma studia

Školné činí ročně 14 900 Kč nebo měsíčně 1 490 Kč (platba 12 měsíců).

Týká se studentů, kteří zahájí studium ve školním roce 2019/2020 (školné studentů, kteří zahájili studium v předchozích letech se řídí podmínkami z doby jejich nástupu ke studiu).

Obor Diplomovaná dětská sestra

Denní forma studia

Školné činí ročně 5 900 Kč nebo měsíčně 590 Kč (platba 12 měsíců).

Kombinovaná forma studia

Školné činí ročně 14 900 Kč nebo měsíčně 1 490 Kč (platba 12 měsíců).

Platba

Číslo účtu: 2681659001/5500
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: vzhledem k Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR  je variabilním symbolem 8-místné číslo ve tvaru 2019XXXX, kde XXXX je poslední čtyřčíslí rodného čísla. V případě, že je koncovka rodného čísla trojmístná, je nutné před tuto koncovku přidat číslo 0. Např. v případě rodného čísla XXXXXX/1111 je variabilní symbol 20191111; v případě rodného čísla XXXXXX/222 je variabilní symbol 20190222.